Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil a leasú nó a athrú ag am ar bith.

Foirm Uimh. Cur síos Acht Alt Foirm /
Rochtain
A1 Corprú cuideachta.

Má tá G5 á chomhdú le A1 cuir táille bhreise €15 san áireamh le do thoil

22(2)/24 Comhad Ar Líne
A4 Iarratas ó chuideachta phoiblí theoranta chun gnó a thosú agus sonraí a dhearbhú 1010(2) A4 v1.2 GA
a/c 1 Cuntas taisce a oscailt leis an CRO. Is féidir faisnéis faoi Shealbhóir an Chuntais a fháil anseo . Comhad Ar Líne
a/c 2 Cuntas taisce a oscailt leis an CRO – (roinn rialtais amháin). Comhad Ar Líne
B1 Tuairisceán bliantúil. . Ní mór ráitis airgeadais a uaslódáil go leictreonach freisin. 343 Comhad Ar Líne
B1B73 Dáta tuairisceáin bhliantúil nua a ainmniú. . 346(2) Comhad Ar Líne
B1x Athbhreithniú deonach ar ráitis airgeadais lochtacha 366 Comhad Ar Líne
B2 Oifig chláraithe a athrú. 50(3) Comhad Ar Líne
B3 Fógra faoi áiteanna ina gcoimeádtar clár comhaltaí, clár leasanna in-nochta, clár stiúrthóirí agus rúnaithe, cóipeanna d’ionstraimí lena gcruthaítear táillí, miontuairiscí cruinnithe agus conarthaí/meabhráin seirbhíse stiúrthóirí. 216(6) B3 v2.1 GA
B4 Fógra maidir le méadú ar chaipiteal údaraithe 93(3) Comhad Ar Líne
B5 Cuibhrinn a thabhairt ar ais 70(7) Comhad Ar Líne
B5C Díolúine ó alt 1028: Comaoin le haghaidh leithroinnte
seachas urrúis agus ionstraimí margaidh airgid dá dtagraítear
in alt 1031 (Cuideachtaí Poiblí Teoranta Amháin)
1032 B5c v1 inlíonta
B7 Caipiteal Cuideachta a Athrú.

Athrú ar scairchaipiteal

83(6)

92(1)

