Na Rialacháin um Fhaisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid 2005 (IR 279 de 2005)

Duine le Freagracht
Maureen O’Sullivan: maureen.osullivan@enterprise.gov.ie

(a) Cigireachtaí Aonair ar Chlár na CRO

Tá an fhaisnéis a chomhdaítear leis an CRO de bhun Acht na gCuideachtaí 2014 ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal de bhun na reachtanna sin, ar tháille bheag de ghnáth, atá socraithe ag an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Socraíonn an tAire na táillí iniúchta seo ag féachaint don chostas measta a bhaineann le faisnéis cuideachta a bhailiú, a tháirgeadh, a atáirgeadh agus a scaipeadh, ar ceanglas é faoin dlí Eorpach.

Is féidir faisnéis ríthábhachtach áirithe, mar ainm cuideachta agus seoladh na hoifige cláraithe, a sheiceáil saor in aisce ar CORE . Tá achoimre níos mionsonraithe ar chuideachta ar fáil ach asphrionta cuideachta nó cóip d’aon doiciméad a chomhdaítear a ordú. Is féidir é seo a fháil arís trí úsáid a bhaint as an áis chuardaigh gréasáin agus gearrtar táille, arís mar a shocraíonn an tAire de bhun reachta. Tá an fhaisnéis seo ar fáil freisin thar an gcuntar ag ár n-oifig phoiblí nó trí iarratas poist.

Is iad seo a leanas na táillí is infheidhme faoin reachtaíocht:

Cuardach

Cuardach Páipéar Leictreonach
Íomhá de dhoiciméad €2.50 €2.50
Asphrionta de bhunsonraí cuideachta/ainmneacha gnó €3.50 €3.50
Cuardaigh ar chomhad páipéir ainm cuideachta/gnó (doiciméid níos sine den chuid is mó) €3.50 N / A
Deimhniú dúblach cuideachta €12.00 Saor in aisce (le húsáid san earnáil phoiblí amháin

 

(b) Soláthar Bulcshonraí

Soláthraíonn an CRO, faoi cheadúnas, sonraí i bhformáid bhulc d’úsáideoirí ardtoirte ár sonraí. Is faisnéis cuideachta iad na sonraí lena mbaineann maidir leis na cuideachtaí go léir ar an gclár. Tá sé i bhformáid shonraithe a fhéadfar a nuashonrú chun athruithe ar riachtanais chomhdaithe a chur san áireamh. Is féidir nuashonruithe laethúla ar na sonraí a íoslódáil tríd an idirlíon – sanntar pasfhocal do Cheadúnaí chun é seo a éascú. Tá an táille don tseirbhís nuashonraithe sonraí laethúil socraithe ag an Aire ag €31,000 in aghaidh na bliana.

Cuideachtaí v4.4 Sonraíocht Bhulcsonraí

Is féidir cóipeanna de na doiciméid scanta go léir a fhaigheann CRO a chur ar fáil freisin ar chostas €63,360 in aghaidh na bliana, arna chinneadh arís ag an Aire. Is féidir iad seo a íoslódáil go laethúil ó shuíomh Gréasáin óstáilte.

Íomhánna Cúil: Ina theannta sin, is féidir cóipeanna de dhoiciméid scanta stairiúla an CRO a bhaineann le haighneachtaí beo CRO a cheannach faoi Cheadúnas ar chostas €192,580, atá socraithe ag an Aire (táille bhliantúil €63,360 i leith gach ceann de na trí cinn). íomhánna scanta le blianta beaga anuas, agus na híomhánna scanta i leith blianta roimh an tréimhse sin san áireamh gan aon chostas breise; Ní mór do cheannaitheoir na n-íomhánna cúil Ceadúnas a fhorghníomhú chun doiciméid scanta arna soláthar ag CRO a cheannach go leanúnach ar chostas €63,360 in aghaidh na bliana.

NB. Tá Ceadúnas ar fáil freisin chun cóipeanna de dhoiciméid scanta stairiúla CRO a sholáthar do chustaiméirí móríomhánna atá ann cheana féin (.i. atá sínithe cheana féin leis an gCeadúnas chun íomhánna scanta a sholáthar ar bhonn leanúnach). Cuirtear an táille chun an chúlchomhad a sholáthar do chustaiméirí dá leithéid, arna chinneadh arís ag an Aire, i bhfeidhm mar chomhréir den táille thuas (€192,580) agus braitheann sé ar cé mhéad de na trí íomhánna scanta is déanaí atá ceannaithe cheana féin. ag an gcustaiméir.

