Tá an CRO forordaithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Tá faisnéis faoin CRO agus faoin Acht um Shaoráil Faisnéise sonraithe thíos faoi shé cheannteideal éagsúla:

 • Eolas faoin gComhlacht um Shaoráil Faisnéise
 • Seirbhísí a Sholáthraítear nó atá le cur ar fáil don Phobal
 • Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh mór-mholtaí beartais
 • Faisnéis airgeadais
 • Soláthar
 • Loga nochta SF agus faisnéis eile le foilsiú go rialta.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, i gcás ina bhfaightear iarratais ar fhaisnéis faoin Acht, go bhfuil toimhde scaoileadh ann mura bhfuil díolúintí sonracha i gceist. Fiú nuair a mheastar go bhfuil feidhm ag díolúintí sonracha, ní mór a bhreithniú cibé an bhfuil sé chun leas an phobail na taifid a scaoileadh. Mar sin, agus aighneachtaí neamhreachtúla á gcur isteach chuig an CRO ba cheart a mheabhrú go bhféadfadh an CRO aon taifid a scaoileadh.

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise tá duine ar bith i dteideal iarratas a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil go poiblí ar bhealach eile. Tá sé de cheart ag gach duine:

 • rochtain ar thaifid atá i seilbh an CRO;
 • ceartú faisnéise pearsanta a bhaineann leis an duine féin atá i seilbh an CRO i gcás ina bhfuil sé míchruinn nó míthreorach;
 • rochtain ar chúiseanna le cinntí a rinne an CRO a bhfuil tionchar díreach acu ort féin.

 

Tagann na taifid seo a leanas faoi raon feidhme an Achta um SF:

 • gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá i seilbh an CRO is cuma cén uair a cruthaíodh é;
 • gach taifead eile a cruthaíodh ón dáta tosaithe .i. 21 Aibreán 1998;
 • aon taifid eile atá riachtanach chun taifead reatha a thuiscint.

 

De ghnáth beidh ar an CRO freagra a thabhairt ar an iarratas laistigh de cheithre seachtaine.

Ba cheart iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: 01 804 5251
Ríomhphost: info@cro.ie

Ní mór iarratais ar fhaisnéis a bheith i scríbhinn agus ní mór na nithe seo a leanas a léiriú:

 • d’ainm iomlán agus do sheoladh;
 • go bhfuil sé á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise;
 • uimhir theileafóin lae, más féidir, ionas gur féidir teagmháil a dhéanamh leat go tapa más gá sonraí d’iarratas a shoiléiriú
 • sonraí na faisnéise a iarrtar a chaithfidh a bheith chomh cuimsitheach agus chomh sonrach agus is féidir (má bhíonn deacracht agat na taifid chruinne a theastaíonn uait a aithint, beimid sásta cabhrú leat d’iarratas a ullmhú);
 • más gá, an fhormáid ar leith ina n-iarrtar an fhaisnéis m.sh. fótachóip, diosca, etc.

Ag déanamh cinneadh
Déantar cinntí ar iarratais ag leibhéal nach ísle ná an tArdoifigeach Feidhmiúcháin. Déanann oifigigh de ghrád níos airde cinntí achomhairc inmheánacha.

Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc
Leagann an tAcht um Shaoráil Faisnéise sraith díolúintí amach chun faisnéis íogair a chosaint i gcás go bhféadfadh sé damáiste a dhéanamh do phríomhleasanna an Stáit nó tríú páirtithe dá nochtfaí í. I gcás ina ndéanann an t-oifigeach um Shaoráil Faisnéise sa CRO na forálacha seo a agairt chun faisnéis a choinneáil siar, féadfar an cinneadh a achomharc. Féadfaidh cinntí maidir le rochtain a iarchur, táillí, foirmeacha rochtana, etc. a bheith ina n-ábhar achomhairc freisin. Is iad seo a leanas sonraí na meicníochtaí achomhairc:

Athbhreithniú Inmheánach
Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcinneadh tosaigh, a dhéanfaidh oifigeach ar leibhéal níos airde:

 • má tá tú míshásta leis an gcéad fhreagra a fuarthas .i. faisnéis a dhiúltú, foirm rochtana, táillí, etc., nó
 • nach bhfuil freagra faighte agat laistigh de cheithre seachtaine ó d’iarratas tosaigh. Meastar gur diúltú é seo do d’iarratas agus ceadaíonn sé duit dul ar aghaidh chuig athbhreithniú inmheánach.

Ba cheart iarratais ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach i scríbhinn chuig:

Cláraitheoir
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
Fón: 01 804 5260
R-phost: Maureen.OSullivan@enterprise.gov.ie

Ní mór iarratas den sórt sin ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach laistigh de cheithre seachtaine ón gcinneadh tosaigh. Ní mór don CRO an t-athbhreithniú a chríochnú laistigh de thrí seachtaine. Ní mór athbhreithniú inmheánach a bheith críochnaithe de ghnáth sula bhféadfar achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise.

Tar éis duit an t-athbhreithniú inmheánach a chríochnú, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise. Ina theannta sin, mura bhfuil freagra faighte agat ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de thrí seachtaine, meastar gur diúltú é seo agus is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise.

Is féidir achomhairc i scríbhinn a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise ag an seoladh seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Faisnéise
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2, D02 W773

Teileafón: 01-6395689
R-phost: info@oic.ie
Suíomh Gréasáin: www.oic.ie

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus sonraí ar conas iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoin Acht, féach le do thoil ar Lámhleabhar Saoráil Faisnéise an CRO.

