Díolúintí ar fáil maidir le Ráitis Airgeadais
Cé go gcaithfidh an chuideachta Ráitis Airgeadais iomlána a leagan roimh CGB, ag brath ar chineál agus ar mhéid na cuideachta d’fhéadfadh go mbeadh sí in ann díolúine a éileamh ó Ráitis Airgeadais iomlána, nó aon Ráitis Airgeadais ar bith, a chomhdú leis an CRO. D’fhéadfadh cuideachtaí a chomhlíonann critéir shonracha ceann amháin nó níos mó de na díolúintí seo a leanas a éileamh:

 • ● Díolúine ó Iniúchadh Cuideachtaí Beaga
 • ● Díolúine ó Iniúchadh Cuideachtaí Díomhaoin
 • ● Díolúine Méid/giorraithe
 • ● Díolúine ó Ráitis Airgeadais a chomhdú

 

Is féidir leat an tábla thíos a úsáid chun a sheiceáil cé na díolúintí atá ar fáil do do chineál cuideachta. Nuair a dhearbhaíonn tú gur féidir le do chineál cuideachta leas a bhaint as díolúine, ní mór do na stiúrthóirí a sheiceáil go gcomhlíonann do chuideachta na critéir don díolúine.

 

Cineálacha Cuideachta Agus
Díolúintí
Iniúchadh Díomhaoin Airgeadais
Ráitis
Méid/
Giorrúchán
Níl. As Comhaltaí Cé
Is Féidir Iniúchadh a Seasamh
Cuideachta TEO (Cuid 2 Cuideachtaí
Acht 2014)
Níl Ball amháin nó níos mó
ionadaíocht ar a laghad 10% de na cearta Vótála
Scaireanna DAC (Cuid 16, CA 2014)
Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe
Níl Ball amháin nó níos mó
ionadaíocht ar a laghad 10% de na cearta Vótála
Ráthaíocht DAC
(Cuid 16, CA2014) Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe
Ball amháin nó níos mó
ionadaíocht ar a laghad 10% de na cearta Vótála
CLG — (Cuid 18, CA2014) Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta 1 bhall
PLC
(Cuid 17, CA2014) Cuideachta Phoiblí Theoranta
Níl Níl Níl Níl Neamhbhainteach
PUC
(Cuid 19, CA2014) Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta
Níl Níl Níl Níl Neamhbhainteach
PULC
(Cuid 19, CA2014) Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta gan scairchaipiteal
Níl Níl Níl Níl Neamhbhainteach
ULC neamh-ainmnithe
(Cuid 19, CA2014) Cuideachta Phríobháideach Neamhtheoranta
Feisire amháin nó níos mó a ionadaíonn ar a laghad 10% de na cearta vótála
ULC ainmnithe
(Cuid 19, CA2014) Príobháideach Gan Teorainn
Cuideachta
Níl Feisire amháin nó níos mó a ionadaíonn ar a laghad 10% de na cearta vótála

 

An bhfuil gach cineál cuideachta incháilithe don díolúine méid/giorraithe ó Ráitis Airgeadais iomlána a chomhdú?
Níl feidhm ag an díolúine méide maidir le Cuideachtaí Poiblí Teoranta (PLC) nó Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta (PUC/PULC) nó aon chuideachta a thagann faoi aon fhoráil de An Cúigiú Sceideal a ghabhann le hAcht 2014. Is féidir le gach cineál cuideachta eile a aicmítear mar chuideachtaí beaga nó mar mhicrichuideachtaí díolúine a éileamh ó Ráitis Airgeadais iomlána a chomhdú agus Ráitis Airgeadais ghiorraithe a chomhdú ina ionad sin (alt 353).

