Clúdaítear an Nós Imeachta Formheasa Achomair i gCaibidil 7 de Chuid 4 d’ Acht na gCuideachtaí 2014 . Ceadaítear leis an nós imeachta gníomhaíochtaí srianta áirithe a bheadh ​​toirmiscthe murach sin. Is modh é trína bhféadfaidh cuideachtaí dul i mbun gníomhaíochtaí srianta trína áirithiú go dtoilíonn na daoine a bhfuil na srianta sin ceaptha chun cosaint a thabhairt don ghníomhaíocht.

Tá na gníomhaíochtaí srianta

 • an cúnamh airgeadais chun scaireanna a fháil (alt 82),
 • laghdú ar chaipiteal cuideachta (alt 84),
 • athrú ar chaipiteal cuideachta ar atheagraithe (alt 91),
 • toirmeasc ar bhrabúis nó caillteanais réamhfháltais a láimhseáil i ráitis airgeadais cuideachta shealbhaíochta mar bhrabúis atá ar fáil lena ndáileadh (alt 118),
 • toirmeasc ar iasachtaí do stiúrthóirí agus do dhaoine bainteacha (alt 239),
 • cumasc baile (alt 464),
 • comhaltaí a fhoirceannadh go deonach (alt 579).

 

Ciallaíonn an Nós Imeachta Formheasa Achomair an nós imeachta ina ndéantar rún (speisialta) a rith lena dtugtar údarás, a ritheadh ​​tráth nach déanaí ná 12 mhí roimh thús na gníomhaíochta agus ina seachadann an chuideachta cóip den dearbhú don Chláraitheoir mar a cheanglaítear faoi alt 202. Ní mór don chuideachta an dearbhú a sheachadadh tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta ar cuireadh tús leis an ngníomhaíocht.

Tá ceanglais bhreise ag baint le gníomhaíochtaí áirithe srianta agus bíonn éagsúlacht ag baint le nádúr an dearbhaithe de réir na gníomhaíochta srianta a ndéileáiltear léi.

Modhanna Seachadta
Comhdú dhá chuid is ea na Dearbhuithe SAP203, SAP204, SAP205 agus SAP206. Éilíonn siad Rún Speisialta G1 a chomhdú ar líne agus Dearbhú a chur isteach ar leithligh. Tabhair cuairt ar leathanach na bhFoirmeacha CRO le haghaidh na gcáipéisí seo.

Is féidir na Dearbhuithe a chomhdú trí ríomhphost chuig saps@cro.ie nó tríd an bpost chuig:

  An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, R93 E920

 
cuir na bundoiciméid chruachóipe sa phost chuig an CRO agus ansin seol chugainn iad le ríomhphost mar beidh comhdú dúblach as seo agus gearrfar táille próiseála neamh-inaisíoctha.

Tá smachtbhanna sibhialta ar fáil do leachtaitheoir, creidiúnaí nó comhalta cuideachta nó don CEA i gcás ina ndearnadh dearbhú gan forais réasúnacha chun é sin a dhéanamh faoi alt 210 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus féadfaidh stiúrthóir, a shínigh an dearbhú a shealbhú go pearsanta. freagrach gan dliteanas teoranta as fiacha agus dliteanais uile na cuideachta.

Ní fhéadfaidh gach cineál cuideachta an Nós Imeachta Formheasa Achoimre a úsáid – tá srianta ar úsáid nósanna imeachta ag Cuideachtaí Poiblí Teoranta. Ní mór do chineálacha áirithe Cuideachta rúin speisialta a rith seachas gnáth-rúin chun nósanna imeachta áirithe a chur i bhfeidhm.

Alt 82 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Níl sé dleathach do chuideachta aon chúnamh airgeadais a thabhairt chun scaireanna sa chuideachta nó i gcuideachta shealbhaíochta na cuideachta a cheannach (má bhaineann). Tá feidhm ag an toirmeasc cibé an dtugtar an cúnamh go díreach nó go hindíreach nó ar mhodh iasachta nó ráthaíochta, urrús a sholáthar nó eile (alt 31 d’Acht na gCuideachtaí 1990 roimhe seo).

