Ní mór tuarascáil an iniúchóra do chomhaltaí na cuideachta a dhéanamh de réir alt 336 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Féach freisin le do thoil: Tuarascáil an iniúchóra nuair a bhíonn cineálacha áirithe cuideachtaí díolmhaithe ar bhealach eile ó Ráitis Airgeadais a chomhdú leis an tuairisceán bliantúil

Ceanglaítear a lua i dTuarascáil an Iniúchóra:

 • ● an bhfuil an fhaisnéis agus na mínithe ar fad faighte acu, ar feadh a gcuid eolais agus a gcreidimh, atá riachtanach chun críche a n-iniúchta,
 • ● an raibh, ina dtuairim féin, taifid chuntasaíochta na cuideachta leordhóthanach chun gur féidir na ráitis airgeadais a iniúchadh go héasca agus go cuí,
 • ● an bhfuil, ina dtuairim féin, faisnéis agus tuairisceáin leordhóthanacha dá n-iniúchadh faighte ó bhrainsí na cuideachta nár thug siad cuairt orthu,
 • ● i gcás ráitis airgeadais eintitis, cibé an bhfuil clár comhardaithe na cuideachta agus ach amháin i gcás ina mbaintear leas as an díolúine faoi alt 304, an bhfuil an cuntas brabúis agus caillteanais ag teacht leis na taifid agus na tuairisceáin chuntasaíochta,
 • ● an dtugann, ina dtuairim féin, léargas fíor agus cothrom – i gcás clár comhardaithe aonáin, ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh na bliana airgeadais – i gcás brabús aonáin agus cuntas caillteanais, ar bhrabús nó ar chaillteanas na cuideachta don bhliain airgeadais
 • ● i gcás ráitis airgeadais an ghrúpa, na sócmhainní, na ndliteanas, agus an staid airgeadais amhail ag deireadh na bliana airgeadais agus an bhrabúis nó an chaillteanais don bhliain airgeadais de na gnóthais a áirítear sa chomhdhlúthú ina iomláine, go dtí seo maidir le comhaltaí na cuideachta,
 • ● cibé ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais reachtúla i gceart de réir an chreata tuairiscithe airgeadais ábhartha agus, go háirithe, le ceanglais Acht na gCuideachtaí 2014 (agus más infheidhme, Airteagal 4 de Rialachán IAS)

 

Luafar freisin i dtuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla an bhfuil, ina dtuairim féin, an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil an stiúrthóra don bhliain airgeadais ag teacht leis na Ráitis Airgeadais reachtúla.

 

Faoi alt 336(3a) CA 2014 (arna leasú ag Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017), i gcás micreachuideachta, glactar leis go dtugann comhlíonadh íoscheanglais Acht na gCuideachtaí 2014 léargas fíor agus cothrom.

Chomh maith leis sin beidh sa tuarascáil maidir le gach ní dá dtagraítear sna pointí thuas ráiteas nó tuairim, de réir mar a bheidh, a bheidh – neamhcháilithe nó cáilithe agus áireofar léi tagairt d’aon ábhair ar mian leis na hiniúchóirí reachtúla a tharraingt chucu. aird gan an tuarascáil a cháiliú. Féadfar ráiteas tuairime a cháiliú, lena n-áirítear a mhéid atá tuairim chodarsnach nó séanadh tuairime, i gcás ina bhfuil easaontas nó teorannú ar raon feidhme na hoibre.

Chomh maith leis sin faoi a.336(8)CA 2014 (arna leasú le a.45 Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017), más rud é i gcás aon Ráitis Airgeadais reachtúla, nár comhlíonadh ceanglais a.305-312, ní mór do na hiniúchóirí reachtúla a áireamh ina dtuarascáil, a mhéid is féidir leo le réasún a dhéanamh. mar sin, ráiteas ag tabhairt na sonraí riachtanacha. (déileálann a.305 – 312 le luach saothair/nochtadh leasanna/sochair an stiúrthóra agus le nochtadh bainc cheadúnaithe). Ní bhaineann sé seo le cuideachtaí atá díolmhaithe ó na hailt áirithe seo.

Faoi alt 336(2), ba cheart go mbeadh sa tuarascáil agus sa réamhrá a shainaithníonn Ráitis Airgeadais an eintitis, agus nuair is cuí, Ráitis Airgeadais an Ghrúpa, is ábhar don iniúchadh agus don chreat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm ina n-ullmhú agus freisin. tuairisc ar raon feidhme an iniúchta lena sainaithnítear na caighdeáin iniúchóireachta a ndearnadh an t-iniúchadh i gcomhréir leo.