 

An bhfuil gach cineál cuideachta incháilithe don díolúine ó iniúchadh cuideachta bheag / Chuideachta Dhíomhaoine?
Níl na cuideachtaí seo a leanas i dteideal ceachtar den dá dhíolúine:

 • ● (a) Cuideachtaí Poiblí Teoranta, Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta agus Cuideachtaí Infheistíochta
 • ● (b) Foras creidmheasa nó gnóthas árachais
 • ● (c) Cuideachta dá dtagraítear sa Chúigiú Sceideal a ghabhann le hAcht 2014

 

Tá na díolúintí atá ar fáil do chineálacha agus méideanna éagsúla cuideachta, agus na coinníollacha a bhaineann leis, sonraithe sna rannáin seo a leanas:

 

Cuideachtaí Beaga
Is féidir le cuideachta bheag a shásaíonn coinníollacha áirithe trí chineál díolúine a éileamh:

 • ● Díolúine ó Ráitis Airgeadais iomlána a chomhdú (“Ráitis Airgeadais Ghiorraithe”) (alt 352)
 • ● Díolúine ó thuarascáil iniúchóra a chomhdú (an “díolúine ó iniúchadh”)(s.360)
 • ● Díolúine ó chuideachtaí díomhaoin (ar fáil do gach cuideachta meánmhéide) (alt 365)

 

Díolúine ó Ráitis Airgeadais iomlána a chomhdú (an “díolúine méide/giorraithe”) (alt 352)
Chun cáiliú mar chuideachta bheag agus leas a bhaint as an díolúine seo, ní mór do chuideachta DHÁ choinníoll nó níos mó de na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh sa bhliain airgeadais reatha agus sa bhliain airgeadais roimhe sin (mura í an chéad bhliain airgeadais í)(a.350(2). , (3) & (5) Acht na gCuideachtaí 2014):

 • ● Ní sháraíonn iomlán an chláir chomhardaithe €6m
 • ● Ní sháraíonn an láimhdeachas €12m
 • ● Ní sháraíonn líon na bhfostaithe 50

 

(Níl díolúine ar fáil do chuideachtaí poiblí ach amháin CLGanna (Companies Limited by Guarantee)).

Ceanglaítear ar chuideachtaí beaga a éilíonn an “díolúine méide/giorraithe” an méid seo a leanas a chomhdú:

 • ● Clár Comhardaithe na cuideachta (leis an “ráiteas díolúine cuideachta bhig”)
 • ● Tuairisc iniúchóra (leis an gcuid de thuarascáil an iniúchóra a theastaíonn nuair a bhíonn an díolúine ó chuideachtaí beaga á éileamh) (S.356(1) Acht na gCuideachtaí 2014)
 • ● Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (alt 314 go s.323 Acht na gCuideachtaí 2014)

 

Ráitis “díolúine méide/giorraithe” cuideachtaí beaga:
Ní mór do chuideachta a éilíonn an “díolúine méide/giorraithe” Tuarascáil an Iniúchóra a chomhdú chuig na stiúrthóirí agus ní mór di na nithe seo a leanas a lua ar a Clár Comhardaithe:

Luaimse/Déanaimid, mar stiúrthóir(í) ar (ainm cuideachta), go bhfuil –
Tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in alt 352 d’Acht na gCuideachtaí 2014; rinne an chuideachta amhlaidh ar an bhforas go bhfuil sí i dteideal leas na díolúine sin mar chuideachta bheag agus deimhníonn sí gur ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais ghiorraithe i gceart de réir alt 353 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta Dáta

 

Nasc le hÉirí Amach Iniúchóra

 

Díolúine ó thuarascáil iniúchóra a chomhdú (an “díolúine ó iniúchadh”)(a.360 CA 2014)
Díolúine ó Iniúchadh Cuideachtaí Beaga
Chun go gcáileoidh cuideachta don díolúine ó iniúchadh do chuideachtaí beaga ní mór don chuideachta na critéir seo a leanas a chomhlíonadh maidir leis an mbliain airgeadais lena mbaineann agus leis an mbliain roimhe – a.350(3) CA 2014.

