Mura ndéantar tuairisceán bliantúil a chomhdú in am is féidir go mbeadh iarmhairtí éagsúla ag baint leis lena n-áirítear an táille um chomhdú déanach a ghearradh, an chuideachta agus/nó a stiúrthóirí a ionchúiseamh, an díolúine ó iniúchadh a chailleadh nó an chuideachta a bhaint go neamhdheonach agus an chuideachta a dhíscaoileadh. (Féach thíos).

Faoi alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfar iarratais ar shíneadh ama chun tuairisceán bliantúil a chomhdú a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt nó chuig an gCúirt Dúiche . Féadfaidh an Chúirt, más deimhin léi gur cóir déanamh amhlaidh, Ordú a dhéanamh ag síneadh na tréimhse ama a bhféadfar tuairisceán bliantúil na cuideachta, i ndáil le bliain áirithe, a sheachadadh ar Chláraitheoir na gCuideachtaí. Ní féidir iarratas chun na Cúirte a dhéanamh ach amháin i leith tuairisceán bliantúil nár seachadadh chuig an CRO cheana féin. Ní féidir ach Ordú amháin a dhéanamh i leith bliana áirithe .

——————————————————————————

I gcás ina bhfuil tús curtha ag an gCláraitheoir le himeachtaí maidir le tuairisceáin bhliantúla a chomhdú go déanach nó neamhchomhdú, déanfaidh an Cláraitheoir agóid in aghaidh aon iarratas ina dhiaidh sin ón gcuideachta lena mbaineann faoi alt 343(5) d’Acht na gCuideachtaí 2014 ar an mbonn go bhfuil imeachtaí tosaithe cheana féin ina choinne. an chuideachta chun tuairisceáin bhliantúla a chomhdú déanach.

——————————————————————————

Déantar iarratas chun na Cúirte ar fhógra don Chláraitheoir trí Mhionnscríbhinn. Is é an tréimhse ama a fhéadfaidh an Chúirt a shíneadh ná an 56 lá reatha tar éis an DTB (nó dáta éifeachtach an tuairisceáin) ina bhféadfaidh an chuideachta a tuairisceán bliantúil a chomhdú.

Sa chás go ndéanann an Chúirt Ordú chun an t-am le comhdú a fhadú, ní mór don chuideachta an tOrdú a sheachadadh chuig an CRO laistigh den tréimhse ama a shonraítear san Ordú, de ghnáth laistigh de 28 lá ón Ordú a bheith déanta.

Má chuireann an chuideachta gach gné den tuairisceán bliantúil faoi bhráid an CRO ar líne laistigh den tréimhse ama sínte a shonraítear san Ordú Cúirte, measfaidh an CRO go bhfuarthas an tuairisceán bliantúil sin in am agus go mbeidh na hiarmhairtí a bhaineann le comhdú déanach (táillí comhdaithe déanach). /caillteanas díolúine ó iniúchadh sa todhchaí) ní bheidh feidhm aige maidir leis an tuairisceán bliantúil sin.

 

AN CHÚIRT DÚICHE – IARRATAS AR ORDÚ A LEATHNÚ AMACH CHUN TUAIRISCEÁN BHLIANTÚIL A CHOMHADÚ
Nósanna imeachta le leanúint: féach freisin Bileog Faisnéise 39 .
Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh ionadaíocht dhlíthiúil a bheith ag cuideachta agus iarratas á dhéanamh chun na cúirte:

1. Ní mór iarratas a dhéanamh ar dtús chuig an gCúirt Dúiche don dúiche ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta suite ar dháta cúirte.

2. Ní mór cóip den fhógra i bhFoirm 93B.1 ina bhfuil dáta agus am na héisteachta cúirte a sheirbheáil ar an gCláraitheoir mar aon le cóip de Mhionnscríbhinn na cuideachta ( Foirm 93B.2 ), agus ar an mbealach sin ag cur an Chláraitheora ar Fhógra de réir a chéile. le halt 343(5), CA 2014. Ní mór an Fhoirm 93B.1 a bheith sínithe ag an Iarratasóir nó ag Aturnae an Iarratasóra.

3. Ní mór an Fógra don Chláraitheoir a sheachadadh don CRO tráth nach déanaí ná 21 lá roimh dháta na Cúirte . Seachas sin ní féidir glacadh leis.

4. Ní mór don Fhoirm 93B.1 an bhliain tuairisceáin bhliantúil atá i gceist, DTB reatha na cuideachta, agus an dáta ar a bhfuil an síneadh á lorg a lua. Is é an tréimhse ama a fhéadfaidh an Chúirt a shíneadh ná an 56 lá reatha tar éis an DTB .i. an tréimhse ama a gcaithfidh an chuideachta a dtuairisceán a chomhdú laistigh di.

5. Eiseoidh an CRO litir ag admháil gur cuireadh an Cláraitheoir ar Fhógra don Iarratasóir nó dá Aturnae nach mór don chuideachta a sholáthar don Chúirt, in éineacht le Foirm 93B.1 agus Mionnscríbhinn tráth nach déanaí ná 4 lá roimh dháta na Cúirte. .

6. Má dheonaíonn an Breitheamh Ordú Cúirte lena leathnaítear an t-am chun comhdú a dhéanamh, taispeánfar san Ordú (i) an dáta a ndeonófar an fadú agus (ii) an dáta faoina gcaithfear an tOrdú a sheachadadh ar an gCláraitheoir (28 lá a bheidh ann de ghnáth).

7. Mura seachadtar an tOrdú Cúirte chuig an gCláraitheoir faoin dáta atá sonraithe ag 6(ii), ní féidir leis an CRO glacadh leis mar go mbeidh téarmaí an Ordaithe á sárú ag an gcuideachta.

