Tá rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol tábhachtach le go mbeidh an pobal ar an eolas agus a thuiscint cad atá ag tarlú sa timpeallacht timpeall orthu. Cuidíonn sé freisin leis an bpobal a bheith rannpháirteach i gcinnteoireacht comhshaoil ​​ar bhealach eolach.

Cinntíonn an rialtas go mbíonn an rochtain seo ag baill den phobal trí Rialacháin AIE a chur i bhfeidhm in Éirinn.

Ba cheart faisnéis chomhshaoil ​​atá i seilbh, nó thar ceann, údaráis phoiblí a sholáthar d’aon duine a iarrann í ó údaráis phoiblí faoi na Rialacháin AIE. Baineann nósanna imeachta ar leith leis an bpróiseas seo agus féadfar rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú i gcúinsí áirithe. Tá próiseas achomhairc ann freisin i gcás go bhfuil duine míshásta le cinneadh ar a iarratas.

Ba cheart iarratais faoi na Rialacháin AIE a dhéanamh chuig an údarás poiblí a gcreideann an t-iarratasóir go bhfuil an fhaisnéis aige.

Tugann na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE) 2007-2018 an ceart duit rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá i seilbh, nó ar son, Údaráis Phoiblí.

Luaigh le do thoil i do ríomhphost / litir go bhfuil d’iarratas curtha isteach faoi na Rialacháin AIE 2007-2018. Chun cabhrú leis an bpróiseas iarratais AIE a chuíchóiriú agus chun freagra tráthúil ar gach iarratas a chinntiú, tá foirm iarratais RFC forbartha againn .

Más mian leat rochtain a iarraidh ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá i seilbh, nó thar ceann, an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (DECC), níl le déanamh ach an fhoirm thuas a chomhlánú agus í a sheoladh ar ríomhphost chuig corporatesupport.unit@decc.gov.ie

Nó is féidir leat é a phostáil chuig: An tAonad AIE, An tAonad um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, An tAonad Tacaíochta Corparáidí, An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, Teach Leamháin, Bóthar Earlsvale , An Cabhán , H12 A8H7

Caithfidh iarratas a lua go bhfuil sé á dhéanamh faoi na Rialacháin AIE.

Ó Eanáir 2018, foilsíonn DECC gach iarratas agus freagra neamhphearsanta ar líne.

Éilíonn DECC ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a sholáthar chun seirbhísí a sholáthar agus chun feidhmeanna na Roinne a chomhlíonadh. Féadfar do shonraí pearsanta a mhalartú le ranna agus gníomhaireachtaí eile rialtais i gcúinsí áirithe, nuair is dleathach. Is féidir sonraí iomlána a fháil san Fhógra Príobháideachta Sonraí, atá ar fáil anseo nó i gcóip chrua ach é a iarraidh.

Cuirfidh DECC an cinneadh ar d’iarratas in iúl duit laistigh de mhí amháin tar éis dúinn é a fháil.

Ar iarratas AIE a fháil, eiseoidh DECC litir admhála chugat ag cur síos ar an dáta a fuarthas an t-iarratas agus an dáta is déanaí faoina n-eiseofar cinneadh.

Níl aon táille le hiarratas a dhéanamh faoi Rialacháin AIE. Mar sin féin, ceadaíonn na rialacháin d’údarás poiblí táille réasúnta a ghearradh as an gcostas a bhaineann le faisnéis faoin gcomhshaol a sholáthar.

Tá na táillí seo a leanas socraithe ag DECC:

  • ● taifid a chuardach, a aisghabháil agus a chóipeáil: €20 in aghaidh na huaire
  • ● fótachóip: €0.04 an leathán
  • ● CD Rom: €10
  • ● radagraf: €6

 

Cuirfear sonraí maidir le haon táillí a bheidh i bhfeidhm in iúl sa litir chinnidh deiridh. Tabhair faoi deara go bhféadfar an táille a tharscaoileadh má mheastar go bhfuil an costas níos lú ná €100.

Féadfaimid neamhaird a dhéanamh freisin ar tháillí mura bhfuil sa taifead ach faisnéis phearsanta agus dá mba rud é, ag féachaint d’acmhainn an iarrthóra, nach mbeadh sé réasúnach ceann a chur i bhfeidhm.

Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a iarraidh ar an gcinneadh má diúltaíodh go hiomlán nó go páirteach do d’iarratas ar fhaisnéis faoin gcomhshaol, nó má chreideann tú nár déileáladh leis de réir fhorálacha na Rialachán AIE. Ba cheart duit an t-iarratas seo ar athbhreithniú inmheánach a dhéanamh laistigh de mhí amháin ón gcinneadh deiridh a fháil.

Ba cheart iarratais ar athbhreithnithe inmheánacha a chur chuig: An tAonad AIE, An tAonad um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, An tAonad Tacaíochta Corparáidí, An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, Teach Leamháin, Bóthar Earlsvale, An Cabhán, H12 A8H7

Mura bhfuil tú sásta le toradh an athbhreithnithe inmheánaigh, féadfaidh tú iarraidh ar Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ​​(OCEI) athbhreithniú a dhéanamh ar an ábhar. Ba cheart duit achomharc a iarraidh chuig an OCEI laistigh de mhí amháin ó chinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh a fháil.

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 (IR 133 de 2007), cearta dlíthiúla dóibh siúd a lorgaíonn rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol ó údaráis phoiblí.

Tháinig na Rialacháin seo i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2007, lena n-aisghairtear an reachtaíocht roimhe seo, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 1998. Rinne IR 662 de 2011, IR 615 de 2014 agus IR 309 de 2018 na rialacháin seo a athbhreithniú tuilleadh.

Ba cheart cónascadh na gceithre phíosa reachtaíochta seo a léamh le chéile mar aon ní amháin, agus féadfar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2018 a thabhairt orthu.

Tá comhdhlúthú neamhoifigiúil ar na Rialacháin ar fáil anseo .

Ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá i seilbh, nó thar ceann, údarás poiblí a chur ar fáil ar iarratas d’aon duine faoi réir eisceachtaí áirithe.

Soláthraíonn na Rialacháin sainmhíniú ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus leagann siad amach an bealach inar cheart iarratais ar fhaisnéis a sholáthar d’údaráis phoiblí. Forálann na Rialacháin freisin do nós imeachta achomhairc foirmiúil i gcás go bhfuil duine míshásta le cinneadh ar a iarratas.

Tugann na Rialacháin AIE éifeacht in Éirinn do Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rochtain Phoiblí ar Fhaisnéis Comhshaoil ​​(an Treoir AIE). D’aisghair an Treoir seo Treoir 90/313/CEE ón gComhairle, arbh í an ionstraim AE roimhe sin a rinne foráil do rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.

Ghlac an AE le Treoir AIE chun éifeacht a thabhairt don cholún um Rochtain ar Fhaisnéis de chuid Choinbhinsiún UNECE 1998 maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil ​​(Coinbhinsiún Aarhus).

Ba cheart d’Údaráis Phoiblí na treoirlínte arna bhfoilsiú faoi Airteagal 14 de na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007 go 2018 a chur san áireamh agus a bhfeidhmeanna á gcomhlíonadh acu. Cabhróidh na treoirlínte le húdaráis phoiblí a shealbhaíonn faisnéis faoin gcomhshaol. Rachaidh siad chun tairbhe freisin don phobal i gcoitinne agus do dhaoine eile ar mian leo a gcearta rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a fheidhmiú. Tabhair faoi deara nach doiciméad dlíthiúil é seo.

Treoir d’Údaráis Phoiblí agus do dhaoine eile ar chur i bhfeidhm na Rialachán AIE

Sreabhchairt le haghaidh Iarratais AIE

sraith litreacha teimpléid foilsithe ag DECC chun cabhrú le hoifigigh RFC agus le cinnteoirí freagra a thabhairt ar iarratais RFC.

Coinníonn DECC taifead ar gach iarratas AIE a fhaigheann sí agus postálann sí achoimrí ar líne chun críocha tagartha. Coinníonn an Roinn bunachar sonraí freisin de líon na n-iarratas AIE a fhaigheann gach údarás poiblí.

Loga Nochta AIE

Tá bunachar sonraí de staitisticí AIE á chothabháil ó 2013 i leith. Léiríonn sé seo líon na n-iarratas AIE a fuair gach comhlacht poiblí go náisiúnta, mar aon le sonraí ábhartha áirithe eile. Tabhair faoi deara le do thoil nach liosta uileghabhálach é liosta na n-údarás poiblí a chuir tuairisceán staidrimh ar fáil. Mura bhfuil comhlacht poiblí san áireamh anseo, ní chiallaíonn sé seo nach bhfuil sé faoi réir na Rialachán AIE.

Staitisticí AIE Náisiúnta