Clárú

Foirm Cur síos Páipéar Leictreonach
A1 Cuideachta Nua n / A €50
A4 Iarratas ag cpt ar ghnó a thosú agus sonraí a dhearbhú €300 n / A
B1 Tuairisceán Bliantúil n / A €20 (Bogearraí Rúnda)

€20 ( Foirm Ar Líne )

Tuairisceán bliantúil déanach

Tuairisceán bliantúil déanach
(a) Táille comhdaithe déanach tosaigh móide táille clárúcháin €120
(b) Táille réamhshocraithe laethúil €3
An táille uasta um chomhdú déanach in aghaidh an tuairisceáin €1200
B1B73 Dáta tuairisceáin bhliantúil nua a ainmniú n / A €20 (ar líne amháin)
B1X Athbhreithniú deonach ar ráitis airgeadais lochtacha n / A €15 (ar líne amháin)
B2 Athrú ar oifig chláraithe na cuideachta n / A Saor
B3 Athrú ar sheoltaí cláraithe €15 Saor
B4, G1, meamram & ealaíona Méadú ar chaipiteal údaraithe €45
(táille iomlán ar 3 dhoiciméad)
€45 (táille iomlán ar 3 dhoiciméad)
B5 Cuibhrinn a thabhairt ar ais €15 €15
B7 Fógra Comhdhlúite agus Roinnte, nó Comhshó i Stoc Scaireanna, nó Ath-Chomhshó ina Scaireanna Stoic, nó Foroinnt nó Fuascailt nó Cealú Scaireanna €15 €15
B9 Fógra maidir le méadú ar chomhaltaí €15 N / A
B10 Athrú stiúrthóirí/rúnaí, nó athrú ar a sonraí, éirí as oifig, athrú ar sheoladh cónaithe, etc. n / A Saor
B10a Athrú ar sheoladh/ainm an Stiúrthóra comhdaithe maidir le cuideachtaí iolracha n / A Saor
B11 Ráiteas ar shonraí na gceart a ghabhann le scaireanna a leithroinneadh agus nach bhfuil inchláraithe ar shlí eile €15 N / A
B12 Ráiteas i dtaobh sonraí maidir le hathrú ar chearta a ghabhann le scaireanna agus inchláraithe ar shlí eile €15 N / A
B13 Fógra maidir le sannadh ainm nó ainm nua ar aon aicme scaireanna. alt 90.4 d’Acht 2014. €15 N / A
B18a Clárú doiciméad tairisceana áitiúil ar feadh méid nach mó ná €5,000,000 €15 N / A
B42a Fógra i dtaobh clár na gcomhaltaí do cheartú €15 n / A
B46 Fógra údaraithe/cúlghairm údaraithe daoine chun an chuideachta a cheangal €15 n / A
B47 Fógra ó iniúchóir go bhfuil sé/sí ag éirí as mar iniúchóir do chuideachta. (cód CRO – ní foirm iarbhír é. Cuirtear litir isteach). €15 N / A
B67 Iarratas ar dheimhniú go bhfuil nasc fíor/leanúnach ag an gcuideachta sin le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá ar bun sa Stát €40 N / A
B68 Iarratas ar dheimhniú níor cheart an chuideachta sin a áireamh chun líon na gcuideachtaí a bhfuil duine ina stiúrthóir orthu a chinneadh €40 N / A
B69 Fógra gur scoir duine de bheith ina oifigeach i gcás gur mhainnigh an chuideachta Foirm B10 a chomhdú €40 Saor
B72 Fógra ó iniúchóir maidir le foirceannadh a c(h)eapachán ag cuideachta, a bhfuil sé ar intinn aici leas a bhaint as an díolúine ó iniúchadh. (Cód CRO – Ní foirm iarbhír í. Cuirtear litir isteach). Dada N / A
B74 Ráiteas Dícháilithe na Stiúrthóirí Dada. Ní mór é a chomhdú le Foirm A1/B10. N / A
B74a Fógra faoi dhícháilíochtaí eachtracha an Stiúrthóra tar éis dó a bheith ceaptha mar Stiúrthóir (comhdaithe amháin i gcásanna ina bhfuil B10 nó A1 comhdaithe cheana féin ag an duine agus é/í ar an gclár) €15 n / A
B77 Fógra Údaraithe/Cúlghairm Údaraithe do Ghníomhaire Ríomhchomhdaithe (EFA) €15 Saor
B78a Ainmniú Dáta Tuairisceáin Bhliantúil nua le haghaidh gnóthas sealúchais agus/nó fochuideachta €15 N / A
B83 Dáta Deiridh na Bliana Airgeadais a Athrú €15 N / A
B90 Toiliú eisitheoirí rannpháirteacha maidir le hurrúis a aistriú €15 N / A
Orduithe Cúirte €15 N / A
CBM1 Foirm Cumaisc Trasteorann €15 N / A
C1 Sonraí muirear n / A €40 – comhdú leictreonach éigeantach le síniú ROS
C1A Clárú Morgáiste/Muirir cruthaithe ag cuideachta Éireannach – Céim 1 den nós imeachta 2 chéim n / A €40 – comhdú leictreonach éigeantach le síniú ROS
C1B Clárú Morgáiste/Muirir cruthaithe ag cuideachta Éireannach – Céim 2 de nós imeachta 2 chéim n / A Saor