Comhad Ar Líne
B9 Fógra maidir le méadú ar líon na gcomhaltaí (CLG – Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta agus PULC – Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta gan aon scairchaipiteal amháin) 1199(4)/1259(4) B9 v2.2 GA
B10 Athrú ar stiúrthóir agus/nó ar rúnaí, nó ar a sonraí. 149(8) Comhad Ar Líne
B10a Athrú ar shonraí seolta cónaithe do stiúrthóir i ndáil le cuideachtaí iolracha amháin. 149(9) Comhad Ar Líne
B11 Ráiteas ar shonraí na gceart a ghabhann le scaireanna a leithroinneadh agus nach bhfuil inchláraithe ar shlí eile 90(1) B11 v2.2 GA
B12 Ráiteas ar mhionsonraí athruithe ar chearta a ghabhann le scaireanna agus nach bhfuil inchláraithe ar shlí eile 90(3) B12 v2.2 GA
B13 Fógra sannadh ainm nó ainm nua aon aicme scaireanna is inchláraithe faoi a90. 90(4) B13 v2.2 GA
B18a Clárú doiciméad tairisceana áitiúil ar feadh méid nach mó ná €5,000,000 1361(4) B18A v4.1 GA
B42a Fógra i dtaobh clár na gcomhaltaí do cheartú 173(6) B42a v2.1 GA
B46 Fógra faoi cheapachán/cúlghairm údaraithe an Duine Chláraithe (duine a bheidh ina cheangal ar an gcuideachta) 39(1) B46 V1.2 GA
B67 Deimhniú go bhfuil nasc fíor agus leanúnach ag an gcuideachta leis an Stát 140(2) B67 v2.1 GA
B68 Fógra maidir le. stiúrthóireachtaí a eisiamh ón teorainn 25 142(3) B68 v2.1 GA
B69 Fógra ó dhuine aonair go bhfuil sé/sí scortha de bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí. 152(2) Comhad Ar Líne
B74 Ráiteas faoi dhícháilíochtaí stiúrthóra 23 agus 150(2) B74 v2 GA
B74a Ráiteas faoi dhícháiliú an stiúrthóra tar éis dó a bheith ceaptha mar stiúrthóir 150(1) B74a v2 GA
B77 Fógra údaraithe/cúlghairm údaraithe gníomhaire comhdaithe leictreonaigh 35 agus 36 Comhad Ar Líne
B78a Dáta tuairisceáin bhliantúil nua a ainmniú – fochuideachtaí 346(5) B78a v4 GA
B81 Iarratas chun gníomhú mar Ghníomhaire Oifige Cláraithe (ROA) 50 B81 v2.4 GA
B83 Athrú ar dheireadh na bliana Airgeadais 288(4) B83 v3 GA
B90 Toiliú eisitheoirí rannpháirteacha maidir le hurrúis a aistriú Acht 2019 B90 GA
C1 Morgáiste nó muirear cruthaithe ag cuideachta Éireannach 409(3) Comhad Ar Líne
C1a Clárú Morgáiste/Muirir cruthaithe ag cuideachta Éireannach – Céim 1 den nós imeachta dhá chéim 409(4)(a) Comhad Ar Líne
C1b Clárú Morgáiste/Muirir cruthaithe ag cuideachta Éireannach – Céim 2 den nós imeachta dhá chéim 409(4)(b) Comhad Ar Líne
C3 Sonraí muirir a bhfuil maoin faighte ag cuideachta atá corpraithe sa Stát faoina réir 411(2) C3 v2.5 GA
C6 Dearbhú sástachta muirear Comhad Ar Líne
C7 Páirtshásamh Muirear/Morgáiste Breithiúnais Comhad Ar Líne
C10 Morgáiste Breithiúnais 413(2) C10 v1.2 GA
C17 Athrú Pearsa Sonraí i dteideal i ndáil le muirear 409(8) C17 v2.4 GA
Iarscríbhinn a ghabhann le foirm C17 C17 Annex GA
CBM1 Cumasc Trasteorann Rialacháin 2008 Comhad Ar Líne
CBC1 Cumasc Trasteorann Rialacháin 2023 Comhad Ar Líne
CBD1 Cumasc Trasteorann Rialacháin 2023 Comhad Ar Líne
D6 Iarratas ó chuideachta theoranta chun í a athchlárú mar neamhtheoranta 1296(1)(a)(i) D6 v1.2 GA
D6C Aontaíonn comhaltaí le hathchlárú mar Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta 1297(2)(a) D6C v1.2 GA
D6D Aontaíonn comhaltaí le hathchlárú mar Chuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe faoi Theorainn Ráthaíochta 1299(2)(a) D6D v1.2 GA
D10 Iarratas ó chuideachta phoiblí theoranta ar athchlárú mar chineál eile cuideachta tar éis cealú scaireanna agus laghdú ar scairchaipiteal 1040(7) D10 v1.2 GA
D13 Fógra iarratais a rinneadh chun na cúirte chun rún speisialta maidir le hathchlárú a chealú 1287(4) D13 v1.2 GA
