Tabhair faoi deara le do thoil: tháinig deireadh leis an scéim um tharscaoileadh táillí déanach ar 1 Meitheamh 2015

Ó dháta tosaithe Acht na gCuideachtaí 2014 (1 Meitheamh 2015), is féidir iarratais ar shíneadh ama chun tuairisceán bliantúil a chomhdú a dhéanamh tríd an gCúirt Dúiche de réir alt 343(5) den Acht. Tá na costais a bhaineann le hiarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche i bhfad níos lú ná an Ard-Chúirt. Éistfidh an Chúirt Dúiche (ar fhógra don Chláraitheoir) iarratais ar shíneadh ama chun an tuairisceán bliantúil a chomhdú agus féadfaidh sí Ordú a dhéanamh ag síneadh ama leis an gcomhdú. Sa chás go gcomhdaíonn cuideachta Ordú den sórt sin leis an CRO laistigh de 28 lá ón Ordú a bheith déanta, agus ina gcomhdaíonn sí an tuairisceán bliantúil ina dhiaidh sin laistigh den am breise a shonróidh an Chúirt Dúiche, measfaidh an CRO na doiciméid a bheith faighte in am. Mar thoradh air sin, ní bheidh feidhm ag na hiarmhairtí a bhaineann le comhdú déanach (táillí comhdaithe déanach / díolúine ó iniúchadh a chailleadh) maidir leis an tuairisceán bliantúil sin. Féach Bileog Faisnéise 39 le haghaidh tuilleadh eolais.

Ó mhí an Mheithimh 2015, ní bhíonn an CRO i mbun comhfhreagrais le cuideachtaí a dhéanann achomharc in aghaidh cur i bhfeidhm táillí mar thoradh ar chomhdú déanach ar thuairisceán bliantúil. Ina áit sin, ba cheart do chuideachtaí a dteastaíonn níos mó ama uathu chun a dtuairisceán bliantúil a chomhdú iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche sa cheantar cúirte dúiche ina bhfuil a n-oifig chláraithe suite.

Faigheann CRO iarratais rialta ó chuideachtaí chun déileáil le tuairisceáin bhliantúla a chailltear nó a gcuirtear moill orthu sa phost mar a fhaightear in am.

Cuireann Alt 343(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014 an fhreagracht as tuairisceáin bhliantúla a sheachadadh go pras do Chláraitheoir na gCuideachtaí ar na cuideachtaí iad féin. Mar sin, faoin dlí, ní féidir leis an CRO aon lamháltais a dheonú i leith doiciméad nach seachadtar chuig an gCláraitheoir in am mar gheall ar a bheith caillte nó moillithe sa ghnáthphost.

Is iad na himthosca amháin a bhreithneofar iarratas den sórt sin ná nuair is féidir leis an gcuideachta fianaise dhoiciméadach neamhspleách a sholáthar gur postáil nó gur seoladh na doiciméid trí úsáid a bhaint as foirm de sheirbhís ráthaithe ar dháta ar cheart, faoin ráthaíocht, a bheith mar thoradh air in am. seachadadh chuig an CRO AGUS i gcás ina n-éilíonn an tseirbhís síniú a bhailiú mar chruthúnas seachadta.

Tá roinnt soláthraithe seirbhíse ann a thairgeann seirbhísí seachadta faoi ráthaíocht ama le cruthúnas seachadta. Mar shampla, cuireann seirbhís Mearphoist An Post ráthaíocht ar sheachadadh an chéad lá oibre eile ar fáil agus ní mór síniú a choinneáil ar an seachadadh ag a cheann scríbe.

Tabhair do d’aire le do thoil nach gcomhlíonann “teastais postais” na critéir maidir le fianaise dhoiciméadach neamhspleách ar úsáid a bhaint as seirbhís ráthaithe ama a sholáthraíonn cruthúnas seachadta.