San alt seo mínímid

 • an t-íoslíon oifigeach cuideachta a chaithfidh a bheith ag cuideachta;
 • an ceanglas go mbeadh cónaí ar stiúrthóir amháin ar a laghad i mBallstát den LEE;
 • an t-uaslíon stiúrthóireachtaí a fhéadfaidh stiúrthóir a shealbhú ag tráth áirithe;
 • na nósanna imeachta atá i bhfeidhm sa chás go bhfuil stiúrthóir/rúnaí dícháilithe i ndlínse eile.

Caithfidh rúnaí amháin agus beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith ag gach cineál cuideachta. Ceanglaítear ar dhuine de na stiúrthóirí a bheith ina chónaí i mballstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Féadfaidh stiúrthóir amháin a bheith ag an gcuideachta Príobháideach faoi Theorainn Scaireanna ( cuideachta TEO – cláraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ) más mian léi. (Caithfidh rúnaí ar leith a bheith aici cé gur cuideachta aonstiúrthóra an chuideachta).

 

Riachtanas Aoise

Ní mór do gach stiúrthóir agus rúnaí cuideachta (má bhaineann) a bheith os cionn 18 mbliana d’aois . Alt 131 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

 

Neamhurscaoilte Féimheach

Ní féidir le féimheach neamhurscaoilte a bheith ina oifigeach de chuid cuideachta . Forálann Alt 132 d’Acht na gCuideachtaí 2014, má ghníomhaíonn aon duine, ar féimheach neamhurscaoilte é mar oifigeach nó go nglacann sé nó sí páirt go díreach nó go hindíreach i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistiú cuideachta ar bith ach amháin le cead ón Ard-Chúirt, /Beidh sí ciontach i gcion is féidir le CEA a ionchúiseamh go hachomair (Cion chatagóir 2 ). Ciallaíonn féimheach neamhurscaoilte duine a ndearbhaíonn cúirt dlínse inniúla laistigh den Stát nó in áit eile é a bheith féimheach, nach bhfuil deimhniú urscaoilte nó a choibhéis faighte aige sa dlínse ábhartha.

 

Nóta ar fhoirm A1 a chomhlánú :

I gcás go bhfuil a liosta stiúrthóireachtaí eile á lua ag iarratasóir, ba chóir dó ainm na cuideachta agus líon na gcomhlachtaí corpraithe eile, cibé acu atá corpraithe sa Stát nó in áit eile, a bhfuil nó a raibh an duine ina stiúrthóir orthu a lua. Déantar eisceachtaí don riail seo maidir le comhlachtaí (a) nach raibh an duine ina stiúrthóir orthu ag am ar bith le 5 bliana anuas.; (b) atá á sealbhú nó á sealbhú ag stiúrthóir i gcomhlachtaí corpraithe arb é (nó a bhí) an chuideachta ina fochuideachta faoi lánúinéireacht nó ar fochuideachtaí ar lánúinéireacht iad nó arbh iad na fochuideachtaí de chuid na cuideachta nó de chuid comhlachta corpraithe eile dá bhfuil an chuideachta; atá nó a bhí ina fhochuideachta faoi lánúinéireacht.
De bhun alt 142 d’Acht na gCuideachtaí 2014, ní bheidh duine ag tráth ar leith ina stiúrthóir ar níos mó ná 25 cuideachta. Mar sin féin, faoi alt 142(3) den Acht, ní áirítear stiúrthóireachtaí áirithe chun críocha alt 142(1). Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach Bileog Faisnéise CRO Uimh.1.

 

An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)

Tá an LEE comhdhéanta de bhallstáit an AE, (an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, an Chipir, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta , an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn), chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua.

*(Beidh an RA in idirthréimhse tar éis di an tAontas Eorpach a fhágáil. Tá an idirthréimhse seo le maireachtáil go dtí an 31 Nollaig 2020 . Mura bhfuil aon chomhaontú i bhfeidhm ina dhiaidh sin, beidh ar chuideachtaí nach bhfuil ach stiúrthóirí cónaitheacha sa RA acu alt 137 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Is é seo an riachtanas stiúrthóir a chónaíonn sa LEE a bheith ann).

