Is féidir Dáta Tuairisceáin Bhliantúil (DTB) cuideachta a athrú tríd an dáta a thabhairt ar aghaidh go dtí dáta níos luaithe nó trína fhadú go dtí dáta níos déanaí.

Ceadaíonn Acht na gCuideachtaí 2014 do chuideachta a DTB a shíneadh suas le sé mhí trí Fhoirm B1B73 a chomhdú go leictreonach leis an CRO:

  • Ní féidir an Fhoirm B1B73 a chomhdú ach uair amháin i ngach cúig bliana.
  • Ní féidir glacadh leis an bhfoirm B1/B73 ach amháin nuair a chomhdaítear í in am agus i gcomhréir leis an DTB. Mar sin ní mór é a chur isteach laistigh de 56 lá ón DTB nó an tuairisceán a bheith cothrom le dáta má chuirtear isteach go luath é. Ní féidir glacadh le B1/B73 nuair a bheidh na 56 lá ón DTB caite.
  • Is aighneacht amháin í an fhoirm B1/B73 agus is féidir í a chomhdú ar CORE.
  • Níor cheart go mbeadh níos mó ná naoi mí idir deireadh na bliana airgeadais roimhe sin agus an DTB mar thoradh ar an athrú ar ARD a eascraíonn as Foirm B1B73 a chomhdú.
  • Ní féidir Foirm B1B73 a chomhdú le céad tuairisceán bliantúil na cuideachta tar éis corpraithe (an tuairisceán sé mhí) mar ní ghearrfadh sé seo ach an t-am a bhí ar fáil chun an chéad tuairisceán bliantúil iomlán a chomhdú leis na Ráitis Airgeadais.
  • Tar éis don chuideachta foirm B1B73 a chomhdú leis an CRO, ba cheart don chuideachta a sheiceáil go bhfuil sí cláraithe agus go bhfuil an DTB curtha ar aghaidh. Seachas sin d’fhéadfadh an chuideachta a spriocdháta comhdaithe a chailleann a mbeadh pionóis chomhdú déanach agus cailleadh díolúine iniúchta mar thoradh air. Is ceanglas reachtúil é Foirm B1B73 a sheachadadh chuig an CRO laistigh de 56 lá ó DTB reatha na cuideachta. Mar ábhar dlí, tá Foirm B1B73 neamhéifeachtúil agus ní féidir leis an CRO glacadh léi má chomhdaítear í níos mó ná 56 lá tar éis DTB reatha na cuideachta.

Níor cheart Foirm B1B73 a chomhdú le céad tuairisceán bliantúil na cuideachta

  • Déantar an chéad tuairisceán bliantúil de chuid cuideachta suas go dtí an dáta atá 6 mhí tar éis ionchorprú, níl aon ráitis airgeadais ceangailte leis. (Alt 349 d’Acht na gCuideachtaí 2014).
  • Giorraíonn comhdú na Foirme B1B73 an scála ama a gcaithfidh an chuideachta ráitis airgeadais a chomhdú laistigh de
  • Mar shampla tá cuideachta a corpraíodh an 10 Feabhra 2019 le tabhairt faoina céad tuairisceán bliantúil (gan cuntais) suas go dtí 10 Lúnasa 2019. Ar an tuairisceán seo a chomhdú, is é an 10 Lúnasa 2020 an chéad dáta tuairisceáin bhliantúil eile. Má chomhdaíonn an chuideachta B1B73 lena céad tuairisceán, áfach, cruthaíonn sí DTB nua, arb é an dáta a d’ainmnigh sí ar an B1B73, agus ní mór ráitis airgeadais a cheangal leis an dara tuairisceán is féidir a dhéanamh suas go dtí 10 Feabhra 2020. ar a dhéanaí.

Tá cuideachtaí nua le ráitis airgeadais a chomhdú lena ndara tuairisceán bliantúil , agus ní mór an tuairisceán sin a dhéanamh suas go dtí dáta nach déanaí ná 18 mí tar éis corpraithe, mura n-athraíonn an chuideachta a DTB. Féadfaidh cuideachtaí den sórt sin a DTB a leathnú trí úsáid a bhaint as nós imeachta Fhoirm B1B73 a leagtar amach thuas. (Is féidir leis an gcuideachta rogha a dhéanamh a dáta tuairisceáin bhliantúil (DTB) a shíneadh suas go dtí sé mhí ar a mhéid ón DTB reatha).

Ceanglais nach mór don chuideachta a leanúint fós – Tabhair faoi deara: Ba chóir don chuideachta agus dá hoifigigh a chinntiú nach sáraíonn an chuideachta ceanglais eile Achtanna na gCuideachtaí – mar an ceanglas a chéad CGB a thionól laistigh de 18 mí ó chorprú (alt 175). Acht na gCuideachtaí 2014) agus an ceanglas ráitis airgeadais a thíolacadh dá CGB laistigh de 9 mí ó dháta an chláir chomhardaithe (alt 341 Cuideachtaí 2014)

Tá na hoibleagáidí seo go hiomlán neamhspleách ar an oibleagáid tuairisceáin bhliantúil leis an CRO a chomhdú. Is cion coiriúil é alt 175/341 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a shárú.