Ón Márta 2022 ní féidir Foirmeacha C6 agus C7 a chomhdú ar líne ach trí thairseach CORE.

Seolfar ar ais foirmeacha a gheofar tríd an bpost lena gcur isteach ar líne.

Forálann alt 412(3) go gcinnfear an tosaíocht faoin dáta agus faoin am a bhfaighidh an Cláraitheoir aighneacht mhuirir atá comhdaithe go hiomlán. Ní chinneann dáta cruthaithe an ghníomhais muirir a thosaíocht.

Ní mór sonraí na morgáistí nó na muirear arna gcruthú ag cuideachta a sheachadadh don CRO laistigh de 21 lá ó chruthú an mhuirir nó fógra chun an muirear a chruthú. Má theipeann ort an muirear a chlárú laistigh de 21 lá, beidh an muirear ar neamhní i gcoinne leachtaitheoir na cuideachta agus aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta. Má theipeann ar chuideachta cloí leis an gceanglas maidir le seachadadh chuig an CRO beidh an muirear ar neamhní i gcoinne an leachtaitheora agus aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta.

Tugann Alt 409 nósanna imeachta comhdaithe nua isteach, lena n-áirítear nós imeachta dhá chéim. Forálann alt 409(9) nach nglacfaidh an Cláraitheoir le gníomhais ná le doiciméid fhorlíontacha.

D’fhonn cinnteacht a fháil maidir leis an dáta agus an t-am chun críocha tosaíochta, agus infheictheacht aighneachtaí muirear ar an gClár, tá ríomhchomhdú le síniú ROS sainordaithe le hOrdú ón Aire de réir Alt 897 d’Acht na gCuideachtaí 2014. . Nuair a dhéantar aighneachtaí muirear a ríomhchomhdú agus a shíniú go leictreonach, socrófar go huathoibríoch an dáta agus an t-am chun críocha tosaíochta.

Tá foirmeacha C1, C1A agus C1B agus F8, F8A agus F8B ar fáil anois lena gcur isteach ar líne le síniú ROS.

Caithfidh an Deimhniú ROS nó an Fo-dheimhniú a bheith in ainm an duine a shíníonn an fhoirm, ní leor ainm na cuideachta chun críocha comhdaithe.

Ceanglaítear ar bheirt ar leithligh síniú, duine amháin thar ceann na cuideachta, agus duine eile thar ceann shealbhóir an mhuirir. Maidir leis seo, cinntigh le do thoil go gcuirtear an bheirt acu isteach go cúramach ar na Foirm(eacha) mar shínitheoirí. Tabhair faoi deara le do thoil nach mór an t-ainm iomlán a lua agus nach leagan giorraithe é (m.sh. ainm tosaigh, sloinne).

Tá sé ríthábhachtach go n-aithneofaí daoine aonair den sórt sin go soiléir agus sínithe ROS á n-úsáid, agus mar sin ní mór a nDeimhnithe ROS nó a bhFo-Dheimhnithe a bheith ina n-ainm féin agus go mbeadh sé seo ag teacht leis an ainm a cuireadh isteach mar shínitheoir ar an bhFoirm.

Tarlóidh earráid nuair a chuirtear an t-ainm céanna ar an bhFoirm/na foirmeacha don dá shíniú. Chomh maith leis sin sa chás nach ionann an t-ainm ar an Deimhniú ROS agus an t-ainm ar an bhFoirm go ginearálta tarlóidh earráid. Cuirfidh an dá earráid seo cosc ​​ar an bhFoirm a chur isteach go rathúil.

Is iad na nósanna imeachta ríomhchomhdaithe atá ar fáil ná na nósanna imeachta céime agus dhá chéim;-

Faoin nós imeachta aonchéime, agus C1 ríomhchomhdaithe agus ROS sínithe, a chomhdaítear laistigh de 21 lá ó chruthaithe, tabharfar tosaíocht dóibh ón dáta ríomhchomhdaithe. Faoin nós imeachta aonchéime, beidh sínithe thar ceann an dá pháirtí ag teastáil ar an C1. Tá sínitheoir difriúil ag teastáil do gach páirtí. Ní mór ainm iomlán gach sínitheora a sholáthar ar an C1. Ní mór ainm an tsínitheora a fhíorú le Deimhniú nó Fo-dheimhniú ROS. Nuair a chuirtear an dara Deimhniú ROS i bhfeidhm, cuirtear an C1 isteach agus bunaítear an dáta agus an t-am chun críocha tosaíochta go huathoibríoch.

