Faoi théarmaí Chuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá dhá chineál cuideachtaí príobháideacha neamhtheoranta (ULCanna).

1. Cuideachtaí Neamhtheoranta Ainmnithe agus

2. Cuideachtaí Neamhtheoranta Neamhainmnithe.

Tá na Cuideachtaí Neamhtheoranta seo a leanas faoi réir na gceanglas maidir le hullmhú agus comhdú
Ráitis Airgeadais (blianta airgeadais dar tosach 1 Eanáir 2017):

Ciallaíonn ULC ainmnithe—

(a) ULC a dhéanfaidh, tráth ar bith i rith na bliana airgeadais iomchuí—

(i) gur foghnóthas é de chuid gnóthas a bhí teoranta ag an am sin,
(ii) go raibh cearta aige is infheidhmithe ina leith ag 2 ghnóthas nó níos mó nó thar ceann 2 ghnóthas nó níos mó a bhí teoranta an tráth sin, ar cearta iad a dhéanfadh an CUL ina fhoghnóthas de, dá mba infheidhmithe ag ceann de na gnóthais iad, nó
(iii) gur cuideachta shealbhaíochta í de chuid gnóthas a bhí faoi theorainn an tráth sin ****

(b) ULC is foras creidmheasa nó gnóthas árachais nó cuideachta shealbhaíochta forais creidmheasa nó gnóthais árachais,

(c) ULC, arb é a chomhaltaí uile—

(i) cuideachtaí faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,
(ii) cuideachtaí neamhtheoranta, ar cuideachta theoranta gach duine dá chomhaltaí,
(iii) comhpháirtíochtaí nach comhpháirtíochtaí teoranta iad, ar cuideachta theoranta gach duine dá chomhaltaí,
(iv) comhpháirtíochtaí teoranta, ar cuideachta theoranta gach ceann dá gcomhpháirtithe ginearálta (de réir bhrí an Achta um Chomhpháirtíochtaí Teoranta 1907), nó
(v) aon teaglaim de na cineálacha comhlachtaí dá dtagraítear sna fomhíreanna roimhe seo den mhír seo agus i mír (a), nó

(d) ULC, a bhfuil a chomhaltaí díreacha nó indíreacha de comhdhéanta de aon teaglaim de ULCanna agus de chomhlachtaí dá dtagraítear i mír (c) ionas go mbeidh cosaint dliteanais teoranta ag na húinéirí tairbhiúla deiridh.

Áireofar le tagairtí do chuideachta theoranta, do chuideachta neamhtheoranta, do chomhpháirtíocht nó do chomhpháirtíocht theoranta tagairtí do chomhlacht nach bhfuil á rialú ag dlí an Stáit ach atá inchomparáide le cuideachta theoranta den sórt sin, do chuideachta neamhtheoranta, do chomhpháirtíocht nó do chomhpháirtíocht theoranta. comhpháirtíocht theoranta, de réir mar is cuí.

Tagairtí do ghnóthas a theorannú tráth ar leith is tagairtí iad do ghnóthas (faoi cibé dlí arna bhunú), a bhfuil dliteanas a chomhaltaí teoranta ag an am sin. tá le ‘comhpháirtí ginearálta’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta 1907; ciallaíonn ‘comhpháirtíocht theoranta’ comhpháirtíocht lena mbaineann an Limited Partnerships Act 1907;

 

**** Tiocfaidh tagairtí do (A)(iii) i bhfeidhm an 1 Eanáir 2022 d’aon bhliain airgeadais a thosaíonn ar an dáta sin nó dá éis.

Ní thagann an cineál seo cuideachta phríobháideach neamhtheoranta faoi na catagóirí thuas agus níl sé faoi réir na gceanglas ráitis airgeadais níos déine a fhorchuirtear, ar an gcineál Cuideachta Neamhtheoranta Ainmnithe, le hAcht na gCuideachtaí 2014. Tá na hoibleagáidí le fáil in alt 1277 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Go ginearálta, ní mór tuarascáil iniúchóra a chur i gceangal leis an Tuairisceán Bliantúil (Tuarascáil B1-iniúchóra) a dheimhníonn go bhfuil iniúchadh déanta ag na hiniúchóirí ar ráitis airgeadais na cuideachta don bhliain airgeadais ábhartha agus go n-áirítear sa tuarascáil a rinneadh, de réir ailt 391/336. , do na baill. Nuair is féidir leis an gcuideachta faoi théarmaí alt 1277(5) díolúine ó iniúchadh a éileamh, comhdaíonn ULC neamh-ainmnithe B1 – gan aon chuntais.

Más cuideachta phoiblí í an chuideachta neamhtheoranta, ní mór di an méid seo a leanas a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil:

  • ● clár comhardaithe,
  • ● cuntas brabúis agus caillteanais (nó cuntas ioncaim agus caiteachais),
  • ● tuarascáil na stiúrthóirí,
  • ● tuarascáil iniúchóra.

 

Ní mór deimhniú ginearálta a bheith ann a dheimhníonn gur cóip dhílis de na ráitis airgeadais agus de na tuarascálacha mar a leagtar faoi bhráid na mball go léir ag an CGB iad na ráitis airgeadais agus na tuarascálacha ina n-iomláine agus ní mór don stiúrthóir agus an rúnaí é seo a shíniú.

Níl feidhm ag alt 325(1)(c) agus 329 maidir le PULC – Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta nach bhfuil scairchaipiteal aici.

Toisc nach comhlachtaí corpraithe iad seo, níl siad faoi réir cheanglais um chomhdú cuntas Acht na gCuideachtaí 2014. Níl aon oibleagáid ar chomhpháirtíochtaí den sórt sin ráitis airgeadais a chomhdú. Ceanglaítear ar chomhpháirtíochtaí teoranta, nuair is cuideachtaí teoranta na comhpháirtithe ginearálta go léir, doiciméid chuntasaíochta a chur ar ais faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais) 1993 (IR Uimh. 396 de 1993). Baineann an ceanglas seo freisin le comhpháirtíochtaí ginearálta ina bhfuil na comhpháirtithe ginearálta teoranta
cuideachtaí.

I measc na ndoiciméad cuntasaíochta tá:

  • ● clár comhardaithe
  • ● cuntas brabúis agus caillteanais
  • ● tuarascáil na gcomhpháirtithe
  • ● tuarascáil iniúchóra

 

Baineann Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le comhpháirtíochtaí teoranta. Ní mór ráitis airgeadais a dheimhniú mar chóipeanna dílse ag beirt de na comhpháirtithe atá údaraithe ag na comhpháirtithe chun é sin a dhéanamh agus a chur ar aghaidh chuig an CRO laistigh de shé mhí ó dheireadh bhliain airgeadais na comhpháirtíochta (Reg. 20).