Tá sé tábhachtach go sásaíonn daoine atá ina gcuideachtaí iad féin maidir le hinghlacthacht an ainm bheartaithe sula gcuirtear doiciméid faoi bhráid an CRO, ag cur san áireamh go bhféadfadh agóid a bheith ann tar éis an ionchorpraithe, rud a d’fhéadfadh treoir a thabhairt don chuideachta a hainm a athrú dá bharr. ag an gCláraitheoir de bhun alt 30 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Moltar d’iarratasóirí a sheiceáil nach bhfuil an t-ainm molta cosúil leis an gceann atá cláraithe cheana féin trí chlár na gcuideachtaí a sheiceáil ag úsáid CORE .

Ní sheiceálann an CRO ainmneacha cuideachta molta in aghaidh ainmneacha ar an gclár ainmneacha gnó agus ar chlár na dtrádmharcanna. Moltar d’iarratasóirí, mar sin, na cláir seo a sheiceáil lena chinntiú nach dtagann an t-ainm cuideachta atá beartaithe salach ar ainm gnó nó trádmharc ós rud é go bhféadfadh aon duine a éilíonn go bhfuil ceart aige nó aici an t-ainm sin caingean sáraithe nó caingean aistrithe sibhialta a dhéanamh chuig. a leas a chosaint.

Is féidir leat clár na n-ainmneacha gnó a sheiceáil saor in aisce freisin, ag baint úsáide as CORE .

Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh ar chlár na dtrádmharcanna ag Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann .

Níl an tseirbhís seo ar fáil ach ar líne ag CORE . Tá clárú le CORE saor in aisce.

Is féidir an t-ainm a chur in áirithe ar feadh 28 lá agus is é costas an iarratais seo ná €25.00. Féach leathanach Cúlchiste Ainm na Cuideachta le haghaidh tuilleadh eolais.

D’fhéadfadh go mbeadh ar an CRO ainm a dhiúltú, más rud é:

 • tá sé comhionann nó cosúil le hainm atá ar chlár na gcuideachtaí cheana;
 • tá sé maslach;
 • mholfadh sé urraíocht stáit.

Moltar d’iarratasóirí, mar sin, gan speansais a tharraingt orthu féin maidir leis an ainm molta (m.sh. comharthaí a ullmhú, ceannteidil páipéar, stáiseanóireacht, etc.) sula bhfaightear an deimhniú corpraithe a bheidh ina dheimhniú go bhfuil an chuideachta cláraithe.

Tabhair faoi deara freisin go ndeir Alt 30 d’Acht na gCuideachtaí 2014, má tá d’ainm roghnaithe róchosúil le hainm cuideachta eile, agus má ghlactar leis lena chlárú ag an CRO, de bharr neamhaireachta nó eile, d’fhéadfaí agóid a dhéanamh ar fhorais chosúlachta. i scríbhinn chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí laistigh de shé mhí tar éis corprú do chuideachta agus d’fhéadfadh an Cláraitheoir treoir a thabhairt duit ainm na cuideachta a athrú. Agus é ag breithniú an bhfuil na hainmneacha ró-chosúil, tabharfaidh an Cláraitheoir aird ar na fachtóirí ábhartha go léir a thugann le tuiscint go bhfuil cosúlachtaí ann agus as a dtiocfaidh mearbhall ar ainmneacha an dá chuideachta.

Má ordaíonn an Cláraitheoir, de bhun alt 30 d’Acht na gCuideachtaí 2014, do chuideachta a hainm a athrú, ní mór an t-athrú sin a dhéanamh laistigh de shé seachtaine ó dháta ordacháin an Chláraitheora nó cibé tréimhse is faide a cheadóidh sí. Beidh cuideachta nach gcomhlíonann an treoir incháilithe le haghaidh ionchúisimh.