D20 Iarratas chun cineál cuideachta agus ráiteas comhlíonta a athchlárú 1285(1)(b) D20 v1 GA
DM1 Fógra faoi Chomhdhréacht-théarmaí cumaisc a bhaineann le dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó faoi Chuid 9 470(5)(b) DM1 v1 GA
DM2 Fógra faoi Chomhdhréacht-théarmaí cumaisc a bhaineann le dhá chuideachta Éireannach nó níos mó – CPT san áireamh faoi Chuid 17 1135(1)(b) DM2 v1 GA
DV1 Fógra maidir le Dréacht-téarmaí rannáin a bhaineann le dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó faoi Chuid 9 494(1)(b) DV1 v1 GA 
DV2 Fógra maidir le Dréacht-Théarmaí Coiteann Rannáin a bhaineann le dhá chuideachta Éireannach nó níos mó – PLC san áireamh faoi Chuid 17 1157(1)(b) DV2 v1 GA
E1 – SAP Dearbhú sócmhainneachta – Alt 207 d’Acht na gCuideachtaí 2014 – le húsáid leis an Nós Imeachta Formheasta Achomair 207 E1 v2.1 SAP 207 inlíonta
E1 (41) Dearbhú Reachtúil sócmhainneachta – Alt 580 d’Acht na gCuideachtaí 2014 amháin 580 E1-41 v2 inlíonta
E2 Fógra faoi Cheapachán Leachtaitheora Comhad Ar Líne
E2A Fógra i dtaobh Éirí as Leachtaitheoir Comhad Ar Líne
E2B Fógra i dtaobh Leachtaitheoir do Dhíchur Comhad Ar Líne
E2C Fógra Ceapacháin Leachtaitheora tar éis an Leachtaitheoir roimhe sin a bhaint Comhad Ar Líne
E3 Cuntais an Leachtaitheora ar Achtanna & Déileálacha Comhad Ar Líne
E4 Ráiteas Imeachtaí an Leachtaitheora agus Staid Foirceannta Comhad Ar Líne
E5 Ráiteas Deiridh Cuntas an Leachtaitheora Comhad Ar Líne
E6 Tuairisceán an chruinnithe foirceanta deiridh Comhad Ar Líne
E669 Fógra i dtaobh leachtú a neamhniú 669 E669 v1.1 GA
E7 Tuairisceán cruinniú deiridh an Leachtaitheora (Creidiúnaithe) Comhad Ar Líne
E8 Fógra i dtaobh Glacadóir a cheapadh Comhad Ar Líne
E9 Coimriú Glacadóirí Comhad Ar Líne
E10 Ráiteas faoi chúrsaí – Glacadóireachtaí 430(1)(b) E10 v1 dubh GA
E11 Fógra i dtaobh scortha don Ghlacadóir Comhad Ar Líne
E24 Fógra i dtaobh achainí chun scrúdaitheoir a cheapadh 531(1) E24 v2.2 GA
F2 Athruithe ar mheabhrán/ailt cuideachta sheachtrach 1302(3)(a)/1304(3) Comhad Ar Líne
F3 Athrú ar stiúrthóirí/rúnaí/daoine a dhéanann ionadaíocht ar chuideachta sheachtrach/daoine údaraithe/daoine atá freagrach as rialacháin a chomhlíonadh 1302(3)(c)/1304 Comhad Ar Líne
F4 Athruithe ar sheoladh cuideachta sheachtrach 1302(3)(d)/1304 F4 v1.1 GA
F7 Doiciméid chuntasaíochta cuideachta sheachtrach a thabhairt ar ais 1303(1)/1305(1) Comhad Ar Líne
F8 Sonraí muirear ar mhaoin sa Stát a chruthaigh cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát 409(3)/1301(4) Comhad Ar Líne
F8a Fógra go mbeartaíonn cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát sonraí muirir a chlárú 409(4)/1301(4) Comhad Ar Líne
F8b Sonraí muirir a chruthaigh cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát a dhaingniú 409(4)/1301(4) Comhad Ar Líne
F9 Sonraí muirir a bhfuil maoin sa Stát faighte ag cuideachta choigríche faoina réir 411(2)/1301 F9 v2.2 GA
F12 Clárú cuideachta atá ina brainse de chuideachta LEE 1302 Comhad Ar Líne
F13 Clárú cuideachta ar brainse í de chuideachta tíre neamh-LEE 1302/1304 Comhad Ar Líne
F14 Fógra faoi dhúnadh brainse/ leachtú cuideachta/ imeachtaí dócmhainneachta/ ceapadh leachtaitheora 1302(3)
(e)/1304(3)(b)(c)
Comhad Ar Líne
F15 Fógra breithiúnais a thionscnaíonn imeachtaí dócmhainneachta i mBallstát eile/cinneadh lena gceaptar leachtaitheoir 1419 F15 v2.2 GA
FS1 Ráitis Airgeadais – Cuideachtaí Infheistíochta/GCUI amháin 1401a FS1 v1 GA
G1 Foirm réitigh speisialta Comhad Ar Líne
G1 – H15 Foirm réitigh speisialta – úsáidtear é maidir le Baint Dheonach amháin. G1-H15 GA
G1Q Rún speisialta a athrú ainm. 30/198 Comhad Ar Líne

