Ceanglaítear tuairisceán bliantúil ( Foirm B1 ) a sheachadadh go leictreonach ag cuideachta, bídís ag trádáil nó nach ea, chuig an CRO uair amháin sa bhliain ar a laghad trí CORE .

Ríomhchomhdú Éigeantach ag Teastáil ó 2017 i leith
Thug an CRO isteach comhdú leictreonach éigeantach chun na doiciméid seo a leanas a chur isteach i Meitheamh 2017 de réir IR Uimh. 458 de 2016 agus Alt 897, Acht na gCuideachtaí 2014:

 • Foirm B1 – Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus íocaíocht leictreonach)
 • Foirm B2 – Athrú ar oifig chláraithe
 • Foirm B10 – Athrú stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó athrú ar a sonraí
 • Foirm B73 – Dáta tuairisceáin bhliantúil nua a ainmniú. Baineann sé seo le gach cuideachta Éireannach.
 •  
  Cabhair le CORE
  Má theastaíonn cabhair uait le CORE, tabhair cuairt ar ár leathanaigh CORE Cabhair . Nó, déan teagmháil le Deasc Chabhrach an CRO .

  Tabhair faoi deara le do thoil nár athraigh Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 an lua d’Acht na gCuideachtaí 2014. Is d’Acht na gCuideachtaí 2014 amháin na tagairtí a dhéantar don Acht.

  Ní mór tuairisceán bliantúil cuideachta a dhéanamh suas gach bliain go dtí dáta nach déanaí ná a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil (DTB).

  • ● Ní mór tuairisceán bliantúil a sheachadadh chuig an CRO tráth nach déanaí ná 56 lá tar éis a dháta éifeachtach. Ciallaíonn sé seo má dhéantar tuairisceán bliantúil suas go dtí dáta níos luaithe ná DTB na cuideachta, ba cheart é a sheachadadh chuig an CRO laistigh de 56 lá tar éis an dáta níos luaithe sin.
  • ● Má théann an tréimhse comhdaithe 56 lá in éag ar an Satharn, ar an Domhnach nó ar lá saoire poiblí, cuirfear síneadh leis an tréimhse 56 lá go dtí an chéad lá oibre eile.
  • ● Nuair is gá ráitis airgeadais a cheangal leis an tuairisceán, is é an spriocdháta comhdaithe ná DTB na cuideachta móide 56 lá nó deireadh bliana airgeadais na cuideachta móide naoi mí agus 56 lá, cibé áit is luaithe.

   

  Tuairisceáin bhliantúla agus ráitis airgeadais – SEOL LITREACHA

  Nuair a sheolann CRO tuairisceán bliantúil ar ais lena cheartú nó le haghaidh táillí, ceanglaítear le halt 898 d’Acht na gCuideachtaí 2014 , go gcaithfear na hearráidí/neamhghníomhartha a cheartú agus doiciméad comhlíontach iomlán a sheachadadh don CRO. laistigh de 14 lá. Mura seachadtar doiciméad comhlíontach go hiomlán don CRO laistigh de 14 lá, measfar nár seachadadh an doiciméad bunaidh chuig an gCláraitheoir. Déileálfar leis an doiciméad a chuirtear isteach arís mar aighneacht úr ansin, rud a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an gcuideachta táillí comhdaithe déanacha a thabhú agus teidlíocht ar bith chun díolúine ó iniúchadh a éileamh ar feadh dhá bhliain a chailleadh.