Caithfidh an chuideachta cáiliú mar “cuideachta bheag”. Ní fhéadfaidh an chuideachta teacht faoi aon cheann de na 18 n-aicme cuideachtaí atá liostaithe sa Chúigiú Sceideal d’Acht 2014 . Ní mór tuairisceán bliantúil na cuideachta, a bhfuil Ráitis Airgeadais i gceangal leis, a chomhdú in am don bhliain atá i gceist agus don bhliain roimhe sin. (s.363 CA 2014)

Ceanglaítear ar chuideachtaí beaga a éilíonn na díolúintí iniúchta agus giorraithe araon:

 • ● Clár Comhardaithe na cuideachta (le (a) go (e) den “ráiteas díolúine ó iniúchadh” atá san áireamh ag bun an Chláir Chomhardaithe)
 • ● Sliocht as Tuarascáil na Stiúrthóirí ag lua suim na Stiúrthóirí i scaireanna agus bintiúir
 • ● Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

 

Ráiteas Samplach le cur san áireamh ar an gClár Comhardaithe nuair a bhíonn an díolúine iniúchta agus an díolúine (giorrú) do chuideachta bheag á éileamh:

Luaímid/mar stiúrthóir(í) ar (ainm cuideachta):
(a) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine dá bhforáiltear i gCaibidil 15 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014,
(b) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine ar an bhforas go bhfuil na coinníollacha a shonraítear in a.358 á gcomhlíonadh,
(c) nach bhfuil fógra seirbheáilte ag scairshealbhóirí na cuideachta ar an gcuideachta faoi a.334(1) de réir a.334(2),
(d) admhaímid oibleagáidí na cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014, taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil agus Ráitis Airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh a bliana airgeadais agus ar a bhrabús nó a caillteanas do bhliain den sórt sin agus chun forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le Ráitis Airgeadais a chomhlíonadh ar shlí eile a mhéid is infheidhme maidir leis an gcuideachta,
*(e) tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in a.352 Acht na gCuideachtaí 2014; agus go ndearna sé amhlaidh ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal leas na díolúine sin mar chuideachta bheag agus go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe ullmhaithe i gceart de réir a.353 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta: Dáta:
(*Sa ráiteas thuas, bain úsáid as cuid (a) – (d) má tá díolúine ó iniúchadh á éileamh aige agus cuir alt leis (e) má tá an díolúine ó chuideachta bheag/giorrúchán á éileamh. Is féidir le cuideachta bheag díolúint nó an dá dhíolúine a éileamh ina Ráitis Airgeadais má cháilíonn siad.)

 

Cad a chaithfidh an chuideachta a dhéanamh sula n-éilíonn sí díolúine ó iniúchadh?
Agus cinneadh á dhéanamh acu an dteastaíonn uathu an t-iniúchadh a dhéanamh i leith bliana airgeadais, ba cheart dóibh smaoineamh ar an bhfíoras go bhféadfadh go mbeadh gá fós ag tríú páirtithe a bhfuil baint acu leis an gcuideachta (eg baincéirí nó eagraíochtaí trádála) le hiniúchadh a dhéanamh.

Ina theannta sin, má iarrann duine amháin nó níos mó de scairshealbhóirí na cuideachta nach lú ná 10% de na cearta vótála (comhalta amháin do chuideachta ráthaíochta CLG) nach mbaineann an chuideachta leas as an díolúine agus go seirbheálfaidh sí fógra i scríbhinn ina leith sin ar an gcuideachta. sa bhliain airgeadais díreach roimh an mbliain airgeadais lena mbaineann nó le linn na bliana airgeadais lena mbaineann ach tráth nach déanaí ná mí roimh dheireadh na bliana sin, ní mór iniúchadh a dhéanamh ar an gcuideachta. (s.334, CA 2014).

Má chinneann Stiúrthóirí cuideachta dhíomhaoine díolúine ó iniúchadh a éileamh i leith bliana airgeadais, ní mór dóibh an cinneadh a dhéanamh sa bhliain airgeadais sin agus an cinneadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann (alt 365(1) CA 2014).