G1Q v2.1 GA

G2 Gnáthrún Comhad Ar Líne
G5 Dearbhú comhlíonta maidir le easnamh iarmhír de chineál cuideachta ó co. ainm 971(1)/1180(1) G5 v2.1 GA
H1 Cuideachta a athchóiriú Comhad Ar Líne
H1-OMC Athchóiriú ar an gclár. Do Chuideachtaí Bainistíochta Úinéirí amháin. (Is féidir le OALanna H1 a úsáid laistigh de 12 mhí freisin) Acht na láib 2011 H1 OMC v2 GA
H2 Fógra i dtaobh ordú nochta 812 H2 v2.2 GA
H3 Fógra i dtaobh iniúchóir a chur as oifig 385 H3 v2.1 GA
H4 Fógra fógra nach gcoimeádtar leabhair chuntais chearta 392 H4 v2.2 GA
H5 Tuairisceán ó chuideachta a cheannaíonn a cuid scaireanna féin agus/nó scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta 116 H5 v4.2 GA
H5a Tuairisceán le haghaidh atheisiúint scaireanna státchiste 1072/70/109 H5a v2.2 GA
H15 Iarratas ar bhaint deonach den chlár Comhad Ar Líne
H16 Agóid i gcoinne cuideachta a bhaint go toilteanach 732(2)(b) H16 v1.1 GA
H17 An bhaint Dheonach den Chlár a chealú 732(4) H17 v1.1 GA
ICAV1 Iarratas ó chuideachta Éireannach go ndéanfaí í a dhíchlárú mar chuideachta Éireannach tar éis di athrú go ICAV (Comhfheithicil Éireannach um Bainistíocht Sócmhainní) Acht na hÉireann um Fheithiclí Comhbhainistithe Sócmhainní 2015 ICAV1 v1 GA
IG1 Clárú EEIG a bhfuil a seoladh oifigiúil in Éirinn Rialacháin EEIG 1989 IG1 v1f
IG2 Bunaíocht ghrúpála a chlárú in Éirinn do EEIG a bhfuil a seoladh oifigiúil lasmuigh d’Éirinn Rialacháin EEIG 1989 IG2 v1f
IG3 Fógra maidir le bunú grúpála de chuid EEIG a bhfuil a seoladh oifigiúil in Éirinn Rialacháin EEIG 1989 IG3 v1f
IG4 Fógra maidir le grúp-bhunachas EEIG a dhúnadh Rialacháin EEIG 1989 IG4 v1f
IG5 Fógra i dtaobh sonraí an bhainisteora agus foirceannadh an cheapacháin Rialacháin EEIG 1989 IG5 v1f
IG6 Fógra faoi dhoiciméid agus sonraí is gá a chomhdú Rialacháin EEIG 1989 IG6 v1f
IG7 Fógra maidir le togra chun seoladh oifigiúil CEE a aistriú Rialacháin EEIG 1989 IG7 v1f
IG8 Tuairisceán bliantúil do EEIG Rialacháin EEIG 1989 IG8 v1f
J1a Iarratas chun gníomhú mar ghníomhaire reachtúil um chomhdú leictreonach J1a v2.3
LP1 Iarratas ar chlárú comhpháirtíochta teoranta Acht LP 1907 Foirm LP1 v1.6 Deiridh inlíonta
LP2 Fógra maidir le hathrú i gcomhpháirtíocht theoranta Acht LP 1907 LP2 v1.2 Foirm inlíonta
LP3 Ráiteas ar an gcaipiteal a thugann comhpháirtithe teoranta Acht LP 1907 Foirm LP3 v1si inlíonta
LP4 Ráiteas ar mhéadú ar chaipiteal a ranníocann comhpháirtithe teoranta in airgead tirim, nó ar shlí eile Acht LP 1907 Foirm LP4 v1.4si inlíonta
P1 Doiciméid chuntasaíochta comhpháirtíochtaí agus comhpháirtíochtaí teoranta a thabhairt ar ais Acht LP 1907 Foirm P1 v2 inlíonta
PR1 Tuarascáil Íocaíochtaí: Taifead ar íocaíochtaí le Rialtais; Cuideachtaí 1459/1460 PR1 v1 GA
PR2 Tuarascáil Íocaíochtaí: Taifead ar íocaíochtaí le Rialtais: Comhpháirtíochtaí agus Comhpháirtíochtaí Teoranta IR 597 de 2019 Foirm PR2 v1 Inlíonta
