Ar an meán, faigheann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí 200,000 Tuairisceán Bliantúil (foirm B1) agus seoltar 26,000 (15.3%) díobh ar ais chuig an láithreoir/cuideachta. Is ráta earráide an-ard é seo agus cruthaíonn sé obair bhreise do gach duine lena mbaineann. Tá liosta thíos de na cúiseanna is coitianta le Tuairisceáin Bhliantúla a sheoladh ar ais agus réitigh fhéideartha chun líon na seolta ar ais a chosc nó a laghdú.

Cúis le seoladh ar ais Réiteach féideartha
Tá an Tuairisceán Bliantúil déanach agus tá táille comhdaithe déanach dlite ach níl sé faoi iamh. (33%). Comhdú in am go leictreonach. Féadfaidh suas le naoi mí móide 28 lá tar éis dheireadh na bliana airgeadais a bheith ag cuideachtaí chun a dTuairisceán Bliantúil a chomhdú. Mar chuideachta a chomhdaíonn go leictreonach faigheann sí 28 lá breise ó dháta glactha an r-B1 chun a ráitis airgeadais a chomhdú. Is é €20 an táille ar r-B1. Mura bhfuil cuideachta ag baint leasa as a naoi mí iomlána tar éis dheireadh na bliana airgeadais, tá dhá rogha ar fáil chun an DTB (dáta tuairisceáin bhliantúil) a shíneadh amach go dtí na naoi mí iomlána: Is féidir léi foirm B73 a chomhdú chun síneadh a chur leis an DTB do suas le sé mhí ach ní mór B73 a chomhdú le B1 in am agus ní féidir é a chomhdú ach uair amháin i ngach cúig bliana; Má tá tuairisceáin bhliantúil á postáil ag láithreoir chuig an CRO atá an-ghar don spriocdháta, ba cheart dó smaoineamh ar Express Post a úsáid a ráthaíonn seachadadh an chéad lá oibre eile.
Níl an chuideachta i dteideal díolúine ó iniúchadh a éileamh toisc go bhfuil an Tuairisceán Bliantúil reatha déanach NÓ go raibh an Tuairisceán Bliantúil roimhe seo déanach.(14%). Mar atá thuas. Má bhíonn Tuairisceán Bliantúil déanach, cailltear an díolúine ó iniúchadh ar feadh dhá bhliain – (an dá bhliain ina dhiaidh sin). Níl aon chumhacht ag an gCláraitheoir maolú a dheonú ar an gceanglas dlíthiúil seo.
Déantar an Tuairisceán Bliantúil suas go dtí dáta níos luaithe ná DTB reatha na cuideachta (dáta tuairisceáin bhliantúil) agus ní chuirtear tic le ceachtar de na boscaí mar fhreagra ar cheist ARD ar leathanach 1 den fhoirm B1. (7%). Sa chás go ndéanann tú suas do B1 go dtí dáta níos luaithe ná d’ ARD , ní mór duit a chur in iúl cé acu an bhfuil fonn ort an DTB reatha a choinneáil (trí Tá) nó glacadh leis an dáta nua níos luaithe (trí thiceáil Níl). Cinntigh i gcónaí go bhfuil tic i gceann amháin den dá bhosca ar an bhfoirm B1.
Tá an clár comhardaithe neamhiomlán, níor comhdaíodh aon chlár comhardaithe, níor comhdaíodh aon tuarascáil iniúchóra, níor comhdaíodh cuntas brabúis agus caillteanais. Ní dheimhnítear ráitis airgeadais mar chóipeanna dílse.(4%) Is éard atá sna Ráitis Airgeadais Iomlána (1) tuarascáil an stiúrthóra, (2) tuarascáil an iniúchóra, (3) brabús agus caillteanas (ioncam agus caiteachas). (4) clár comhardaithe agus nótaí leis na cuntais i gcás inarb infheidhme. Déantar deimhniú mar chuid de shíniú na Foirme B1) agus ní féidir le Gníomhaire Ríomhchomhdaithe na ráitis airgeadais a dheimhniú.
