Baineann freagrachtaí tromchúiseacha le bheith i d’oifigeach cuideachta agus mar sin ní mór an CRO a chur ar an eolas nuair a athraítear stiúrthóir nó rúnaí na cuideachta nó a sonraí m.sh. athrú ar sheoladh cónaithe.

Ní féidir le féimheach neamhurscaoilte bheith ina oifigeach cuideachta. Forálann Alt 132 d’Acht na gCuideachtaí 2014, má ghníomhaíonn aon duine, ar féimheach neamhurscaoilte é mar oifigeach nó go nglacann sé nó sí páirt go díreach nó go hindíreach i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistiú cuideachta ar bith ach amháin le cead ón Ard-Chúirt, /Beidh sí ciontach i gcion de Chatagóir 2. Ciallaíonn féimheach neamhurscaoilte duine a ndearbhaíonn cúirt laistigh den Stát nó in áit eile é a bheith féimheach, nach bhfuil deimhniú urscaoilte nó a choibhéis faighte aige sa dlínse ábhartha.

Foirm le comhlánú chun fógra a thabhairt don cheapachán/seoladh a athrú/éirí as oifig/bás an oifigigh

Comhdaíonn cuideachta Foirm B10 (foirm leictreonach atá ar fáil ag https://core.cro.ie) chun fógra a thabhairt faoi cheapadh oifigigh tar éis corprú, scor de cheapachán oifigigh (éirí as oifig, bás, cur as oifig, etc. .) agus fógra a thabhairt don CRO faoi athrú sonraí maidir le hoifigeach m.sh. athrú ainm nó seoladh cónaithe nua. Ní mór Foirm B10 a sheoladh chuig an CRO laistigh de 14 lá tar éis don athrú tarlú. Is cion catagóir 3 é mainneachtain Foirm B10 a chomhdú. Is féidir seoladh cónaithe stiúrthóra cuideachta a fhágáil ar lár freisin ach i gcúinsí teoranta amháin. Ní bhaineann sé le seoladh a soláthraíodh cheana féin don CRO.

Nóta ar fhoirm B10 a chomhlánú: Bheadh ​​aon stiúrthóireachtaí ó laistigh de na cúig bliana seo caite, atá corpraithe sa Stát nó in áit eile, san áireamh i sonraí stiúrthóireachtaí eile atá liostaithe ar fhoirm B10.
Ní mór Foirm B10 a bheith sínithe ag oifigeach reatha na cuideachta; ní féidir le hoifigeach a d’éirigh as oifig é a shíniú. I gcás ina bhfuil athrú ar oifigeach cuideachta nó ar a sonraí, ní mór do gach cuideachta lena mbaineann Foirm B10 a chomhdú. Níl aon táille chomhdaithe ar Fhoirm B10 agus is féidir í a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie.
Cuirtear Foirm B10 isteach freisin sa chás go bhfuil duine dícháilithe mar stiúrthóir, cibé acu trí Ordú Ard-Chúirte nó mar thoradh ar dhícháiliú measta nó de bhun ciontú ar díotáil maidir le haon chion indíotáilte i ndáil le cuideachta nó le calaois nó mímhacántacht. Ba chóir Foirm B10 a chomhdú maidir le gach cuideachta a raibh sé/sí ag gníomhú mar stiúrthóir uirthi go dtí dáta an dícháilithe agus go bhfuil gá le stiúrthóir ionaid a cheapadh sa chás go bhfágann an dícháiliú cuideachta ar bith níos lú ná an líon riachtanach stiúrthóirí.

Más rud é gur duine é duine atá ceaptha cheana féin ina stiúrthóir ar chuideachta, déantar duine a dhícháiliú faoi dhlí Stáit eile (cibé acu de bhun ordaithe ó bhreitheamh nó ó bhinse nó ar shlí eile) óna cheapadh nó ó ghníomhú mar stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta. comhlacht corpraithe nó gnóthas, ceanglaítear ar an duine sin de réir dlí Foirm B74a a chomhdú.