 

Cad a tharlaíonn má chailleann an chuideachta an díolúine ó iniúchadh trí chomhdú déanach?
Má chomhdaítear tuairisceán bliantúil go déanach, cailleann an chuideachta an teidlíocht chun an díolúine ó iniúchadh a éileamh sa dá bhliain ina dhiaidh sin – Alt 363 d’Acht na gCuideachtaí 2014 arna leasú le halt 10 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla) 2018 .

 

Cad a tharlaíonn má scoireann cuideachta de na coinníollacha cáilitheacha a chomhlíonadh le linn na bliana airgeadais a bhfuil sé beartaithe an díolúine ó iniúchadh a éileamh ina leith?
Tá sé de dhualgas ar na stiúrthóirí iniúchóir a cheapadh don chuideachta chomh luath agus is féidir tar éis don chuideachta scor de na coinníollacha cáilitheacha a chomhlíonadh.

Baineann Díolúine Iniúchta le haon chuideachta ghrúpa má cháilíonn an grúpa ina iomláine mar Ghrúpa Beag. Ní mór don ghrúpa iomlán agus dá ghnóthais fhochuideachta go léir, ina n-iomláine, dhá cheann de na 3 choinníoll seo a leanas a chomhlíonadh chun Díolúine Iniúchta Cuideachta Grúpa a éileamh:

  • ● Ní sháraíonn iomlán chlár comhardaithe na cuideachta sealbhaíochta agus na bhfochuideachtaí ina n-iomláine €6m glan (nó €7.2m comhlán)
  • ● Ní sháraíonn méid láimhdeachais na cuideachta sealbhaíochta agus na bhfochuideachtaí ina n-iomláine €12m glan (nó €14.4m comhlán)
  • ● Ní sháraíonn meánlíon na ndaoine atá fostaithe ag an gcuideachta shealbhaíochta agus ag a fochuideachtaí 50.

 

Ní mór na coinníollacha thuas a chomhlíonadh sa bhliain (ní mór na coinníollacha a chomhlíonadh sa bhliain roimhe sin freisin murab é céad bhliain airgeadais na cuideachta sealbhaíochta í.) (alt 359 (5) CA2014).

Maidir leis na figiúirí comhiomlána don láimhdeachas agus iomlán an chláir chomhardaithe—
ciallaíonn ‘glan’ tar éis fritháirimh agus coigeartuithe eile arna ndéanamh chun grúp-idirbhearta a dhíchur—
(i) i gcás ráitis airgeadais Acht na gCuideachtaí, de réir Sceideal 4, agus
(ii) i gcás ráitis airgeadais IFRS, i gcomhréir le caighdeáin tuairiscithe airgeadais idirnáisiúnta;
ciallaíonn ‘comhlán’ gan na fritháirimh sin agus na coigeartuithe eile sin (alt 280a d’Acht na gCuideachtaí 2014)

Ní mór tuairisceán bliantúil na cuideachta, a bhfuil Ráitis Airgeadais i gceangal leis, a chomhdú i gceart agus in am don bhliain atá i gceist agus don bhliain roimhe sin (alt 364). CA2014).

Níl díolúine ó iniúchadh ar fáil i gcás ina dtagann cuideachta shealbhaíochta nó foghnóthas faoi chatagóir áirithe (a.362 CA 2014)
NÍL cuideachta shealbhaíochta agus comhaltaí eile an Ghrúpa i dteideal na díolúine ó iniúchadh Grúpa Beag más cuideachta í an chuideachta a thagann faoi aon fhoráil de Sceideal 5, seachas cuideachta dá dtagraítear i mír 5 nó 16 de Sceideal 5 nó urrúsú. cuideachta (alt 362(2) CA 2014).
Beidh formhór na gcuideachtaí i míreanna 5 agus 16 de Sceideal 5 ina gCuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe (DACanna) agus ós rud é a.994 Dífheidhmíonn CA 2014 Cuid 6 CA 2014, maidir le gach DAC ar institiúidí creidmheasa nó gnóthais árachais iad, níl siad i dteideal díolúine ó iniúchadh a éileamh faoi Chuid 6.

