Tá Cuideachtaí Príobháideacha faoi Theorainn Scaireanna (cuideachtaí LTD) cláraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Áirítear ar ghnéithe na cuideachta TEO:

 • Tá cumas conarthach duine nádúrtha aige – níl feidhm ag an riail ultra vires.
 • Tá dliteanas teoranta aige agus tá scairchaipiteal aige.
 • Tá teorainn uasta de 149 ball aige.
 • Féadfaidh stiúrthóir amháin a bheith aige.
 • Féadfaidh sé rúin scríofa tromlaigh a rith (rúin speisialta agus gnáth).
 • Féadfaidh sé incháilitheacht do dhíolúine ó iniúchadh a éileamh.
 • Ní féidir le cuideachta TEO ach stiúrthóir amháin a bheith aici más mian leis.

 

Ní bhaineann an rogha stiúrthóra aonair le cineálacha eile cuideachta, Cuideachtaí Gníomhaíochtaí Ainmnithe, Cpt, cuideachtaí ráthaíochta agus cuideachtaí neamhtheoranta. Ní mór rúnaí a bheith ag cuideachta TEO fós agus ní féidir leis an rúnaí a bheith mar an duine céanna leis an stiúrthóir, mura bhfuil ach stiúrthóir amháin ag an gcuideachta.

Tá aois íosta ann do stiúrthóirí: Ba chóir a thabhairt faoi deara go gcaithfidh gach stiúrthóir a bheith os cionn ocht mbliana déag d’aois. Tá feidhm ag alt 131. Ní féidir le comhlachtaí corpraithe a bheith ina stiúrthóir ar chuideachta. Más rúnaí duine aonair seachas comhlacht corpraithe, caithfidh sé/sí a bheith os cionn ocht mbliana déag freisin.

 

Tá bunreacht ag cuideachta TEO seachas Meamram & Ealaíon
Tá bunreacht ag cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna (LTD). Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, níl oibiachtaí sonraithe ag cuideachtaí má tá siad cláraithe mar chuideachta TEO. Ina áit sin tá bunreacht simplí aon doiciméad amháin ag TEOnna.

 

An bunreacht
Sonraíonn an bunreacht ainm na cuideachta, an fhíric gur cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna í an chuideachta, aon rialacháin bhreise ar mhian leis an gcuideachta a shonrú agus glacann sé an fhoirm atá leagtha amach i Sceideal 1 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

 

Ní gá do chuideachta TEO CGB a reáchtáil
Féadfaidh cuideachta TEO an ceanglas maidir le Cruinniú Ginearálta Bliantúil a thionól a ligean thar ceal. Is féidir le cuideachta TEO CGB a thionól a sheachaint sa chás go síníonn na comhaltaí go léir atá i dteideal freastal agus vótáil ag cruinniú ginearálta den sórt sin, rún i scríbhinn, ag admháil go bhfuarthas na ráitis airgeadais, go gcinnfidh siad go bhfuil gach ábhar dá leithéid réitithe ag an CGB agus deimhníonn sé nach bhfuil. athrú ar cheapachán na nIniúchóirí (má cheaptar iad). Féach alt 175(3). Ní mór do Chuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe (DAC) faoi theorainn scaireanna CGB a thionól sa chás go bhfuil 2 chomhalta nó níos mó aici. (Is cineál eile cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna é DAC den sórt sin).

 