Nasc leis an bhFoirm Earráidí Coitianta B10
Nasc chuig https://core.cro.ie

Más duine é duine atá á cheapadh ina stiúrthóir ar chuideachta, duine atá dícháilithe faoi láthair faoi dhlí stáit eile (cibé acu de bhun ordaithe ó bhreitheamh nó ó bhinse nó eile) ó bheith ceaptha nó gníomhú mar stiúrthóir nó rúnaí ar an gcuideachta. comhlacht corpraithe nó gnóthas, ceanglaítear ar an duine sin de réir dlí a chinntiú go Tá Foirm B74 comhlánaithe go cuí ag gabháil le Foirm A1 nó Foirm B10.

Má theiptear ar Fhoirm B74 a chomhdú i gcás duine atá á cheapadh ina stiúrthóir ar Fhoirm A1 nó ar Fhoirm B10 dícháilithe thar lear, nó má tá Foirm B74 bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, measfar an duine sin a bheith faoi réir ordú dícháiliúcháin de bhun Más duine atá á cheapadh ina stiúrthóir de chuid cuideachta is duine atá dícháilithe faoi láthair faoi dhlí stáit eile (cibé acu de bhun ordaithe ó bhreitheamh nó ó bhinse nó ar shlí eile) chun é nó í a cheapadh nó gníomhú mar stiúrthóir nó rúnaí ar chomhlacht corpraithe nó gnóthais, an duine sin ceanglaítear faoin dlí a chinntiú go bhfuil Foirm B74 comhlánaithe go cuí ag gabháil le Foirm A1 nó Foirm B10.

Má theiptear ar Fhoirm B74 a chomhdú sa chás go bhfuil duine atá á cheapadh ina stiúrthóir ar Fhoirm A1 nó ar Fhoirm B10 dícháilithe thar lear, nó má tá Foirm B74 bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, meastar an duine sin a bheith faoi réir dícháilithe. ordú de bhun alt 842 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Is í tréimhse an dícháilithe mheasta sin ná an tréimhse atá fós gan chaitheamh ón dícháiliú coigríche. Comhdaítear Foirm B74a i gcás ina bhfuil stiúrthóir atá ceaptha cheana féin dícháilithe i ndlínse eachtrach.
t go halt 842 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Is í tréimhse an dícháilithe mheasta sin ná an tréimhse atá fós gan chaitheamh ón dícháiliú coigríche. Comhdaítear Foirm B74a i gcás ina bhfuil stiúrthóir atá ceaptha cheana féin dícháilithe i ndlínse eachtrach.

Ní mór íoslíon beirt stiúrthóirí a bheith ag gach cineál cuideachta seachas Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna (cuideachta LTD).

Féadfaidh stiúrthóir amháin a bheith ag Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna (cuideachta LTD) atá corpraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014 más mian léi. Caithfidh rúnaí ar leith a bheith ag cuideachta aon-stiúrthóra TEO, áfach.

Dá réir sin, seolfaidh an CRO Foirm B10 ar ais chuig an láithreoir más rud é go mbeadh níos lú ná an t-íoslíon reachtúil stiúrthóirí ag an gcuideachta mar thoradh ar chlárú fhoirceann(í) stiúrthóireachta a fógraíodh.

Sa chás go gcuireann Foirm B10 in iúl don CRO go bhfuil deireadh le ceapadh rúnaí, ní mór rúnaí ionaid a chur ar an eolas ar an bhfoirm, ag féachaint don riachtanas reachtúil go gcaithfidh gach cuideachta rúnaí a bheith aici. Seolfaidh an CRO Foirm B10 ar ais chuig an láithreoir más rud é go mbeadh de thoradh ar chlárú fhoirceannadh fógraithe cheapachán an rúnaí nach mbeadh aon rúnaí taifeadta ag an gcuideachta, ag féachaint don cheanglas reachtúil in alt 129 d’Acht na gCuideachtaí 2014 go gcaithfidh gach cuideachta ráiteas a bheith aici. rúnaí.

