Faoi Alt 288, Acht na gCuideachtaí 2014, caithfidh na Ráitis Airgeadais a ghabhann le céad tuairisceán bliantúil iomlán cuideachta (.i. le Ráitis Airgeadais) an tréimhse ón gcorprú a chlúdach agus ní fhéadfaidh siad a bheith ar feadh tréimhse níos faide ná 18 mí. Tosaíonn gach bliain airgeadais ina dhiaidh sin ar an dáta díreach i ndiaidh dháta deiridh na bliana airgeadais deiridh agus ní mór di a bheith ar feadh tréimhse nach faide ná 7 lá níos giorra nó níos faide ná 12 mhí.

Meabhraítear do chuideachtaí go soláthraítear roinnt modhanna in Acht na gCuideachtaí 2014 chun dáta DTB a bhogadh agus chun DTBanna agus deireadh bliana airgeadais (FYEanna) a ailíniú. Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh athrú ar an dáta FYE i bhfeidhm maidir le tuairisceáin a chuirfear isteach amach anseo.

Ina measc seo tá na nithe seo a leanas:

  • ● faoi alt 346(1), féadfaidh cuideachta a tuairisceán bliantúil a chomhdú go luath agus a chur in iúl ar an bhFoirm B1 chun a DTB a athrú go dtí an dáta a dhéantar an B1 go dtí,
  • ● faoi alt 346(2), féadfaidh cuideachta (uair amháin i ngach 5 bliana) a DTB a bhogadh ar aghaidh suas le 6 mhí trí Fhoirm B73 a chomhdú in éineacht le Foirm B1 in am. (cuimhnigh le do thoil nach féidir níos mó ná 9 mí a bheith idir an DTB agus na ráitis airgeadais atá ceangailte leis an bhfoirm B1 ina dhiaidh sin – m.sh. ní féidir bearna 12 mhí a chruthú idir DTB nua agus na ráitis airgeadais atá á gceangal) ,
  • ● faoi alt 346(5), féadfaidh cuideachta atá ina ball de ghrúpa a DTB a ailíniú lena cuideachta sealbhaíochta nó lena fochuideachtaí eile trí Fhoirm B78A a chomhdú leis an CRO, gan srian 5 bliana,
  • ● faoi alt 288(4), féadfaidh cuideachta, uair amháin gach 5 bliana, deireadh a bliana airgeadais a athrú trí Fhoirm B83 a chomhdú leis an CRO, faoi réir na bliana airgeadais nua nach faide ná 18 mí. Níl feidhm ag an riail 5 bliana nuair is fochuideachta nó gnóthas sealbhaíochta de chuid gnóthas LEE eile an chuideachta.

 

Tabhair do d’aire le do thoil go sonraítear in alt 288(1), CA 2014, go dtosaíonn céad bhliain airgeadais cuideachta tráth corpraithe agus go gcríochnaíonn sí ar dháta nach faide ná 18 mí tar éis an dáta sin. Tugann sé seo an tsolúbthacht do chuideachta a gcéad tuairisceán bliantúil iomlán a úsáid (is gá é a chomhdú tráth nach déanaí ná 18 mí tar éis corpraithe) chun ráitis airgeadais a chomhdú ar feadh tréimhse níos giorra ná 18 mí d’fhonn an teaglaim ARD/FYE atá ag teastáil a bhaint amach, ag cur san áireamh. a mheabhrú nach féidir leis an DTB a bheith níos mó ná 9 mí tar éis dheireadh na bliana airgeadais.

 

Fad Tréimhsí Airgeadais a Shocrú

Féadfaidh cuideachta, trí Fhoirm B83 a chomhdú leis an gCláraitheoir (táille chomhdaithe: €15), iarratas a dhéanamh chun a dáta deiridh nó dáta deiridh na bliana airgeadais roimhe sin a athrú (.i. a ghiorrú nó a fhadú) a bheidh ina dáta deiridh don Bhliain Airgeadais don todhchaí. .

Ní féidir le Cláraitheoir na gCuideachtaí glacadh le Foirm B83:

  • ● dá mbeadh bliain airgeadais níos faide ná 18 mí mar thoradh ar éifeacht an fhógra nó
  • ● sa chás go bhfuil an tréimhse chun ráitis airgeadais a sheachadadh don Chláraitheoir don bhliain airgeadais roimhe sin imithe in éag .
  • ● dá mbeadh bearna sna tréimhsí clúdaithe ag ráitis airgeadais na cuideachta mar thoradh ar an athrú
  • ● dá mbeadh de thoradh ar an athrú nach gcomhdódh cuideachta tuairisceán bliantúil i mbliain ar leith
  • ● má dhéantar an fógra B83 nua níos lú ná 5 bliana tar éis fógra B83 roimhe sin.

 

Maidir le pointe (v), tá díolúintí ón riail 5 bliana faoi alt 288(10) d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le gnóthas fochuideachta nó gnóthas sealúchais de chuid gnóthas LEE eile má bhíonn dáta deiridh na bliana airgeadais nua sonraithe ag an am céanna le dáta deiridh na bliana airgeadais eile a shonraítear. Gnóthas LEE nó sa chás go bhfuil sé á fhoirceannadh nó i gcás inar ordaigh an CEA go ndéanfaí an t-athrú (féadtar iarratais a dhiúltú toisc go bhfuil cumhacht an CEA roghnach).

Éilíonn CRO ar chuideachtaí cloí go docht le ceanglais an Achta nach mór do bhlianta airgeadais gan dul thar 18 mí don chéad bhliain airgeadais agus 12 mhí (7 lá a thabhairt nó a ghlacadh) do bhlianta airgeadais ina dhiaidh sin (mura gcomhdaíonn an chuideachta Foirm B83 chun a cuid a athrú. deireadh na bliana airgeadais).