Mar gheall ar riaráiste, beidh moill suas le ceithre seachtaine ar phróiseáil RBN1anna (do Dhaoine Aonair, Comhpháirtíochtaí agus Comhlachtaí Corparáideacha). Déantar iarratais a phróiseáil go docht in ord dáta.
 

Tá sé riachtanach ainm gnó a chlárú má dhéanann aon duine aonair nó comhpháirtíocht (cibé acu comhdhéanta de dhaoine aonair nó comhlachtaí corpraithe nó aon teaglaim den dá cheann) nó aon chomhlacht corpraithe gnó faoi ainm seachas a n-ainmneacha dílse féin. Is é an cuspóir atá leis féiniúlachtaí na ndaoine aonair, na gcomhpháirtíochtaí nó na gcomhlachtaí corparáideacha sin arb é an t-eintiteas dlíthiúil taobh thiar den ainm gnó iad a phoibliú.

Go sonrach is gá ainm gnó a chlárú sna cásanna seo a leanas:

 • úsáideann duine aonair ainm gnó atá difriúil ar bhealach ar bith óna shloinne féin. Ní dhéanann sé aon difríocht cé acu an gcuirtear céadainm nó ceannlitreacha an duine leis. Mar sin tá gá le clárú más rud é, mar shampla, gur thrádáil an tUasal John Murphy mar Murphy Builders ach ní má thrádáil sé mar Murphy nó ​​John Murphy);
 • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE úsáideann gnólacht ainm gnó atá difriúil ar aon slí ó ainmneacha dílse na gcomhpháirtithe go léir ar daoine aonair iad agus ainmneacha corparáideacha na gcomhpháirtithe go léir ar comhlachtaí corpraithe iad;
 • úsáideann cuideachta ainm gnó atá difriúil ar aon slí óna hainm corpraithe iomlán;
 • déanann duine ag a bhfuil áit ghnó sa Stát nuachtán a fhoilsiú.

Chun ainm gnó a chlárú, cuir ceann de na foirmeacha seo a leanas, mar aon leis an táille chlárúcháin (€40 le haghaidh comhdú páipéir/€20 le haghaidh ríomhchomhdú) isteach chuig an CRO laistigh de mhí amháin ón ainm gnó a ghlacadh:

 • Foirm RBN1: do dhuine aonair
 • Foirm RBN1A: le haghaidh comhpháirtíochta
 • Foirm RBN1B: le haghaidh comhlachta chorpraithe

 

Nasc le Foirmeacha Ainmneacha Gnó Nasc go Leathanach Táillí

—————————————–

 

Tabhair do d’aire: Go hiondúil tógann sé cúig seachtaine ón tráth a fhaightear an t-iarratas ar chlárú ainm gnó agus ón tráth a eisítear an deimhniú . Tabhair faoi deara freisin go n-eiseofar an deimhniú trí ríomhphost. Cuimhnigh go bhfaighidh an seoladh ríomhphoist a thugtar ar an bhfoirm le haghaidh clárúcháin an deimhniú eisithe . Seiceáil le do thoil ar eagla go bhfaighfear an doiciméad isteach i bhfillteán Turscair nó Dramhaíola agus smaoinigh ar sheoladh ríomhphoist an CRO a bhánú le haghaidh aon chumarsáide amach anseo (más ann dó).

—————————————–

Tabhair faoi deara le do thoil saincheisteanna a bhféadfadh soiléiriú a bheith ag teastáil uathu nuair a chuirtear iarratas isteach:

 • Nuair a bhíonn ainm gnó á chlárú, ní cheadaítear na focail seo a leanas in ainm gnó – “teoranta”, “ltd”, “teoranta”, “teo”, “ionchorpraithe”, “inc.” nó “cuideachta”.
 • Ní féidir úinéireacht ainm gnó a aistriú ó dhuine go duine ag baint úsáide as an bhfoirm RBN2. Ní mór don úinéir reatha RBN3 a chomhlánú chun scor de thrádáil faoin ainm. Ní mór don úinéir nua RBN1 a chomhlánú chun an t-ainm gnó a chlárú ina (h)ainm féin.
 • Chun críocha alt 14(1) den Acht, meastar nach bhfuil sé inmhianaithe clárú ainmneacha gnó a chríochnaíonn ar iarmhír ainm fearainn amhail “.ie”, “.com”, “.net” nó réimír amhail “www”. An tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963. Teastaíonn cruthúnas ar úinéireacht ainm fearainn chun na feidhmchláir seo a phróiseáil. Is féidir leat é seo a uaslódáil leis an litir gan agóid ar an bhfoirm ar líne. Is féidir leat seiceáil an bhfuil d’ainm fearainn .ie ar fáil agus é a chlárú ar líne ag www.weare.ie.
 • Ciallaíonn an focal “Comhpháirtithe” nó “Grúpa” in ainm gnó níos mó ná ceann amháin, is é sin, comhpháirtíocht. Ní féidir é a úsáid san ainm i gcás feidhmchláir aonair (RBN1).