Tá liosta mionsonraithe dár dtáillí inmhuirir ar dhoiciméid, nó ar sheirbhísí a cuireadh ar fáil, atá lasmuigh de scóip an Achta um SF, leagtha amach in Aguisín 1 den Lámhleabhar SF. Féadfar táillí ar fhaisnéis a thagann faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a ghearradh de réir IR Uimh. 531 de 2014 – Rialacháin an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (Táillí)(Uimh. 2) 2014 .

I gcás iarratas a bhaineann le faisnéis neamhphearsanta gearrtar táillí ar aisghabháil agus ar chóipeáil cuardaigh. Baineann alt 27(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Áiríonn cuardach agus aisghabháil am a caitheadh ​​ar:

 • Cinneadh an bhfuil an fhaisnéis a iarrtar ina sheilbh aige;
 • An fhaisnéis nó na doiciméid ina bhfuil an fhaisnéis a aimsiú
 • Faisnéis nó doiciméid den sórt sin a aisghabháil
 • An fhaisnéis a bhaint as na comhaid, na doiciméid, na foinsí leictreonacha nó foinsí faisnéise eile ina bhfuil an fhaisnéis sin agus ábhar eile nach mbaineann leis an iarraidh, agus
 • Sceideal a ullmhú ina sonrófar na taifid le breithniú lena scaoileadh.

 

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 Rialacháin Táillí (Uimh.2) 2014, tá íostairseach de €101 ann nach ngearrfar aon táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála faoina bhun. Nuair a shroicheann an táille an €101 beidh táillí iomlána i bhfeidhm. Is féidir uasmhéid a ghearradh faoi na Rialacháin agus tá sé socraithe ag €500. Tá uasteorainn bhreise bhreise ar tháillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála measta socraithe ag €700, agus le haon fhigiúr os a chionn sin, is féidir le comhlacht diúltú iarratas a phróiseáil mura bhfuil an t-iarratasóir sásta an t-iarratas a ath-shainmhíniú go dtí ceann faoi bhun na teorann.

Tá táillí i gceist freisin ar athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21, is é sin €30. Is é an táille fhorordaithe le haghaidh achomharc chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise ná €50.

 • Bunaíodh Oifig Chláraitheoir na gCuideachtaí an 1 Samhain 1844 tar éis thosach feidhme Acht na gCuideachtaí Comhstoic 1844. Feidhmíonn an Oifig um Chlárú Cuideachtaí faoi choimirce na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Féach le do thoil ar leathanach gréasáin Feidhmeanna an CRO le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le hobair na hOifige.
 • Is féidir teacht ar chóipeanna de Thuarascáil Bhliantúil an CRO ó leathanach gréasáin na bhFoilseachán Corparáideach .
 • Cuimsíonn an CRO an miondealú seo a leanas ar líon na foirne: 1 Príomhoifigeach, 4 Phríomhoifigeach Cúnta, 1 Comhairleoir Dlí, 1 Cuntasóir, 10.7 Oifigeach Feidhmiúcháin Ard, 13.43 Oifigeach Feidhmiúcháin, 14.75 Oifigeach Foirne, 4 Oifigeach Seirbhíse agus 60.3 Oifigeach Cléireachais.
 • Chun faisnéis maidir le seoladh teileafóin/ríomhphoist a fheiceáil maidir leis an CRO tabhair cuairt le do thoil ar an leathanach gréasáin Déan Teagmháil Linn .
 • Cairt Chustaiméirí an CRO ar fáil freisin.

 • Coinníonn an CRO cláir faoi fheidhmiú Acht na gCuideachtaí 2014, an tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, an tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta 1907 agus reachtaíocht iolartha eile. Soláthraíonn na leathanaigh ghréasáin reachtaíochta naisc chuig suíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.
 • Soláthar faisnéise faoin gceannteideal Clárú , Iarchlárú agus Foirceannadh/Athchóiriú a dhéileálann le saolré cuideachta/ainm gnó/comhpháirtíocht theoranta/cuideachta sheachtrach.
 • Foilsítear faisnéis a bhaineann leis na seirbhísí a sholáthraíonn an CRO freisin sa Lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise 2019 .
 • Is féidir teacht ar fhaisnéis faoi tháillí maidir le Cuideachtaí, Ainmneacha Gnó, Comhpháirtíochtaí Teoranta agus Clárlann na gCara-Chumann.

 • Coinníonn an CRO cláir faoi na hAchtanna a bhfuil cur síos orthu thuas agus ní bhíonn baint aici le cinntí beartais. Níl aon chumhachtaí imscrúdaithe aige freisin.

 • Foilsítear sonraí maidir le híocaíochtaí nó orduithe ceannaigh ar luach níos mó ná €20,000 ar earraí agus seirbhísí ar bhonn ráithiúil ar an leathanach Gréasáin Íocaíochtaí os cionn €20,000 .
 • Tá sonraí maidir le haon chomórtais tairisceana reatha ar shuíomh Gréasáin eTenders agus aon chonarthaí poiblí a bronnadh ar fáil ar an leathanach Gréasáin Soláthair.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le Saoráil Faisnéise, lena n-áirítear téacs na nAchtanna, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh Gréasáin an rialtais

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil a leasú nó a athrú ag am ar bith.