Ní mór sonraí na n-athruithe sa chomhpháirtíocht theoranta a chur in iúl don CRO ar na foirmeacha seo a leanas:

 • Foirm LP2 (Fógra maidir le hathrú ar chomhpháirtíocht theoranta)
 • Foirm LP4 (Ráiteas ar an méid a ranníoc comhpháirtí teoranta nua nó ráiteas ar mhéadú ar an méid a ranníoc aon chomhpháirtí teoranta)
 • Foirm P1 (Tuairisceán doiciméid chuntasaíochta)

Déanann comhpháirtíochtaí teoranta, nuair is cuideachtaí teoranta na comhpháirtithe ginearálta go léir, doiciméid chuntasaíochta a sheoladh ar ais faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Comhpháirtíochtaí Cáilitheacha: Cuntasaíocht agus Iniúchóireacht) 2019 (IR Uimh. 597 de 2019). D’fhéadfadh feidhm a bheith aige seo freisin maidir le comhpháirtíochtaí ginearálta inar cuideachtaí teoranta iad na comhpháirtithe ginearálta.

I measc na ndoiciméad cuntasaíochta tá:

 • Clár comhardaithe
 • cuntas brabúis agus caillteanais
 • tuarascáil na gcomhpháirtithe
 • tuarascáil iniúchóra

 

Faoi réir na Rialachán, tá feidhm ag Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le tuairisceáin bhliantúla a gceanglaítear ar chomhpháirtíochtaí teoranta iad a chur isteach. Ní mór doiciméid chuntasaíochta a bheith deimhnithe mar chóipeanna dílse ag beirt de na comhpháirtithe atá údaraithe ag na comhpháirtithe chun é sin a dhéanamh agus a chur ar aghaidh chuig an CRO.

 

Comhpháirtíocht cháilitheach

Sainmhínítear iad seo faoi Alt 5 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Comhpháirtíochtaí Cáilitheacha: Cuntasaíocht agus Iniúchóireacht) 2019 (IR Uimh. 597 de 2019).

Faoi réir comhaontaithe contrártha idir na comhpháirtithe, déanfaidh bás nó féimheacht comhpháirtí ginearálta comhpháirtíocht theoranta a dhíscaoileadh.

Féadfar comhpháirtíocht a dhíscaoileadh freisin trí fhógra go bhfuil sé ar intinn ag comhpháirtí teoranta an chomhpháirtíocht a dhíscaoileadh, ar choinníoll go bhfuil comhaontaithe ag an gcomhpháirtíocht go bhféadfaidh comhpháirtí teoranta fógra den sórt sin a thabhairt. Féadfar comhpháirtíocht a dhíscaoileadh freisin le hordú ón gcúirt.

Ní mór fógra go bhfuil deireadh le comhpháirtíocht theoranta/foirceannadh a chomhdú ar fhoirm LP2. Ní mór don chomhpháirtí ginearálta an fhoirm a shíniú.

 

Nasc le Leathanach na bhFoirmeacha Amharc ar Liosta na gComhpháirtíochtaí Teoranta

D’fhéadfadh go mbeadh ar Chomhpháirtíochtaí Teoranta Tuarascáil Íocaíochtaí a chomhdú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí faoi Chuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (arna leasú). Ní mór an Tuarascáil a chur isteach ag baint úsáide as Foirm PR2. Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm PR2. Faoi Rialachán an Aontais Eorpaigh (Comhpháirtíochtaí Cáilitheacha: Cuntasaíocht agus Iniúchóireacht) 2019 – IR 597 de 2019, cuirfidh comhpháirtíochtaí cáilitheacha Cuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 i bhfeidhm. Beidh tagairt i gCuid 6 nó i gCuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ina tagairt choibhéiseach do Rialachán 8 de Rialacháin 2019.

Nasc le Reachtaíocht ar Shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann .

 

Comhpháirtíochtaí Teoranta nach mór a chomhdú
Ceanglaítear le Cuid 26 comhpháirtíochtaí cáilitheacha (comhionann le cuideachtaí móra, grúpaí móra agus “eintitis leasa phoiblí”) atá gníomhach sna tionscail mhianadóireachta agus eastóscacha nó logáil foraoisí príomhúla tuarascálacha bliantúla a ullmhú agus a chomhdú ar íocaíochtaí arna ndéanamh le rialtais leis an gClárú Cuideachtaí. Oifig (Sceideal 18 CA 2014). (Tá comhpháirtíochtaí cáilitheacha atá comhionann le Cuideachtaí atá liostaithe i Sceideal 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014 liostaithe thíos). Baineann sé seo le blianta airgeadais dar tosach an 1 Eanáir 2020 nó ina dhiaidh.

Forálann Cuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 mar a cuireadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 do chur síos ar na híocaíochtaí atá le cur san áireamh, an fhormáid le haghaidh tuairiscithe agus na heintitis a ndéantar difear dóibh.

 

Foirm le comhdú
Ní mór doiciméid comhpháirtíochta cáilitheacha a chomhdú ag baint úsáide as Foirm PR2 (táille comhdaithe €15). Ní mór an fhoirm a chomhdú laistigh de 11 mhí ó dheireadh na bliana airgeadais. Is cion catagóir 3 é gan comhdú.

Ábhar na Tuairisce Íocaíochta
Tuarascáil Íocaíochta Aonáin
Áireoidh comhpháirtíocht cháilitheach, maidir lena tuarascáil íocaíochta eintitis, do gach bliain airgeadais, na nithe seo a leanas maidir lena gníomhaíochtaí ábhartha:

(a) an rialtas a bhfuil gach íocaíocht déanta leis, lena n-áirítear tír an rialtais sin;
(b) méid iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh le gach rialtas;
(c) an méid iomlán in aghaidh an chineáil íocaíochta a dhéantar le gach rialtas;
(d) i gcás ina mbeidh na híocaíochtaí sin sannta do thionscadal sonrach, an méid iomlán in aghaidh an chineáil íocaíochta a rinneadh le haghaidh gach tionscadail den sórt sin agus méid iomlán na n-íocaíochtaí do gach tionscadal den sórt sin.

(I gcás ina ndéanann comhpháirtíocht cháilitheach íocaíocht nach bhfuil inchurtha i leith tionscadal sonrach, ní bheidh sé riachtanach sa tuarascáil íocaíochta eintitis í a leithdháileadh ar thionscadal sonrach).

Ní cheanglófar ar chomhpháirtíocht cháilitheach íocaíocht a áireamh i dtuarascáil íocaíochta an eintitis más rud é— (a) gur íocaíocht aonair í de mhéid is lú ná €100,000, nó (b) tá sé ina chuid de shraith íocaíochtaí gaolmhara laistigh de bhliain airgeadais i gcás inar lú ná €100,000 méid iomlán na sraithe íocaíochtaí sin. Mar sin féin, ní dhéanfar íocaíochtaí, gníomhaíochtaí agus tionscadail a roinnt go saorga ná a chomhiomlánú chun an t-iarratas a sheachaint.

Tá gá le nochtadh íocaíochtaí chun substaint, seachas foirm, gach íocaíochta, gníomhaíochta nó tionscadail ábhartha a léiriú. I gcás ina ndéanfar íocaíochtaí comhchineáil le rialtas, luafar sa tuarascáil íocaíochta eintitis luach na n-íocaíochtaí comhchineáil sin agus, i gcás inarb infheidhme, méid na n-íocaíochtaí comhchineáil sin, agus soláthróidh na stiúrthóirí nótaí tacaíochta chun a mhíniú conas a bheidh luach na n-íocaíochtaí comhchineáil sin. cinntítear íocaíochtaí comhchineáil.

Ábhar na tuarascála íocaíochta comhdhlúite
Déanfaidh comhpháirtíocht cháilitheach/cuideachta shealbhaíochta cháilitheach, maidir lena tuarascáil íocaíochta chomhdhlúite, do gach bliain airgeadais, an fhaisnéis chéanna atá leagtha amach thuas do thuarascáil íocaíochta eintitis a áireamh agus luafaidh sí freisin:
(a) aon íocaíochtaí a eascraíonn as gníomhaíochtaí ábhartha gnóthas mianadóireachta nó cairéalachta agus (b) aon íocaíochtaí a eascraíonn as gníomhaíochtaí ábhartha gnóthas logála.