   • ○ Ón 1 Aibreán 2018 , diúltaítear go huathoibríoch do B1anna i gcás nach bhfuil an leathanach sínithe B1 nó an deimhniú foriomlán sínithe nó mura bhfuil ach síniú amháin aige. Ní bhainfidh an Cláraitheoir leas as a rogha féin faoi Alt 898 d’Acht na gCuideachtaí 2014 sna cásanna seo agus ní cheadaíonn sé 14 lá don leasú a theastaíonn.
    Ní mór tuairisceán bliantúil nua a ghabháil, ráitis airgeadais a uaslódáil agus leathanach sínithe nua a sheachadadh don CRO. Sa chás go bhfuil an tuairisceán bliantúil nua seo níos mó ná 56 lá tar éis Dáta Tuairisceáin Bhliantúil na cuideachta beidh an B1 déanach.
   • ○ Tuairisceán Bliantúil déanach mura n-uaslódáltar ráitis airgeadais
    Ó 1 Aibreán 2018, ní mór Ráitis Airgeadais a uaslódáil sula seolfar leathanach sínithe isteach chuig an CRO. Má fhaightear leathanach sínithe agus nach bhfuil aon ráitis airgeadais uaslódáilte ansin diúltófar don tuairisceán bliantúil seo. Níl 14 lá ag cuideachtaí chun na ráitis airgeadais a uaslódáil.
   • ○ Tuairisceán Bliantúil déanach má uaslódáiltear ráitis airgeadais go déanach
    Meabhrúchán, má uaslódálann tú do ráitis airgeadais tar éis na tréimhse 56 lá a cheadaítear tar éis ghabháil an B1 ar líne, go bhfuil do thuairisceán bliantúil iomlán déanach agus gearrfar táille comhdaithe déanach ort agus, nuair is cuí, caillfidh tú do dhíolúine iniúchta don an dá bhliain dár gcionn.
   • ○ Iarratais ar Thuairisceán Bliantúil a sheoladh ar ais
    Sa chás go ndéanann Cuideachta nó Láithreoir teagmháil leis an CRO agus go n-iarrann sé go gcuirfí tuairisceán bliantúil ar ais sula bhfaighidh an CRO an leathanach sínithe déanfar an t-iarratas seo a athbhreithniú ar bhonn cás ar chás agus ní sheolfar ar ais é ach amháin i gcúinsí eisceachtúla.

  Tá cuideachta nua díolmhaithe ón oibleagáid ráitis airgeadais (cuntais) a chur i gceangal lena céad tuairisceán bliantúil , nach mór tuairisceán a dhéanamh suas go dtí dáta atá sé mhí ó dháta a corpraithe. Ceanglaítear air, áfach, ráitis airgeadais a chur i gceangal lena dhara tuairisceán bliantúil, nach mór an tuairisceán sin a dhéanamh suas go dtí dáta nach déanaí ná 18 mí ó dháta a chorpraithe, agus é a chomhdú laistigh de 56 lá.

  Beidh deacracht ag go leor cuideachtaí nua ráitis airgeadais a bheith réidh le comhdú 19 mí tar éis corpraithe. Rogha amháin atá ar fáil ná an dara DTB de chuid na Cuideachta a leathnú go dtí dáta níos déanaí chun an bhearna is fearr de naoi mí a fháil idir deireadh a bliana airgeadais agus a DTB. Ní chuirfeadh sé seo isteach, áfach, ar an ngá atá ag an gcuideachta a CGB a thionól laistigh de 18 mí tar éis a corpraithe (alt 175 d’Acht na gCuideachtaí 2014) ná ar an gceanglas ráitis airgeadais a thíolacadh dá CGB laistigh de 9 mí ó dháta an chláir chomhardaithe (341 Acht na gCuideachtaí 2014) . Is cion coiriúil é na hailt seo den Acht a shárú: ailt 175 & 341.

  Ní mór ráitis airgeadais a iniúchadh mura bhfuil an chuideachta i dteideal na Díolúine ó Iniúchadh agus go n-éilíonn sí í.

   

  Doiciméid Ceangailte

  I bhformhór na gcásanna, ní mór ráitis airgeadais iniúchta a cheangal leis an tuairisceán bliantúil. Ní mór go gclúdódh na ráitis airgeadais seo tréimhse a chríochnaíonn nach mó ná naoi mí roimh an dáta ar a ndéantar an tuairisceán bliantúil. Ní mór ráitis airgeadais a iniúchadh mura bhfuil an chuideachta i dteideal na Díolúine ó Iniúchadh agus go n-éilíonn sí í.

   

  Ceanglais maidir le ráitis airgeadais

  Tá na ráitis airgeadais atá le cur i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta ag teastáil:

  • ● i gcás an chéad tuairisceáin bhliantúil a bhfuil gá le ráitis airgeadais a chur i gceangal leis chun an tréimhse ó dháta an chorpraithe a chlúdach;
  • ● in aon chás eile, an tréimhse ó dheireadh na tréimhse a chlúdaítear sa tsraith dheireanach de ráitis airgeadais a comhdaíodh leis an CRO a chlúdach.

   

  Ina theannta sin, ní mór na ráitis airgeadais a dhéanamh suas go dtí dáta nach bhfuil níos luaithe ná naoi mí níos luaithe ná an dáta ar a ndéantar an tuairisceán bliantúil.