8. Má thugtar síneadh ama don chomhdú, ní mór don chuideachta gach eilimint den B1 a chur isteach faoin dáta sínte arna dheonú ag an gCúirt ina hOrdú.

9.  Má dhéanann an chuideachta a tuairisceán bliantúil a sheachadadh nó a thíolacadh tar éis an dáta a ndeonófar an síneadh ama, measfar é a bheith déanach agus beidh sí faoi réir pionóis maidir le comhdú déanach agus cailleadh díolúine ó iniúchadh ar feadh dhá bhliain ar an ngnáthbhealach.

10. Má athraítear dáta bunaidh na cúirte nó má chuirtear an cás ar atráth, ní mór don chuideachta an dáta cúirte nua a chur in iúl don Chláraitheoir láithreach.

ARD-CHÚIRT
Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh ionadaíocht dhlíthiúil a bheith ag cuideachta agus iarratas á dhéanamh chun na cúirte aici. Déantar an t-iarratas trí mhionnscríbhinn ar fhógra a thabhairt don Chláraitheoir.

 

Tabhair FAOI DEARA:

(1) Faoi Alt 343(7), Acht na gCuideachtaí 2014, NÍ FÉIDIR le cuideachta ar cheart a tuairisceán bliantúil a bheith seachadta roimh 1 Meitheamh 2015 iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar shíneadh ama chun an tuairisceán bliantúil sin a chomhdú.

CUIREANN an Cláraitheoir i gcoinne aon iarratais inar cheart an tuairisceán bliantúil a bheith seachadta roimh an 1 Meitheamh 2015.

(2) Faoi na Rialacha Cúirte Dúiche – Alt (4), IR Uimh 256 de Rialacha na Cúirte Dúiche (CA2014) 2015, ní mór don Mhionnscríbhinn chun na Cúirte Dúiche a mhíniú cén fáth a ndearnadh é. ní féidir an tuairisceán bliantúil a ullmhú agus aon fhíorais a thacaíonn leis na cúiseanna nár seachadadh an tuairisceán bliantúil chuig an gCláraitheoir in am a leagan amach, agus a fhíorú.

Coimeádann an Cláraitheoir an ceart agóid a dhéanamh in aghaidh aon iarratais i gcás nach míníonn nó nach bhfíoraíonn na cúiseanna a thugtar sa Mhionnscríbhinn agus na fíricí tacaíochta cén fáth NACH FÉIDIR an tuairisceán bliantúil a sheachadadh in am.

(3) Ní bheidh marthain dhlíthiúil ag cuideachta scortha go dtí cibé tráth a ndéanfar í a athchóiriú ar an gClár.

 

Rachaidh an Cláraitheoir i gcoinne aon iarratas a dhéanfaidh cuideachta dhíscaoilte ar shíneadh ama.

Beidh táille comhdaithe déanach de €100 dlite maidir le tuairisceán bliantúil ar an lá tar éis don spriocdháta comhdaithe dul in éag, arb é an spriocdháta 56 lá tar éis dháta éifeachtach an tuairisceáin, agus beidh táille dhéanach laethúil de €3 fabhraithe ina dhiaidh sin. , suas le huastáille dhéanach de €1,200 in aghaidh an tuairisceáin. Tá an táille seo sa bhreis ar an ngnáth-tháille comhdaithe de €20 in aghaidh an tuairisceáin. Tá sé deimhnithe ag na Coimisinéirí Ioncaim nach bhfuil táillí comhdaithe déanacha inasbhainte cánach.

Ina theannta sin, féadfaidh an CRO fíneáil ar an láthair a ghearradh i gcás ina bhfuil taifead ag an gcuideachta ar chomhdú déanach leanúnach agus/nó ar ionchúiseamh achomair na cuideachta agus/nó aon oifigeach mainneachtana. Is féidir fíneálacha suas le €5,000 a ghearradh ar chiontú mar gheall ar shárú na gceanglas tuairisceáin bhliantúla – cion Catagóir 3 .

Ina theannta sin, is féidir cuideachta a bhaint den chlár agus a lánscor mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán bliantúil a chomhdú. Má scriostar cuideachta, déantar sócmhainní na cuideachta a dhílsiú don Aire Caiteachais Phoiblí, agus má leanann an gnó ar aghaidh ag trádáil, ní bhainfidh na húinéirí leas as dliteanas teoranta a thuilleadh agus beidh siad freagrach go pearsanta as aon fhiacha a thabhaítear amhlaidh. fad a bheidh an chuideachta díscaoilte. Féadfaidh an Ard-Chúirt aon duine, a bhí ina stiúrthóir ar chuideachta ar an dáta ar cuireadh fógra bainte den Chlár chun na cuideachta sin mar gheall ar neamhchomhdú tuairisceáin bhliantúla, a dhícháiliú ón Ard-Chúirt chun gníomhú mar stiúrthóir, i gcás ina bhfuil an chuideachta. bainte den chlár ag fágáil dliteanais gan íoc. Féadfaidh an Chúirt ordú den sórt sin a dhéanamh ar iarratas ó Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach. Nasc le Baint Ainneonach den Chlár .

Murar comhdaíodh tuairisceán bliantúil cuideachta don bhliain roimhe sin in am, ní féidir leis an gcuideachta leas a bhaint as an díolúine ó iniúchadh. Mura gcomhdaítear in am sa bhliain reatha caillfidh an chuideachta díolúine ó iniúchadh don dá bhliain atá romhainn. Féach leathanach Díolúine ó Iniúchadh .