I gcás ina ndéanann gnóthas íocaíocht nach bhfuil inchurtha i leith tionscadal sonrach, ní bheidh sé riachtanach sa tuarascáil chomhdhlúite íocaíochta í a leithdháileadh ar thionscadal sonrach.

 

Díolúintí ar fáil
Tá díolúintí ar fáil faoi Chaibidil 4 Cuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014:

 • Tá díolúine ó thuarascáil íocaíochta a ullmhú ar fáil d’fhochuideachta/cuideachta sealbhaíochta má tá an tuarascáil íocaíochta eintitis san áireamh i dtuarascáil íocaíochta comhdhlúite arna ullmhú ag an gcuideachta shealbhaíochta. (alt 1454)
 • Tá díolúine ar fáil ón aonán/tuarascáil chomhdhlúite a tháirgeadh má tá gnóthas sealúchais níos airde ag an gcuideachta atá bunaithe i Stát AE eile ina bhfuil tuarascáil chomhdhlúite curtha le chéile ag an gcuideachta is airde a chuimsíonn faisnéis na gcuideachtaí Éireannacha.
 • Beidh na stiúrthóirí díolmhaithe freisin sa chás go bhfuil an chuideachta faoi réir ceanglais tuairiscithe coibhéiseacha agus go bhfuil na híocaíochtaí nochta sa tuarascáil eile seo. (alt 1455).
 • Tá díolúine ar fáil ón aonán/tuarascáil chomhdhlúite a tháirgeadh má tá gnóthas sealúchais níos airde ag an gcuideachta atá bunaithe i Stát AE eile ina bhfuil tuarascáil chomhdhlúite ceanglais tuairiscithe coibhéiseach curtha ar fáil ag an gcuideachta is airde a chuimsíonn faisnéis na gcuideachtaí Éireannacha. (s1456).
 • Tá eisceacht faoi alt 1460 CA 2014 arna leasú i gcás ina bhfuil na stiúrthóirí díolmhaithe i gcás ina gcuireann an chuideachta isteach ina ionad sin cóip den tuarascáil comhdhlúite eintiteas) arna ullmhú de réir na gceanglas tuairiscithe coibhéiseach laistigh de 28 lá tar éis an íocaíocht sin a bheith curtha ar fáil don phobal faoin Acht. ceanglais tuairiscithe choibhéiseacha.

 

(Ba cheart comhpháirtíocht a chur in ionad an fhocail cuideachta)

Roinn A – Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Iascaireacht
Rannán Grúpa Aicme Cur síos Athbhreithniú ar Aicmiú Caighdeánach Tionsclaíoch Idirnáisiúnta 4
02 02.2 02.20 Logáil 0220
Roinn B – Mianadóireacht agus Cairéalacht
Rannán Grúpa Aicme Cur síos Athbhreithniú ar Aicmiú Caighdeánach Tionsclaíoch Idirnáisiúnta 4
05 Mianadóireacht guail agus lignít
05.1 Mianadóireacht guail chrua 0510
05.2 05.20 Mianadóireacht lignít 0520
06 Eastóscadh amhpheitriliam agus gáis nádúrtha
06.1 06.10 Eastóscadh amhpheitriliam 0610
06.2 06.20 Eastóscadh gáis nádúrtha 0620
07 Mianadóireacht mianta miotail
07.1 07.10 Mianadóireacht na mianta iarainn 0710
07.2 Mianadóireacht mianta miotail neamhfheiriúla
07.21 Mianadóireacht úráiniam agus tóiriam mianta 0721
07.29 Mianadóireacht mianta miotail neamhfheiriúla eile 0729
08 Mianadóireacht agus cairéalacht eile
08.1 Cairéalú cloiche, gaineamh agus cré
08.11 Cairéalú ornáideach agus cloch thógála, aolchloch, gipseam, cailc agus sclátaí 0810 (cuid de)
08.12 Oibriú claiseanna gairbhéil agus gainimh; mianadóireacht cré, gaineamh, caoilín 0810 (cuid de)
08.9 Mianadóireacht agus cairéalacht nach bhfuil aicmithe in aon áit eile
08.91 Mianadóireacht mianraí ceimiceacha agus leasacháin 0891
08.92 Baint móna 0892
08.93 Eastóscadh salainn 0893
08.99 Mianadóireacht agus cairéalacht eile nach bhfuil aicmithe in aon áit eile 0899