Is foirm dhlíthiúil eagraíochta gnó í cuideachta. Is eintiteas dlíthiúil ar leith é agus, mar sin, tá sé scartha agus éagsúil uathu siúd a ritheann é. Is í an chuideachta (agus ní na scairshealbhóirí aonair) an duine cuí le bheith inagartha sa chás go dtabhóidh an chuideachta fiacha a fhanann gan íoc, in ainneoin éilimh. Nuair a bheidh sí corpraithe, beidh ar an gcuideachta tuairisceán bliantúil a chomhdú .

Comhlánaítear agus cuirtear isteach Foirm A1 in éineacht le bunreacht (Dáipéis amháin bunreacht más cuideachta TEO é an chuideachta, meabhrán agus airteagail chomhlachais do gach cineál cuideachta eile). Is féidir corprú cuideachta (do chuideachta TEO) a chomhlánú ar líne ag CORE .

Céimeanna Riachtanacha agus Oibleagáidí Teagmhasacha ann roimh chorprú cuideachta ar féidir a ionchorprú ag baint úsáide as Modhanna Clárúcháin éagsúla.

 
Láithreán gréasáin na Roinne
Chun faisnéis a fháil ar raon tacaíochtaí, idir thacaíochtaí airgeadais agus neamhairgeadais, atá ar fáil chun cabhrú le cuideachtaí fás, iomaíochas a fheabhsú, fostaíocht a chruthú agus táirgiúlacht a fheabhsú téigh chuig an suíomh Gréasáin um Rialáil Gnó .

Áirítear ar an suíomh Gréasáin freisin a thacaíocht do GBManna .

Tá roinnt cineálacha éagsúla cuideachtaí ann:

Cuideachta theoranta
Is le scairshealbhóirí na scaireanna i gcuideachta. Más cuideachta faoi dhliteanas teoranta an chuideachta, beidh dliteanas na scairshealbhóirí, má theipeann ar an gcuideachta, teoranta don mhéid, más ann dó, atá fós gan íoc ar na scaireanna atá ina seilbh. Is eintiteas dlíthiúil ar leith í cuideachta agus, mar sin, tá sí scartha agus éagsúil uathu siúd a ritheann í. Ní féidir ach an chuideachta a agairt as a cuid oibleagáidí agus is féidir léi agra a dhéanamh chun a cearta a fhorfheidhmiú.

Tá roinnt cineálacha cuideachta teoranta ann:

  • Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna (cuideachta TEO): Tá dliteanas na gcomhaltaí, má dhéantar an chuideachta a fhoirceannadh, teoranta don mhéid, más ann dó, nach bhfuil íoctha ar na scaireanna atá acu. Is é 149 an líon uasta comhaltaí. Ní fhéadfaidh ach stiúrthóir amháin a bheith ag cuideachta TEO má roghnaíonn sí. Níl oibiachtaí luaite ag cuideachta TEO agus is féidir leo tabhairt faoi aon ghníomhaíocht. Tagraíonn Cuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
  • Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (DAC) – (teoranta ag scaireanna). Tá dliteanas na gcomhaltaí, má dhéantar an chuideachta a fhoirceannadh, teoranta don mhéid, más ann dó, nach bhfuil íoctha ar na scaireanna atá acu. Is é 149 an líon uasta comhaltaí. Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith ag cuideachta DAC. Áirítear leis an mBunreacht meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais. Áireofar sa mheabhrán na rudaí sonraithe. Tagraíonn Cuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
  • Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe faoi Theorainn Ráthaíochta (DAC) – (teoranta faoi ráthaíocht). Tá dliteanas ar na comhaltaí faoi dhá cheannteideal; ar an gcéad dul síos, an méid, más ann dó, atá neamhíoctha ar na scaireanna a shealbhaíonn siad, agus ar an dara dul síos, an méid a gheall siad ranníoc le sócmhainní na cuideachta, i gcás go ndéantar í a fhoirceannadh. Is é 149 an líon uasta comhaltaí. Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith ag cuideachta DAC. Áirítear leis an mBunreacht meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais. Áireofar sa mheabhrán na rudaí sonraithe. Tagraíonn Cuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
  • Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta (CLG) (faoi theorainn ráthaíochta nach bhfuil scairchaipiteal aici): Tá dliteanas na gcomhaltaí teoranta don mhéid a gheall siad ranníocaíocht a dhéanamh le sócmhainní na cuideachta, sa chás go ndéantar í a fhoirceannadh, nach mó é. an méid a shonraítear sa mheabhrán. Toisc nach bhfuil scairchaipiteal ag cuideachta ráthaíochta, ní cheanglaítear ar na comhaltaí aon scaireanna sa chuideachta a cheannach. Is dóigh le go leor comhlachtaí carthanúla agus gairmiúla gur feithicil oiriúnach é an cineál seo cuideachta mar gur mian leo na buntáistí a bhaineann le pearsantacht dhlítheanach ar leith agus le dliteanas teoranta a fháil ach ní gá dóibh airgead a chruinniú ó na comhaltaí. Tagraíonn Cuid 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
  • Cuideachta Phoiblí Theoranta (PLC): Tá dliteanas na gcomhaltaí teoranta don mhéid, más ann dó, nach bhfuil íoctha ar scaireanna atá ina seilbh acu. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil sé mídhleathach réamheolaire de chineál ar bith a eisiúint ach amháin i gcomhréir le hAcht na gCuideachtaí 2014. Ní féidir le luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta a bheith níos lú ná €25,000, agus ní mór ar a laghad 25% de a bheith íoctha go hiomlán sula dtosaíonn an chuideachta gnó nó sula bhfeidhmíonn sí aon chumhachtaí iasachtaíochta. (s.1010) Tagraíonn Cuid 17 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Cuideachta Bhall Aonair
Is éard is cuideachta aonchomhalta ann ná cuideachta atá corpraithe le comhalta amháin, nó a laghdaítear a comhaltas go dtí duine amháin. Caithfidh beirt stiúrthóirí agus rúnaí ar a laghad a bheith ag an gcuideachta, áfach. (mura cuideachta TEO í, ar féidir léi a bheith ina cuideachta aon-stiúrthóra freisin).