 

Nasc le hÉirí Amach Iniúchóra

 

Cad is cuideachta urrúsúcháin ann?
Is éard is cuideachta urrúsúcháin ann ná cuideachta a cháilíonn amhlaidh de réir bhrí a.110, den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, nó mar Chorparáid Feithiclí Airgeadais (FVC). Más rud é roimh an 1 Eanáir 2005, féach Airteagal 1(1) Rialachán (CE) uimh. 24/2009 ó BCE. Más rud é tar éis an 1 Eanáir 2005: féach Airteagal 1(1) Rialachán (AE) uimh. 1075/2013 ó BCE.

I gcás ina seirbheálfar fógra faoi alt 334 do Ghrúpa Beag

 • ● Má iarrann duine amháin nó níos mó de scairshealbhóirí na cuideachta nach lú ná 10% de na cearta vótála (comhalta amháin do chuideachta ráthaíochta (CLG)) nach mbaineann an chuideachta leas as an díolúine agus go seirbheálfaidh sí fógra i scríbhinn ina leith sin ar an cuideachta sa bhliain airgeadais díreach roimh an mbliain airgeadais lena mbaineann nó le linn na bliana airgeadais lena mbaineann ach tráth nach déanaí ná mí roimh dheireadh na bliana sin, ní mór don chuideachta iniúchadh a dhéanamh. (S334 CA 2014)
 • ● Má dhéantar an fógra a sheirbheáil ar an gCuideachta Shealbhaíochta, ní féidir leis an nGrúpa leas a bhaint as díolúine ó iniúchadh.
 • ● Má dhéantar an fógra a sheirbheáil ar fhochuideachta, ní féidir leis an bhfochuideachta leas a bhaint as díolúine ó iniúchadh.

 

Ráiteas Díolúine Iniúchta Cuideachta Ghrúpa
Sa chás go bhfuil leas á bhaint as an díolúine, ní mór do stiúrthóirí na cuideachta na ráitis seo a leanas a chur san áireamh ar chlár comhardaithe na cuideachta – a.358 CA2014, atá luaite le haghaidh Neamhghrúpa, a.359 CA2014 don Ghrúpa:

Deirimidne, stiúrthóirí (ainm na cuideachta) go bhfuil –
(a) “go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine dá bhforáiltear i gCaibidil 15 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014” (ní mór na focail shonracha seo a úsáid),
(b) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine ar na forais go gcomhlíontar alt 359
(c) “Níor seirbheáladh aon fhógra faoi fho-alt (1) d’alt 334, de réir fho-alt (2) den alt sin, ar an gcuideachta” (agóid ó chomhaltaí), agus
(d) admhaíonn na stiúrthóirí oibleagáidí na cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 chun –
(i) taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil agus Ráitis Airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh na bliana airgeadais agus ar a brabús nó caillteanas don bhliain sin, agus
(ii) forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le Ráitis Airgeadais a mhéid is infheidhme maidir leis an gcuideachta a chomhlíonadh ar shlí eile.
*(e) tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in a.352 Acht na gCuideachtaí 2014;
go ndearna an chuideachta amhlaidh ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal leas na díolúine sin mar chuideachta bheag agus go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe ullmhaithe i gceart de réir a.353 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta: Dáta:
(*Sa ráiteas thuas, bain úsáid as cuid (a) – (d) má tá díolúine ó iniúchadh á éileamh aige agus cuir alt leis (e) má tá an díolúine ó chuideachta bheag/giorrúchán á éileamh. Is féidir le cuideachta bheag díolúint nó an dá dhíolúine a éileamh ina Ráitis Airgeadais má cháilíonn siad.)

(s.365, CA2014)
NÍ bhaineann an Díolúine ó Iniúchadh Cuideachta Dhíomhaoine go sonrach le méid na cuideachta. Is féidir le cuideachta cáiliú chun díolúine ó iniúchadh a éileamh bunaithe ar an bhfíric go bhfuil sí díomhaoin.