Faoin nós imeachta dhá chéim, tabharfar tús áite d’fhógra C1A ríomhchomhdaithe agus ROS sínithe go bhfuil sé beartaithe muirear a chruthú, agus ina dhiaidh laistigh de 21 lá ag deimhniú C1B ríomhchomhdaithe agus sínithe ROS maidir le cruthú an mhuirir, ón dáta sin. agus am an ríomhchomhdaithe C1A. Faoin nós imeachta dhá chéim, féadfaidh an dá pháirtí an C1A, agus an C1B a shíniú, ach is é an ceanglas sínithe ná mura bhfuil an chéad chéim (C1A) sínithe ag ceachtar páirtí, go gcaithfidh siad an dara céim (C1B) a shíniú. Tá sínitheoir difriúil ag teastáil do gach páirtí. Ní mór ainm iomlán gach sínitheora a sholáthar ar an C1A agus ar an C1B. Ní mór ainm an tsínitheora a fhíorú le Deimhniú nó Fo-dheimhniú ROS. Nuair a shínítear agus nuair a chuirtear isteach an C1B le ROS, cinneann an comhdú C1A an dáta agus an t-am chun críocha tosaíochta.

Féach ar an bhfíseán thíos le do thoil chun cabhair a fháil maidir le ríomhFhoirm C1 a chomhdú

https://www.youtube.com/c/croirl

Ní féidir leis an CRO aon síneadh ama le haghaidh clárúcháin a thabhairt. Mar thoradh air sin, ní féidir clárú a dhéanamh sa chás go bhfuil iarratais faighte ag an CRO lasmuigh den teorainn ama 21 lá, nó nuair a rinneadh leasuithe nó athruithe lasmuigh den teorainn ama sin ar shonraí a taisceadh laistigh den teorainn ama.

Más rud é gur mhainnigh cuideachta alt 409 a chomhlíonadh, féadfar iarratas a dhéanamh faoi alt 417 chuig an Ard-Chúirt ar ordú ag síneadh na tréimhse clárúcháin. Má thugtar easnamh nó míráiteas ar aon chúiseamh áirithe faoi deara tar éis clárúcháin, is féidir iarratas ar ordú ag ceartú na sonraí a dhéanamh chuig an gCúirt freisin.

Nuair a bhíonn an CRO sásta gur comhlíonadh na ceanglais reachtúla, eisítear deimhniú muirir. Is fianaise dhochloíte é an deimhniú gur comhlíonadh ceanglais Acht na gCuideachtaí 2014. Tá táille comhdaithe 40 euro ag teastáil le haghaidh gach iarratas a chuirtear isteach. Is iad na foirmeacha forordaithe chun sonraí muirir a chur isteach ná:

i gcás cuideachta atá corpraithe sa Stát ;

  • ● Foirm Leictreonach C1 – Iarratas chun sonraí muirear sa Stát a chlárú
  • ● Foirm Leictreonach C1A – Iarratas chun sonraí muirear sa Stát a chlárú (céim 1 den nós imeachta dhá chéim) (níl aon táille ar Fhoirm C1B).

 

Foirm Leictreonach C1, C1A agus C1B – Ní mór sonraí an Mhuirir arna chruthú ag cuideachta atá corpraithe sa Stát, a chomhdú go leictreonach ag baint úsáide as https://core.cro.ie . Tá táille comhdaithe 40 euro ag baint le muirear a chomhdú go leictreonach.