  Dá réir sin, má tá DTB cuideachta níos mó ná naoi mí tar éis deireadh na bliana airgeadais, ní féidir leis an gcuideachta an DTB sin a choinneáil agus beidh uirthi a DTB a thabhairt ar aghaidh go dtí dáta níos luaithe nó é a shíneadh go dtí dáta níos déanaí. Má tá DTB na cuideachta níos lú ná naoi mí ó dheireadh na bliana airgeadais, b’fhéidir gur mhian leis an gcuideachta a DTB a shíneadh go dtí dáta níos déanaí chun an DTB is fearr is féidir a fháil de naoi mí ó dheireadh na bliana airgeadais.

   

  Tá mo ráitis airgeadais pdf rómhór agus ní uaslódálfar iad chuig CORE. Cad is féidir liom a dhéanamh?

  A: Níor chóir go mbeadh comhaid PDF níos mó ná 5 mb. Má tá do chomhad rómhór b’fhéidir smaoineamh ar phictiúir/íomhánna a bhaint de na ráitis airgeadais. Cóipeáil an téacs riachtanach chuig doiciméad próiseála Word nua. Tá roghanna eile ann má úsáidtear Próiseálaithe Focal eile cosúil le CUTEFTP. Cliceáil Comhad, Sábháil Mar PDF. 3. Cliceáil ar an gCnaipe Raidió “Íoslaghdaigh Méid” agus “Comhbhrúigh Pictiúir. Cuirfidh Compress Pictures roghanna ar fáil – dá ísle an taifeach a roghnaíonn tú – is lú méid an doiciméid. Cliceáil OK agus Sábháil an Doiciméad mar PDF. Laghdú ar mhéid na gcuntas pdf.pdf

   

  Ní féidir le Gníomhaire Ríomhchomhdaithe (EFA) ráitis airgeadais cuideachta a dheimhniú: Is féidir le EFA foirm B1 (tuairisceán bliantúil) a shíniú thar ceann cuideachta a luaithe a bheidh sé/sí údaraithe ag an gcuideachta é sin a dhéanamh ar fhoirm B77. Éilíonn Acht na gCuideachtaí 2014, áfach, go gcaithfidh Stiúrthóir agus Rúnaí na cuideachta na ráitis airgeadais a dheimhniú (sínithe bunaidh). Mar sin, sa chás go bhfuil an fhoirm B1 á síniú ag EFA, ní mór do Stiúrthóir agus Rúnaí na ráitis airgeadais a dheimhniú ar leithligh agus úsáid á baint as bileog Deimhnithe Ráitis Airgeadais nach mór a cheangal leis an B1 agus an tuairisceán bliantúil á sheachadadh don CRO.

  Comhartha pdf DEIMHNIÚ do EFAanna a chomhdaíonn Ráitis Airgeadais.pdf

   

  Airgeadra

  Ní mór tuairisceáin bhliantúla a chomhlánú in airgeadra atá aitheanta go dlíthiúil ar dháta éifeachtach an tuairisceáin.

   

  Stiúrthóireachtaí Eile

  Ní mór ainm cuideachta agus líon na gcomhlachtaí corpraithe eile, cibé acu atá siad corpraithe sa Stát nó in áit eile, a sholáthar ach amháin i gcás comhlachtaí
  (a) nach raibh an duine ina stiúrthóir air tráth ar bith le cúig bliana anuas;
  (b) a bhfuil (nó a raibh an chuideachta ag an tráth iomchuí) ina fochuideachta faoi lánúinéireacht di; nó
  (c) ar fochuideachtaí iad (nó a bhí ag an am iomchuí) ar lánúinéireacht de chuid na cuideachta nó de chuid comhlachta corpraithe eile arb é nó í an chuideachta a fochuideachta ar lánúinéireacht di.
  Luaigh an áit chorpraithe inar corpraíodh an chuideachta lasmuigh den Stát.

  Ní mór tuairisceán bliantúil a chomhlánú ar líne agus is féidir le láithreoirí úsáid a bhaint as https://core.cro.ie . Is féidir tuairisceán bliantúil a chomhdú ar líne freisin trí úsáid a bhaint as pacáiste bogearraí rúnaíochta . Ní mór duit do B1 a Chomhdú ar líne anois agus ní mór íocaíocht a dhéanamh le cuntas custaiméara nó cárta dochair/creidmheasa. Tá 56 lá agat ó dháta do Tuairisceáin Bhliantúil chun do thuairisceán bliantúil (B1) a chomhdú ar líne.