Féadfaidh an rúnaí a bheith ar dhuine de stiúrthóirí na cuideachta. Féadfaidh comhlacht corpraithe gníomhú mar rúnaí do chuideachta eile, ach ní rúnaí dó féin. Ní mór rúnaí ar leith a bheith ag cuideachta aonstiúrthóra (cineál cuideachta TEO amháin). Tá freagrachtaí leathana ar gach oifigeach cuideachta faoin dlí. Tá príomhriachtanais rúnaí cuideachta agus stiúrthóra le fáil i mBileog Faisnéise Uimh. 16, Rúnaí na Cuideachta agus Bileog Faisnéise Uimh. 2, Sé rud ba chóir go mbeadh a fhios ag gach stiúrthóir cuideachta faoi chlárú cuideachta.

Ní mór do rúnaí cuideachta a bheith os cionn 18 mbliana d’aois faoi alt 131 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Beidh sé de dhualgas ar stiúrthóirí cuideachta a chinntiú go bhfuil na scileanna nó na hacmhainní is gá chun a dhualgais reachtúla agus eile a chomhlíonadh ag an té a cheapfar mar rúnaí. Faoi alt 1112 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá cáilíochtaí ann chun gníomhú mar rúnaí ar Chuideachta Phoiblí Theoranta.

Beidh sé de dhualgas ar stiúrthóirí CPT a chinntiú go bhfuil na scileanna nó na hacmhainní is gá chun a dhualgais reachtúla agus eile a chomhlíonadh ag an té a cheapfar mar rúnaí agus go gcomhlíonann an duine ceann amháin, nó níos mó, de na 3 choinníoll seo a leanas. .

Is iad na coinníollacha sin—
(a) go raibh an duine, ar feadh 3 bliana ar a laghad de na 5 bliana díreach roimh é nó í a cheapadh mar rúnaí, i seilbh oifige mar rúnaí cuideachta;
(b) gur comhalta de chomhlacht a bheidh aitheanta de thuras na huaire ag an Aire an duine;
(c) gur duine an duine, de bhua an duine sin—
(i) aon phost eile a bheith aige nó a bheith aige; nó
(ii) gur comhalta d’aon chomhlacht eile é nó í;
dealraitheach do stiúrthóirí an PLC go bhfuil siad in ann na dualgais a chomhlíonadh.

Faoi réir eisceachta amháin (féach thíos), caithfidh duine amháin ar a laghad de stiúrthóirí cuideachta atá á corprú faoi láthair a bheith ina chónaí i mballstát den LEE.

 

Sainmhíniú ar chónaitheacht in Éirinn, i gcás ina bhfuiltear ag brath ar a leithéid de chónaithe mar cheanglas cónaitheachta LEE de bhun alt 137 d’Acht na gCuideachtaí 2014. De bhun alt 141 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá duine ina chónaí sa Stát ag am ar leith (an t-am iomchuí) más rud é – go bhfuil sé nó sí i láthair sa Stát ag –

 • aon tráth amháin nó roinnt uaireanta sa tréimhse 12 mhí roimh an am iomchuí (an tréimhse 12 mhí láithreach) ar feadh tréimhse iomlán de 183 lá nó níos mó, nó
 • aon uair amháin nó arís agus arís eile –
  • sa tréimhse 12 mhí láithreach, agus
  • an tréimhse 12 mhí roimh an tréimhse díreach 12 mhí (an tréimhse 12 mhí roimhe sin), ar feadh tréimhse (is tréimhse arb éard í san iomlán líon na laethanta a bhfuil an duine i láthair sa Stát sa tréimhse díreach 12 mhí agus líon na laethanta a bhfuil an duine i láthair sa stát sa tréimhse 12 mhí roimhe sin) san iomlán de 280 lá nó níos mó, nó an t-am sin i mbliain mheasúnachta (de réir bhrí an Achta Comhdhlúite Cánacha 1997) , a bhfuil toghchán déanta ag an duine ina leith faoi alt 819(3) den Acht sin.

   Chun críocha fho-alt (8) agus (9) —tagairtí san alt seo do dhaoine a bheith i láthair sa Stát is tagairtí iad do na daoine a bheith i láthair go pearsanta sa Stát, agus measfar duine a bheith i láthair sa Stát do lá má bhíonn an duine i láthair sa Stát tráth ar bith i rith an lae.

