Acht na gCuideachtaí 2014, Alt 352 agus 353
Is díolúine é an díolúine sin ón gceanglas in alt 347 na doiciméid seo a leanas a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta:
(a) ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta;
(b) i gcás cuideachta bheag, tuarascáil na stiúrthóirí; agus
(c) tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar na ráitis airgeadais sin agus tuarascáil na stiúrthóirí sin.

 

Díolúine Giorrúchán Cuideachtaí Beaga:
Má bhaineann cuideachta a cháilíonn mar chuideachta bheag (Féach Alt 280A CA 2014 arna chur isteach le hAcht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017) leas as an díolúine a fhoráiltear le halt 352, déanfaidh sí, ina ionad sin, cóip de gach ceann díobh seo a leanas a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil. doiciméid:
(a) ráitis airgeadais ghiorraithe arna n-ullmhú de réir alt 353 agus atá ceadaithe agus sínithe de réir alt 355;
(b) tuarascáil iniúchóirí reachtúla speisialta arna hullmhú de réir alt 356 .

 

Ráitis airgeadais ghiorraithe do chuideachta bheag :
Éilíonn Alt 353 d’Acht na gCuideachtaí 2014 go mbainfear ráitis airgeadais ghiorraithe cuideachta bhig as ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta ar an mbealach seo a leanas:

 

Ráitis Airgeadais Acht na gCuideachtaí :
I gcás inar ráitis airgeadais Acht na gCuideachtaí ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta, is éard a bheidh sna ráitis airgeadais ghiorraithe—

  • ● (i) clár comhardaithe na cuideachta,
  • ● (ii) na nótaí sin leis na ráitis airgeadais a sholáthraíonn an fhaisnéis a cheanglaítear le hailt 305 go 321 – Tá cuideachtaí beaga díolmhaithe ó cheanglais alt 314/317(cuid)/318/319/322/323(1) (páirteach)
  • ● (iii) Míreanna cuntais brabúis agus caillteanais a bhaineann leis an gcuideachta lena mbaineann agus go háirithe an fhaisnéis a cheanglaítear le mír 53 de Sceideal 3A i gcás cuideachta bhig.
  • ● (iv) An fhaisnéis a cheanglaítear le mír 48 de Sceideal 3A i gcás cuideachta bhig, fiú nuair a roghnaigh cuideachta í a áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais.
  • ● (v) Aon fhaisnéis a sholáthrófar de réir fho-ailt 4, 5 agus 6 d’alt 291

Níl feidhm ag alt 274(3) (tagairtí don chlár comhardaithe nótaí áirithe a áireamh) maidir leis an alt seo.

 

Ráitis Airgeadais IFRS:
I gcás inar ráitis airgeadais IFRS iad ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta, is éard a bheidh sna ráitis airgeadais ghiorraithe—
(a) clár comhardaithe na cuideachta,
(b) na nótaí sin a ghabhann leis na ráitis airgeadais a sholáthraíonn an fhaisnéis a cheanglaítear le hailt 305 go 321, agus
(c) Aon nótaí eile leis na ráitis airgeadais lena n-áirítear na nótaí a bhaineann le míreanna ráitis ioncaim a bhaineann leis an gcuideachta bheag lena mbaineann agus an ráiteas ar athruithe ar chothromas na cuideachta (tuairisceáin IFRS)

 

Faomhadh agus síniú ráitis airgeadais ghiorraithe
I gcás inar deimhin le stiúrthóirí cuideachta gur comhlíonadh ceanglais alt 353 maidir le hullmhú na ráiteas airgeadais giorraithe, déanfaidh an bord stiúrthóirí na ráitis airgeadais sin a fhormheas agus a shíniú thar a gceann ag beirt stiúrthóirí, i gcás ina mbeidh. atá 2 stiúrthóir nó níos mó. Mura bhfuil ach stiúrthóir amháin ag an stiúrthóir sin.

 

Ráiteas Giorrúchán:
I gcás ina n-éilítear díolúine ó ghiorrú, cuirfear an ráiteas seo a leanas isteach ar an gclár comhardaithe.
(a) go bhfuil siad ag brath ar an díolúine shonraithe atá in alt 352;
( b ) go ndearna siad amhlaidh ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal sochar na díolúine sin mar chuideachta bheag agus
(c) go bhfuil na ráitis airgeadais ghiorraithe ullmhaithe go cuí de réir alt 353.

Cuirfear síniú(sínithe) an stiúrthóra/na stiúrthóirí, de réir mar a bheidh, isteach ar aghaidh an chláir chomhardaithe ghiorraithe díreach i ndiaidh an ráitis ghiorraithe. Luafar i ngach cóip de gach clár comhardaithe giorraithe a cheadóidh an bord stiúrthóirí nó a scaiptear, a fhoilsítear nó a eiseofar ainmneacha an duine nó na ndaoine a shínigh an clár comhardaithe thar ceann an bhoird stiúrthóirí.