Tagraíonn na nósanna imeachta agus foirmeacha atá leagtha amach thuas do chuideachtaí cláraithe in Éirinn. Tá oibleagáid ar chuideachtaí eachtracha nó seachtracha a bhunaíonn brainse sa Stát clárú leis an CRO faoi Acht na gCuideachtaí, 2014. I gcás ina gcruthaíonn cuideachta sheachtrach chláraithe muirear ar mhaoin sa Stát, a éilíonn muirear a bheith cláraithe leis an CRO de bhun Chuid 7 d’Acht na gCuideachtaí 2014, ní mór sonraí riachtanacha an mhuirir a sheachadadh do Chláraitheoir na gCuideachtaí. Cláróidh an CRO na táillí sin agus eiseofar deimhniú clárúcháin chuig an láithreoir in am trátha.

Má theipeann ar chuideachta sheachtrach cloí leis an gceanglas maidir le seachadadh chuig an CRO beidh an muirear ar neamhní i gcoinne an leachtaitheora agus aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta. Tá táille comhdaithe 40 euro ag teastáil le haghaidh gach ceann de na foirmeacha seo a leanas a chuirtear isteach. Is iad na foirmeacha forordaithe chun sonraí muirir a chur isteach ná:

  • ● Foirm leictreonach F8 – Iarratas chun sonraí muirear sa Stát a chlárú
  • ● Foirm leictreonach F8A – Iarratas chun sonraí muirear sa Stát a chlárú (céim a haon de nós imeachta dhá chéim) (Níl aon táille ar Fhoirm e-F8B).

Féadfaidh creidiúnaí a ghnóthaigh breithiúnas sna cúirteanna ar shuim airgid atá dlite an breithiúnas a thiontú ina mhorgáiste a dhéanann difear do mhaoin ar leis an bhféichiúnaí é.

Forálann Alt 413 d’Acht na gCuideachtaí 2014, i gcás ina ngnóthaítear breithiúnas i gcoinne cuideachta agus go ndéantar breithiúnas den sórt sin a thiontú ina mhorgáiste breithiúnais ina dhiaidh sin a dhéanann difear d’aon mhaoin de chuid na cuideachta, go gcuirfidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine an creidiúnaí ar an eolas faoi chruthú an mhuirir.

Ní mór don chreidiúnaí ansin Foirm C10 – Morgáiste Breithiúnais a chur faoi bhráid an CRO laistigh de 21 lá tar éis fógra a fháil ón Údarás Clárúcháin Maoine. Ba cheart don Údarás Clárúcháin Maoine an chuideachta a chur ar an eolas laistigh de 3 lá. Mar sin, ní mór don CRO cóip den mhionnscríbhinn, arna deimhniú go cuí, a fháil laistigh de 24 lá. Tá táille comhdaithe 40 euro ag morgáiste breithiúnais.

Ní mór an doiciméad morgáiste breithiúnais ábhartha a bheith in éineacht le Foirm C10. Cóip dheimhnithe, de réir mar is cuí d’Fhoirm 60, 60a nó 60b atá leagtha amach i Sceideal na bhFoirmeacha a ghabhann leis na Rialacha um Chlárú Talún 2012, (I.R. Uimh.483 de 2012) arna leasú ag na Rialacha um Chlárú Talún 2013 (I.R. Uimh. 389 de 2013). ) nó Foirm 16 atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis na Rialacha um Chlárú Gníomhas (Uimh.2) 2009 (IR Uimh. 457 de 2009), a úsáidtear chun críocha an breithiúnas lena mbaineann a thiontú ina mhorgáiste breithiúnais.

Ní féidir leis an CRO síneadh ama a dheonú chun muirear a chomhdú. Mar sin féin, tá an chumhacht ag an Ard-Chúirt an t-am a fhadú chun an cúiseamh a chomhdú. Is féidir an t-ordú cúirte a fhaightear a thaispeánann go bhfuil síneadh ama le haghaidh clárúcháin a chur isteach ar líne leis an C1 leasaithe. Is é an táille ná €15 don ordú cúirte agus €40 don C1 leasaithe.

Eisítear Deimhnithe Morgáiste/Muirir mar dhoiciméid “deimhnithe go digiteach”. Tháinig na Deimhnithe Digiteacha seo in ionad na nDeimhnithe Morgáiste páipéir a cuireadh sa phost roimhe seo chuig láithreoirí. Seoltar na Deimhnithe Digiteacha mar dhoiciméad pdf le ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a iontráladh sa chuid “Sonraí an Láithreora” den fhoirm a cuireadh isteach chun an muirear a chlárú. Éascaíonn sé seo don láithreoir deimhniú a fháil láithreach a luaithe a chláraítear an muirear.