Níl feidhm ag an gceanglas maidir le stiúrthóir cónaitheach amháin ar a laghad ó Bhallstát maidir le haon chuideachta ag a bhfuil banna, san fhoirm fhorordaithe, atá i bhfeidhm de thuras na huaire, ar luach €25,000 i bhfeidhm agus a fhorálann i gcás ina mainneachtain ag an gcuideachta an t-iomlán nó cuid de a íoc –

 • fíneáil a ghearrtar ar an gcuideachta i leith ciona faoi Acht na gCuideachtaí 2014 a rinne sí, ar cion é is féidir le Cláraitheoir na gCuideachtaí a ionchúiseamh agus
 • fíneáil a fhorchuirtear ar an gcuideachta i leith ciona faoi alt 1078 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 agus
 • pionós a bhfuil sé faoi dhliteanas é a íoc faoi alt 1071 nó 1073 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997,

tiocfaidh suim airgid chun bheith iníoctha faoin mbanna chun í a úsáid chun dliteanas iomlán na cuideachta nó cuid de a urscaoileadh i leith aon fhíneála nó pionóis den sórt sin.

Caithfidh íostréimhse bailíochta dhá bhliain a bheith ag an mbanna, ag tosú tráth nach luaithe ná mar a tharla an teagmhas as a n-eascraíonn an ceanglas don bhanna. Ní mór gur banc, cumann foirgníochta, cuideachta árachais nó institiúid chreidmheasa an t-urra faoin mbanna.

(Beidh an RA in idirthréimhse tar éis di an tAontas Eorpach a fhágáil. Tá an idirthréimhse seo le maireachtáil go dtí an 31 Nollaig 2020 . Mura bhfuil aon chomhaontú i bhfeidhm ina dhiaidh sin, beidh ar chuideachtaí nach bhfuil ach stiúrthóirí cónaitheacha sa RA acu alt 137 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Is é seo an riachtanas stiúrthóir a chónaíonn sa LEE a bheith ann).

Más rud é, tar éis corpraithe, go ndéanfaidh cuideachta iarratas ar dheimhniú ó chláraitheoir na gcuideachtaí agus go ndeonaítear deimhniú di ó chláraitheoir na gcuideachtaí go bhfuil nasc fíor agus leanúnach ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó a sheoltar sa Stát, beidh an chuideachta sin díolmhaithe ón gceanglas a bheith aici. stiúrthóir cónaitheach LEE amháin ar a laghad ó dháta an deimhnithe, fad a bheidh an deimhniú i bhfeidhm. Déantar iarratas ar an deimhniú seo ar Fhoirm B67, agus ní mór ráiteas ó na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de dhá mhí ó dháta an iarratais a bheith ag gabháil leis, le ráiteas go bhfuil forais réasúnacha ag na Coimisinéirí Ioncaim chun a chreidiúint go bhfuil nasc den sórt sin ag an gcuideachta. .

Déantar iarratas ar an deimhniú seo ar Fhoirm B67 , agus ní mór ráiteas ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur leis go bhfuil nasc fíor agus leanúnach ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá ar siúl sa Stát. Caithfidh an ráiteas seo a bheith laistigh de dhá mhí ó dháta an iarratais.

Nasc chuig leathanach na bhFoirmeacha

 

Nóta cleachtais CRO maidir le bannaí alt 137 (riachtanach i gcás nach bhfuil stiúrthóir cónaitheach LEE ag an gcuideachta) agus cuideachtaí nua

 • Iarrtar ar láithreoirí iarratais ar chorprú a bhfuil bannaí ag gabháil leo a shainaithint go soiléir.
 • Ní mór cloí leis na ceanglais fhorordaithe forghníomhaithe (.i. faoi Chomhshéala an Urraí).
 • Ba chóir cóip dheimhnithe den bhanna a chur faoi bhráid an CRO, in éineacht leis an bhFoirm A1.

 

Dáta éifeachtach an bhanna

Forordaítear tréimhse dhá bhliain mar an tréimhse íosta atá le sonrú mar thréimhse bailíochta an bhanna, tréimhse a bheidh le tosú tráth nach luaithe ná mar a tharla an teagmhas as ar eascair an ceanglas banna a chur i gcrích. Ina theannta sin, i gcás cuideachtaí nua, ní mór don bhanna a bheith i bhfeidhm amhail an dáta corpraithe.

Maidir le cuideachtaí nua, is é an teagmhas as a n-eascraíonn an ceanglas banna a chur i gcrích ná corprú cuideachta gan stiúrthóir cónaitheach. Mar sin féin, tá ceanglas reachtúil ann freisin go dtabharfar an banna don CRO réamhchorpraithe, in éineacht leis an bhFoirm A1.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go gcuireann alt 5 den bhanna ar chumas na bpáirtithe dáta tosaithe an bhanna a shonrú. Ní gá go gcomhfhreagraíonn sé seo leis an dáta a fhorghníomhaíonn na páirtithe an banna, agus mar sin tá solúbthacht áirithe ag na páirtithe.

