Is í an Oifig um Chlárú Cuideachtaí an áit lárnach a bhfuil faisnéis reachtúil phoiblí ar fáil faoi chuideachtaí Éireannacha. Déileálann an Oifig le clárú cuideachtaí nua agus clárú agus cur ar fáil lena n-iniúchadh ar raon doiciméad reachtúil agus ar fháil reachtúil morgáistí agus muirear. Tá an Oifig freagrach freisin as ainmneacha gnó a chlárú.

Is éard atá i Ráiteas Misin an CRO ná a chinntiú go bhfuil ardleibhéal comhdaithe tuairisceáin dlite, athrú tapa ar an bhfaisnéis ar na tuairisceáin sin agus an ráthaíocht go gcomhlíonann an fhaisnéis a soláthraíodh dúinn na forálacha reachtúla ábhartha agus go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraímid. léiríonn go cruinn an méid a cuireadh ar fáil.

Tá an Oifig um Chlárú Cuideachtaí tiomanta do sheirbhís den chaighdeán is airde a sholáthar dár gcustaiméirí agus do fheabhsú leanúnach ar chaighdeán na seirbhíse a chuirimid ar fáil a chinntiú.

Féachann an CRO ar an gcustaiméir mar an duine a bhfuilimid freagrach dó as seirbhís éifeachtach phoiblí a sholáthar le linn a ngnó leis an oifig seo.

Déileálann an Oifig le clárú cuideachtaí nua agus clárú agus cur ar fáil lena n-iniúchadh ar raon doiciméad reachtúil agus ar fháil reachtúil morgáistí agus muirear.

Déanfaimid:

 • ● Cuideachtaí nua a chlárú laistigh de 5 lá oibre (Ar Líne A1 Fé Phráinn), 10 lá oibre (Fé Phráinn), 15 lá oibre (gnáth)
 • ● Athchlárú agus athruithe ainm a chlárú laistigh de 10 lá oibre tar éis iad a fháil
 • ● Cuir íomhánna scanta de dhoiciméid ar fáil laistigh de 10 lá oibre ó chlárú ar an gClár
 • ● Cuir íomhánna agus asphriontaí a iarrtar tríd an bpost ar fáil laistigh de 4 lá
 • ● Teastais, asphriontaí nó íomhánna dúblacha a iarrtar ar líne a sholáthar laistigh de 30 nóiméad
 • ● Fógra rúin cuideachtaí a bhaint den chlár agus liostaí de chuideachtaí díscaoilte a fhoilsiú ar shuíomh Gréasáin an CRO.
 • ● Iarratais a chomhdaítear go leictreonach ar Ainmneacha Gnó a chlárú laistigh de 10 lá oibre agus iarratais a chomhdaítear de láimh laistigh de 20 lá oibre.

Spreagann agus baineann an CRO go mór leas as comhairliúchán bríoch leis an gcustaiméir, agus rannpháirtíocht an chustaiméara maidir le forbairt, seachadadh agus athbhreithniú a chuid seirbhísí.

Leanfaimid leis an gcomhairliúchán seo trí roinnt fóram

 • ● Fóram na bPáirtithe Leasmhara – Trí chruinniú in aghaidh na bliana.
 • ● CROTech, Fóram Úsáideoirí Teicniúla na hOifige um Chlárú Cuideachtaí – cruinniú amháin in aghaidh na bliana.

Beidh CRO réamhghníomhach maidir lena coistí úsáideoirí a úsáid. Úsáidfimid na coistí seo chun cur go díreach le foirmiú beartais agus le tástáil cáilíochta.

Soláthraíonn Aonad Faisnéise tiomnaithe seirbhís túslíne do chustaiméirí a dhéanann teagmháil leis an Oifig ar an teileafón, tríd an bpost agus trí ríomhphost. Leanfaimid ag cinntiú go mbeidh foireann ard-oilte agus cháilithe ag obair san Aonad.

 

Teileafón

Agus sinn i dteagmháil linn ar an teileafón tá sé mar aidhm againn:

 • ● freagair gach glaoch chomh pras agus is féidir
 • ● cuir muid féin in aithne ar fhreagraí inis duit d’áit sa scuaine
 • ● déileáil le do cheist láithreach nó
 • ● más ceist dheacair é, socraigh go dtabharfar freagra duit laistigh de 24 uair

 

r-phost

Agus sinn i dteagmháil linn ar ríomhphost tá sé mar aidhm againn:

 • ● admháil a dhéanamh ar gach ríomhphost nuair a fhaightear é
 • ● freagair gach ríomhphost chomh pras agus is féidir
 • ● scríobh i dteanga shoiléir

 

Litir phost

Nuair a dhéantar teagmháil le litir, tá sé mar aidhm againn:

 • ● gach comhfhreagras a admháil laistigh de 4 lá oibre Tabhair freagra iomlán laistigh de 15 lá oibre i 90% de chásanna. Mura féidir é seo a dhéanamh eiseofar freagra eatramhach ag cur in iúl duit cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán
 • ● Scríobh i dteanga shimplí, shoiléir
 • ● Ainm teagmhála, uimhir, seoladh agus seoladh ríomhphoist a sholáthar ar gach comhfhreagras.