C3 Sonraí muirir a bhfuil maoin faighte ag cuideachta atá corpraithe sa Stát faoina réir €40 n / A
C6 Sásamh iomlán ar mhuirear n/a (ar líne amháin) €15
C7 Sásamh páirteach muirear n / A €15
C10 Morgáiste Breithiúnais €40 N / A
C17 Athrú Pearsa i dTeideal Sonraí maidir le muirear cláraithe €15 €15
D sraith Athchlárú cuideachta (lena n-áirítear gach doiciméad) €60 N / A
D6C Aontaíonn comhaltaí le hathchlárú mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CLG) Cuid d’iarratas D20 N / A
D6D Aontaíonn comhaltaí le hathchlárú mar Chuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe faoi Theorainn Ráthaíochta (DAC) Cuid d’iarratas D20 N / A
D10 Iarratas ó chuideachta phoiblí theoranta ar athchlárú mar chineál eile cuideachta tar éis cealú scaireanna agus laghdú ar scairchaipiteal €15 N / A
D13 Fógra iarratais a rinneadh chun na cúirte chun rún speisialta maidir le hathchlárú a chealú €15 N / A
D20 Iarratas chun cineál cuideachta agus ráiteas comhlíonta a athchlárú €60 N / A
Cumaisc/Rannáin
DM1 Fógra faoi Dhréacht-théarmaí cumaisc a bhaineann le dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó. (Cuid 9 d’Acht na gCuideachtaí 2014) €15 N / A
DM2 Fógra faoi Dhréacht-théarmaí cumaisc a bhaineann le dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó – PLC san áireamh (Cuid 17 d’Acht na gCuideachtaí 2014) €15 N / A
DV1 Fógra maidir le seachadadh na gcomhdhréacht-théarmaí deighilte a bhaineann le 2 chuideachta Éireannach nó níos mó (Cuid 9 d’Acht na gCuideachtaí 2014) €15 N / A
DV2 Fógra faoi Dhréacht-théarmaí rannáin a bhaineann le dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó – PLC san áireamh (Cuid 17 d’Acht na gCuideachtaí 2014) €15 N / A
E Sraith Foirmeacha Leachtaithe, Glacadóireachta agus Scrúdúcháin . Gach foirm €15 €15 N / A
E1 Dearbhú Sócmhainneachta €15 N / A
E2 Fógra faoi Cheapachán Leachtaitheora n / A €15
E2a Fógra éirí as oifig leachtaitheora n / A €15
E2b Fógra i dtaobh leachtaitheoir a chur as oifig n / A €15
E2c Fógra faoi cheapachán leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin a chur as oifig n / A €15
E3 Cuntas an leachtaitheora ar ac(h)uid gníomhartha agus a ndéileálacha n / A €15
E4 Ráiteas imeachtaí leachtaitheoirí n / A €15
E5 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora n / A €15
E6 Tuairisceán cruinniú deiridh an Leachtaitheora (Comhaltaí) n / A €15
E669 Fógra i dtaobh leachtú a neamhniú €15 N / A
E7 Tuairisceán cruinniú deiridh an Leachtaitheora (Creidiúnaithe) n / A €15
E8 Fógra i dtaobh Glacadóir a cheapadh n / A €15
E9 Coimriú Glacadóirí n / A €15
E10 Ráiteas Gnóthaí. Glacadóireacht. €15 N / A
E11 Fógra i dtaobh scortha don Ghlacadóir n / A €15
E24 Fógra i dtaobh achainí chun Scrúdaitheoir a cheapadh €15 N / A
F15 Fógra breithiúnais a thionscnaíonn Imeachtaí Dócmhainneachta i mBallstát eile/cinneadh lena gceaptar Leachtaitheoir €15 N / A
Rún creidiúnaithe Gan táille N / A
Sraith F Foirmeacha Cuideachta Eachtrach
F12/F13 Clárú cuideachta sheachtrach €60 €50
f4 Athrú ar sheoladh brainse sa Stát €15 Saor
F2 Athruithe ar mheabhrán/ailt cuideachta sheachtrach €15 €15
F3 Athrú ar an stiúrthóir/rúnaí/daoine a dhéanann ionadaíocht thar ceann na cuideachta/daoine a chónaíonn sa Stát atá údaraithe chun glacadh le seirbheáil imeachtaí thar ceann na cuideachta nó seoladh na ndaoine a chónaíonn sa Stát atá freagrach as comhlíonadh a chinntiú €15 €15
F7 Doiciméid chuntasaíochta cuideachta sheachtrach a thabhairt ar ais €15 €15
F8 Sonraí muirear ar mhaoin sa Stát cruthaithe ag cuideachta sheachtrach n / A €40 – Comhdú leictreonach éigeantach le síniú ROS
F8a An Chéad Chéim den Nós Imeachta Dhá Chéim