Comhdaítear an fhoirm “B1- Gan Chuntais” an dara huair. (10%). Ní cheanglaítear ar chuideachta ráitis airgeadais a chomhdú lena céad Tuairisceán Bliantúil (6 mhí) agus mar sin is féidir léi “B1- Gan Cuntais” a chomhdú. Ní mór ráitis airgeadais a bheith ag gabháil le gach B1 ina dhiaidh sin, áfach.
Tá an “déanta suas chun dáta” níos mó ná an ARD. (6%) Ní féidir an fhoirm B1 a dhéanamh suas go dtí dáta atá níos déanaí ná an DTB sonraithe don chuideachta. Ní féidir leis an DTB a bheith níos mó ná naoi mí tar éis dháta dheireadh na bliana sna ráitis airgeadais.
B1 Foirm nó Ráitis Airgeadais nach bhfuil sínithe / nach bhfuil sínithe ag beirt daoine éagsúla / nach bhfuil dáta / nach bhfuil sínithe bunaidh / sínitheoir ina oifigeach de chuid na cuideachta faoi láthair . (8%) Níl na Stiúrthóirí/Rúnaithe atá liostaithe ar an ‘leathanach sínithe’ liostaithe ar thaifid CRO mar stiúrthóirí atá ag gníomhú mar an gcéanna. Caithfidh dhá bhunshíniú a bheith ar gach foirm B1 – stiúrthóir agus rúnaí. Ní féidir leis an duine céanna síniú sa dá cháil. Ní mór síniú bunaidh an stiúrthóra agus an rúnaí ar an deimhniú iomlán nó ar an gclár comhardaithe. Ní mór foirm B10 a chomhdú leis an CRO maidir le haon stiúrthóirí nár cuireadh in iúl don CRO cheana féin. Is féidir B10 a chomhdú ar líne saor in aisce.
Níl ráitis airgeadais iomlána comhdaithe agus níl an díolúine ó ráitis airgeadais iomlána á éileamh. Má tá díolúine ó mhicrichuideachta/chuideachtaí beaga á héileamh chun Ráitis Airgeadais Ghiorraithe a chomhdú, ní mór don chuideachta clásail ábhartha a cheanglaítear le Caibidil 14 Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a bheith ar a Clár Comhardaithe. Má tá díolúine ó iniúchadh, ní mór ráiteas díolúine iomlán ó iniúchadh a bheith ar an gclár comhardaithe.
Níl tús agus deireadh na bliana airgeadais ar B1 comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais atá i gceangal leis seo, nó, níl siad curtha ar B1.(7%) Caithfidh dátaí tosaigh agus deiridh na bliana airgeadais ar ráitis airgeadais a bheith mar a chéile leis na cinn ar B1. Ráitis airgeadais Féadfaidh deireadh na bliana a bheith níos lú ná nó cothrom leis an DTB ach tráth nach déanaí ná é.
D’éiligh an chuideachta an díolúine ó iniúchadh ach níl na ráitis/clásail riachtanacha sa chlár comhardaithe. (4%). Féach clásail sa nóta ar dhíolúintí iniúchta

Seiceáil ceangailte. (1%). Ní mór íoc as tuairisceáin bhliantúla ar líne ó mhí an Mheithimh 2017. Ní féidir íoc le seic agus ní féidir foirm pháipéir B1 a chomhlánú ach an oiread.

Is féidir le láithreoirí Cuntas Custaiméara CRO a oscailt trí fhoirm a/c1 a íoslódáil nó trí chlárú ar líne. Is féidir leo éarlais a dhéanamh ina gcuntas freisin trí úsáid a bhaint as Seirbhísí ar an suíomh Gréasáin www.cro.ie .

Féach le do thoil Ag oscailt cuntas taisce. Is féidir le láithreoirí a bpionós maidir le comhdú déanach a ríomh ag baint úsáide as an tsaoráid ” Áireamhán Pionóis Déanach ” .