Is éard is comhpháirtíocht ann ná áit a mbíonn beirt ar a laghad i mbun gnó d’fhonn brabús a dhéanamh. Caithfidh beirt ar a laghad a bheith ann agus is gnách go mbíonn 20 ar a mhéad ann.

Féadfaidh suas le 50 ball a bheith ag comhpháirtíochtaí airgeadais áirithe áfach. Is féidir le comhpháirtíocht a bheith comhdhéanta de dhaoine nádúrtha agus de chomhlachtaí corpraithe. Ní eintiteas dlíthiúil ar leith í – is é sin le rá, níl aon phearsantacht dhlítheanach ag comhpháirtíocht, scartha agus éagsúil ó na comhpháirtithe éagsúla atá sa chomhpháirtíocht. Ní mór do chomhpháirtíocht a ghlacann ainm nach bhfuil comhdhéanta d’ ainmneacha dílse na gcomhpháirtithe gan aon suimiú an t – ainm a chlárú mar Ainm Gnó .

Éascaíonn an tAcht um Chomhpháirtíocht Theoranta 1907 comhpháirtíocht a chruthú ina bhfuil dliteanas teoranta ag roinnt ball as fiacha an ghnólachta. Tá a ndliteanas teoranta do mhéid a ranníocaíochta. Mar is amhlaidh le comhpháirtíocht ghinearálta, ní eintiteas dlíthiúil ar leith í comhpháirtíocht theoranta.

Caithfidh comhpháirtí ginearálta amháin agus comhpháirtí teoranta amháin a bheith i gcomhpháirtíocht theoranta. Níor cheart go mbeadh an chomhpháirtíocht comhdhéanta de níos mó ná 20 duine nó, má tá gnó baincéireachta á sheoladh aige, níos mó ná 10 nduine. Tá an comhpháirtí/comhpháirtithe ginearálta faoi dhliteanas as fiacha agus oibleagáidí uile an ghnólachta. Ranníocann na comhpháirtithe teoranta méid sonraithe caipitil agus níl siad faoi dhliteanas i leith fiacha na comhpháirtíochta thar an méid a ranníoctar.

Ní mór comhpháirtíocht theoranta a bheith cláraithe leis an CRO agus de réir Acht 1907; murach sin is comhpháirtíocht ghinearálta í an chomhpháirtíocht.

Chun comhpháirtíocht theoranta a dhéanamh, cuir na foirmeacha seo a leanas, mar aon leis an táille clárúcháin, chuig an CRO:

  • Foirm LP1 (Iarratas ar chlárú comhpháirtíochta teoranta)
    Caithfidh an fhoirm seo a bheith sínithe ag na comhpháirtithe ginearálta agus teoranta araon.
  • Foirm LP3 (Ráiteas ar an gcaipiteal a ranníocann na comhpháirtithe teoranta)
    Ráiteas ar an gcaipiteal a ranníoc an comhpháirtí(í) teoranta. Ní mór an fhoirm a bheith sínithe ag aon cheann de na comhpháirtithe ginearálta freisin.

 

Nasc le Foirmeacha CRO . Féach ar liosta na gComhpháirtíochtaí Teoranta cláraithe

 

Clárú náisiúnach neamh-LEE mar chomhpháirtí.

Sa chás gur náisiúnach neamh-LEE/neamh-Eilvéise é an comhpháirtí ginearálta a bhfuil sé ar intinn aige teacht go hÉirinn chun gnó a bhunú, beidh cead an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag teastáil ón gcomhpháirtí ginearálta sin chun é sin a dhéanamh. Ní mór fianaise ar chead an Aire a chur isteach in éineacht leis an bhfoirm. D’fhéadfadh cárta GNIB (teastas clárúcháin) nó Cárta Glas/Leabhar Glas (chun tosaigh agus ar chúl) a bheith san áireamh i bhfianaise den sórt sin.

Más cuideachta é an comhpháirtí ginearálta nó an comhpháirtí teoranta, ach nach bhfuil sé cláraithe ar chlár na hÉireann, ba chóir go mbeadh:
(a) Cóip dheimhnithe (agus cóip fhíordheimhnithe más gá) de Chairt, Reachtanna nó meabhrán agus airteagail na cuideachta, nó ionstraim eile arb é nó í a shainíonn comhdhéanamh na cuideachta (sa teanga bhunaidh);
(b) Cóip de dheimhniú corpraithe na cuideachta;
(c) Cóip d’aon deimhnithe corpraithe ar aon athruithe ar ainm na cuideachta;
Mura bhfuil na doiciméid thuas scríofa i nGaeilge nó i mBéarla beidh aistriúchán deimhnithe ag teastáil. Más rud é, áfach, gur cuideachta nach bhfuil ar chlár na hÉireann an comhpháirtí ginearálta, ba cheart aird a thabhairt freisin ar Chuid 21 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus ar na ceanglais atá ar chuideachtaí eachtracha dliteanais teoranta brainse a chlárú.