Tá na ceanglais seo a leanas curtha i bhfeidhm ag an CRO maidir le dáta éifeachtach na mbannaí a fuarthas i ndáil le cuideachtaí nua:

Ní fhéadfaidh dáta éifeachtach an bhanna bheith níos faide ná ceithre lá oibre roimh dháta corpraithe na cuideachta, gan an dáta corpraithe san áireamh.

Mar is eol do chustaiméirí, baineann caighdeáin seirbhíse le gach scéim ionchorpraithe. Is iad seo:

 • *Fé Phrainn: corprú laistigh de dheich lá oibre tar éis don CRO na doiciméid a fháil
 • * Ar Líne A1: ionchorprú laistigh de chúig lá oibre
 • *Gnáth: cé nach bhfuil aon leibhéal seirbhíse ráthaithe, i ndáiríre tógann sé 15 lá oibre faoi láthair.

Agus an dáta a mbeidh éifeacht leis an mbanna á ríomh, ba cheart d’iarratasóirí, mar sin, an scéim ionchorpraithe atá á húsáid acu agus an caighdeán seirbhíse custaiméara ábhartha a chur san áireamh.

Beidh na dátaí éifeachtacha seo a leanas i bhfeidhm go praiticiúil:

 • *Fé Phrainn: ba chóir go mbeadh éifeacht leis an mbanna amhail agus ón gcúigiú lá oibre tar éis don CRO an Fhoirm A1 a fháil.
 • *Ar Líne A1: ba chóir go mbeadh éifeacht leis an mbanna amhail agus ón dáta a bhfaightear Foirm A1.
 • *Gnáthscéim: ba chóir go mbeadh éifeacht leis an mbanna amhail agus ón deichiú lá oibre tar éis an dáta a bhfaightear Foirm A1.

Sa chás go seolann an CRO iarratas ar ionchorprú in éineacht le banna ar ais chuig an láithreoir lena leasú, beidh gá le banna nua le dáta éifeachtach coigeartaithe i gcomhréir leis an méid thuas, mura gcuirtear an t-iarratas athbhreithnithe faoi bhráid an CRO arís laistigh de. cúig lá oibre.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach Bileog Faisnéise Uimh.17, An Ceanglas maidir le Stiúrthóir a Chónaíonn sa LEE a bheith agat.

 

Nasc chuig Bileoga Faisnéise

Ní bheidh duine ag tráth áirithe ina stiúrthóir ar níos mó ná 25 cuideachta. Ní áirítear cuideachtaí áirithe, áfach, chun líon na gcuideachtaí a bhfuil duine ina stiúrthóir orthu a ríomh. Ní áirítear na catagóirí cuideachta seo a leanas sa mheasúnú ar líon stiúrthóireachtaí duine:

 • cuideachta phoiblí theoranta;
 • cuideachta a bhfuil deimhniú faoi alt 140 d’Acht na gCuideachtaí 2014 i bhfeidhm ina leith.

Sa chás go bhfuil duine ina stiúrthóir ar dhá chuideachta nó níos mó, ar cuideachta shealbhaíochta an duine eile nó na cuideachtaí eile, áirítear iad seo mar chuideachta amháin.
Ina theannta sin, nuair is cuideachta an chuideachta a thagann faoi chatagóir amháin nó níos mó de chuideachta a shonraítear sa tábla a ghabhann le halt 142 d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfaidh an stiúrthóir nó an chuideachta Foirm B68 a sheachadadh ar an gcláraitheoir lena mbreithniú.

 

Tábla a ghabhann le halt 142 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

 • Cuideachta is sealbhóir ar cheadúnas faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971 nó atá díolmhaithe ón gceanglas faoin Acht sin ceadúnas den sórt sin a shealbhú.
 • Cuideachta a thagann faoi aon fhoráil (a mhéid is infheidhme maidir le cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna) de Sceideal 5 .