Tá eisceachtaí ann agus ceadaíonn alt 82(5) cúnamh airgeadais i gcás nach é príomhchuspóir na cuideachta an cúnamh a thabhairt chun críche na héadála nó i gcás go bhfuil sé teagmhasach i ndáil le cuspóir éigin níos mó agus go dtugtar an cúnamh de mheon macánta. Liostaítear in alt 82(6) na heisceachtaí ón toirmeasc lena n-áirítear:

 • cúnamh airgeadais a thabhairt i gcomhréir leis an Nós Imeachta Formheasta Achomair
 • le haghaidh díbhinní nó le dáileadh as brabúis
 • chun dliteanais arna dtabhú go dleathach a urscaoileadh
 • airgead a thabhairt ar iasacht mar chuid de ghnáthghnó
 • scéimeanna scaireanna fostaithe
 • athmhaoiniúcháin
 • uiríll, barántas agus slánaíochtaí
 • táillí, coimisiúin agus caiteachais.

Is cion catagóir 2 é mar gheall ar alt 82 a shárú.

 

Tá an Nós Imeachta Formheasa Achomair leagtha amach in alt 202 agus 203 d’ Acht na gCuideachtaí 2014 tá cóip den dearbhú agus doiciméid eile faoi iamh ag fógra an chruinnithe nuair is gá.

Ní mór cóip den dearbhú a chur i gceangal leis an bhfógra faoin gcruinniú tráth nach luaithe ná 30 lá roimh dháta an chruinnithe chun an rún speisialta a rith nó má tá an rún á rith i scríbhinn tráth nach luaithe ná 30 lá roimh shíniú an chinn dheiridh. duine a shíniú. Comhlánaíonn na stiúrthóirí nó tromlach na stiúrthóirí an dearbhú, maidir le hidirbheart faoi alt 82 nó 239 (toirmeasc ar iasachtaí do stiúrthóirí, do dhaoine bainteacha) agus ní mór a lua sa dearbhú

 • na himthosca ina ndéanfar an t-idirbheart nó an socrú;
 • cineál an idirbhirt nó an tsocraithe;
 • an duine nó na daoine a bhfuil an t-idirbheart nó an comhshocraíocht le déanamh chuige nó chucu;
 • an cuspóir a bhfuil an chuideachta ag déanamh an tsocraithe nó an idirbhirt dó;
 • cineál an tsochair a thabhóidh don chuideachta go díreach nó go hindíreach as an idirbheart nó an socrú a dhéanamh; agus
 • go bhfuil fiosrúchán iomlán déanta ag na dearbhóirí ar ghnóthaí na cuideachta agus, tar éis dóibh déanamh amhlaidh, go bhfuil siad den tuairim go mbeidh an chuideachta, tar éis di dul i mbun an idirbhirt nó an tsocraithe, in ann a fiacha agus a dliteanais eile a íoc nó a urscaoileadh i iomlán de réir mar a bhíonn siad dlite laistigh de thréimhse 12 mhí ó dháta an idirbhirt nó an tsocraithe.

 

Ní mór an dearbhú a chur faoi bhráid Chláraitheoir na gCuideachtaí tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a gcuirtear tús le seoladh na gníomhaíochta srianta lena mbaineann.

Mura gcuirtear an dearbhú isteach laistigh den teorainn ama, beidh seoladh na gníomhaíochta neamhbhailí mura ndéantar amhlaidh. Faoi alt 203(4) d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá an chumhacht ag an Ard-Chúirt an Nós Imeachta Formheasa Achomair a rinneadh go mícheart a bhailíochtú.

Tagann alt 84 d’Acht na gCuideachtaí 2014 in ionad alt 72 d’Acht na gCuideachtaí 1963 agus ceadaíonn sé do chuideachta a caipiteal a laghdú gan gá le hidirghabháil cúirte mar go soláthraíonn sé modh tánaisteach le húsáid faoin Nós Imeachta Formheasta Achomair.

Ceadaíonn Alt 84 d’Acht na gCuideachtaí 2014 do chuideachta, mura dtoirmisctear i mbunreacht cuideachta, a caipiteal a laghdú ar bhealach ar bith agus mar sin:

 • féadfaidh sé an dliteanas ar aon chuid dá scaireanna i leith scairchaipiteal nár íocadh a mhúchadh nó a laghdú;
 • féadfaidh sé, i dteannta nó d’éagmais dliteanas ar aon chuid dá scaireanna a mhúchadh nó a laghdú, aon chaipiteal cuideachta íoctha atá caillte nó nach bhfuil ionadaíocht ag sócmhainní atá ar fáil a chealú; nó
 • féadfaidh sé, i dteannta nó d’éagmais, dliteanas ar aon chuid dá scaireanna a mhúchadh nó a laghdú, aon chaipiteal cuideachta íoctha atá os cionn mianta na cuideachta a íoc.

