Ceanglaíonn Airteagal 30(1) den Cheathrú Treoir Frith-Sciúradh Airgid de chuid an AE (4AMLD) ar gach Ballstát den AE forálacha a chur isteach sa dlí náisiúnta a éilíonn ar eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla faisnéis leordhóthanach, chruinn agus reatha a fháil agus a choinneáil faoina n-úinéirí tairbhiúla. ina gclár úinéireachta tairbhiúil inmheánach féin.
Ceanglaítear le hAirteagal 30(3) de 4AMLD go gcoinneofaí an fhaisnéis dá dtagraítear thuas i gclár lárnach i ngach Ballstát. Shínigh an tAire Airgeadais Ionstraim Reachtúil, Uimh. 110 de 2019, chun Clár Lárnach d’Úinéireacht Thairbhiúil na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail agus Coigiltis (RBO) a bhunú ina dlí (Aibreán 2019). Tá nasc chuig IR 110/2019 le fáil anseo: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/si/110/made/en/pdf .

Forálann an reachtaíocht seo do Chláraitheoir ar Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail & Coigiltis a cheapadh. Tá Ionstraim Reachtúil Uimh. 560/2016, a chuir de cheangal ar gach eintiteas corparáideach agus dlíthiúil faisnéis leordhóthanach, chruinn agus reatha a shealbhú ina chlár inmheánach, ina gclár inmheánach, ag IR 110 de 2019 agus ina ionad le héifeacht láithreach. Ní féidir sonraí faoi úinéireacht thairbhiúil a chomhdú ar líne ach amháin trí thairseach ar shuíomh Gréasáin RBO ag www.rbo.gov.ie . Níl aon fhoirmeacha páipéir agus níl aon táillí comhdaithe i gceist.

Tá suíomh Gréasáin an RBO deartha chun an oiread eolais agus is féidir a thabhairt do chuideachtaí agus do chumainn chun cabhrú leat do riachtanais comhdaithe úinéireachta tairbhiúla a chomhlíonadh. Tá Ceisteanna Coitianta cuimsitheacha (CCanna) ar an suíomh Gréasáin seo a chabhróidh leat do riachtanais chomhdaithe úinéireachta tairbhiúla a threorú. Ní comhairle dlí í an fhaisnéis a chuirtear ar fáil sna CCanna agus, má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachtaí/cumainn a gcomhairle dlí féin a fháil.

Ba é 160,000 nó 69.4% den iomlán líon na gcuideachtaí a chláraigh a sonraí úinéireachta tairbhiúla leis an RBO ag deireadh mhí na Samhna 2019, agus ba é 450 (47%) líon na gcumann tionscail agus coigthíoch a chláraigh. Ba mhaith leis an gCláraitheoir buíochas a ghabháil leis na cuideachtaí agus na cumainn sin a chláraigh a sonraí úinéireachta tairbhiúla leis an RBO roimh an spriocdháta comhdaithe.

Toisc go bhfuarthas breis agus 150,000 aighneacht le seachtainí beaga anuas, tá líon suntasach aighneachtaí fós á bpróiseáil. Má chomhdaigh do chuideachta/chumann aighneacht agus

(a) má tá tú ag fanacht le r-phost ag rá cé acu ar cláraíodh nó ar diúltaíodh d’aighneacht, nó
(b) tá duine is ábhar do na sonraí ag fanacht ar litir dhiúltaithe a fháil, nó
(c) go bhfuil BEN2 comhdaithe agat agus go bhfuil tú ag fanacht ar uimhir RBO,

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh sé roinnt seachtainí a thógáil chun na haighneachtaí seo a phróiseáil agus ba mhór ag an gCláraitheoir do foighne agus an Fhoireann RBO ag obair trí na riaráistí sin.

Má chomhdaigh do chuideachta aighneacht a dhiúltaigh an RBO, féach le do thoil ar Cheisteanna Coitianta Uimh. 14 ar shuíomh Gréasáin an RBO .

Tabhair faoi deara le do thoil, i gcás ina ndiúltaítear d’aighneacht, de bharr rialacháin um chosaint sonraí, nach féidir leis an RBO ach comhfhreagras a dhéanamh le húinéir na sonraí pearsanta (.i. an t-úinéir tairbhiúil). Sa chás sin, scríobhfaidh an RBO chuig an úinéir tairbhiúil ábhartha a luaithe is féidir tar éis don diúltú tarlú. Má chomhdaigh tú nó má rinne tú iarracht comhdú leis an RBO roimh an spriocdháta comhdaithe, tá sé seo taifeadta ar an RBO agus nóta ag an gCláraitheoir.

Tá an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil (RBO) fós ar oscailt chun glacadh le comhduithe ó chuideachtaí agus ó chumainn nach bhfuil a sonraí úinéireachta tairbhiúla comhdaithe acu go fóill.

Mura gcomhdaíonn aonán ábhartha leis an RBO, féadfaidh sé a bheith ciontach i gcion agus é a bheith faoi dhliteanas ar é a chiontú go hachomair fíneáil Aicme A suas le €5,000 agus ar é a chiontú ar díotáil fíneáil suas le €500,000. Moltar do chuideachtaí agus cumainn nár chomhdaigh leis an RBO cheana é sin a dhéanamh mar ábhar práinne chun ionchúiseamh a sheachaint. Ní mór comhdú a dhéanamh ar líne ag www.rbo.gov.ie agus níl aon fhoirmeacha páipéir ná táillí comhdaithe ann.

Sula ndéanann sé aighneacht d’úinéir tairbhiúil, ba cheart don láithreoir a chinntiú go bhfuil an Céadainm, an Sloinne, an UPSP agus an Dáta Breithe céanna in úsáid aige agus atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (DEASP) don duine sin.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus CCanna, tabhair cuairt ar www.rbo.gov.ie .