Tá méid scairchaipitil údaraithe ag gach cuideachta a bhfuil scairchaipiteal aici a luaitear i meabhrán agus in airteagail na cuideachta cé is moite d’eisceacht amháin.
Más mian léi, ní fhéadfaidh cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna atá corpraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (cuideachta TEO) figiúr scairchaipitil údaraithe a bheith aici. Tá bunreacht doiciméad amháin ag cuideachta den sórt sin.

Is éard atá i gceist le haon mhéadú nó laghdú ar an scairchaipiteal údaraithe athrú ar Bhunreacht na cuideachta nach mór do na comhaltaí a chinneadh a dhéanamh.

Go ginearálta teastaíonn Ordú ón Ard-Chúirt faoi alt 84 d’Acht na gCuideachtaí 2014 chun scairchaipiteal eisithe a laghdú nó is féidir tionchar a bheith aige air trí úsáid a bhaint as an Nós Imeachta Formheasta Achomair.

Maidir le foirm scaireanna/stoic, ní foirm CRO í an fhoirm seo ach ba chóir í a chomhdú leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Ba chóir aistrithe scaireanna a nótáil ar thuairisceán bliantúil na cuideachta. Is féidir an fhoirm a cheannach ó stáiseanóireacht dlí/dlí.

Ní mór gach leithroinnt scaireanna ag cuideachta faoi theorainn scaireanna, nó ag cuideachta faoi theorainn ráthaíochta agus a bhfuil scairchaipiteal aici a chur in iúl don CRO ar Fhoirm B5 laistigh de mhí amháin ó dháta na leithroinnte.

Ó cuireadh deireadh le dleacht chaipitil na gcuideachtaí le héifeacht ó 7 Nollaig 2005, ba cheart Foirm B5 le dáta éifeachtach ar an dáta sin nó dá éis a chomhdú go díreach leis an CRO (táille €15). Níor cheart ach Foirm B5 a bhfuil dáta éifeachtach aici roimh 7 Nollaig 2005 a chomhdú anois chuig na Coimisinéirí Ioncaim, Rannóg Dleachta Caipitil na gCuideachtaí, Réigiún Bhaile Átha Cliath, Ceantar Stampála, Foirgneamh Stampála, Caisleán Bhaile Átha Cliath 2 mar aon leis an táille clárúcháin (€15 móide dleacht chaipitiúil chuí). Is ceist do na Coimisinéirí Ioncaim é dleacht chaipitiúil.

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha
Nasc go Leathanach Táillí

Rabhadh maidir le Foirm B5
Ní féidir leis an CRO glacadh le leasuithe ina dhiaidh sin ar na sonraí a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm B5 i gcás gurb é an éifeacht a bheadh ​​ann méid scairchaipiteal eisithe na cuideachta a laghdú. Is féidir an Clár a cheartú faoi alt 174 d’Acht na gCuideachtaí 2014 trí Fhoirm B42a a chur isteach.

Ní mór na doiciméid seo a leanas a chomhdú laistigh de 15 lá tar éis an rún ag méadú an scairchaipiteal a rith:

  • Cóip shínithe den rún a ritheadh ​​i bhfabhar an mhéadaithe.
  • Foirm G1B4 nó G2B4
  • Téacs cothrom le dáta de bhunreacht na cuideachta.
  • Foirm B7 saor in aisce,

 

Ní cheanglaítear ar chuideachtaí neamhtheoranta an bunreacht leasaithe a chomhdú.

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha
Nasc go Leathanach Táillí

Ceanglaítear ar chuideachta a bhfuil scairchaipiteal aici fógra a thabhairt don CRO nuair a chomhdhlúthaíonn sí scaireanna, nuair a roinneann sí scaireanna, nuair a athraíonn sí scaireanna ina stoc nó nuair a ath-thiontaítear stoc ina scaireanna, a fhoroinneann, a fhuasclaíonn nó a chealaítear scaireanna ar shlí seachas i ndáil le laghdú ar scairchaipiteal faoi alt 83. Acht na gCuideachtaí 2014 . Ní mór an fógra seo a chomhdú ar Fhoirm (B7) laistigh de mhí amháin ó tharla sé seo.

Ciallaíonn ordú nochta ordú ón gCúirt d’aon duine faisnéis a thabhairt ar úinéireacht scaireanna. Féadfaidh aon duine a bhfuil leas airgeadais aige/aici i gcuideachta iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar ordú um nochtadh. Cuirfidh an t-iarratasóir faoi deara fógra ar Fhoirm H2 mar aon le cóip den ordú a chur leis an bpost cláraithe laistigh de sheacht lá tar éis an t-ordú a dhéanamh chuig an CRO, chuig an gcuideachta, etc. agus eisiatar carthanais ó na forálacha seo.)

Déanfaidh gach cuideachta a cheannaigh a scaireanna féin (Caibidil 6 Cuid 3 d’Acht na gCuideachtaí 2014) Foirm H5 a sheachadadh chuig an CRO lena clárú laistigh de 30 lá tar éis na scaireanna a sheachadadh chuig an gcuideachta.

Ní mór rún na cuideachta ag ceadú an chonartha ceannaigh a chur leis an bhfoirm.

Ní fhéadfaidh cuideachta aon chuid dá scaireanna a cheannach faoin alt seo más rud é, de thoradh an cheannaigh sin, gur lú ná an deichiú cuid de luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe iomlán na cuideachta luach ainmniúil an scairchaipitil eisithe nach bhfuil infhuascailte. .

 

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha
Nasc go Leathanach Táillí