Sa chás go bhfágann foirceannadh stiúrthóireachta a fógraíodh ar Fhoirm B10 an chuideachta gan stiúrthóir cónaitheach sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)*, ba cheart don chuideachta banna alt 137 a thaisceadh leis an B10 nó deimhniú alt 140 a fháil. Chun tuilleadh faisnéise a fháil ar na ceanglais maidir le stiúrthóir amháin ar a laghad a bheith ina chónaí i mBallstát, féach Bileog Faisnéise Uimh. 17, Ceanglas maidir le Stiúrthóir a Chónaíonn sa LEE a bheith agat. Nasc chuig na Bileoga Faisnéise.

* 31 Eanáir 2020 : Tá an RA ag fágáil an Aontais Eorpaigh ón 31 Eanáir 2020 ach tá forálacha idirthréimhseacha i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2020. Le linn na tréimhse seo fanfaidh caidreamh trádála na RA leis an AE mar a chéile. Leanfaidh an RA rialacha an AE freisin. Le linn na hidirthréimhse fanfaidh an RA faoi dhlínse na Cúirte Breithiúnais Eorpaí agus fanfaidh sí laistigh den mhargadh aonair agus den aontas custaim. Leanfaidh rialacháin uile an AE d’fheidhm a bheith acu leis an RA, lena n-áirítear athruithe a dhéanfar ar na rialacháin seo le linn na tréimhse seo. Ina dhiaidh sin, áfach, mura bhfuil comhaontú i bhfeidhm, beidh ar stiúrthóirí cónaithe sa RA alt 137 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Is é seo an riachtanas stiúrthóir a chónaíonn sa LEE a bheith ann.

Má theipeann ar chuideachta Foirm B10 a thaisceadh maidir le duine a scoir de bheith ina stiúrthóir/rúnaí ar an gcuideachta sin, tá nós imeachta ann trína bhféadfaidh an t-iar-stiúrthóir/rúnaí fógra a thabhairt don CRO ag baint úsáide as Foirm B69 maidir lena (h)éirí as oifig.

Ní féidir B69 a chomhdú ach amháin nuair a theip ar an gcuideachta an B10 a chomhdú. Tabhair faoi deara le do thoil nach í Foirm B69 an doiciméad atá le comhlánú chun stiúrthóir/rúnaí a éirí as. Ba chóir Foirm B10 a chur isteach. Is féidir Foirm B10 a chomhdú ar líne freisin trí úsáid a bhaint as CORE. Ní úsáidfear foirm B69 ach amháin sna himthosca inar theip ar an gcuideachta an fhoirm B10 a chomhdú. Féach Bileog Faisnéise Uimh. 18, Nósanna Imeachta maidir le fógra a fháil ón stiúrthóir/rúnaí go bhfuil sé/sí ag éirí as oifig. Is féidir foirm B69 a chomhlánú ar líne freisin trí úsáid a bhaint as CORE. Nasc chuig na Bileoga Faisnéise

Ceadaíonn Alt 39 d’Acht na gCuideachtaí 2014 do chuideachta aon duine a údarú le bheith ina dhuine atá i dteideal an chuideachta a cheangal. Comhdaítear Foirm B46 chun údarú a údarú nó a bhaint de dhuine den sórt sin. Leanann an t-údarú go dtí go gcuirtear an CRO ar an eolas faoin dí-údarú agus mar sin tá sé tábhachtach an fhoirm a chomhdú go tráthúil. Is é an teidlíocht chun ceangal a chur ar an gcuideachta ná ceann nach bhfuil teoranta d’idirbheart nó d’aicme áirithe idirbhirt.