Tagraíonn caipiteal cuideachta, faoi alt 64 d’Acht na gCuideachtaí 2014, do luach comhiomlán, arna shloinneadh mar mhéid airgeadra, na comaoine a fuair an chuideachta i leith leithroinnt scaireanna na cuideachta agus an chuid sin de chaipiteal neamhshainithe na cuideachta comhdhéanta. trí na suimeanna dá dtagraítear in ailt 106(4) agus 108(3) a aistriú.

Is foráil nua é alt 91(1) a chuireann ar chumas cuideachta a caipiteal a athrú ar atheagrú. Is féidir le cuideachta idirbheart a dhéanamh chun sócmhainní, gnóthais nó dliteanais nó teaglaim a dhiúscairt ar chomhlacht corpraithe eile mar mhalairt ar scaireanna nó urrúis atá á leithdháileadh ar chomhaltaí na cuideachta mar chomaoin (nó ar a cuideachta sealbhaíochta).

Tá an Nós Imeachta Formheasa Achomair leagtha amach in ailt 202 agus 204 d’ Acht na gCuideachtaí 2014 tá cóip den dearbhú agus doiciméid eile faoi iamh ag fógra an chruinnithe nuair is gá.

Ní mór cóip den dearbhú a chur i gceangal leis an bhfógra faoin gcruinniú tráth nach luaithe ná 30 lá roimh dháta an chruinnithe chun an rún speisialta a rith nó má tá an rún á rith i scríbhinn tráth nach luaithe ná 30 lá roimh shíniú an chinn dheiridh. duine a shíniú. Comhlánaíonn na stiúrthóirí nó tromlach na stiúrthóirí an dearbhú, maidir le hidirbheart faoi alt 84 nó 91. Ní mór na nithe seo a leanas a lua sa dearbhú:

 • na himthosca ina ndéanfar an t-idirbheart nó an socrú;
 • cineál an idirbhirt nó an tsocraithe;
 • an duine nó na daoine a bhfuil an t-idirbheart nó an comhshocraíocht le déanamh chuige nó chucu;
 • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE méid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta amhail ar an dáta praiticiúil is déanaí roimh dháta déanta an dearbhaithe agus in aon chás ar dháta nach faide ná 3 mhí roimh dháta an déanta sin;
 • méid iomlán réamh-mheasta shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta díreach tar éis don ghníomhaíocht shrianta tarlú;
 • go bhfuil fiosrúchán iomlán déanta ag na dearbhóirí ar ghnóthaí na cuideachta agus, tar éis dóibh é sin a dhéanamh, gur tháinig siad ar an tuairim go bhfuil an chuideachta in ann a fiacha agus a dliteanais eile a íoc nó a urscaoileadh go hiomlán le linn na tréimhse 12 mhí tar éis an tsrianta. gníomhaíocht; (is iad sin na fiacha agus na dliteanais a sainaithníodh chun críocha mhéid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta agus a mhéid nach bhfuil siad íoctha nó urscaoilte cheana féin) agus
 • nach bhfuil fógra iarbhír nó inchiallaithe ag na dearbhóirí go dtabhóidh an chuideachta aon dliteanas ábhartha, urghnách amach anseo laistigh den tréimhse 12 mhí tar éis dháta déanta an dearbhaithe.

 

Ní mór an dearbhú a chur faoi bhráid Chláraitheoir na gCuideachtaí tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a gcuirtear tús le seoladh na gníomhaíochta srianta lena mbaineann. Níl aon éifeacht leis an dearbhú mura bhfuil tuarascáil ag gabháil leis. Tá an tuarascáil mar chuid den doiciméad agus ní mór ráiteas a bheith inti ó dhuine atá cáilithe le bheith ceaptha, nó le leanúint de bheith, ina iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta. Caithfidh an ráiteas a bheith i dtaobh an bhfuil, i dtuairim an duine sin, nach bhfuil an dearbhú míréasúnta.

Mura gcuirtear an dearbhú isteach laistigh den teorainn ama, beidh seoladh na gníomhaíochta neamhbhailí mura ndéantar amhlaidh. Faoi alt 204(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá an chumhacht ag an Ard-Chúirt an Nós Imeachta Formheasa Achomair a tugadh chun críche go mícheart a bhailíochtú.