Más duine é duine atá á cheapadh ina stiúrthóir ar chuideachta, duine atá dícháilithe faoi láthair faoi dhlí stáit eile (cibé acu de bhun ordaithe ó bhreitheamh nó ó bhinse nó eile) ó bheith ceaptha nó gníomhú mar stiúrthóir nó rúnaí ar an gcuideachta. comhlacht corpraithe nó gnóthas, ceanglaítear ar an duine sin de réir dlí a chinntiú go bhfuil Foirm A1 comhlánaithe go cuí ag gabháil leis Foirm B74 . Nasc chuig leathanach na bhFoirmeacha

Má theipeann ar Fhoirm B74 a chomhdú sa chás go bhfuil duine atá á cheapadh ina stiúrthóir ar Fhoirm A1 dícháilithe thar lear, nó má tá Foirm B74 bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, meastar an duine sin a bheith faoi réir ordú dícháiliúcháin de bhun alt 842 Acht na gCuideachtaí 2014 . Is í tréimhse an dícháilithe mheasta sin ná an tréimhse atá fós gan chaitheamh ón dícháiliú coigríche.

Is féidir seoladh cónaithe stiúrthóra cuideachta a fhágáil ar lár freisin ach i gcúinsí teoranta amháin. Ní bhaineann sé le seoladh a soláthraíodh cheana féin don CRO.

Ní féidir le cuideachta stiúrthóra aonair ceanglais áirithe Acht na gCuideachtaí a shásamh trí shíniú an stiúrthóra aonair i gcáil dhéach mar stiúrthóir agus rúnaí araon. Cuireann Alt 134 d’Acht na gCuideachtaí 2014 cosc ​​air seo.

Forálann alt 134 d’Acht 2014
“Tá foráil de—
(a) an tAcht seo;
(b) ionstraim faoi; nó
(c) bunreacht cuideachta,
á cheangal nó á údarú do stiúrthóir nó do stiúrthóir rud a dhéanamh agus ní bheidh an rúnaí sásta trína bheith déanta ag an duine céanna nó ag an duine céanna a bheidh ag gníomhú mar stiúrthóir agus mar rúnaí, nó in ionad an rúnaí araon ”. (béim curtha leis)

Thug Acht na gCuideachtaí 2014 isteach coincheap na gcuideachtaí stiúrthóirí aonair. (Is féidir le cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna atá cláraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a bheith ina gcuideachtaí aonstiúrthóra (cuideachtaí LTD). Éilítear go fóill go mbeadh rúnaí cuideachta ar leith ag na cuideachtaí sin. Caithfidh rúnaí na cuideachta a bheith ina dhuine seachas an t-aon stiúrthóir atá ann cheana féin. Má cheapann an t-aon stiúrthóir cuideachta ar leith chun gníomhú mar rúnaí di, d’fhéadfadh an t-aon stiúrthóir atá i gceist a bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta rúnaíochta sin freisin. Mar sin féin, ní féidir leis/léi doiciméid a shíniú don chéad chuideachta mar rúnaí nuair a éilíonn doiciméad síniú an stiúrthóra agus an rúnaí araon .i. ní féidir le duine síniú mar stiúrthóir agus mar, nó in ionad, an rúnaí araon ar an bhfoirm chéanna. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil feidhm ag alt 134 d’Acht na gCuideachtaí a sholáthraíonn an riail seo freisin maidir le cuideachtaí a bhfuil beirt stiúrthóirí nó níos mó acu. Tá an cumas ag cuideachtaí duine cláraithe a cheapadh faoi alt 39 d’Acht na gCuideachtaí 2014 chun gníomhú thar ceann na cuideachta (foirm B46).

I measc na bhfoirmeacha suntasacha a éilíonn síniú an stiúrthóra agus an rúnaí araon tá:

Foirm A1 – doiciméad corpraithe na cuideachta agus
Foirm B1 – an tuairisceán bliantúil .

Caithfidh beirt daoine difriúla síniú a dhéanamh ar na foirmeacha. Mar an gcéanna agus mar a luadh thuas, bhainfeadh sé seo le cuideachtaí a mbeadh beirt stiúrthóirí ag síniú ar an bhfoirm B1. Ní féidir le duine amháin mar stiúrthóir an fhoirm chéanna a shíniú leis an rúnaí agus leis an stiúrthóir. Ní mór don dara stiúrthóir síniú freisin.

Má fhaightear foirm A1 nó B1 (nó foirm fhorordaithe ar bith eile a éilíonn síniú an stiúrthóra agus an rúnaí araon le haghaidh deimhnithe) agus na comharthaí aonair céanna leis an stiúrthóir agus leis an rúnaí araon, diúltófar don fhoirm seo agus cuirfear ar ais chuig an láithreoir í.