Ceanglaítear ar chuideachtaí leabhair chuntais chearta a choinneáil a thugann léargas fíor agus cothrom ar chúrsaí airgeadais na cuideachta. Ceanglaítear ar chuideachtaí freisin sonraí a ráitis airgeadais a nochtadh ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil (CGB) agus cóip de na ráitis airgeadais sin a cheangal leis an tuairisceán bliantúil a chomhdaítear leis an CRO. Ina theannta sin, ceanglaítear orthu caighdeáin áirithe a chomhlíonadh agus ráitis airgeadais á n-ullmhú, tar éis formáidí eiseamail agus faisnéis áirithe a nochtadh trí nótaí leis na ráitis airgeadais.

Ceanglaíonn Acht na gCuideachtaí 2014 ar stiúrthóirí gach cuideachta na ráitis airgeadais agus na tuarascálacha seo a leanas a leagan faoi bhráid chomhaltaí na cuideachta ag an CGB:

 • ● cuntas brabúis agus caillteanais (nó cuntas ioncaim agus caiteachais mura bhfuil an chuideachta ag trádáil le haghaidh brabúis)
 • ● clár comhardaithe
 • ● tuarascáil stiúrthóirí
 • ● tuarascáil iniúchóra reachtúil

 

Caithfidh beirt stiúrthóirí na ráitis airgeadais bhliantúla agus tuarascáil na stiúrthóirí a shíniú thar ceann na stiúrthóirí. (I gcás gur Cuideachta TEO, Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn scaireanna í an chuideachta, atá cláraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014 agus nach bhfuil ach stiúrthóir amháin aici, ba cheart go mbeadh na doiciméid sínithe ag an stiúrthóir aonair).

Ní mór na doiciméid thuasluaite a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil cuideachta theoranta ar sheachadadh don CRO. (Tá díolúintí áirithe ag cuideachtaí Beaga agus Micreachuideachtaí). Ina theannta sin, ní mór deimhniú a bheith ann, arna shíniú ag stiúrthóir agus ag an rúnaí araon, a dheimhníonn gur fíorchóipeanna iad na ráitis airgeadais agus na tuarascálacha díobh siúd a leagtar faoi bhráid CGB na cuideachta nó atá le leagan faoi bhráid CGB na cuideachta.

Rinneadh Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a nuashonrú le hAcht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 . Cuireadh tús le hAcht 2017 don 9 Meitheamh 2017. Mar sin féin, níor tháinig aon athrú ar lua Acht na gCuideachtaí 2014 le tabhairt isteach Acht Cuntasaíochta na gCuideachtaí 2017. Tá Acht 2017 ar leithligh ó Acht 2014 agus níl an dá Acht le léamh le chéile mar aon ní amháin. Ní athródh an lua ach amháin nuair a luaitear go sonrach san Acht féin é sin.

 

Nasc: Deimhniú Cuntais agus Comhdú Cuntais go Leictreonach

Nasc: Iniúchóir ag éirí as oifig .

 

Má theipeann ar chuideachta na ceanglais a chomhlíonadh, diúltóidh an CRO don tuairisceán bliantúil. Ina theannta sin, beidh an chuideachta agus gach oifigeach de chuid na cuideachta atá i mainneachtain faoi dhliteanas i gcion chatagóir 3 – fíneáil nach mó ná €5,000.

Ní gá aon ráitis airgeadais a chur i gceangal leis an gcéad tuairisceán bliantúil a sheachadann cuideachta tar éis corpraithe. Ní mór an tuairisceán seo a dhéanamh suas go dtí an dáta atá sé mhí tar éis dáta corpraithe na cuideachta.

Ullmhaíonn cuideachtaí poiblí teoranta agus cuideachtaí príobháideacha teoranta ráitis airgeadais bhliantúla de réir Chuid 6/17 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

 

Ráitis airgeadais Ceanglais
Tá na ceanglais ráitis airgeadais do chineálacha agus méideanna éagsúla cuideachta sonraithe sna leathanaigh seo a leanas –

MicrimhilseograBeagMeánachGrúpaMórRáthaíochtGan teorainn

 

Ráitis Airgeadais de réir CA 2014

Ní mór gach ráiteas airgeadais a chomhdaítear leis an CRO a ullmhú de réir Acht na gCuideachtaí 2014.