Tá coinníollacha ag gabháil le soláthar na nuashonruithe sonraí agus na n-íomhánna scanta agus, go háirithe, go bhfuil sé riachtanach Comhaontú Ceadúnais foirmiúil a shíniú sula gcuirtear tús leis an soláthar. (Féach na Doiciméid thíos)

Bheadh ​​saineolas ríomhaireachta ag teastáil freisin ó cheannaitheoirí na sonraí chun go mbeadh siad in ann na sonraí a léamh.

 

(c) Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid faoi Rialacháin an CE (Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid) 2005 (IR 279/2005)

Mar chomhlacht earnála poiblí, tá an CRO faoi réir na Rialachán thuas. Gearrann an CRO táille as athúsáid doiciméad a sholáthraíonn sí de bhun iarratais a thagann faoi na Rialacháin.

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach gceanglaítear ar an CRO faoi na Rialacháin aon doiciméad a chruthú nó a oiriúnú d’fhonn géilleadh d’iarratas, nó sleachta as doiciméid a sholáthar i gcás ina mbeadh iarracht dhíréireach i gceist leis sin, ag dul thar oibríocht shimplí nó chun leanúint den táirgeadh. de chineál áirithe doiciméid d’fhonn é a athúsáid.

Má dhéantar iarratas ar athúsáid doiciméad a thagann faoi réim na Rialachán, ionas go gceanglaíonn na Rialacháin ar an CRO na doiciméid a scaoileadh, scaoilfidh an CRO an t-ábhar atá sonraithe ag an iarrthóir faoi réir théarmaí an Rialacháin seo. foirm chaighdeánach PSI Ceadúnas Ginearálta Uimh. 2005/08/01, ar fáil ag Athúsáid Faisnéise Seirbhíse Poiblí , agus faoi réir clásal muirearaithe breise a bheith san áireamh sa Cheadúnas (féach thíos). Ceanglaítear ar iarratasóir ar athúsáid doiciméad faoi na Rialacháin aontú a bheith faoi cheangal ag téarmaí agus coinníollacha an Cheadúnais seo chun go bhféadfaidh an CRO na doiciméid a iarrtar a scaoileadh.

Má iarrann duine ar an CRO doiciméid a scaoileadh chun críche athúsáid faisnéise earnála poiblí, agus go bhfuil oibleagáid ar an CRO faoi na Rialacháin na doiciméid sin a scaoileadh, cuirfidh an CRO leibhéal an mhuirir is infheidhme maidir leis an athúsáid in iúl don iarratasóir. úsáid na ndoiciméad sonraithe. Ba chóir don iarratasóir ansin ceadúnas PSI Ginearálta Uimh. Scaoilfidh an CRO na doiciméid a iarrtar tar éis an comhaontú Ceadúnais forghníomhaithe a fháil.

Is é seo a leanas téacs an chlásail muirir:

11. Déanfar Clásal 2 a fhorléiriú faoi réir an chlásail seo – ní bhaineann an Ceadúnas seo ach leis na doiciméid seo a leanas:

[insert specification of documents requested by the applicant in his/her request to CRO]

Aontaíonn an Ceadúnaí méid € [ ] a íoc leis an gCeadúnaí i leith scaoileadh na ndoiciméad a chumhdaítear leis an gCeadúnas seo, mar a shonraítear thuas, agus íocfar an méid sin i leith gach eisiúint doiciméad sin a dhéanfaidh an Ceadúnaí don Cheadúnaí. . [Sonraigh minicíocht eisithe na ndoiciméad más iarratas é ar scaoileadh leanúnach na ndoiciméad ag an CRO, mar shampla go laethúil, go seachtainiúil etc.]

 

Bunús muirear

De réir mar a cheanglaítear leis na Rialacháin, déanfaidh an CRO táillí ar athúsáid doiciméad a ríomh ar an mbonn nach rachaidh an t-ioncam iomlán a bhfuiltear ag súil leis ó sholáthar agus ó cheadú athúsáid doiciméad thar an gcostas measta a bhaineann le bailiú, táirgeadh agus atáirgeadh. agus scaipeadh, mar aon le toradh réasúnta ar infheistíocht. Beidh táillí costas-dhírithe thar an tréimhse chuntasaíochta chuí agus ríomhfar iad de réir na bprionsabal cuntasaíochta a bhaineann leis an CRO.

Nasc chuig leathanach gréasáin um Shaoráil Faisnéise .