Féadfaidh cuideachtaí a chomhlíonann critéir shonracha, faoi théarmaí Chaibidil 15 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014, leas a bhaint as díolúine ón gceanglas go ndéanfaí iniúchadh ar na ráitis airgeadais atá ag gabháil lena tuairisceán bliantúil. Caithfidh cuideachta cáiliú mar chuideachta bheag (nó micreachuideachta y).

Cuimsíonn cuntais neamh-iniúchta clár comhardaithe agus na nótaí leis na ráitis airgeadais nuair is infheidhme. Ní mór ráiteas díolúine a bheith ag bun an chláir chomhardaithe, ag lua na nithe seo a leanas (ní mór na focail shainiúla seo a úsáid). Ráiteas Samplach le cur san áireamh ar an gClár Comhardaithe nuair a bhíonn an díolúine iniúchta agus an díolúine (giorrú) do chuideachta bheag á éileamh:

Luaímid/mar stiúrthóir(í) ar (ainm cuideachta):
(a) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine dá bhforáiltear i gCaibidil 15 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014,
(b) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine ar an bhforas go bhfuil na coinníollacha a shonraítear in a.358 á gcomhlíonadh,
(c) nach bhfuil fógra seirbheáilte ag scairshealbhóirí na cuideachta ar an gcuideachta faoi a.334(1) de réir a.334(2),
(d) admhaímid oibleagáidí na cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014, taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil agus Ráitis Airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh a bliana airgeadais agus ar a bhrabús nó a caillteanas do bhliain den sórt sin agus chun forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le Ráitis Airgeadais a chomhlíonadh ar shlí eile a mhéid is infheidhme maidir leis an gcuideachta,

*(e) tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in a.352 Acht na gCuideachtaí 2014;

go ndearna an chuideachta amhlaidh ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal leas na díolúine sin mar chuideachta bheag agus go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe ullmhaithe i gceart de réir a.353 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta: Dáta:
(*Sa ráiteas thuas, bain úsáid as cuid (a) – (d) má tá díolúine ó iniúchadh á éileamh aige agus cuir alt leis (e) má tá an díolúine ó chuideachta bheag/giorrúchán á éileamh. Is féidir le cuideachta bheag díolúint nó an dá dhíolúine a éileamh ina Ráitis Airgeadais má cháilíonn siad.)

An Chéad Tuairisceán Bliantúil – Sé mhí tar éis corpraithe

Ní féidir le cuideachta Díolúine ó Iniúchadh a éileamh ag an am a bhfuil an chéad Fhoirm B1 (6 mhí ó dháta an chorpraithe) le comhdú leis an CRO mar ní gá aon ráitis airgeadais a chomhdú leis an tuairisceán sin. Is féidir Díolúine ó Iniúchadh a éileamh, áfach, tráth chéad tuairisceáin bhliantúil iomlán na cuideachta nó nuair a bhíonn tuairisceáin bhliantúla ina dhiaidh sin á gcomhdú.

Níl aon rogha ag an CRO ach diúltú glacadh le ráitis airgeadais atá neamhiniúchta, i gcás ina bhfuil neamhchomhlíonadh ar aon cheann de na coinníollacha atá leagtha síos i gCaibidil 15 Cuid 6 Acht na gCuideachtaí 2014, i leith na bliana lena mbaineann nó an bhliain roimhe sin.

NB: INA BHFUIL TUAIRISCEÁN BHLIANTÚIL COMHDAITHE DHÉANAMH SA BHLIAIN A BHFUIL DÍOLÚINE ÉILITHE NÓ SA BHLIAIN ROIMHE, CAILLTEANAS AN CHUIDEACHTA A CEART AR NA DÍOLÚINE INIÚCHÓIREACHTA NÍ AMHÁIN DON BHLIAIN FAOI CEIST ACH AN BHLIAIN CHUN CINN FREISIN.

Níl aon chumhacht ag Cláraitheoir na gCuideachtaí aon fhaoiseamh a dheonú do chuideachtaí ó na ceanglais seo in Acht na gCuideachtaí 2014.