 

Tuarascáil an Iniúchóra Reachtúil a shíniú (a.337 CA 2014)
De réir a.337 Acht na gCuideachtaí 2014, luafar sa chóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla a sheachadtar don Chláraitheoir ainm an iniúchóra reachtúil nó na n-iniúchóirí agus beidh an síniú (i bhfoirm clóscríofa de réir a.347(2)) agus an dáta sínithe.

I gcomhréir le IR 312 de 2016 – Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE, arna leasú le Treoir 2014/56/AE, agus Rialachán (AE) Uimh. 537/2014) 2016.

 • ● i gcás inar iniúchóir reachtúil (duine nádúrtha) an t-iniúchóir, síneoidh an duine sin an tuarascáil nó,
 • ● i gcás inar gnólacht iniúchóireachta reachtúil an t-iniúchóir, beidh an tuarascáil sínithe ag:
  • ○ an t-iniúchóir reachtúil (nó, i gcás níos mó ná duine amháin, gach iniúchóir reachtúil) arna ainmniú ag an ngnólacht iniúchóireachta reachtúil don fhostaíocht iniúchóireachta áirithe sin mar dhuine atá freagrach go príomha as an iniúchóireacht reachtúil a dhéanamh thar ceann an ghnólachta iniúchóireachta,
 • ● i gcás grúpiniúchóireachta, ar a laghad an t-iniúchóir reachtúil (nó, i gcás níos mó ná duine amháin, gach iniúchóir reachtúil) arna ainmniú ag an ngnólacht iniúchóireachta reachtúil mar phríomh-fhreagracht as an iniúchóireacht reachtúil a dhéanamh ar leibhéal an ghrúpa,

ina (h)ainm féin, thar ceann agus thar ceann an ghnólachta iniúchóireachta.

Cuirfear tuarascáil iniúchóra nach bhfuil clóscríofa, sínithe agus dátaithe de réir na míre seo ar ais chuig an láithreoir lena ceartú de réir alt 898 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Áireofar Tuarascáil an Iniúchóra i ndeimhniú na Ráiteas Airgeadais ar fhoirm B1 ag Stiúrthóir agus Rúnaí na cuideachta.

 

Tuarascáil na nIniúchóirí ina ngiorraítear Ráitis Airgeadais
Chomh maith le tuarascáil an iniúchóra do na comhaltaí, ní mór do chuideachta a chomhdaíonn Ráitis Airgeadais ghiorraithe freisin tuarascáil iniúchóra speisialta a chomhdú do na stiúrthóirí de bhun a.356(1) d’Acht na gCuideachtaí 2014 do chuideachta bheag nó a.357(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014 do chuideachta mheán.

 

Cuideachta Bheag
Ceanglaítear a lua i dtuarascáil an iniúchóra do stiúrthóirí cuideachta bhig;

Tá scrúdú déanta againn ar:

 • ● Na Ráitis Airgeadais ghiorraithe don bhliain dar críoch ar leathanaigh a bhfuil sé beartaithe ag na stiúrthóirí iad a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta; agus
 • ● Na Ráitis Airgeadais le leagan faoi bhráid an Chruinnithe Ghinearálta Bliantúil atá mar bhunús leis na Ráitis Airgeadais ghiorraithe sin.

Bhí raon feidhme ár gcuid oibre chun críche na tuarascála seo teoranta do dheimhniú go bhfuil na stiúrthóirí i dteideal Ráitis Airgeadais ghiorraithe a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil agus go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe sin ullmhaithe i gceart, de bhun alt 347/348 d’Acht na gCuideachtaí 2104, ó na Ráitis Airgeadais le leagan faoi bhráid an Chruinnithe Ghinearálta Bhliantúil.

Is é ár dtuairim go bhfuil na stiúrthóirí i dteideal faoi alt 352 d’Acht na gCuideachtaí 2014 iarscríbhinn a dhéanamh le tuairisceán bliantúil Ráitis Airgeadais ghiorraithe na cuideachta agus tá na Ráitis Airgeadais ghiorraithe sin ullmhaithe i gceart de bhun fhorálacha alt 353 den Acht.

Ainm Clóscríofa:
Ar son agus thar ceann (gnólacht iniúchta) Iniúchóirí: ABC & Company Dáta: LL/MM/BBBB