Is féidir leis an gcomhalta aonair, má chinneann sé/sí amhlaidh, imeacht ó Chruinnithe Ginearálta, lena n-áirítear Cruinnithe Ginearálta Bliantúla (CGBanna). Ní mór fós na ráitis airgeadais agus na tuarascálacha a leagfaí faoi bhráid an CGB de chuid cuideachta de ghnáth a ullmhú agus a chur ar aghaidh chuig an gcomhalta. Is féidir le gach cineál cuideachta a bheith ina gcuideachtaí comhalta aonair.

Cuideachta gan teorainn
I gcuideachta neamhtheoranta, ní chuirtear teorainn ar dhliteanas na gcomhaltaí. Féadfaidh creidiúnaithe dul i muinín na scairshealbhóirí maidir le haon dliteanas atá dlite ag an gcuideachta ar theip ar an gcuideachta a urscaoileadh. Is féidir le cuideachta neamhtheoranta a bheith poiblí nó príobháideach.

Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe (UCITS)
Is cuideachtaí poiblí teoranta iad UCITS a foirmíodh faoi Rialachán an AE (Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe) 2011 & 2016) agus Acht na gCuideachtaí 2014. Is é an t-aon chuspóir atá ag GCUI ná comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe caipitil a bhailítear ón bpobal a fheidhmíonn ar phrionsabal an leathadh riosca. Is é Banc Ceannais na hÉireann an t-údarás inniúil, a chaithfidh gach clárúchán de GCUI ar mian leo gníomhaíochtaí a sheoladh laistigh den Stát a cheadú.

Ní mór do Chuideachtaí Infheistíochta agus UCITS Ráitis Airgeadais a chomhdú faoi athruithe a tugadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017.

Grúpálacha Eorpacha um Leas Eacnamaíoch (EEIG)
Déantar foráil maidir le EEIGanna faoi IR Uimh. 191 de 1989 – Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Grúpálacha Eorpacha um Leas Eacnamaíoch), 1989, agus IR Uimh. 447 de 2010 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Grúpálacha Eorpacha Leasa Eacnamaíoch) (Leasú) 2010 . Is meicníocht é trína bhféadfaidh gnólachtaí laistigh den AE dul i mbun tráchtála trasteorann. Is é cuspóir EEIG gníomhaíochtaí eacnamaíocha a chomhaltaí a éascú nó a fhorbairt. Ní mór dhá chomhalta ar a laghad a bheith ag EEIG, a fhéadfaidh a bheith ina gcuideachtaí nó ina ndaoine nádúrtha, ó Bhallstáit éagsúla. Féadfaidh bainisteoir Grúpála a bheith ina dhuine nádúrtha nó ina chomhlacht corpraithe.

Societas Europaea (SE)
Is cuideachta phoiblí dliteanais theoranta Eorpach í Societas Europaea nó SE a foirmíodh faoi Rialachán an AE (Rialachán 2157/2001 ón gComhairle) agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachta Eorpach um Dhliteanas Poiblí Teoranta) 2007. IR 21/2007.

Is féidir SE a fhoirmiú trí chumasc nó mar SE sealúchais nó fochuideachta nó trí cpt a thiontú go SE. Ní mór comhaltaí ó Bhallstáit éagsúla a bheith ag SE mura bhfuil SE fochuideachta á bunú ag SE féin.