Achoimre ar na Riachtanais:
Tá feidhm ag na ceanglais seo a leanas maidir leis na doiciméid atá i gceangal leis an tuairisceán bliantúil faoi alt 352(3) nó a sheachadtar chuig an gCláraitheoir:

(a) luafar sa chóip de na ráitis airgeadais ghiorraithe a cheanglaítear le halt 352(3)(a) ainmneacha na stiúrthóirí a shínigh an clár comhardaithe giorraithe thar ceann an bhoird stiúrthóirí;
(b) an chóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla speisialta a cheanglaítear le halt 352(3) (c), i gcás nach féidir leas a bhaint as díolúine ó iniúchadh, luafar ann ainm na n-iniúchóirí reachtúla a shínigh an tuarascáil agus, más éagsúil, ainm na n-iniúchóirí reachtúla a shínigh an tuarascáil faoi alt 391;

 

Aguisín 1 – Tuarascáil na nIniúchóirí Speisialta:
I gcás nach féidir le cuideachta bheag leas a bhaint as díolúine ó iniúchadh ach go bhfuil sí fós cáilithe don díolúine ó ghiorrúchán éilítear faoi théarmaí alt 352(3)(c) tuarascáil iniúchóirí reachtúla speisialta arna hullmhú de réir alt 356.

“Alt 356 – Tuarascáil speisialta na n-iniúchóirí reachtúla ar ráitis airgeadais ghiorraithe
Beidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais ghiorraithe a bheidh i gceangal leis an tuairisceán bliantúil agus a sheachadfar don Chláraitheoir cóip de thuarascáil speisialta ó iniúchóirí reachtúla na cuideachta do na stiúrthóirí ina mbeidh—
(a) ráiteas ó na hiniúchóirí reachtúla maidir leis na nithe atá leagtha amach i bhfo-alt (2) ar na ráitis airgeadais ghiorraithe sin, agus
(b) cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla do na comhaltaí faoi alt 391 san fhoirm a cheanglaítear le halt 336.

(2) Más rud é—
(a) go mbeartaíonn stiúrthóirí cuideachta iarscríbhinn a dhéanamh leis an tuairisceán bliantúil ráitis airgeadais ghiorraithe d’aon bhliain airgeadais arna hullmhú de bhun alt 353, agus
( b ) gurb é tuairim iniúchóirí reachtúla na cuideachta go bhfuil teideal ag stiúrthóirí na cuideachta, chun na críche sin, brath ar an díolúine atá in alt 352 agus na ráitis airgeadais ghiorraithe ullmhaithe go cuí de bhun alt 353, déanfaidh sí. beidh sé de dhualgas ar iniúchóirí reachtúla na cuideachta a lua sa tuarascáil speisialta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) gurb é tuairim na n-iniúchóirí sin—
(i) tá stiúrthóirí na cuideachta i dteideal na ráitis airgeadais ghiorraithe sin a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil, agus
(ii) go bhfuil na ráitis airgeadais ghiorraithe atá i gceangal amhlaidh ullmhaithe amhlaidh.

(3) Maidir le tuarascáil speisialta na n-iniúchóirí reachtúla dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a bhfuil cóip (de réir mar atá an abairt sin le léamh de réir alt 352(5)) le seachadadh ar an gCláraitheoir) (c) síneoidh na hiniúchóirí reachtúla bun-scríbhinn na tuarascála sin agus beidh dáta an tsínithe sin air; beidh feidhm freisin ag ceanglais alt 337(2) maidir le síniú na tuarascála dá dtagraítear ann maidir le síniú na tuarascála speisialta.

(4) Luafar i ngach cóip de thuarascáil speisialta na n-iniúchóirí reachtúla a ullmhófar de réir fho-alt (1) a scaiptear, a fhoilseofar nó a eiseofar, ainm na n-iniúchóirí reachtúla a sholáthróidh an tuarascáil agus, más éagsúil, ainmneacha na n-iniúchóirí reachtúla. a sholáthair an tuarascáil faoi alt 391 .

(5) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) nó (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion chatagóir 2.

(6) I bhfo-alt (5) folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus stiúrthóir de facto.”

 

Aguisín 2 – Cionta:
Má cheadaítear ráitis airgeadais ghiorraithe nár ullmhaíodh de réir cheanglais alt 353, déanfaidh gach stiúrthóir ar an gcuideachta atá ina pháirtí dá gceadú, agus a bhfuil a fhios aige nár ullmhaíodh amhlaidh iad nó atá meargánta i dtaobh an bhfuil nó nach bhfuil. ullmhaithe amhlaidh, beidh sé ciontach i gcion chatagóir 2.

Chun na críche sin, glacfar leis go bhfuil gach stiúrthóir de chuid na cuideachta, an tráth a fhormheasfar na ráitis airgeadais ghiorraithe, ina pháirtí dá bhformheas ach amháin má léiríonn sé nó sí gur ghlac sé nó sí gach beart réasúnach chun iad a chosc.

Mura gcomhlíontar ceanglais alt 352(6) maidir le doiciméid atá i gceangal le tuairisceán bliantúil faoi alt 352(3), beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion chatagóir 2. Áirítear le “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus stiúrthóir de facto