Is féidir táille a shásamh ar líne go hiomlán nó go páirteach

Ba cheart sonraí faoi shásamh muirir a chomhlánú ar líne ar na foirmeacha seo a leanas:

  • ● Foirm leictreonach C6 – Sástacht Iomlán
  • ● Foirm leictreonach C7 – Sásamh i bPáirt

 

Tá táillí comhdaithe 15 euro an ceann ag baint le sásamh iomlán agus páirteach na muirear, leictreonach C6 agus leictreonach C7.

Sa chás go bhfuil an fhoirm sínithe ag sealbhóir an mhuirir (an muirearaí) / creidiúnaí breithiúnais, clárófar an sásamh gan fógra a eisiúint faoi Alt 416(1) d’Acht na gCuideachtaí 2014. Más í an chuideachta amháin a chomhlánaíonn an C6/C7, cuireann an CRO in iúl don duine/do na daoine atá i dteideal an mhuirir go bhfuil meabhrán sásaimh faighte le haghaidh clárúcháin. Tá (bíodh) 21 lá ag an duine/na daoine atá i dteideal an mhuirir agóid a dhéanamh i gcoinne chlárú an mheabhráin shásaimh. Tá sé ríthábhachtach go seolfar litreacha agóid i gcoinne clárúcháin ar shásamh muirir chuig an Rannóg Morgáistí . Mura bhfaightear aon agóid cláraítear an sásamh.

Mura bhfuil an fhoirm sínithe ag sealbhóir an mhuirir, d’fhéadfadh go dtógfaidh an próiseas clárúcháin ar shásamh an mhuirir thart ar 2 mhí.

Taifeadtar “na daoine atá i dteideal an mhuirir” mar cheann de na míreanna éigeantacha a shonraítear in alt 414(1)(f) d’Acht na gCuideachtaí 2014 i gclár muirear na CRO.

Sa chás go bhfuil athrú ar chéannacht an iasachtóra faoi mhuirear cláraithe le linn shaolré an mhuirir sin, is féidir sonraí an duine atá i dteideal an mhuirir a leasú ar chlár an CRO trí chur isteach a dhéanamh. Foirm C17 saor in aisce,, beidh an CRO in ann ansin na sonraí “Duine i dTeideal” ar an gclár a leasú i leith an mhuirir lena mbaineann.

Ní féidir an fhoirm C17 a úsáid ach amháin sa chás atá leagtha amach thuas.

 

Foirm C17 (Athruithe ar shonraí shealbhóir an Mhuirir) Alt 409(8) d’Acht na gCuideachtaí 2014

Is féidir Foirm C17 (Athruithe ar shonraí an tsealbhóra Muirear) a chomhdú tríd an bpost nó ar líne chun athrú ar shonraí sealbhóir an mhuirir a cheadú i leith muirear iolrach (suas go dtí 25) ar choinníoll go

  • ● Baineann na táillí go léir le cuideachta amháin amháin
  • ● Tá an sealbhóir muirir reatha agus an sealbhóir muirir roimhe seo mar an gcéanna do gach muirear
  • ● Caithfidh dáta an athraithe ar shonraí an tsealbhóra muirear a bheith mar an gcéanna do gach muirear

 

Is féidir an cleachtas seo a úsáid freisin agus an fhoirm á comhdú chun athrú ainm agus/nó seoladh a léiriú. Tá doiciméad teimpléid inlíonta a leagann amach formáid chun an fhaisnéis a sholáthar ar fáil – Iarscríbhinn C17 Béarla inlíonta.pdf . Is féidir é seo a úsáid mar aguisín agus é a cheangal leis an bhFoirm C17. Is é 15 euro an táille chomhdaithe.

Is é an táille chomhdaithe do C1/C1A ná €40. Íoctar é seo ar líne le cuntas custaiméara nó cárta creidmheasa. Ón 1 Feabhra 2020 ar aghaidh, ní aisíocfaidh an CRO €40 a thuilleadh le haghaidh C1/C1A a diúltaíodh/a sheoltar ar ais.