TEO Samhail Cuideachta Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe faoi theorainn scaireanna
D’fhéadfadh nach mbeadh aige ach stiúrthóir amháin (ach caithfidh rúnaí ar leith a bheith aige mura bhfuil aige ach stiúrthóir amháin). Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith aige.
Féadfaidh idir 1 agus 149 ball a bheith aige. Féadfaidh idir 1 agus 149 ball a bheith aige.
Ní gá CGB a thionól. Ní mór dó CGB a thionól sa chás go bhfuil 2 chomhalta nó níos mó aige.
Bunreacht aon doiciméad amháin atá aige. Tá doiciméad bunreachta aige ina bhfuil meabhrán agus airteagail chomhlachais.
Níl clásal oibiachtaí aige toisc go bhfuil lánacmhainneacht neamhtheoranta aige chun aon ghnó dlíthiúil a sheoladh, faoi réir aon srianta i reachtaíocht eile. Tá meabhrán ina bhunreacht aige a shonraíonn na cuspóirí dá bhfuil an chuideachta corpraithe.
Féadfaidh sé incháilitheacht do dhíolúine ó iniúchadh a éileamh (agus díolúine ó chuideachta dhíomhaoin). Féadfaidh sé incháilitheacht a éileamh le haghaidh díolúine ó iniúchadh agus díolúine ó chuideachta dhíomhaoin ó iniúchadh.
Tá dliteanas teoranta aige agus tá scairchaipiteal aige. Tá dliteanas teoranta aige agus tá scairchaipiteal aige
Féadfaidh sé rúin scríofa tromlaigh a rith (rúin speisialta agus gnáth). Féadfaidh sé rúin scríofa tromlaigh a rith mura sonraítear a mhalairt sa bhunreacht.
Caithfidh an t-ainm críochnú i “Limited” nó “Teoranta” Caithfidh an t-ainm críochnú le “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” mura bhfuil sé díolmhaithe.

 

Cinntear Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (DAC) i gCuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus sainmhínítear é mar

 • cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna a bhfuil an cumas, lena n-áirítear an chumhacht, na gníomhartha nó na nithe sin amháin atá leagtha amach ina bunreacht a dhéanamh (meabhrán comhlachais).
 • ● nó cuideachta phríobháideach faoi theorainn ráthaíochta agus a bhfuil scairchaipiteal aici a bhfuil an cumas, lena n-áirítear an chumhacht, na gníomhartha nó na nithe sin amháin atá leagtha amach ina bunreacht a dhéanamh.

 

Mar sin, beidh rialacháin áirithe ag cuideachta DAC ina bunreacht, ina sonraítear cuspóirí áirithe nó airteagail chomhlachais nach bhfuil sonraithe i mbunreacht teimpléad cuideachta TEO.

Áirítear ar ghnéithe an DAC:

 • ● Tá meabhrán ag Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe ina mbunreacht a shonraíonn na cuspóirí dá bhfuil an chuideachta corpraithe.
 • ● Tá doiciméad bunreachta aige ina bhfuil meabhrán agus airteagail chomhlachais.
 • ● Tá dliteanas teoranta aige agus tá scairchaipiteal aige nó is cuideachta phríobháideach faoi theorainn ráthaíochta é
 • ● Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith aige. Caithfidh gach stiúrthóir a bheith os cionn ocht mbliana déag.
 • ● Féadfaidh sé rúin scríofa tromlaigh a rith ach ní féidir leis an riachtanas CGB a thionól a ligean thar ceal nuair a bhíonn 2 chomhalta nó níos mó ann.
 • ● Caithfidh ainm na cuideachta críochnú le “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” mura bhfuil sé díolmhaithe.
 • ● Féadfaidh sé incháilitheacht a éileamh do dhíolúine ó iniúchadh agus díolúine ó chuideachta dhíomhaoin ó iniúchadh.
 • ● Tá bunreacht ag DAC faoi theorainn scaireanna san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 7 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Tá bunreacht ag DAC faoi theorainn ráthaíochta san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 8 d’Acht na gCuideachtaí 2014

 

Samhlaítear go sonrach go mbeidh cuideachtaí áirithe ina DACanna. I measc na samplaí tá carthanais, cuideachtaí bainistíochta, cuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta agus cuideachtaí atá corpraithe chun críche ar leith ar mian leis na scairshealbhóirí go mbeadh acmhainneacht na cuideachta sainithe go soiléir.

“Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” a chríochnóidh ainmneacha na gcuideachtaí gníomhaíochta ainmnithe go léir. Tá eisceacht leis seo toisc go bhfuil cumhacht ann DAC a ligean thar ceal in ainm cuideachtaí carthanúla agus cuideachtaí eile faoi alt 971. Tagraíonn an díolúine seo do chuideachtaí neamhbhrabúis amháin .

