Ciallaíonn gníomhaíocht aon ghníomhaíocht a bhféadfar cuideachta a bhunú go dleathach chun a dhéanamh agus folaíonn sí sealúchas, fáil nó diúscairt maoine de chineál ar bith. Ní fhéadfar cuideachta a ionchorprú agus a chlárú mura bhfeictear do Chláraitheoir na gCuideachtaí go ndéanfaidh an chuideachta, nuair a bheidh sí cláraithe, gníomhaíocht sa Stát.

Tá dearbhú i bhFoirm A1, atá le síniú ag stiúrthóir nó rúnaí de chuid na cuideachta, nó ag an aturnae, más ann dó, atá ag gabháil do bhunú na cuideachta, gurb é ceann de na críocha dá bhfuil an chuideachta á foirmiú ná seoladh na cuideachta. de ghníomhaíocht sa Stát é. Ní mór na sonraí seo a leanas a áireamh sa dearbhú seo:

  • cineál ginearálta na gníomhaíochta agus Aicmiú Cóid NACE iomchuí (is é an cód NACE an bonn coiteann d’aicmithe staidrimh ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha laistigh den CE a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 1990 maidir le aicmiú staidrimh ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha sa CE;
  • más rud é nach féidir an ghníomhaíocht a aicmiú faoi chód NACE, cur síos beacht ar an ngníomhaíocht;
  • an áit nó na háiteanna sa Stát ina mbeartaítear an ghníomhaíocht a sheoladh (seoltaí iomlána poist atá le tabhairt); agus
  • an áit, cibé acu sa Stát nó nach ea, a sheolfar riarachán lárnach na cuideachta de ghnáth (seoladh iomlán poist le tabhairt).

 

Cóid Nace: Cód Nace 2 Meán Fómhair 2019
 

I gcás go bhfuil cuideachta á foirmiú chun dhá ghníomhaíocht nó níos mó a sheoladh laistigh den Stát, is iad na sonraí atá le tabhairt sa dearbhú ná na cinn a bhaineann leis an bpríomhghníomhaíocht a bhfuil an chuideachta á foirmiú chun a sheoladh sa Stát.

 

Éilíonn Acht na gCuideachtaí 2014 go ndéanfar dearbhú nach bhfuil ann ach ráiteas ó oifigeach nó aturnae maidir leis an ngníomhaíocht atá ar bun ag cuideachta. Aon duine a dhéanann dearbhú atá bréagach nó míthreorach go bhfios dó atá bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha dlífear é a ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche, agus ar é nó í a chiontú, cuirfear fíneáil agus/nó príosúnacht air.