Ní mór do chuideachta ar bith atá corpraithe lasmuigh den Stát agus a bhunaíonn Brainse sa Stát a bheith cláraithe leis an CRO faoi Acht na gCuideachtaí 2014. Ní mór an clárú a dhéanamh laistigh de mhí amháin ó bhunú an bhrainse sa Stát.

Leagtar amach i gCuid 21 d’Acht na gCuideachtaí 2014 na ceanglais nochta maidir le brainsí arna n-oscailt i mBallstát ag cineálacha áirithe cuideachta arna rialú ag dlí Stáit eile. Tá feidhm ag na Rialacháin maidir le coibhéis cuideachtaí dliteanais teoranta Éireannacha, atá corpraithe i Stát eile, a bhunaíonn brainse sa Stát seo. Tá roinnt difríochtaí idir na ceanglais a fhorchuirtear ar chuideachta ó Bhallstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus ar chuideachtaí ó thíortha eile.

Tá an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) comhdhéanta de 27 ballstát an AE, (an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Phortaingéil, an Spáinn, an tSualainn , an Chipir, Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, an tSlóvaic, an tSlóivéin agus an Rómáin), chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua.

  • Comhdaíonn cuideachtaí ó Bhallstát den LEE Foirm F12 le clárú.
  • Comhdaíonn cuideachtaí ó bhallstát neamh-LEE Foirm F13 le clárú.

I mí Feabhra 2018, síníodh an tOrdú um Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 (Tosach Feidhme) 2018 ina dhlí. Ceapann an t-ordú seo an 9 Meitheamh 2018 mar an lá a thiocfaidh alt 80 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 (uimh. 9 de 2017) i ngníomh. Leasaíonn alt 80 alt 1300 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus an sainmhíniú ar chuideachta LEE agus ar chuideachta neamh-LEE.

De réir Alt 80, ciallaíonn cuideachta LEE comhlacht corpraithe:
(i) atá corpraithe i stát (seachas an Stát) is stát de chuid LEE, agus
(ii) a bhfuil teorainn le dliteanas a chomhaltaí i leith an chomhlachta chorpraithe sin,

gnóthas:
(i) atá foirmithe nó corpraithe i stát (seachas an Stát) is stát LEE,
(ii) a bhfuil dliteanas a chomhaltaí i leith an ghealltanais sin gan teorainn, agus
(iii) is gnóthas fochuideachta de chuid comhlachta chorpraithe a bhfuil teorainn le dliteanas a chomhaltaí i leith an chomhlachta chorpraithe sin.

De réir Alt 30, ciallaíonn ‘cuideachta neamh-LEE’ comhlacht corpraithe:
(i) atá corpraithe i stát nach stát de chuid LEE é, agus
(ii) a bhfuil teorainn le dliteanas a chomhaltaí i leith an chomhlachta chorpraithe sin,

gnóthas:
(i) atá foirmithe nó corpraithe i stát nach stát de chuid LEE é,
(ii) a bhfuil dliteanas a chomhaltaí i leith an ghealltanais sin gan teorainn, agus
(iii) is gnóthas fochuideachta de chuid comhlachta chorpraithe a bhfuil teorainn le dliteanas a chomhaltaí i leith an chomhlachta chorpraithe sin.

Is féidir, is féidir le comhpháirtíocht faoi dhliteanas teoranta (LLP) a bunaíodh faoin Acht um Chomhpháirtíochtaí Dliteanais Theoranta 2000 sa RA clárú mar Bhrainse de Chuideachta Sheachtrach mar gur cuideachta í atá corpraithe le dliteanas teoranta.

Más mian le CDT a bunaíodh faoin Acht um Chomhpháirtíochtaí Dliteanais Theoranta 2000 sa RA Brainse a chlárú faoi Acht na gCuideachtaí 2014, ba cheart dó a shoiléiriú agus iarratas á dhéanamh chuig an CRO ar chlárú mar Bhrainse gur CDT é arna bhunú faoin Acht um Chomhpháirtíochtaí um Dhliteanas Teoranta. An tAcht um Chomhpháirtíochtaí um Dhliteanas Teoranta 2000. Is féidir é seo a lua ar an bhFoirm fhorordaithe F13 sa chuid a sholáthraíonn: ‘Foirm dhlíthiúil na Cuideachta’.

Níl. D’fhág an RA an tAontas Eorpach amhail an 31 Eanáir 2020 ach bhí forálacha idirthréimhseacha i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2020. Le linn na tréimhse seo d’fhan caidreamh trádála na RA leis an AE mar a chéile. Lean an RA rialacha an AE freisin.

Le linn na hidirthréimhse d’fhan an RA faoi dhlínse na Cúirte Breithiúnais Eorpaí agus d’fhan sí laistigh den mhargadh aonair agus den aontas custaim.

Bhí feidhm i gcónaí ag rialacháin uile an AE maidir leis an RA, lena n-áirítear athruithe a rinneadh ar na rialacháin seo le linn na tréimhse seo.

Nuair a bheadh ​​an tréimhse seo caite, bheadh ​​an chuideachta sheachtrach faoi réir tuairisceáin bhliantúla a chomhdú leis an CRO faoi reachtaíocht na dtíortha neamh-LEE.

Tá feidhm ag alt 1304 d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le haon athruithe ar fhaisnéis na cuideachta a chur isteach. Tá feidhm ag alt 1305/1306 d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir leis na tuairisceáin bhliantúla.