 

OIBLEAGÁIDÍ MAIDIR LE RÁITIS AIRGEADAIS IN ACHT NA gCUIDEACHTAÍ 2014
Faoi Chuid 6 d’Acht 2014 agus maidir le blianta airgeadais dar tosach an 1 Meitheamh 2015 nó ina dhiaidh, tá oibleagáidí áirithe ann faoi:

 • ● alt 167: Coistí iniúchóireachta
 • ● alt 225: Ráiteas comhlíonta an Stiúrthóra agus ráiteas gaolmhar
 • ● alt 305(1)b: Scair-roghanna a nochtadh
 • ● alt 306(1): Íocaíochtaí le daoine bainteacha
 • ● alt 326(1)a: Ainmneacha an Stiúrthóra
 • ● alt 330: Tuarascáil na stiúrthóirí: ráiteas ar fhaisnéis iniúchta ábhartha)

 

Ní féidir le cuideachta dhá thuairisceán bliantúil a chomhdú leis an tsraith chéanna ráitis airgeadais

Sonraíonn Alt 347(4), Acht na gCuideachtaí 2014, go gclúdóidh gach doiciméad atá i gceangal le tuairisceán bliantúil an tréimhse ó dheireadh na tréimhse atá clúdaithe ag na ráitis airgeadais atá i gceangal leis an tuairisceán bliantúil roimhe sin agus go mbeidh sé déanta suas go dtí dáta nach dtagann. níos mó ná 9 mí roimh an dáta ar a ndéantar an tuairisceán. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh gach sraith ráiteas airgeadais tosú ar an gcéad lá tar éis na tréimhse a chlúdaítear leis an tsraith dheireanach de ráitis airgeadais a comhdaíodh leis an CRO.

Ó 31 Márta 2016 , ceanglaíonn an CRO ar chuideachtaí sraith ráiteas airgeadais ar leith a chomhdú le gach tuairisceán bliantúil.

Meabhraítear do chuideachtaí go soláthraítear roinnt modhanna in Acht na gCuideachtaí 2014 chun dáta DTB a bhogadh agus chun DTBanna agus deireadh bliana airgeadais (FYEanna) a ailíniú.

Ina measc seo tá na nithe seo a leanas:

 • ● faoi alt 346(1), féadfaidh cuideachta a tuairisceán bliantúil a chomhdú go luath agus a chur in iúl ar an bhFoirm B1 chun a DTB a athrú go dtí an dáta a dhéantar an B1 go dtí,
 • ● faoi alt 346(2), féadfaidh cuideachta (uair amháin i ngach 5 bliana) a dáta DTB a bhogadh ar aghaidh suas le 6 mhí trí Fhoirm B73 a chomhdú in éineacht le Foirm B1 in am,
 • ● faoi alt 356(5), féadfaidh cuideachta atá ina ball de ghrúpa a DTB a ailíniú lena cuideachta sealbhaíochta nó lena fochuideachtaí eile trí Fhoirm B78A a chomhdú leis an CRO, gan srian 5 bliana,
 • ● faoi alt 288(4), féadfaidh cuideachta, uair amháin gach 5 bliana, deireadh a bliana airgeadais a athrú trí Fhoirm B83 a chomhdú leis an CRO, faoi réir na bliana airgeadais nua nach faide ná 18 mí. Níl feidhm ag an riail 5 bliana nuair is fochuideachta nó gnóthas sealbhaíochta de chuid gnóthas LEE eile an chuideachta.

 

Tabhair do d’aire le do thoil go sonraítear in alt 288(1), CA 2014, go dtosaíonn céad bhliain airgeadais cuideachta tráth corpraithe agus go gcríochnaíonn sí ar dháta nach faide ná 18 mí tar éis an dáta sin. Tugann sé seo an tsolúbthacht do chuideachta a gcéad tuairisceán bliantúil iomlán a úsáid (is gá é a chomhdú tráth nach déanaí ná 18 mí tar éis corpraithe) chun ráitis airgeadais a chomhdú ar feadh tréimhse níos giorra ná 18 mí d’fhonn an teaglaim ARD/FYE atá ag teastáil a bhaint amach, ag cur san áireamh. a mheabhrú nach féidir leis an DTB a bheith níos mó ná 9 mí tar éis dheireadh na bliana airgeadais.
Fad Tréimhsí Airgeadais a Shocrú

Faoi Alt 288, Acht na gCuideachtaí 2014, caithfidh na Ráitis Airgeadais a ghabhann le céad tuairisceán bliantúil iomlán cuideachta (.i. le Ráitis Airgeadais) an tréimhse ón gcorprú a chlúdach agus ní fhéadfaidh siad a bheith ar feadh tréimhse níos faide ná 18 mí. Tosaíonn gach bliain airgeadais ina dhiaidh sin ar an dáta díreach i ndiaidh dháta deiridh na bliana airgeadais deiridh agus ní mór di a bheith ar feadh tréimhse nach faide ná 7 lá níos giorra nó níos faide ná 12 mhí.

Féadfaidh cuideachta, trí Fhoirm B83 a chomhdú leis an gCláraitheoir (táille chomhdaithe: €15), iarratas a dhéanamh chun a dáta deiridh nó dáta deiridh na bliana airgeadais roimhe sin a athrú (.i. a ghiorrú nó a fhadú) a bheidh ina dáta deiridh don bhliain airgeadais amach anseo. .

