Ceanglaítear ar chuideachtaí infheistíochta agus UCITS ráitis airgeadais a chur faoi bhráid an CRO tar éis athruithe a leagtar amach in Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 a thabhairt isteach. Tagraíonn Alt 1401a d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus Rialachán 42a de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe) 2011.

Ní chomhdaíonn na cuideachtaí seo tuairisceán bliantúil leis an CRO . Cuirtear foirm FS1 isteach chun na ceanglais a tugadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 a chomhlíonadh.

Ní mór na ráitis airgeadais a chomhdú laistigh de 11 mhí ó dheireadh na bliana airgeadais. Tagraíonn an bhliain airgeadais seo d’aon bhliain airgeadais a thosaigh ar an 1 Eanáir 2017 nó ina dhiaidh.

Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm FS1. Tá an fhoirm ar fáil anseo .

Tabhair faoi deara go gcaithfidh aon ráitis airgeadais a ghabhann le Foirm FS1 a bheith i bhformáid nach féidir a scanadh agus go seolfar ar ais iad má chuirtear isteach i bhformáid leabhráin iad.