Ní mór do stiúrthóirí na cuideachta
(i) beidh sí den tuairim, i leith na bliana airgeadais lena mbaineann, go bhfuil an chuideachta díomhaoin agus go gcomhlíonfaidh sí na coinníollacha a shonraítear ag (a) agus (b) thíos, agus
(ii) a chinneadh gur cheart don chuideachta leas a bhaint as an díolúine sa bhliain sin (agus an cinneadh sin a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann):

(a) níl aon idirbheart suntasach cuntasaíochta aige (i.e. idirbheart a éilíonn a.281 agus a.282 Acht na gCuideachtaí 2014, le cur isteach i dtaifid chuntasaíochta na cuideachta); agus
(b) ní chuimsíonn a shócmhainní agus a dhliteanais ach sócmhainní agus dliteanais cheadaithe (ie infheistíochtaí i scaireanna de chuid grúpaghnóthas eile agus méideanna atá dlite dóibh nó uathu).

Agus cinneadh á dhéanamh an bhfuil nó an uair atá cuideachta díomhaoin chun críocha a.365, tabharfar neamhaird ar na nithe seo a leanas:
(a) aon idirbheart a eascróidh as suibscríobhaí don bhunreacht do ghlacadh scaireanna sa chuideachta mar thoradh ar ghealltanas uaidh nó uaithi i ndáil le foirmiú na cuideachta;
(b) aon idirbheart arb éard é—

(i) táille don Chláraitheoir ar athrú ar ainm na cuideachta;
(ii) táille don Chláraitheoir ar an gcuideachta a athchlárú; nó
(iii) táille don Chláraitheoir as tuairisceán bliantúil a chlárú (lena n-áirítear aon táille de mhéid méadaithe de bhua rialachán faoi alt 889(6)).

Níl feidhm ag ceart na gcomhaltaí chun easaontú leis an díolúine ó iniúchadh maidir le cuideachta dhíomhaoin (alt 334(5) CA2014).

 

Díolúine ó chuideachtaí díomhaoin ó iniúchadh – ráitis le cur san áireamh ar an gclár comhardaithe (s.365):
Sa chás go bhfuil leas á bhaint as an díolúine ó chuideachta dhíomhaoin, ní mór do stiúrthóirí na cuideachta na ráitis seo a leanas a chur san áireamh ar chlár comhardaithe na cuideachta:

Luaímid/mar stiúrthóir(í) ar (ainm cuideachta):
(a) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine ó iniúchadh dá bhforáiltear i gCaibidil 16 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014;
(b) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine ar an bhforas go bhfuil na coinníollacha a shonraítear in a.365(2) á gcomhlíonadh;
(c) admhaímid oibleagáidí na cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014, taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil agus Ráitis Airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh a bliana airgeadais agus ar a bhrabús nó a caillteanas do bhliain den sórt sin agus chun forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le Ráitis Airgeadais a chomhlíonadh a mhéid is infheidhme maidir leis an gcuideachta;
(d) deimhnímid leis seo go bhfuilimid ag brath ar an díolúine shonrach atá in a.365 Acht na gCuideachtaí 2014 ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal shochair na díolúine sin mar chuideachta dhíomhaoin.

*(e) tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in a.352 Acht na gCuideachtaí 2014; go ndearna an chuideachta amhlaidh ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal leas na díolúine sin mar chuideachta bheag agus go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe ullmhaithe i gceart de réir a.353 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta: Dáta:

(*Sa ráiteas thuas, bain úsáid as cuid (a) – (d) má tá díolúine ó iniúchadh á éileamh aige agus cuir alt leis (e) má tá an díolúine ó chuideachta bheag/giorrúchán á éileamh. Is féidir le cuideachta bheag díolúint nó an dá dhíolúine a éileamh ina Ráitis Airgeadais má cháilíonn siad.)