Má roghnaigh tú íoc le cárta creidmheasa, glacfar an íocaíocht láithreach agus tá sé NEAMH-AISÍOCTHA (mar ní féidir linn sonraí an chárta a stóráil). Más fearr leat íoc trí chuntas custaiméara, ní bhainfear íocaíocht as do chuntas custaiméara go dtí go bhfaighfear agus go bpróiseálfar an aighneacht. Má dhéantar an C1/C1A a chomhdú go mícheart, seolfar ar ais é agus féadfaidh an láithreoir é a leasú agus a chur faoi bhráid an CRO arís, nuair a bheidh sé laistigh den teorainn 21 lá ón dáta a cruthaíodh an muirear. Níl aon táille bhreise ag teastáil. Diúltófar do mhuirear atá lasmuigh den 21 lá. Más mian leat cuntas a oscailt leis an CRO, féach leathanach Oscail Cuntas Custaiméara Ar Líne. https://search.cro.ie/company/NewCustomer.aspx . Ba cheart do shealbhóirí cuntais CRO a chinntiú go bhfuil dóthain airgid ina gcuntas chun an t-idirbheart a chlúdach sula gcuireann siad a gcuid doiciméad isteach.

An gcaithfidh mé comhdú ar líne?

Ní mór gach muirear C1, C1A agus C1B a chomhdú ar líne. Ní féidir cóip pháipéir d’Fhoirm C1, C1A/C1B nó a chomhionann a chur isteach. Féach le do thoil https://core.cro.ie maidir le clárú le haghaidh comhdú ar líne.

 

An féidir le Cuideachta síniú ROS a úsáid chun comhdú?

Níl. Caithfidh an Deimhniú ROS nó an Fo-dheimhniú a bheith in ainm an duine a shíníonn an fhoirm, ní leor ainm na cuideachta chun críocha comhdaithe. Sa chás nach ionann an t-ainm ar an deimhniú ROS go ginearálta agus an t-ainm ar an bhFoirm tarlóidh earráid. Cuirfidh sé seo cosc ​​ar an bhFoirm a chur isteach go rathúil.

 

An féidir liom mar Aturnae síniú thar ceann an iasachtóra agus na cuideachta araon?

Níl. Ceanglaítear ar bheirt ar leithligh síniú, duine amháin thar ceann na cuideachta, agus duine eile thar ceann shealbhóir an mhuirir. Maidir leis seo, cinntigh le do thoil go gcuirtear an bheirt acu isteach go cúramach ar na Foirm(eacha) mar shínitheoirí. Tabhair faoi deara le do thoil nach mór an t-ainm iomlán a lua agus nach leagan giorraithe é (m.sh. ainm tosaigh, sloinne).

Tá sé ríthábhachtach go n-aithneofaí daoine aonair den sórt sin go soiléir agus sínithe ROS á n-úsáid, agus mar sin ní mór a nDeimhnithe ROS nó a bhFo-Dheimhnithe a bheith ina n-ainm féin agus go mbeadh sé seo ag teacht leis an ainm a chuirtear isteach mar shínitheoir ar an bhFoirm.

Nuair a chuirtear an t-ainm céanna ar an bhFoirm/na Foirmeacha don dá shíniú tarlóidh earráid. Chomh maith leis sin sa chás nach ionann an t-ainm ar an Deimhniú ROS agus an t-ainm ar an bhFoirm go ginearálta tarlóidh earráid. Cuirfidh an dá earráid seo cosc ​​ar an bhFoirm a chur isteach go rathúil.

 

An bhfuil aon am breise ceadaithe chun an fhoirm a chomhdú?

Níl. Faoin Acht, níl aon am breise ann chun foirm mhuirir a chomhdú. Mura bhfaightear an doiciméad, laistigh de na 21 lá mar is gá, diúltaítear don fhoirm.

 

Cad é an t-ordú tosaíochta maidir le táillí?