Foirmeacha Q Is iad na dlínsí d’ailt 1408(1) agus 1412(1): Oileáin Bhriotanacha na Maighdean, Oileáin Cayman, Bailíwick Geirsí, Beirmiúda, Geansaí.
C1 Iarratas ó chuideachta imirce chun bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach ar chlár na hÉireann ar bhonn leanúnach 1410(2)(a) R1 v2.1 dubh inlíonta
C2 Dearbhú Reachtúil ó stiúrthóir cuideachta imirce atá ag déanamh iarratais ar chlárú mar chuideachta Éireannach ar an nGaeilge
clárú ar mhodh leanúnach
1409(1)(d) R2 v2.1 dubh inlíonta
C3 Dearbhú Reachtúil maidir le ceanglais a chomhlíonadh sula gcláraítear mar chuideachta Éireannach í 1410(3) R3 v2.1 dubh inlíonta
C4 Ráiteas go bhfuil cuideachta imirceach díchláraithe sa dlínse ábhartha 1411(1)(a) R4 v2.1 dubh inlíonta
C5 Iarratas ó chuideachta Éireannach go ndéanfaí í a dhíchlárú mar chuideachta Éireannach 1413(2)(a) Q5 v2.1 GA
C6 Dearbhú Reachtúil ó stiúrthóir i gcás go bhfuil cuideachta Éireannach ag déanamh iarratais ar dhíchlárú mar chuideachta Éireannach trí bhíthin
leanúint sa dlínse ábhartha
1412(1)(a) Q6 v2.1 GA
C7 Dearbhú Reachtúil maidir le ceanglais a chomhlíonadh sula ndíchláraítear mar chuideachta Éireannach í 1413(3) Q7 v2.1 GA
C8 Ráiteas go bhfuil an chuideachta iarrthach cláraithe i ndlínse ábhartha 1414(2) Q8 v2.1 GA
C9 Dearbhú reachtúil go bhfuil fiosrúchán iomlán déanta ar ghnóthaí na cuideachta agus go bhfuil an chuideachta seo in ann a fiacha a íoc de réir mar a bhíonn siad dlite. Iarratas ó chuideachta imirceach nó iarratasóir 1415(1) Q9 v2.1 GA
RBN1 Iarratas ar chlárú ainm gnó ó dhuine aonair. An tAcht um Ainm Gnó 1963 RBN1 v2 inlíonta
RBN1a Iarratas ar chlárú ainm gnó ag comhpháirtíocht. An tAcht um Ainm Gnó 1963 RBN1A v2 inlíonta
RBN1b Iarratas ar ainm gnó a chlárú ó chomhlacht corpraithe. An tAcht um Ainm Gnó 1963 RBN1B v2 inlíonta 2016
RBN2 Cineál an athraithe ar shonraí ainm gnó a chláraíonn duine aonair. An tAcht um Ainm Gnó 1963 RBN2 v2 inlíonta 2016
RBN2a Cineál an athraithe i sonraí ainm gnó atá cláraithe ag comhpháirtíocht An tAcht um Ainm Gnó 1963 RBN2A v2 inlíonta 2016
RBN2b Cineál an athraithe ar shonraí ainm gnó atá cláraithe ag comhlacht corpraithe An tAcht um Ainm Gnó 1963 RBN2B v2 inlíonta 2016
RBN3 Fógra i dtaobh ainm gnó a scor. An tAcht um Ainm Gnó 1963 RBN3 v2 inlíonta 2016
SAP 203 Foirm le húsáid leis an Nós Imeachta Formheasa Achomair. Alt 203 d’Acht na gCuideachtaí 2014 s.203 SAP 203 v2.2 GA
SAP 204 Foirm le húsáid leis an Nós Imeachta Formheasa Achomair. Alt 204 d’Acht na gCuideachtaí 2014 s.204 SAP 204 v2.2 GA
SAP 205 Foirm le húsáid leis an Nós Imeachta Formheasa Achomair. Alt 205 d’Acht na gCuideachtaí 2014 s.205 SAP 205 v2.2 GA
SAP 206 Foirm le húsáid leis an Nós Imeachta Formheasa Achomair. Alt 206 d’Acht na gCuideachtaí 2014 s.206 SAP 206 v2.3 GA
SCRP1 Próiseas Tarrthála Riaracháin Cuideachtaí Beaga (SCARP). Fógra maidir le Comhairleoir Próisis a Cheapadh. Alt 558J(2)(a) Comhad Ar Líne