 

Ginearálta

Beidh sé mar aidhm againn ár gcustaiméirí a choinneáil ar an eolas faoi:

 • ● freastal ar laethanta oscailte arna n-eagrú ag oifigí fiontraíochta áitiúla agus comhlachtaí ionadaíocha gairmiúla ar fud na tíre
 • ● ríomhirisí míosúla a eisiúint do shíntiúsóirí
 • ● poiblíocht sna meáin
 • ● feachtais fógraíochta a stiúradh

 

Suíomh Gréasáin

Tá suíomh Gréasáin an CRO ar cheann de na suíomhanna is mó a dtugtar cuairt air sa tír le breis agus milliún amas in aghaidh na míosa agus ceann de na cinn is mó, le rochtain ar bhunachar sonraí de 660,000 cuideachta agus 650,000 ainm gnó agus is foinse ríthábhachtach faisnéise é do stiúrthóirí cuideachtaí.

Déanfaimid:

 • ● Leanúint ar aghaidh ag cloí leis na treoirlínte inrochtaineachta gréasáin
 • ● Déan é a nuashonrú go rialta agus é a choinneáil éasca le húsáid
 • ● Feabhas a chur ar fhoirmeacha réamhlíonta chun deimhneacht dhlíthiúil níos fearr a chruthú agus costais a laghdú
 • ● Áiseanna ceannródaíocha cuardaigh ar líne a bheith agat
 • ● Coinnigh aga neamhfhónaimh faoi 1%
 • ● Réamh-rabhaidh faoi aon aga neamhfhónaimh chun críocha cothabhála

Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís a fuair tú ón CRO agus murar féidir an cheist a réiteach chun do shástachta leis an mball foirne nó leis an rannóg ar a raibh tú ag déileáil, is féidir leat gearán foirmiúil a dhéanamh leis an Oifigeach Faisnéise CRO (féach sonraí teagmhála thíos).

Déileálfaidh oifigeach Faisnéise an CRO le do ghearán i gceart, go cothrom agus go neamhchlaonta de réir an chleachtais is fearr.

Mura bhfuil tú sásta le toradh an imscrúdaithe ag Oifigeach Faisnéise an CRO tá an ceart agat achomharc a dhéanamh chuig oifigeach sinsearach. Má tá an cheist fós gan réiteach, tá sé de cheart agat achomharc breise a dhéanamh chuig Oifig an Ombudsman.

Comhlíonann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí go hiomlán téarmaí an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Déanfaimid gach iarracht an oiread eolais agus is féidir a sholáthar duit go neamhfhoirmiúil, gan dul i muinín théarmaí an Achta. Más mian leat iarratas foirmiúil a dhéanamh faoin Acht, áfach, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an oifigeach SF. Teil: (01) 804 5200.

Beidh sé mar aidhm againn ár ndícheall a dhéanamh chun ár gcustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh i nGaeilge de réir ár ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a éascú. Má scríobhann tú chugainn i nGaeilge, tabharfaimid freagra duit i nGaeilge. Foilseoimid doiciméid thábhachtacha mar ár dTuarascáil Bhliantúil go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla. Foilseoidh muid eolas agus ábhar eile i nGaeilge ar ár suíomh Gréasáin freisin – www.cro.ie. Tá an chairt do chustaiméirí seo ar fáil i nGaeilge.

Cinnteoimid:

 • ● go bhfuil an Oifig inrochtana d’úsáideoirí cathaoireacha rothaí
 • ● déanann an Coiste Sláinte agus Sábháilteachta iniúchtaí rialta ar an bhfoirgneamh chun aon sárú a d’fhéadfadh a bheith ar na rialacháin a aithint agus cinntíonn sé go ndéileáiltear leo go pras
 • ● déanfaidh an CRO a dícheall rochtain a sholáthar ar dhoiciméid i bhformáid oiriúnach
 • ● feicfimid go poncúil thú ag an am sceidealaithe a bhfuil coinní déanta.

Is ball foirne sainithe é Oifigeach Rochtana atá freagrach as cúnamh agus treoir do dhaoine faoi mhíchumas a chomhordú, chun rochtain a fháil chomh fada agus is féidir ar an raon iomlán seirbhísí a chuirimid ar fáil. Ina theannta sin, gníomhóidh ár nOifigeach Rochtana freisin mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas a lorgaíonn comhairle ar raon saincheisteanna, lena n-áirítear conas is fearr rochtain a fháil ar ár bhfoirgneamh, chomh maith leis an raon foilseachán i bhformáidí malartacha is féidir linn a chur ar fáil.

Is í Heather Murray ár nOifigeach Rochtana, de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.

Is féidir dul i dteagmháil go díreach le Heather Murray, Oifigeach Gearán na hOifige um Chlárú Cuideachtaí, ag:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí,

Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1

Teileafón: (01) 804 5311

Ríomhphost: complaints@cro.ie