  Bhí comhdú na foirme B1 agus na Ráitis Airgeadais ghaolmhara éigeantach ó Mheitheamh 2017 . Ní mór íocaíocht a dhéanamh ar líne freisin.

  Tabhaítear Táille substaintiúil um Chomhdú Déanach as tuairisceáin a chomhdaítear go déanach leis an CRO.

  • ● Caillfidh cuideachta freisin incháilitheacht do Dhíolúine Iniúchta don dá bhliain dár gcionn má chomhdaítear an tuairisceán bliantúil go déanach.
  • ● Féach le do thoil ar an Áireamhán Táille um Chomhdú Déanach .
  • ● Síneadh Ama chun Comhadú : Má theastaíonn am breise ó chuideachta chun a tuairisceán a chomhdú, féadfaidh cuideachta iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche nó chuig an Ard-Chúirt , ar fhógra don CRO, ar ordú a shíneann an t-am chun tuairisceán a chomhdú. tuairisceán bliantúil ar leith. Má dheonaítear é, ceadaíonn sé seo am breise don chuideachta an tuairisceán sin a chomhdú sula dtabhaítear an táille um chomhdú déanach – alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Féach leathanach Spriocdhátaí Caillte le haghaidh faisnéise faoin nós imeachta nó Bileog Faisnéise 39 .

  Faigheann CRO iarratais rialta ó chuideachtaí chun déileáil le tuairisceáin bhliantúla a chailltear nó a gcuirtear moill orthu sa phost mar a fhaightear in am. Cuireann Alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014 an fhreagracht as seachadadh pras tuairisceáin bhliantúla ar Chláraitheoir na gCuideachtaí ar na cuideachtaí iad féin. Mar sin, faoin dlí, ní féidir leis an CRO aon lamháltais a dheonú i leith doiciméad nach seachadtar chuig an gCláraitheoir in am mar gheall ar a bheith caillte nó moillithe sa ghnáthphost.

  Is iad na himthosca amháin a bhreithneofar iarratas den sórt sin ná nuair is féidir leis an gcuideachta fianaise dhoiciméadach neamhspleách a sholáthar gur postáil nó gur seoladh na doiciméid trí úsáid a bhaint as foirm de sheirbhís ráthaithe ama, ar dháta ar cheart, faoin ráthaíocht, a bheith mar thoradh ar-. seachadadh ama don CRO, agus nuair a éilíonn an tseirbhís go mbaileofaí síniú mar chruthúnas seachadta.

  Tá roinnt soláthraithe seirbhíse ann a thairgeann seirbhísí seachadta faoi ráthaíocht ama le cruthúnas seachadta. Mar shampla, cuireann seirbhís Mearphoist An Post ráthaíocht ar sheachadadh an chéad lá oibre eile ar fáil agus ní mór síniú a fháil ar an seachadadh.

  Tabhair faoi deara, le do thoil, nach gcomhlíonann “teastais postais” na critéir maidir le fianaise dhoiciméadach neamhspleách ar phostáil ag baint úsáide as seirbhís a bhfuil ráthaíocht ama aici.

  Tá roinnt modhanna curtha i bhfeidhm ag an CRO trínar féidir le custaiméirí monatóireacht a dhéanamh ar stádas a gcomhduithe tuairisceáin bhliantúla trí úsáid a bhaint as CORE – timpeallacht clárúcháin ar líne an CRO – agus láithreán gréasáin an CRO. (m.sh. má tá moill rómhór ar stádas doiciméid a athraíonn go “faighte” ar CORE, d’fhéadfadh sé seo a léiriú go bhfuil siad caillte nó go raibh moill orthu sa phost).

  Iarrtar ar chustaiméirí na modhanna seo a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar stádas a gcomhduithe agus mura n-athraítear an stádas go “faighte” laistigh de thart ar 10 lá oibre (15 ag buaic-amanna) tar éis iad a phostáil chuig CRO, ba cheart dóibh beart cuí a dhéanamh.