SCRP2 Próiseas Tarrthála Riaracháin Cuideachtaí Beaga (SCARP). An Comhairleoir Próisis d’éirí as oifig. Alt 558J(2)(a) Comhad Ar Líne
SCRP3 Próiseas Tarrthála Riaracháin Comhlachtaí Beaga (SCARP). Forálacha ginearálta maidir le comhairleoirí próisis – folúntas a líonadh. Alt 558J(2)(a) Comhad Ar Líne
SCRP4 Próiseas Tarrthála Riaracháin Cuideachtaí Beaga (SCARP). Fógra maidir le Faomhadh ar Phlean Tarrthála. Alt 558J(2)(a) Comhad Ar Líne
SCRP5 Próiseas Tarrthála Riaracháin Cuideachtaí Beaga (SCARP). Ordú Cúirte. Alt 558J(2)(a) Comhad Ar Líne
SE1 Societas Europaea a fhoirmiú trí chumasc 2007 Rialacháin SE1 v2.2 GA
SE2 Societas Europaea a bhunú 2007 Rialacháin SE2 v2.2 GA
SE3 Foirmiú fochuideachta Societas Europaea 2007 Rialacháin SE3 v2.2 GA
SE4 Comhshó plc go Societas Europaea 2007 Rialacháin SE4 GA
SE5 Foirmiú na fochuideachta Societas Europaea ag SE 2007 Rialacháin SE5 GA
SE6 Oifig chláraithe an SE a aistriú go Poblacht na hÉireann 2007 Rialacháin SE6 GA
SE7 Oifig chláraithe an SE a aistriú ó PÉ 2007 Rialacháin SE7 GA
SE8 Ráiteas sócmhainneachta ó stiúrthóirí SE atá ag moladh aistriú ó PÉ 2007 Rialacháin SE8 GA
SE9 Iarratas ó SE chun ARD nua a shannadh 2007 Rialacháin SE9 GA
SE10 Aistriú beartaithe oifig chláraithe an SE ó PÉ 2007 Rialacháin SE10 GA
SE11 Dréacht-téarmaí foirmiú sealúchais SE a bhaineann le cuideachta atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann nó SE 2007 Rialacháin SE11 GA
SE12 Dréacht-téarmaí comhshó plc go SE 2007 Rialacháin SE12 GA
SE13 Fógra maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha maidir le bunú SE sealbhaíochta ag cuideachta Éireannach/SE 2007 Rialacháin SE13 GA
SE14 Leasuithe ar reachtanna SE 2007 Rialacháin SE14 GA
SE15 Fógra maidir le leachtú, dócmhainneacht nó scor nósanna imeachta íocaíochta a thionscnamh nó a fhoirceannadh agus cinntí chun leanúint ar aghaidh ag feidhmiú SE 2007 Rialacháin SE15 GA
SE16 Dréacht-téarmaí aistrithe ó Societas Europaea atá cláraithe in Éirinn go cuideachta phoiblí theoranta 2007 Rialacháin SE16 GA
SE17 Iarratas chun Societas Europaea atá cláraithe in Éirinn a thiontú go cuideachta phoiblí theoranta 2007 Rialacháin SE17 GA
SE18 Dréacht-téarmaí foirmiú Societas Europaea i ndlínse eachtrach a bhaineann le cuideachta phoiblí theoranta atá cláraithe in Éirinn 2007 Rialacháin SE18 GA
SE19 Dréacht-théarmaí cumasc cuideachta phoiblí theoranta chláraithe in Éirinn le cuideachta(í) dliteanais phoiblí neamh-Éireannacha chun SE a fhoirmiú a bheidh cláraithe in Éirinn 2007 Rialacháin SE19 GA
T1 Gan seoladh cónaithe oifigeach cuideachta a nochtadh.

Ní bhaineann ach le seoladh nua. Ní bhaineann sé le seoladh atá ar an gclár cheana féin. Féach leathanach gréasáin Nochtadh .

Alt 150(11) T1 GA
VIF Foirm VIF – Dearbhú maidir le fíorú céannachta. Comhad Ar Líne