Sonraíonn Caibidil 20 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014 an próiseas chun iniúchóir a éirí as.

Faigheann an CRO fógra faoin éirí as faoi alt 399 nó alt 400 den Acht.

  • ● Cuireann an t-iniúchóir fógra ó iniúchóir faoi fhoirceannadh a c(h)eapachán ag cuideachta, a bhfuil sé ar intinn aici leas a bhaint as an díolúine ó iniúchadh, ar pháipéar nóta ceannteidil ag an iniúchóir agus níl aon táille comhdaithe leis.
  • ● Cuireann an t-iniúchóir fógra ó iniúchóir ar fhoirceannadh a c(h)eapachán ag cuideachta faoi alt 400 ar nóta ceannteidil ag an iniúchóir agus tá táille comhdaithe de €15 air.

399. (1) Más cuideachta, a bhaineann leas as an díolúine ó iniúchadh—
(a) a chinnfidh nár cheart leanúint le ceapadh daoine mar iniúchóirí reachtúla don chuideachta ar feadh na bliana airgeadais iomlán nó na coda de bhliain airgeadais ina bhfuil leas á bhaint as an díolúine i ndáil leis an gcuideachta, agus
(b) a chinnfidh, dá réir sin, ceapachán na ndaoine sin mar iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta a fhoirceannadh,
ansin –
(i) déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla, laistigh den tréimhse 21 lá tar éis an dáta a dtabharfaidh an chuideachta fógra faoin gcinneadh sin dóibh, fógra a sheirbheáil ar an gcuideachta ina mbeidh an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
(ii) mura rud é agus go dtí go seirbheálfaidh na hiniúchóirí reachtúla fógra den sórt sin, ní bheidh éifeacht le haon fhoirceannadh airbheartaithe ar a gceapadh mar iniúchóirí reachtúla don chuideachta.

(2) Is é an ráiteas a bheidh i bhfógra faoi fho-alt (1)(i) cibé ceann díobh seo a leanas is cuí, eadhon:
(a) ráiteas á rá nach bhfuil aon imthosca a bhaineann le cinneadh na cuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a mheasann na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann ar chóir iad a chur in iúl do chomhaltaí nó do chreidiúnaithe na cuideachta; nó
(b) ráiteas faoi aon imthosca den sórt a luaitear i mír (a).

(3) I gcás ina seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1)(i) ar chuideachta—
(a) déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann, laistigh de 14 lá tar éis dháta na seirbheála sin, cóip den fhógra a chur chuig an gCláraitheoir, agus
(b) faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an chuideachta, má tá ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) san fhógra, laistigh de 14 lá tar éis dháta na seirbheála sin, cóip den fhógra a chur chuig gach duine. atá i dteideal faoi alt 338 cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear san alt sin a chur chucu.

(4) Ní gá cóipeanna d’fhógra arna sheirbheáil ar chuideachta faoi fho-alt (1) a chur chuig na daoine a shonraítear i bhfo-alt (3)(b), más rud é, ar iarratas ón gcuideachta lena mbaineann nó ó aon duine eile a éilíonn gur fógra é nó í. éagóraithe, tá an chúirt sásta go bhfuil ábhar san fhógra a cuireadh san áireamh chun poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar clúmhillteach agus ordaíonn sí nach gá an rud sin a dhéanamh.

(5) Féadfaidh an chúirt a ordú go ndéanfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann costais na cuideachta ar iarratas den sórt sin a íoc go hiomlán nó go páirteach d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad.

(6) Ní bheidh feidhm ag alt 398 maidir le hiniúchóirí reachtúla maidir lena gcur as oifig sna himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

400. (1) Féadfaidh iniúchóirí reachtúla cuideachta, trí fhógra i scríbhinn a chomhlíonfaidh fo-alt (3) arna sheirbheáil ar an gcuideachta agus á rá go bhfuil ar intinn acu déanamh amhlaidh, éirí as oifig iniúchóirí reachtúla don chuideachta.

(2) Beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta a seirbheálfar an fógra amhlaidh nó ar cibé dáta is déanaí a shonrófar san fhógra.

(3) Beidh i bhfógra faoi fho-alt (1) ceachtar—
(a) ráiteas á rá nach bhfuil aon imthosca a bhaineann leis an éirí as lena mbaineann sé is dóigh leis na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann ar cheart iad a chur in iúl do chomhaltaí nó do chreidiúnaithe na cuideachta, nó
(b) ráiteas faoi aon imthosca den sórt a luaitear i mír (a).

(4) I gcás ina seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1) ar chuideachta—
(a) déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann, laistigh de 14 lá tar éis dháta na seirbheála sin, cóip den fhógra a chur chuig an gCláraitheoir, agus
(b) faoi réir fho-alt (5), déanfaidh an chuideachta, má bhíonn ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) san fhógra, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis dháta na seirbheála sin, cóip den fhógra a chur chuig gach duine atá i dteideal faoi alt 338 cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear san alt sin a chur chucu.

