Leasú ar Ráitis Airgeadais agus/nó ar Thuarascáil na Stiúrthóirí

Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, is féidir ráitis airgeadais atá comhdaithe leis an CRO atá mícheart a cheartú. I gcás go bhfuil cóipeanna de na Ráitis Airgeadais bhunaidh nó de bhuntuarascáil an stiúrthóra leagtha faoi bhráid na cuideachta ag cruinniú ginearálta nó arna seachadadh don Chláraitheoir, ba cheart gach leasú a dhéanamh ag tagairt d’alt 366 go s.379, CA 2014. Má thagann an chuideachta ar an eolas faoi earráid sna Ráitis Airgeadais, ba chóir dóibh an earráid a cheartú agus na doiciméid cheartaithe a chomhdú leis an CRO tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis dháta an athbhreithnithe.

Úsáidtear an Fhoirm B1X agus Ráitis Airgeadais athbhreithnithe á gcomhdú.

Is féidir an t-athbhreithniú a dhéanamh ar aon cheann de na foirmeacha seo a leanas ag brath ar an gcineál earráide atá á athbhreithniú

 • ● Nóta Forlíontach; nó,
 • ● Tuarascáil athbhreithnithe na Stiúrthóirí: nó,
 • ● Ráitis Airgeadais athbhreithnithe.

 

Déanfar Ráitis Airgeadais reachtúla nó Tuarascáil na Stiúrthóirí de chuid na cuideachta don bhliain airgeadais ábhartha ó dháta a gceadaithe ag Stiúrthóirí na cuideachta de na Ráitis Airgeadais athbhreithnithe nó Tuarascáil na Stiúrthóirí (alt 373). CA 2014). Fanfaidh na Ráitis Airgeadais bhunaidh nó Tuarascáil na Stiúrthóirí ar an gClár (alt 376(6) CA 2014).

Ní mór na hathbhreithnithe ar na Ráitis Airgeadais a shíniú agus a dhátú ar an mbealach céanna leis na Ráitis Airgeadais bhunaidh agus ba chóir athbhreithniú le Nóta Forlíontach a shíniú ar an mbealach céanna leis an gClár Comhardaithe bunaidh (alt 368). CA 2014).

 

Athbhreithniú ar Thuarascáil na Stiúrthóirí trí Nóta Forlíontach
Is féidir nóta forlíontach a úsáid nuair is easnamh nó ceartúchán ar thuarascáil na stiúrthóirí an chúis atá leis an athbhreithniú, sa chás NACH gcuireann faisnéis bhreise isteach ar fhaisnéis eile atá sa tuarascáil. I ngach cás eile ní mór tuarascáil leasaithe na Stiúrthóirí a chomhdú. Sa chás go ndéantar athbhreithniú ar thuarascáil na Stiúrthóirí le Nóta Forlíontach, ba chóir go mbeadh ráiteas ó na Stiúrthóirí in áit fheiceálach sa nóta:

 • ● go ndéanann an nóta athbhreithniú ar bhealaí áirithe ar Thuarascáil bunaidh na Stiúrthóirí agus go bhfuil sé anois ina chuid de Thuarascáil bunaidh na Stiúrthóirí.
 • ● go ndéanfaí athbhreithniú ar Thuarascáil na Stiúrthóirí ar dháta Thuarascáil bhunaidh na Stiúrthóirí agus nach ndéileálann sí le himeachtaí ón dáta sin.

 

Leasú ar Ráitis Airgeadais le Nóta Forlíontach
Is féidir Nóta Forlíontach a úsáid nuair is easnamh nó ceartúchán ar nóta a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais an chúis atá leis an athbhreithniú agus NACH ndéantar difear do mhéideanna agus cur i láthair na ráiteas a éilíonn an creat tuairiscithe airgeadais. I ngach cás eile ní mór Ráitis Airgeadais athbhreithnithe a chomhdú.

Sa chás go ndéantar athbhreithniú ar na Ráitis Airgeadais le Nóta Forlíontach, ba chóir go mbeadh ráiteas ó na Stiúrthóirí in áit fheiceálach sa nóta:

 • ● go ndéanann an nóta athbhreithniú ar bhealaí áirithe ar na Ráitis Airgeadais reachtúla bhunaidh agus go bhfuil sé anois ina chuid de na Ráitis Airgeadais sin
 • ● go ndearnadh athbhreithniú ar na Ráitis Airgeadais ar dháta na Ráitis Airgeadais bhunaidh agus nach ndéileálann siad le himeachtaí ón dáta sin.