Cinnfear tosaíocht na muirear arna chruthú ag cuideachta faoi threoir an dáta a gheobhaidh an Cláraitheoir na sonraí forordaithe, is é sin le rá, muirear a gheobhaidh an Cláraitheoir na sonraí forordaithe ina leith ar dháta is. is luaithe ná an muirear ar a bhfaighidh an Cláraitheoir na cinn sin i leith muirear eile ar an muirear eile sin.

 

Cad a tharlaíonn má chuirtear isteach roinnt muirear ar an lá céanna don chuideachta chéanna agus/nó i leith na maoine céanna?

I gcás inarb ionann an dáta a fhaigheann an Cláraitheoir sonraí forordaithe na muirear ar leith, tugtar tosaíocht don mhuirear a fhaightear is luaithe in am ar an dáta lena mbaineann ag an gCláraitheoir.

Ní mór ríomhFhoirmeacha C1, C1A, C1B a chomhlánú ar líne ag https://core.cro.ie . Sa chás go n-úsáidtear sínithe ROS agus go ndéantar íocaíocht le cárta creidmheasa/cuntas CRO, is féidir an próiseas iomlán a chríochnú láithreach.

Ní féidir leis an gCláraitheoir tosaíocht a thabhairt do mhuirear ar leith. Baintear tosaíocht ó na dáta fála amháin.

 

An gcaithfidh mé foirm a úsáid chun Morgáiste Breithiúnais a chomhdú?

Tá. Cuirtear Morgáistí Breithiúnais isteach ag baint úsáide as foirm C10. Ní mór don chreidiúnaí an fhoirm a chur isteach laistigh de 21 lá tar éis fógra a fháil ón Údarás Clárúcháin Maoine (PRA) go bhfuil morgáiste breithiúnais á chlárú ann. Cinntear gurb é an dáta a bhfaightear an fógra ón ÚCM ná 3 lá tar éis don ÚCM an fógra a eisiúint don chreidiúnaí.

 

Conas a chláraím sásamh muirir?

Chomhlánódh an chuideachta foirm C6 chun muirear a shásamh go hiomlán nó C7 le haghaidh páirt-shásaimh. Déanann stiúrthóir agus rúnaí na cuideachta nó beirt stiúrthóirí ráiteas maidir leis an sásamh. Nuair a fhaightear é seo, eisítear fógra chuig an muirearaí á rá mura bhfaightear agóid i gcoinne an chlárúcháin laistigh de 21 lá, go gclárófar an sásamh. Nó is féidir leis an muirearaí foirm C6 nó C7 a chomhlánú. I gcásanna den sórt sin, ní gá aon fhógra a thabhairt agus ní dhéantar ach an sásamh a chlárú.

 

An bhfuil pionós ann as a lua go bréagach go bhfuil an cúiseamh comhlíonta?

Má chuireann an chuideachta an sásamh isteach agus má fhaightear amach gur shínigh na daoine an fhoirm agus fios acu go raibh sí bréagach, ansin beidh na hoifigigh atá i gceist ciontach i gcion chatagóir 2. Chomh maith leis sin faoi alt 416(6) d’Acht na gCuideachtaí 2014, má mheasann an chúirt gur chuidigh déanamh an ráitis leis an gcuideachta a bheith in ann a fiacha a íoc, gur chuir sé cosc ​​nó bac ar fhoirceannadh ordúil na cuideachta nó gur éascaigh sí calaois na gcreidiúnaithe, féadfaidh an chúirt deireadh a chur leis an dliteanas teoranta a shonróidh an chúirt maidir le fiacha agus dliteanais eile na cuideachta.

 

An bhfuil comhdú Slavenburg infheidhme fós faoi Acht 2014?

Níl. Tá deireadh leis an gcleachtas seo anois. Faoin Acht, ní féidir leis an CRO muirear a chruthaíonn cuideachta choigríche a bhfuil áit ghnó aici sa Stát, ach nach bhfuil cláraithe leis an CRO mar chuideachta sheachtrach a bhfuil brainse bunaithe aici, a chlárú ag an CRO, mar an chuideachta lena mbaineann. nach bhfuil ar chlár an CRO. Ní ghlactar le haon mhuirir ar chomhad Slavenburg a dúnadh an 1 Meitheamh 2015.