Tá roinnt feidhmeanna lárnacha ag an CRO:

Is é an CRO an t-údarás reachtúil chun cuideachtaí nua a chlárú i bPoblacht na hÉireann. Cláraíonn an Oifig ainmneacha gnó freisin. Is ainm trádála é ainm gnó atá difriúil ó ainmneacha na ndaoine nó na cuideachta ar leis an ngnólacht é.

Tá oibleagáid faoin dlí ar chuideachtaí, agus go pointe níos lú ainmneacha gnó, doiciméid áirithe a chomhdú leis an CRO. Áirítear sna doiciméid seo sonraí faoi athruithe ar oifig chláraithe, athruithe ar oifigigh cuideachta (stiúrthóir nó rúnaí), nó roinnt athruithe eile a théann i bhfeidhm ar an gcuideachta. Ceanglaítear ar chuideachtaí freisin tuairisceáin bhliantúla a chomhdú, agus i bhformhór na gcásanna ní mór dóibh cuntais bhliantúla a chomhdú freisin. Coinníonn an CRO sonraí na morgáistí agus na muirear a ghearrtar ar chuideachtaí freisin.

Ar an drochuair, ní chomhlíonann gach cuideachta a n-oibleagáidí maidir le doiciméid a chomhdú. Is féidir leis an CRO roinnt beart a dhéanamh chun déileáil le cuideachtaí a dteipeann orthu a dtuairisceáin bhliantúla a chomhdú, lena n-áirítear an chuideachta nó na stiúrthóirí a ionchúiseamh, nó an chuideachta a bhaint den chlár.

Féadfar cuideachtaí a dteipeann orthu tuairisceáin bhliantúla a chomhdú a bhaint de chlár na gcuideachtaí. Má bhaintear cuideachta den chlár, ní bheidh an chosaint ar dhliteanas teoranta ann a thuilleadh agus is féidir daoine aonair a choinneáil faoi dhliteanas pearsanta i leith aon fhiacha a thabhaítear tar éis baint den chlár. Chomh maith leis sin, beidh sócmhainní cuideachta den sórt sin ina maoin de chuid an Stáit. Cé gur féidir go hiondúil cuideachtaí a baineadh den chlár a athbhunú, féadann sé seo a bheith costasach. Ba cheart do chuideachtaí ar mian leo a leithéid de chinniúint a sheachaint a chinntiú go ndéantar a dtuairisceáin bhliantúla a chomhdú in am.

In 2019, baineadh breis agus 5,068 cuideachta den chlár mar gheall ar a mainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú. Tá an clár forfheidhmithe ar siúl go leanúnach.

Bíonn an fhaisnéis go léir nach mór a chomhdaítear leis an CRO ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal, ar tháille bheag de ghnáth. Is féidir faisnéis ríthábhachtach áirithe, ar nós ainm cuideachta agus seoladh na hoifige cláraithe, a sheiceáil saor in aisce ar an áis chuardaigh gréasáin . Tá achoimre níos mionsonraithe ar chuideachta ar fáil ach asphrionta cuideachta nó cóip d’aon doiciméad a chomhdaítear a ordú. Is féidir é seo a fháil arís ag baint úsáide as an áis chuardaigh gréasáin agus tá táille i gceist. Tá sonraí faoi Ainmneacha Gnó ar fáil freisin ag baint úsáide as an áis chuardaigh. Tá roinnt bunstaitisticí ar fáil sa Tuarascáil Bhliantúil . Féach le do thoil ar an leathanach um Rochtain ar Shonraí CRO .

Is é Cláraitheoir na gCuideachtaí Cláraitheoir na gCara-Chumann freisin.

Tá an Cláraitheoir na gCara-Chumann freagrach as iarratais a mheasúnú agus a chlárú agus as aon leasú a dhéanfar ina dhiaidh sin ar na rialacha a gceanglaítear ar chumainn chláraithe iad a thabhairt don Chláraitheoir, agus as a chinntiú go gcomhlíonann cumainn chláraithe a n-oibleagáidí reachtúla maidir le tuairisceáin a chomhdú, a chuirtear ar fáil lena n-iniúchadh a luaithe a chláraítear iad. an pobal. Chuige sin tagann na trí aicme comhlachta seo a leanas faoi chúram Chláraitheoir na gCara-Chumann : Ceardchumainn, Cara-Chumann agus Cumainn Tionscail & Coigiltis. Is féidir an chlár a fheiceáil ar líne ach ní scanadh gach doiciméad. Is féidir féachaint ar ainmneacha agus seoltaí na gCara-Chumann, na gCumann Tionscail agus Coigiltis agus na gCeardchumann cláraithe mar aon le liosta doiciméad a taisceadh i gcoinne na n-eintiteas sin.