Is é an modh eile chun an scairchaipiteal a laghdú ná iarratas chun na hArd-Chúirte ar ordú a dhaingniú. Ní mór don chuideachta a chur faoi deara go bhfógrófar fógra i dtaobh an rúin a rith uair amháin ar a laghad i 2 nuachtán laethúla a scaiptear sa cheantar ina bhfuil an oifig chláraithe nó an príomháit ghnó suite agus ní mór gach creidiúnaí, a chónaíonn lasmuigh den Stát, a chur ar an eolas trí ghnáthnós. post.

Tá sé de cheart ag creidiúnaithe agóid a dhéanamh i gcás inar féidir leo a léiriú go creidiúnach go gcuirfeadh an laghdú sásamh a bhfiachas i mbaol. Ní mór an t-ordú cúirte a sheoladh chuig an CRO lena chlárú ina dhiaidh sin.

Féadfaidh Cuideachtaí Príobháideacha agus Poiblí Neamhtheoranta a gcaipiteal cuideachta a laghdú trí leas a bhaint as alt 1252 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Ní mór rún speisialta a rith.

Úsáidtear an Nós Imeachta Formheasta Achomair (SAP) maidir le leachtú ball cuideachta faoi alt 207.

Úsáidtear Foirm E1 mar dhearbhú sócmhainneachta. Tá an rogha eile chun an dearbhú a dhréachtú faoi alt 580 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ach ní thagraíonn an t-alt seo ach do chuideachtaí a bhfuil Tréimhse Shocraithe leagtha síos ina bunreacht don chuideachta a bheith ann. Comhlánóidh 99% de chuideachtaí an dearbhú faoi alt 207 agus an SAP. I gceachtar cás, teastaíonn ráiteas ón duine neamhspleách (duine atá nó atá cáilithe le bheith ina iniúchóir ar an gcuideachta) nach bhfuil an dearbhú sócmhainneachta míréasúnta.

Is é an duine neamhspleách iniúchóir na cuideachta nó duine atá cáilithe le bheith ina iniúchóir ar an gcuideachta. Ní bheidh aon éifeacht le dearbhú de bhun alt 204/205/207 d’Acht 2014 chun críocha Acht 2014 mura rud é:

(i) beidh tuarascáil ag gabháil léi ina mbeidh, ar a laghad, faisnéis ábhartha i gcomhréir leis na ceannteidil a leagtar amach thíos, agus
(ii) arna dtarraingt suas ag duine atá cáilithe, tráth déanta na tuarascála, chun bheith ina iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta, nó ina iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta, nó a leanann de bheith ina iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta.

 

Díreofar an tuarascáil chuig an gcuideachta dearbhaithe agus beidh, ar a laghad, an fhaisnéis seo a leanas ann:

I. Alt tosaigh lena sainaithnítear dearbhú na stiúrthóirí agus na doiciméid a ghabhann leis lena mbaineann an tuarascáil;
II. Ráiteas ar fhreagrachtaí stiúrthóirí;
III. Ráiteas ar fhreagrachtaí an iniúchóra reachtúil;
IV. Scóip na hoibre a rinne an t-iniúchóir reachtúil;
V. Fíorais ábhartha eile (más ann dóibh) ar bhraith an t-iniúchóir reachtúil orthu chun teacht ar a thuairim nach bhfuil an dearbhú míréasúnta;
VI. tuairim an iniúchóra reachtúil nach bhfuil an dearbhú de bhun alt 204/205/207 míréasúnta; agus
VII. Dáta agus síniú an iniúchóra reachtúil, a bhfuil an tuarascáil curtha le chéile aige, a tháinig den tuairim nach bhfuil an dearbhú de bhun alt 204/205/207 míréasúnta.

Níl aon cheann de na cuideachtaí atá ag cumasc faoi Cuid 9 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a bheith ina Cuideachta Phoiblí Theoranta agus caithfidh ceann de na cuideachtaí a bheith ina cuideachta TEO (cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna, cláraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014) (Féach alt 2 agus 462 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le haghaidh sainmhínithe).

