Cuideachta Ráthaíochta Poiblí
Tá cuideachtaí Ráthaíochta Poiblí á rialú ag Cuid 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus tugtar Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta (CLGanna) orthu. Cuideachta ráthaíochta phríobháideach a bhfuil scairchaipiteal aici is Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (DAC) í agus rialaítear í le Cuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

 

Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta
Ní mór do CLG an méid seo a leanas a chur i gceangal lena thuairisceán bliantúil:

  • ● clár comhardaithe,
  • ● cuntas brabúis agus caillteanais (nó cuntas ioncaim agus caiteachais),
  • ● tuarascáil na stiúrthóirí,
  • ● tuarascáil iniúchóra.

 

Ní mór deimhniú ginearálta a bheith ann a dheimhníonn gur cóip dhílis de na cuntais agus de na tuarascálacha mar a leagtar iad faoi bhráid na mball go léir ag an CGB iad na ráitis airgeadais agus na tuarascálacha ina n-iomláine agus ní mór é seo a bheith sínithe ag stiúrthóir agus an rúnaí.

Ní chaithfidh tuarascáil na stiúrthóirí, áfach, alt 329 agus alt 325(1)(c) d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh.

 

Is féidir le Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta leas a bhaint as an díolúine iniúchta/díolúine ó iniúchóireacht na cuideachta díomhaoin agus as na díolúintí atá ar fáil do chuideachtaí beaga/meánmhéide.

Féadfaidh cuideachta den sórt sin cáiliú le haghaidh díolúine ó iniúchadh, ach is féidir le comhalta agóid a dhéanamh ina choinne sin faoi alt 1218 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
Ní cheanglaítear ar CLGanna a cháilíonn aon ráitis airgeadais a chomhdú faoi alt 1220 agus tá siad teoranta dóibh siúd a foirmíodh chun críocha carthanúla agus atá díolmhaithe ag ordú arna dhéanamh ag an údarás ábhartha (Údarás Rialála Carthanas/Coimisinéir na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla in Éirinn). . Ina áit sin comhdaíonn siad tuarascáil iniúchóirí reachtúla speisialta mura bhfuil siad díolmhaithe ó iniúchadh.

Féach Caibidil 5 Cuid 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le haghaidh tuilleadh faisnéise.

 

Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe faoi Theorainn Ráthaíochta (DAC)
Is cuideachta ráthaíochta phríobháideach í DAC, faoi theorainn ráthaíochta – agus ní mór an méid seo a leanas a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil:

  • ● clár comhardaithe,
  • ● cuntas brabúis agus caillteanais (nó cuntas ioncaim agus caiteachais),
  • ● tuarascáil na stiúrthóirí,
  • ● tuarascáil iniúchóra.

 

Ní mór deimhniú ginearálta a bheith ann a dheimhníonn gur cóip dhílis de na cuntais agus de na tuarascálacha mar a leagtar iad faoi bhráid na mball go léir ag an CGB iad na ráitis airgeadais agus na tuarascálacha ina n-iomláine agus ní mór é seo a bheith sínithe ag stiúrthóir agus an rúnaí.

Ní chaithfidh tuarascáil na stiúrthóirí, áfach, alt 329 agus alt 325(1)(c) d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh.

 

Is féidir le Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe faoi Theorainn Ráthaíochta leas a bhaint as an díolúine ó iniúchadh/díolúine ó iniúchóireacht na cuideachta díomhaoin agus as na díolúintí atá ar fáil do chuideachtaí beaga/meánmhéide.
Féadfaidh cuideachta den sórt sin cáiliú le haghaidh díolúine ó iniúchadh, ach is féidir le comhaltaí agóid a dhéanamh ina choinne sin faoi alt 334 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
Ní cheanglaítear ar DACanna a cháilíonn aon ráitis airgeadais a chomhdú faoi alt 996 agus tá siad teoranta dóibh siúd a fhoirmítear chun críocha carthanúla agus atá díolmhaithe ag ordú arna dhéanamh ag an údarás ábhartha (Údarás Rialála Carthanas/Coimisinéir na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla in Éirinn). . Ina áit sin comhdaíonn siad tuarascáil iniúchóirí reachtúla speisialta mura bhfuil siad díolmhaithe ó iniúchadh.

Féach Caibidil 5 de Chuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le haghaidh tuilleadh faisnéise.