Fógra go bhfuil ar intinn clárú Sonraí muirir ar mhaoin sa Stát arna chruthú ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát
n / A €40 – comhdú leictreonach éigeantach le síniú ROS
F8b An Dara Céim den Nós Imeachta Dhá Chéim
Sonraí muirir a chruthaigh cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát a dhaingniú
n / A In aisce – comhdú leictreonach éigeantach le síniú ROS
F9 Sonraí muirir a bhfuil maoin sa Stát faighte ag cuideachta sheachtrach €40 N / A
F14 Fógra faoi fhoirceannadh/dúnadh brainse de chuideachta sheachtrach. €15 €15
FS1 Ráitis airgeadais – cuideachtaí infheistíochta/UCITS €15 N / A
Rúin
G1Q, meamram & ealaíona Athrú ar ainm cuideachta €100 €50
G1 Rún speisialta agus aon doiciméad arna thaisceadh i ndáil leis, seachas rún i ndáil le hainm cuideachta a athrú. E.g. Tá táille €30 ar Rún le Meamram & Ealaíon. n / A Saor
G1 H15 Rún Speisialta – baint dheonach den chlár amháin €15 Saor
G2 Gnáthrún agus aon doiciméad a taisceadh ina leith n / A Saor
G5 Dearbhú Comhlíonta (CLGanna agus DACanna amháin) €15 n / A
H Sraith
H1 nó H1-OMC Cuideachta a athchóiriú €300 €300
H15 Iarratas ar Bhaint Deonach den Chlár €15 €15
H16 Agóid i gcoinne cuideachta a bhaint go toilteanach €15 N / A
H17 An bhaint Dheonach den Chlár a chealú €15 N / A
H2 Fógra Ordú Nochta €15 N / A
H3 Fógra i dtaobh Iniúchóir a chur as oifig €15 N / A
H4 Fógra nach gcoimeádtar Leabhair Chuntais Chuí €15 N / A
H5 Tuairisceán ó chuideachta a cheannaíonn a cuid scaireanna féin agus/nó scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta €15 N / A
H5a Tuairisceán le haghaidh atheisiúint scaireanna státchiste €15 N / A
ICAV1 Iarratas ó chuideachta Éireannach go ndéanfaí í a dhíchlárú mar chuideachta Éireannach tar éis di athrú go ICAV €15 N / A
I Sraith Grúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch
IG1, IG2, IG7 Doiciméid um Ghrúpáil Leasa Eacnamaíoch Eorpach €190 n / A
Foirmeacha Eile IG – IG3, IG4, IG5, IG6, IG8 Doiciméid um Ghrúpáil Leasa Eacnamaíoch Eorpach €30 n / A
J1a Iarratas chun gníomhú mar ghníomhaire reachtúil um chomhdú leictreonach Gan táille n / A
PR1 Tuarascáil íocaíochtaí – íocaíochtaí a rinneadh le Rialtais €15 n / A
Sraith Q Imirce trí Leanúint
C1 Iarratas ó chuideachta imirceach ar chlárú mar chuideachta Éireannach ar mhodh leanúnach. Cuideachtaí imirceacha faoi Alt 1410 d’Fhoirmeacha Acht na gCuideachtaí 2014 Níl aon táille ar Fhoirmeacha Q2, Q3, Q4 agus Q9. €445 n / A
C5 Iarratas ó chuideachta iarrthach ar dhíchlárú mar chuideachta Éireannach ar mhodh leanúnach. Cuideachtaí is iarrthóirí faoi S1413 Acht na gCuideachtaí 2014 . Níl aon táille ar Fhoirmeacha Q6, Q7, Q8 agus Q9. €445 n / A
Foirmeacha Nós Imeachta Formheasa Achoimre SAP203, SAP204, SAP205, SAP206 €15 n / A
Societas Europaea Foirmeacha SE1, SE2, SE3, SE4, SE6, SE7, SE16, SE17, SE18 €100 N / A
Societas Europaea Foirmeacha SE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE13, SE14, SE15, SE19 €15 N / A
Societas Europaea Foirm SE5 – SE fochuideachta a fhoirmiú ag SE. €60 N / A
T1 Athchóiriú ar sheoladh cónaithe nua: oifigeach cuideachta Gan táille. Arna chur isteach mar aon le foirm cheapacháin oifigeach cuideachta N / A
Fógra ó iniúchóir maidir le foirceannadh a c(h)eapachán ag cuideachta, a bhfuil sé ar intinn aici leas a bhaint as an díolúine ó iniúchadh. Nialas N / A
Fógra ó iniúchóir go bhfuil sé/sí ag éirí as mar iniúchóir do chuideachta €15 N / A
Gach doiciméad iar-ionchorpraithe eile €15 N / A

Cuardach Páipéar Leictreonach
Íomhá de dhoiciméad €2.50 €2.50
Sonraí bunúsacha na cuideachta a phriontáil €3.50 €3.50
Cuardaigh ar chomhad páipéir cuideachta (doiciméid níos sine den chuid is mó) €3.50 €3.50
Deimhniú dúblach cuideachta €12.00 Saor in aisce (le húsáid na hearnála poiblí amháin)