 

Athbhreithniú ar Thuarascáil na Stiúrthóirí trína ionadú
Nuair a thagann an tAthbhreithniú in ionad Thuarascáil na Stiúrthóirí

Caithfidh ráiteas ó na Stiúrthóirí in áit fheiceálach a bheith i dTuarascáil athbhreithnithe na Stiúrthóirí ag rá:

 • ● cuirtear Tuarascáil athbhreithnithe na Stiúrthóirí in ionad Thuarascáil bunaidh na Stiúrthóirí.
 • ● go n-ullmhaítear Tuarascáil athbhreithnithe na Stiúrthóirí amhail ar dháta na tuarascála bunaidh agus ní phléann sí le himeachtaí ón dáta sin, agus
 • ● na bealaí nár chomhlíon Tuarascáil na Stiúrthóirí Acht na gCuideachtaí 2014.
 • ● aon leasuithe suntasacha a rinne na ceartúcháin tábhachtach.

 

Tuairiscíonn na hIniúchóirí Reachtúla ar Thuarascáil athbhreithnithe na Stiúrthóirí
Sa chás go ndearnadh iniúchadh ar na Ráitis Airgeadais bhunaidh agus nach ndéantar athbhreithniú ach ar thuarascáil na Stiúrthóirí, ullmhóidh an t-iniúchóir tuarascáil (alt 372 CA 2014). Tabharfaidh an tuarascáil tuairim an Iniúchóra cibé an bhfuil an fhaisnéis atá tugtha sa tuarascáil athbhreithnithe comhsheasmhach leis na Ráitis Airgeadais reachtúla bhunaidh.

 

Leasú ar na Ráitis Airgeadais trí athsholáthar
Sa chás go dtagann an tAthbhreithniú in ionad na Ráiteas Airgeadais, ní mór a lua in áit fheiceálach i Ráiteas an Stiúrthóra ar na Ráitis Airgeadais athbhreithnithe.

 • ● Athsholáthar na Ráitis Airgeadais bhunaidh don bhliain sin.
 • ● Is iad na Ráitis Airgeadais athbhreithnithe na Ráitis Airgeadais reachtúla don bhliain sin anois.
 • ● Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais athbhreithnithe amhail ar dháta na Ráiteas Airgeadais bunaidh agus ní dhéileálann siad le himeachtaí ón dáta sin.
 • ● An chaoi nár chomhlíon na Ráitis Airgeadais bhunaidh ceanglais CA2014.
 • ● Aon leasuithe suntasacha a rinneadh mar thoradh ar na lochtanna seo a leigheas.

 

Tuarascáil na nIniúchóirí Reachtúla ar na Ráitis Airgeadais athbhreithnithe agus an tuarascáil athbhreithnithe (alt 370 CA 2014)
I gcás ina ndearnadh iniúchadh ar na Ráitis Airgeadais bhunaidh nó go gciallaíonn an t-athbhreithniú caillteanas ar dhíolúine ó Iniúchadh, ullmhóidh an t-iniúchóir Tuarascáil Iniúchóirí athbhreithnithe (alt 391, CA2014), agus tuarascáil faoi alt 370, CA2014 ag tabhairt tuairim cibé:

 • ● Tá na Ráitis Airgeadais athbhreithnithe ullmhaithe i gceart
 • ● Tugtar léargas fíor agus cothrom amhail ar dháta na Ráitis Airgeadais bhunaidh
 • ● I dtuairim an iniúchóra reachtúil theip ar na Ráitis Airgeadais bhunaidh ceanglais an Achta a chomhlíonadh maidir le Ráiteas na Stiúrthóirí a cheanglaítear le halt 368(2) CA2014.
 • ● Tá an fhaisnéis atá i dtuarascáil na Stiúrthóirí (nó i dtuarascáil athbhreithnithe na Stiúrthóirí) ag teacht leis an Ráiteas Airgeadais athbhreithnithe.

Más rud é go raibh Ráitis Airgeadais bhunaidh na cuideachta díolmhaithe ó iniúchadh agus mura n-athraíonn an t-athbhreithniú seo, ní gá tuarascáil iniúchóra.

 

Cailliúint Díolúine Iniúchta mar thoradh ar athbhreithniú
Sa chás go gciallaíonn éifeacht na n-athbhreithnithe nach bhfuil cuideachta a d’éiligh díolúine ó iniúchadh cáilithe le haghaidh díolúine ó iniúchadh ní mór tuarascáil iniúchóra a chomhdú laistigh de 2 mhí ón athbhreithniú.

 

An Bhliain seo chugainn – an chéad Ráitis Airgeadais eile a chomhdaítear ní mór tagairt a dhéanamh don athbhreithniú
Sa chás go ndéantar athbhreithniú ar na Ráitis Airgeadais reachtúla d’aon bhliain, ní mór do na Ráitis Airgeadais reachtúla eile tar éis dháta an athbhreithnithe tagairt a dhéanamh don athbhreithniú agus sonraí agus fáthanna leis an athbhreithniú a sholáthar.