Feidhmíonn cuideachtaí faoi theorainn Ráthaíochta faoi Chuid 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

I measc na ngnéithe den CLG tá:

 • ● Tá doiciméad bunreachta aige ina bhfuil meabhrán agus airteagail chomhlachais.
 • ● Tá dliteanas teoranta aige ach níl scairchaipiteal aige
 • ● Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith aige. Caithfidh gach stiúrthóir a bheith os cionn ocht mbliana déag.
 • ● Caithfidh ainm na cuideachta críochnú le “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” nó “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” mura bhfuil sé díolmhaithe. Tagraíonn an díolúine don chumhacht CLG a ligean thar ceal in ainm cuideachtaí carthanúla agus cuideachtaí eile faoi alt 1180. Tagraíonn an díolúine seo do chuideachtaí neamhbhrabúis amháin.
 • ● Féadfaidh sé incháilitheacht a éileamh do dhíolúine ó iniúchadh agus díolúine ó chuideachta dhíomhaoin ó iniúchadh.
 • ● Tá bunreacht ag Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 10 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

Feidhmíonn Cuideachtaí Poiblí Teoranta faoi Chuid 17 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Áirítear ar ghnéithe an PLC:

 • ● Tá doiciméad bunreachta aige ina bhfuil meabhrán agus airteagail chomhlachais.
 • ● Tá dliteanas teoranta aige agus tá scairchaipiteal aige
 • ● Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith aige. Caithfidh gach stiúrthóir a bheith os cionn ocht mbliana déag.
 • ● Caithfidh ainm na cuideachta críochnú le “Cuideachta Poiblí Teoranta” nó “Cuideachta Poiblí Theoranta”.
 • ● Ní féidir leis incháilitheacht do dhíolúine ó iniúchadh nó díolúine ó iniúchadh cuideachta dhíomhaoin a éileamh.
 • ● Tá bunreacht ag Cuideachtaí Poiblí Teoranta san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 9 d’Acht na gCuideachtaí 2014

Feidhmíonn Cuideachtaí Neamhtheoranta faoi Chuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Féadfaidh cuideachta neamhtheoranta a bheith Príobháideach nó Poiblí. Is féidir le cuideachta phoiblí neamhtheoranta scairchaipiteal (PUC) a bheith aici nó gan aon scairchaipiteal (PULC). Ní mór scairchaipiteal (ULC) a bheith ag cuideachta phríobháideach neamhtheoranta.

Áirítear ar ghnéithe na Cuideachta Gan Teorainn:

 • ● Tá doiciméad bunreachta aige ina bhfuil meabhrán agus airteagail chomhlachais.
 • ● Tá dliteanas neamhtheoranta aige
 • ● Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith aige. Caithfidh gach stiúrthóir a bheith os cionn ocht mbliana déag.
 • ● Caithfidh ainm na cuideachta críochnú le “Cuideachta Neamhtheoranta” nó “Cuideachta Neamhtheoranta”.
 • ● Ní féidir le cuideachtaí poiblí neamhtheoranta incháilitheacht do dhíolúine ó iniúchadh nó díolúine ó iniúchadh cuideachtaí díomhaoine a éileamh.
 • ● Tá bunreacht ag Cuideachtaí Príobháideacha Gan Teorainn san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 11 d’Acht na gCuideachtaí 2014
 • ● Tá bunreacht ag Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta a bhfuil scairchaipiteal acu san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 12 Acht na gCuideachtaí 2014 .
 • ● Tá bunreacht ag Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta nach bhfuil scairchaipiteal acu san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 13 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

Feidhmíonn Cuideachtaí Infheistíochta faoi Chuid 24 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Is foirm de Chuideachta Phoiblí Theoranta iad. Tá bunreacht ag Cuideachtaí Infheistíochta san fhormáid atá leagtha amach i Sceideal 16 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Is foirm de Chuideachta Phoiblí Theoranta iad Societas Europaea freisin agus tá siad cláraithe faoi reachtaíocht ar leith. Is cuideachta phoiblí theoranta Eorpach í Societas Europaea nó SE a foirmíodh faoi Rialachán an AE (Rialachán 2157/2001 ón gComhairle) agus Ionstraim Reachtúil 21 de 2007. Is féidir SEanna a fhoirmiú trí chumasc, mar chuideachta shealbhaíochta nó fochuideachta nó trí chomhshó ó cpt. Ceanglaítear le hAirteagal 3 agus le hAirteagal 10 den Rialachán ar na Ballstáit déileáil le SE amhail is gur cuideachta phoiblí theoranta í arna foirmiú i gcomhréir le dlí an Bhallstáit ina bhfuil a oifig chláraithe aici.