(5) Ní gá cóipeanna d’fhógra a sheirbheálfar ar chuideachta faoi fho-alt (1) a chur chuig na daoine a shonraítear i bhfo-alt (4)(b) más rud é, ar iarratas ón gcuideachta lena mbaineann nó ó aon duine eile a éilíonn gur éagóir. , go bhfuil an chúirt sásta go bhfuil ábhar san fhógra a cuireadh san áireamh chun poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar clúmhillteach agus ordaíonn sí nach gá an rud sin a dhéanamh.

(6) Féadfaidh an chúirt a ordú go ndéanfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann costais na cuideachta ar iarratas den sórt sin a íoc go hiomlán nó go páirteach d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad.

(7) Beidh feidhm ag an alt seo freisin maidir le fógra arna thabhairt ag iniúchóirí reachtúla dá dtagraítear in alt 383 (2)(c) á chur in iúl nach bhfuil siad toilteanach iad a athcheapadh agus, dá réir sin, chun na críche sin beidh éifeacht leis an alt seo ionann is—
(a) cuireadh an fo-alt seo a leanas in ionad fho-alt (1):
“(1) Féadfaidh iniúchóirí reachtúla cuideachta, trí fhógra i scríbhinn a chomhlíonfaidh fo-alt (3) agus a sheirbheálfar ar an gcuideachta, a chur in iúl nach bhfuil siad toilteanach iad a athcheapadh mar iniúchóirí reachtúla don chuideachta.”,
(b) fágadh fo-alt (2) ar lár, agus
(c) an tagairt d’éirí as oifig na n-iniúchóirí reachtúla i bhfo-alt (3) dá mba thagairt í don léiriú nach bhfuil siad toilteanach iad a athcheapadh.

(8) Aon duine a mhainneoidh déanamh de réir—
(a) fo-alt (3) nó (4)(a), nó
(b) ceachtar foráil den sórt sin mar atá feidhm aici de bhua fho-alt (7),
beidh sé ciontach i gcion chatagóir 3.

(9) Má mhainnítear fo-alt (4)(b) nó an fhoráil sin a chomhlíonadh mar atá feidhm aige de bhua fho-alt (7), beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcatagóir 3. cion.

(10) I bhfo-alt (9) folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus stiúrthóir de facto.

401. (1) Féadfaidh fógra arna sheirbheáil ag iniúchóirí reachtúla ar chuideachta faoi alt 400 ina mbeidh ráiteas de réir fho-alt (3)(b) den alt sin a éileamh freisin go ndéanfaidh stiúrthóirí na cuideachta cruinniú ginearálta den chuideachta a chomóradh. chun na críche seo a leanas.

(2) Is é an cuspóir sin cibé faisnéis agus míniú ar na himthosca a bhaineann le héirí as oifig na n-iniúchóirí reachtúla is mian leo a thabhairt don chruinniú a fháil agus a bhreithniú.

(3) I gcás ina ndéanfaidh na hiniúchóirí reachtúla foréileamh den sórt sin, rachaidh stiúrthóirí na cuideachta, laistigh de 14 lá tar éis dáta seirbheáladh an fhógra sin roimhe seo ar an gcuideachta, ar aghaidh go cuí chun cruinniú ginearálta den chuideachta a chomóradh go ceann lá nach faide ná sin. ná 28 lá tar éis dháta na seirbheála sin.

(4) Faoi réir fho-alt (5), i gcás—
(a) i bhfógra a sheirbheálfar ar chuideachta faoi alt 400 go bhfuil ráiteas de réir fho-alt (3)(b) den alt sin, agus
(b) go n-iarrfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann ar an gcuideachta na nithe seo a leanas a scaipeadh ar a comhaltaí—
(i) roimh an gcéad chruinniú ginearálta eile tar éis dóibh éirí as, nó
(ii) roimh aon chruinniú ginearálta ag a mbeartaítear an folúntas a líonadh is cúis lena n-éirí as oifig nó arna chomóradh de bhun foréil dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
ráiteas breise i scríbhinn arna ullmhú ag na hiniúchóirí reachtúla faoi imthosca a bhaineann lena n-éirí as a measann na hiniúchóirí reachtúla ar cheart iad a chur in iúl do na comhaltaí, déanfaidh an chuideachta—
(i) in aon fhógra faoin gcruinniú a thabharfar do chomhaltaí na cuideachta a rá go ndearnadh an ráiteas, agus
(ii) cóip den ráiteas a chur chuig an gCláraitheoir agus chuig gach duine atá i dteideal faoi alt 338 cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear san alt sin a chur chucu.

(5) Ní gá don chuideachta lena mbaineann fo-alt (4) a chomhlíonadh más rud é, ar iarratas ó cheachtar den chuideachta nó d’aon duine eile a éilíonn gur éagóir, gur deimhin leis an gcúirt go bhfuil na cearta a thugtar leis an alt seo á mí-úsáid chun. poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar clúmhillteach agus orduithe nach gá an fo-alt sin a chomhlíonadh.

(6) Féadfaidh an chúirt a ordú go ndéanfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann costais na cuideachta ar iarratas den sórt sin a íoc go hiomlán nó go páirteach d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad.

(7) Má mhainnítear fo-alt (3) nó (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion chatagóir 3.

(8) I bhfo-alt (7) folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus stiúrthóir de facto.