  • ● 1 . Is féidir le hoifigigh cuideachta clárú ar CORE – https://core.cro.ie – áit ar féidir “faire” a chur ar bun ar chuideachta ábhartha chun stádas aighneachtaí a phostáiltear nó a chomhdaítear ar líne a sheiceáil. Má tá tú ag breathnú ar chuideachta in CORE, beidh imeacht le feiceáil i “Mo Imeachtaí” gach uair a fhaightear doiciméad agus athraíonn stádas aon doiciméid (lámhleabhar nó leictreonach) i gcoinne cuideachta faire. Ina theannta sin, seoltar admháil ríomhphoist chuig an úsáideoir cláraithe CORE, .i. an láithreoir, ar gach doiciméad a chomhdaítear go leictreonach a fhaightear sa CRO
  • ● 2 . Sa rannán Dátaí Próiseála de shuíomh Gréasáin an CRO, tá nuashonrú laethúil á chur in iúl maidir le dáta faighte tuairisceáin bhliantúla atá á bpróiseáil ar an lá sin. Ba cheart do chustaiméirí gan dul i dteagmháil leis an CRO maidir le doiciméid a sheachadtar tar éis an dáta próiseála a thugtar ar an suíomh Gréasáin mar nach bhfuil siad sroichte go fóill ag an bhfoireann próiseála.
  • ● 3 . Ar shuíomh Gréasáin an CRO freisin, is féidir le láithreoirí sonraí cuideachta a chuardach san áis Cuardach Cuideachta . Má bhogtar NARD na cuideachta ar aghaidh go dtí 2019, ciallaíonn sé go bhfuil tuairisceán bliantúil 2018 faighte agus is féidir leat liosta na n-aighneachtaí agus a stádas a fheiceáil saor in aisce.

  Tabhair faoi deara go bhfuil an dáta seachadta chuig an CRO stampáilte ar gach doiciméad. Má tá an doiciméad comhlíonta go hiomlán, nó má cheartaítear é laistigh de 14 lá, déanfar an dáta seachadta bunaidh a thaifeadadh mar an “dáta faighte” nuair a chuirtear an doiciméad isteach ar an gClár.

  Is féidir liostaí scairshealbhóirí a uaslódáil anois agus B1 ar Core á chur isteach. Níl siad inghlactha ach san fhormáid seo a leanas.

  Caithfidh siad a bheith i bhFormáid PDF níos lú ná 8 MB agus ba chóir go mbeadh sraith teidil ann ar a bhfuil Ainm na Cuideachta agus Dáta an Tuairisceáin Bhliantúil. Ba cheart go mbeadh colúin AI acu (ag brath ar fhad an tseolta is féidir go mbeadh níos lú colúin ann).

  • ● Colún A – Ainm
  • ● Colún B – Seoladh 1
  • ● Colún C – Seoladh 2
  • ● Colún D – Seoladh 3
  • ● Colún E – Seoladh 4
  • ● Colún F – Seoladh 5
  • ● Colún G – Seoladh 6
  • ● Colún H – Seoladh 7
  • ● Colún I – Sealbhaíocht

   

  Nuair a cheannaítear B1, má bhaineann liosta scairshealbhóirí ar leith leis seo, is féidir é a sholáthar ach é a iarraidh chuig cro.info@enterprise.gov.ie .

  An tAcht um Maoiniú Polaitíochta Toghcháin Leasú 2012

  Laghdaigh ceann d’fhorálacha an Achta an tairseach suime chun síntiúis pholaitíochta arna dtabhairt ag cuideachta, cumann nó ceardchumann a nochtadh ar fhoirm tuairisceáin bhliantúil arna comhlánú ag cuideachta, cumann nó ceardchumann. Le héifeacht ó 7/11/2013 laghdaíodh an tairseach don nochtadh seo go suntasach ó €5,079 go €200. Ceanglaítear ar chuideachtaí, ar chumainn agus ar cheardchumainn a dhéanann tuairisceán bliantúil suas go dtí dáta an 7/11/2013 nó ina dhiaidh sin gach síntiús polaitíochta de bhreis ar €200 sa chomhiomlán a thug an chuideachta, an cumann nó an trádáil a nochtadh sa tuairisceán sin. aontas, de réir mar is infheidhme, le linn na tréimhse a chumhdaítear leis an tuairisceán bliantúil.

  Cuideachtaí, cumainn agus ceardchumainn a dhéanann an tuairisceán bliantúil suas go dtí 6/11/2013 nó níos luaithe a gceanglaítear orthu gach síntiús polaitíochta de bhreis air a nochtadh sa tuairisceán sin €5,079 san iomlán a rinne an chuideachta, an cumann nó an ceardchumann, de réir mar is infheidhme, le linn na tréimhse atá clúdaithe ag an tuairisceán bliantúil.

  Féach leathanach gréasáin Síntiúis Pholaitiúla