Chun iarratas a dhéanamh ar líne ar ainm gnó ní mór duit cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin CORE, atá le fáil ach cliceáil anseo . Cláraigh cuntas agus ansin comhdaigh an fhoirm RBN1.

Ní seiceálann an CRO ainmneacha gnó molta in aghaidh ainmneacha ar chláir na gcuideachtaí nó ainmneacha gnó. Tá sé inmholta, mar sin, imscrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go mbeadh cearta ag daoine eile san ainm a bheartaítear a úsáid sula dtabhódh siad caiteachas ar stáiseanóireacht gnó, etc. Moltar d’iarratasóirí na cláir sin a sheiceáil lena chinntiú nach dtagann an t-ainm gnó atá beartaithe salach ar ainm cuideachta nó trádmharc mar go bhféadfadh aon duine a mhaíonn go bhfuil ceart aige/aici an t-ainm sin caingean sáraithe nó caingean a rith chun a leas a chosaint. .

Is féidir leat clár na gcuideachtaí agus clár ainmneacha gnó a sheiceáil saor in aisce trí úsáid a bhaint as an Áis Chuardaigh . Tá an áis chuardaigh seo ar fáil freisin agus d’fhoirm á comhlánú agat ar líne.

Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh ar chlár na dtrádmharcanna ag Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann .

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara go bhfuil clárú ainm gnó:

 • nach dtugann cosaint ar dhúbailt an ainm ;
 • ní thugann sé le tuiscint go mbeidh an t-ainm inghlactha ina dhiaidh sin mar ainm cuideachta;
 • nach n-údaraíonn úsáid an ainm dá bhféadfaí é a úsáid a thoirmeasc ar chúiseanna eile. Níor cheart, mar shampla, é a ghlacadh mar léiriú nach bhfuil aon chearta (eg cearta trádmharcanna) san ainm.

Eisíonn an cláraitheoir deimhniú clárúcháin do gach ainm gnó cláraithe. Ní mór cóip den deimhniú clárúcháin a thaispeáint in áit fheiceálach:

 • I gcás gnólachta nó pearsana aonair ag an bpríomháit ghnó agus i ngach brainse, oifig nó áit ina seoltar an gnó de ghnáth;
 • I gcás comhlachta chorpraithe, ag a oifig chláraithe sa Stát agus i ngach brainse, oifig nó áit ina seolfar an gnó de ghnáth.

Ní mór ainm(neacha) an úinéara/dhílseánaigh gnó a thaispeáint ar gach litir ghnó, ciorclán etc. ar a bhfuil an t-ainm gnó. Más comhlacht corpraithe é dílseánach an ainm gnó, ní mór an fhaisnéis bhreise seo a leanas a thaispeáint ar litreacha gnó:

 • Ainm iomlán na cuideachta (tabhair faoi deara gurb é an t-aon ghiorrúchán ceadaithe ná Ltd do Theoranta, PLC do Chuideachta Phoiblí Theoranta, etc.);
 • Ainmneacha agus aon iar-ainmneacha na stiúrthóirí agus náisiúntacht mura bhfuil Éireannach;
 • Tá gá le sonraí breise ar litreacha agus ar fhoirmeacha ordaithe do chuideachtaí atá cláraithe in Éirinn (ní bhaineann sé seo le cuideachtaí neamhtheoranta): An áit chláraithe (m.sh. cláraithe i mBaile Átha Cliath, Éire); an uimhir chláraithe (.i. uimhir an deimhnithe corpraithe); seoladh na hoifige cláraithe (i gcás ina bhfuil sé seo léirithe ar an doiciméad cheana féin, ní mór a chur in iúl gurb í an oifig chláraithe í); má luaitear scairchaipiteal na cuideachta ar na litreacha gnó agus ar na foirmeacha ordaithe, ní mór tagairt a dhéanamh don scairchaipiteal íoctha.

 

Féach freisin le do thoil: Bileog Faisnéise 14 maidir le clárú ainmneacha gnó.

Cliceáil anseo le do thoil chun féachaint ar fhíseán YouTube a mhíníonn conas an fhoirm a chomhdú ar líne