Tá bealaí éagsúla ann chun cumasc a bhaint amach. Is féidir é a dhéanamh tríd an Nós Imeachta Formheasta Achomair atá leagtha amach i gCuid 4 den Acht nó tríd an modh cumaisc atá ar fáil faoi Chuid 9 . Is féidir éadáil a úsáid go leithleach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 den Acht. Faoi nós imeachta cumaisc Chuid 9, cuirtear Foirm DM1 isteach in éineacht leis na Dréacht-Théarmaí Coitianta. Teastaíonn cead cúirte ansin. Tar éis an chumaisc, déantar na cuideachtaí aistreora a dhíscaoileadh gan dul isteach sa leachtú.

Is féidir cumasc a dhéanamh trí chuideachta nua a fháil, a ionsú nó a fhoirmiú agus is féidir é a dhéanamh faoi Chuid 9 den Acht.

 • Is éard is Cumasc trí Fháltas ann ná nuair a dhíscaoiltear cuideachta, gan dul faoi leachtú, agus aistrítear a sócmhainní agus a dliteanais chuig cuideachta mar mhalairt ar scaireanna sa chuideachta fála le/gan aon íocaíocht in airgead tirim.
 • Is éard is Cumasc trí Ionsúite ann ná nuair a dhíscaoiltear cuideachta, gan dul faoi leachtú, agus aistrítear a sócmhainní agus a dliteanais chuig cuideachta atá ina sealbhóir ar na scaireanna go léir atá in ionannas le caipiteal na cuideachta díscaoilte.
 • Cumasc trí chuideachta nua a bhunú – déantar cuideachta amháin nó níos mó, gan dul faoi leachtú, a dhíscaoileadh agus aistrítear na sócmhainní/dliteanais chuig cuideachta mar mhalairt ar scaireanna sa chuideachta nua le nó gan aon íocaíocht airgid thirim.

 

Nós Imeachta: Nós Imeachta Formheasta Achomair
Ní mór don CRO na doiciméid seo a leanas a fháil ó gach ceann de na cuideachtaí atá i gceist. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur ceanglas den Acht é go ndéanfaidh GACH cuideachta aonair dearbhuithe/rúin ar leith sa phróiseas. Ní chlúdóidh foirm amháin na cuideachtaí go léir atá páirteach sa phróiseas.

 • An rún speisialta chun an cumasc a fhormheas. Caithfidh an rún a bheith d’aon ghuth. Ní féidir cinneadh tromlaigh a bheith ann.
 • An dearbhú a rinneadh faoi alt 206 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Ní mór ráiteas faoi alt 209 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a bheith ag gabháil leis an dearbhú a dhéantar faoi alt 206. Ní mór an dearbhú a dhéantar faoi alt 206 a dhéanamh trí thromlach na stiúrthóirí.

 

Ní mór na nithe seo a leanas a áireamh sa dearbhú:

 • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE méid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta cumaisc i dtrácht amhail ar an dáta is déanaí is indéanta roimh dháta déanta an dearbhaithe agus in aon chás ar dháta nach faide ná 3 mhí roimh dháta an déanta sin; agus
 • go bhfuil fiosrúchán iomlán déanta ag na dearbhóirí ar ghnóthaí na cuideachta agus na gcuideachtaí cumascacha eile agus, tar éis dóibh déanamh amhlaidh, go bhfuil siad den tuairim go mbeidh an chuideachta chomharba (de réir bhrí Chaibidil 3 de Chuid 9) in ann fiacha agus dliteanais eile na cuideachta nó na cuideachtaí a aistríonn a íoc nó a urscaoileadh ina n-iomláine de réir mar a bhíonn siad dlite le linn na tréimhse 12 mhí tar éis an dáta a dtiocfaidh an cumasc i bhfeidhm.
 • Ní mór don ráiteas faoi alt 209 a dheimhniú go ndéantar foráil sna dréacht-téarmaí comhchoiteanna cumaisc maidir le cibé sonraí i dtaobh gach ní iomchuí a chumasóidh gach ceann de na forálacha forordaithe maidir le héifeachtaí oibriú gan deacracht i ndáil leis an gcumasc; nó ag sonrú cibé sonraí maidir le gach ní iomchuí a chumasóidh gach ceann de na forálacha éifeachtaí sin oibriú gan deacracht i ndáil leis an gcumasc.

 

Ní mór an dearbhú a chur isteach tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an imeachta. Ar an dearbhú agus ar an rún araon a fháil, féadfar clárú an chumaisc a chur i gcrích. Ní mór a dhéanamh soiléir cén chuideachta nó cuideachtaí atá le cumasc.