 

Ní féidir le Cláraitheoir na gCuideachtaí glacadh le Foirm B83 :
(i) dá mbeadh bliain airgeadais níos faide ná 18 mí mar thoradh ar éifeacht an fhógra nó
(ii) i gcás ina bhfuil an tréimhse chun ráitis airgeadais a sheachadadh chuig an gCláraitheoir don bhliain airgeadais roimhe sin imithe in éag .
(iii) dá mbeadh bearna sna tréimhsí atá clúdaithe ag ráitis airgeadais na cuideachta mar thoradh ar an athrú
(iv) dá mbeadh de thoradh ar an athrú nach gcomhdódh cuideachta tuairisceán bliantúil i mbliain ar leith
(v) má dhéantar an fógra B83 nua níos lú ná 5 bliana tar éis fógra B83 roimhe sin.
Maidir le pointe (v), tá díolúine ón riail 5 bliana faoi alt 288(10) d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le gnóthas fochuideachta nó gnóthas sealúchais de chuid gnóthas LEE eile má bhíonn dáta deiridh na bliana airgeadais nua sonraithe ag an am céanna le dáta deiridh na bliana airgeadais atá sonraithe. gnóthas LEE eile nó i gcás ina bhfuil sé á fhoirceannadh.

Éilíonn CRO ar chuideachtaí cloí go docht le ceanglais an Achta nach mór do bhlianta airgeadais gan dul thar 18 mí don chéad bhliain airgeadais agus 12 mhí (7 lá a thabhairt nó a ghlacadh) do bhlianta airgeadais ina dhiaidh sin (mura gcomhdaíonn an chuideachta Foirm B83 chun a cuid a athrú. deireadh na bliana airgeadais).

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach Cuid 3 de Bhileog Faisnéise Uimh.23 an CRO

 

Cuideachtaí teoranta:
Ceanglaítear ar chuideachtaí poiblí teoranta agus ar chuideachtaí príobháideacha teoranta ráitis airgeadais bhliantúla a ullmhú agus a chomhdú i gcomhréir le Codanna 17 agus Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014 faoi seach.

 

Cuideachtaí teoranta neamhbhrabúis :
Ceanglaítear ar Chuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta (foirm de chuideachta phoiblí le dliteanas teoranta nach bhfuil ag trádáil chun gnóthachan a fháil ag na comhaltaí) ráitis airgeadais a ullmhú agus a chomhdú de réir Chuid 6 agus 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Caithfidh Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe faoi theorainn ráthaíochta ráitis airgeadais a chomhdú leis an CRO (.i. cuideachta faoi theorainn ráthaíochta agus a bhfuil scairchaipiteal aici nach bhfuil ag trádáil chun gnóthachan a fháil ag na comhaltaí) de réir Chuid 6 agus 16 de na Cuideachtaí. Acht 2014.
Sa dá chás ní mór dóibh ráitis airgeadais a chomhdú mura bhfuil siad díolmhaithe ag an Údarás Rialála Carthanas.

 

Ráitis Airgeadais an Ghrúpa:
Ullmhaítear ráitis airgeadais an Ghrúpa faoi chreataí tuairiscithe airgeadais Acht na gCuideachtaí nó IFRS agus ceanglaítear iad faoi alt 293 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

 

Bainc agus institiúidí airgeadais:
Ní mór ráitis airgeadais bhliantúla agus ráitis airgeadais chomhdhlúite banc agus institiúidí airgeadais eile a ullmhú de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Institiúidí Creidmheasa: Ráitis Airgeadais), 2015 (IR 266 de 2015).

 

Gnóthais árachais:
Ní mór ráitis airgeadais bhliantúla agus ráitis airgeadais chomhdhlúite na ngnóthas árachais a ullmhú de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais: Ráitis Airgeadais) 2015 (IR Uimh. 262 de 2015). Féach le do thoil Bróicéirí Árachais agus an díolúine ó Iniúchadh .

 

Cuideachtaí agus comhpháirtíochtaí neamhtheoranta:
Ní gá go bhfuil cuideachta neamhtheoranta díolmhaithe ón gceanglas ráitis airgeadais a chomhdú mar go bhfuil oibleagáid ar chuideachtaí agus comhpháirtíochtaí neamhtheoranta áirithe (lena n-áirítear comhpháirtíochtaí teoranta) ráitis airgeadais a ullmhú agus iad a sheachadadh don CRO. Ceanglaítear ráitis airgeadais ó eintitis den sórt sin de bhua alt 1274 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Go héifeachtach, ní mór do chuideachta nó do chomhpháirtíocht neamhtheoranta ina bhfuil na comhaltaí uile nach bhfuil teorainn lena ndliteanas ina gcuideachtaí faoi theorainn scaireanna nó faoi ráthaíocht, ráitis airgeadais a chomhdú.