Tá sé tugtha faoi deara do Chláraitheoir na gCuideachtaí go bhféadfadh sé nach bhfuil bróicéirí Árachais áirithe ag gníomhú de réir a n-oibleagáidí mar atá leagtha amach in Acht na gCuideachtaí 2014, sraith iomlán ráiteas airgeadais a chomhdú san Oifig um Chlárú Cuideachtaí, lena n-obair bhliantúil. filleadh.

Leagtar amach in Alt 15 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 na critéir cháilitheacha do chuideachtaí beaga agus micreamhéide ar mian leo díolúine ó ghiorrú a éileamh ó chomhdú cuntas iomlán faoi théarmaí alt 352 den Acht.

Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, go n-eisiann an tAcht cineálacha áirithe cuideachtaí ón díolúine seo a éileamh.

Foráiltear anois le hAlt 280A(4) d’Acht na gCuideachtaí 2014:
(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cuideachta— (a) más cuideachta shealbhaíochta í, nó (b) más cuideachta neamh-incháilithe í.

ciallaíonn ‘eintitis neamh-incháilithe’ gnóthais—
(a) urrúis inaistrithe a ligfear isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte aon Bhallstáit a bheith acu,
(b) ar institiúidí creidmheasa iad,
(c) ar gnóthais árachais iad, nó
(d) go bhfuil—

(i) gnóthais—
(I) a thagann faoi aon cheann d’fhorálacha Sceideal 5, nó
(II) atá ainmnithe ar shlí eile, le haon achtachán eile nó faoi, mar eintitis dá dtagraítear i bpointe (1)(d) d’Airteagal 2 den Treoir Chuntasaíochta, nó
(ii) gnóthais atá ainmnithe, le dlí nó faoi dhlí aon Bhallstáit eile, mar eintitis dá dtagraítear i bpointe (1)(d) d’Airteagal 2 den Treoir Chuntasaíochta agus léifear ‘cuideachta neamh-incháilithe’ dá réir sin;

Mar sin, ós rud é nach féidir le cuideachtaí Sceideal 5 cáiliú mar chuideachtaí beaga nó mar mhicrichuideachtaí faoi théarmaí alt 280a, ní féidir leo aisíocaíocht nó díolúine iniúchta a éileamh faoi théarmaí alt 352 agus 358 den Acht.

Tabhair faoi deara, le do thoil, mar Bhróicéir Árachais nach féidir leis na díolúintí iniúchta nó giorraithe a éileamh mar a fhoráiltear in Alt 352 agus 358, ní mór dóibh, mar sin, cuntais iniúchta iomlána a chomhdú i gcónaí.