Tá na treoirlínte seo a leanas chun cabhrú le measúnú a dhéanamh ar inghlacthacht nó eile ainmneacha cuideachtaí:

 • Moltar go ginearálta focail bhreise a chur in ainmneacha cuideachtaí chun idirdhealú leordhóthanach a dhéanamh idir ainmneacha. Ní leor focail áirithe agus a ngiorrúchán mar aon le haicinn agus marcanna poncaíochta chun idirdhealú a dhéanamh idir ainmneacha cuideachtaí. I measc samplaí de na focail sin tá an t-alt cinnte agus na focail “cuideachta”, “co”, “corparáid”, “agus”, “&”, “seirbhís”, “seirbhísí”, “teoranta”, etc. Ní mheastar go bhfuil logainmneacha ina n-idirdhealú leordhóthanach idir ainmneacha cuideachtaí, m.sh. Éire, Baile Átha Cliath, Iarthar, etc.
 • D’fhéadfadh nach mbeadh gnéithe tuairisciúla comhchosúla, m.sh. preas/priontáil, foireann/gníomhaireacht fostaíochta, nó cáilíocht ghinearálta nó lag san áireamh mar “gabháltas”, “grúpa”, “córas”, “seirbhísí”, “idirnáisiúnta”, etc. a mheas mar idirdhealú leordhóthanach idir ainmneacha cuideachtaí.
 • Ba cheart cúram ar leith a ghlacadh maidir le hainmneacha a meastar go bhfuil gné shainiúil ag baint leo ie ainmneacha atá comhdhéanta go príomha d’fhocail chomhdhéanta nó d’fhocail nach bhfoclóirí iad. D’fhéadfadh sé nach leor focail cháilitheacha a áireamh chun idirdhealú a dhéanamh idir ainmneacha cuideachtaí.
 • Diúltófar ainmneacha atá comhchosúil ó thaobh foghraíochta agus/nó amhairc de. Áirítear leis seo ainmneacha ina bhfuil éagsúlacht bheag sa litriú agus nach ndéanann an éagsúlacht difríocht shuntasach idir na hainmneacha.
 • Ní ghlacfar le huimhir léi féin mar mharc idirdhealaitheach dóthanach, mura bhfuil an chuideachta lena mbaineann ina cuid den ghrúpa céanna.
 • Tá sé toirmiscthe bliain a úsáid i uimhreacha chun idirdhealú a dhéanamh idir dhá chuideachta a bhfuil an t-ainm céanna acu ar bhealach eile.
 • Ní féidir ainmneacha ina bhfuil focail áirithe a úsáid mura gceadaíonn na comhlachtaí cuí iad. Mar shampla, ní féidir na focail “banc”, “baincéir”, “baincéireacht”, “banc”, a úsáid ach amháin le cead ó Bhanc Ceannais na hÉireann. Baineann sé seo freisin le hainmneacha ar nós “hollybank”, “sweetbank”, “banc canála”, “bancorp”, etc. agus an sloinne “Banc” d’ainneoin go bhféadfadh sé nach bhfuil sé ar intinn ag an gcuideachta gnó baincéireachta a dhéanamh.
 • Ní féidir focail mar “sochaí”, “comharchumann”, “comharchumann” nó “Aontas” a úsáid mura bhfuil cead faighte roimh ré ó Chláraitheoir na gCara-Chumann agus má thugann sé sin é.
 • Ní féidir na focail “Ollscoil” (Ollscoil), “Coláiste Teicniúil Réigiúnach” (Ceardcholáiste Réigiúnach) agus “Institiúid Teicneolaíochta” a úsáid mura bhfuil cead iarrtha agus tugtha ag an Roinn Oideachais.
 • Má chuimsíonn ainm focail a thugann feidhmeanna sonracha le tuiscint m.sh. “cuideachta shealbhaíochta”, “grúpa” etc., d’fhéadfadh go mbeadh tuilleadh faisnéise ag teastáil ón CRO chun tacú leis an iarratas.
 • I gcás an fhocail “Carthanacht”, féadfaidh an CRO tuilleadh faisnéise a lorg chun tacú leis an iarratas.
 • Tá cosc ​​ar úsáid an fhocail “caighdeánach”.
 • Ní féidir an focal “ailtire” ina aonar nó i gcomhcheangal le haon fhocail nó litreacha eile, nó ainm, teideal nó tuairisc a thugann le tuiscint go bhfuil an duine cláraithe amhlaidh, a úsáid mura bhfuil Fógra Cinnidh eisithe ag Institiúid Ríoga na nAiltirí. Éire (RIAI). Ní bhaineann sé seo leis na hainmneacha “ailtire tírdhreacha”, “ailtire cabhlaigh”, “teicneoir ailtireachta”, “teicneolaí ailtireachta”, agus “ailtire dearaidh intí” agus téarmaí comhchosúla.
 • Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh go mbeadh ceanglas ar roinnt cuideachtaí bainistíochta Cuideachta Bainistíochta Úinéirí a áireamh in ainm na cuideachta. Forálann alt 14(3) den Acht um Fhorbairtí Ilaonad 2011 go n-áireofar na focail “cuideachta bainistíochta úinéirí” in ainm gach cuideachta bainistíochta úinéara lena mbaineann an t-alt seo, agus féadfar na focail sin a ghiorrú go “OMC”. . A14(4) “Tá feidhm ag an alt seo maidir le cuideachtaí bainistíochta úinéirí forbairtí ilaonad nach ndearnadh aon chonradh chun aonad cónaithe a dhíol ina leith roimh achtú an Achta seo”. Cuireadh tús le hAlt 14 ar an 24 Eanáir 2011.
 • Is féidir tuilleadh soiléirithe a lorg maidir le húsáid na bhfocal “Cumann Tráchtála”. D’fhéadfadh go mbeadh gá le cead ó Chomhlachais Éireann.
 • Ní féidir ach ainm Societas Europaea a chur roimh nó a leanúint leis an ngiorrúchán SE. Nuair a úsáidtear an téarma ‘SE’ ag tús nó ag deireadh an ainm, sainítear gur Cuideachta Eorpach í.

Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, cuirtear cineálacha cuideachtaí san áireamh ag deireadh ainm na cuideachta mura bhfuil siad díolmhaithe. Cineálacha cuideachtaí: Ní fhéadfaidh na focail seo a leanas a bheith ina n-ainm ach ag cuideachtaí ar cineálacha áirithe cuideachta iad:-

 • Teoranta (ltd) – Teoranta (teo)
 • Comhlacht Poiblí Teoranta (cpt) – Cuideachta Phoiblí Teoranta (cpt)
 • Comhlacht Gníomhaíochta Ainmnithe (dac) – Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (cga)
 • Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta (clg) – Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta (ctr)
 • Cuideachta Neamhtheoranta (uc) – Cuideachta Neamhtheoranta (cn).

Ní mór do gach gnóthas a ainm a phéinteáil nó a ghreamú den taobh amuigh de gach oifig nó áit ina bhfuil an gnó ar siúl, fiú más teach stiúrthóirí é. Caithfidh an t-ainm a bheith feiceálach agus inléite araon.

Ina theannta sin, ní mór don chuideachta a hainm a lua, i litreacha inléite, ar chinn litreacha cuideachta, foirmeacha ordaithe, sonraisc, etc. Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ceanglais reachtúla, féach Ceannlitreacha .

Cuideachta le dliteanas teoranta a ionchorprú gan an cineál cuideachta “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” a áireamh ag deireadh ainm na cuideachta

Féadfar na frásaí “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” (Féach Alt 971 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ) nó “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” nó “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” (Féach Alt 1180 Acht na gCuideachtaí 2014 ) a scor ó ainm na cuideachta. áit:

  (a) gurb iad na cuspóirí atá leis an tráchtáil, an ealaín, an eolaíocht, an t-oideachas, an reiligiún, an charthanacht nó aon rud forordaithe eile a chur chun cinn, agus

  (b) a bhunreacht:
  i ) a cheangal ar a bhrabúis (más ann) nó ar a ioncam eile a úsáid chun a cuspóirí a chur chun cinn,
  ii) a thoirmeasc díbhinní a íoc lena chomhaltaí, agus
  iii) a cheangal ar na sócmhainní go léir a bheadh ​​ar fáil murach sin dá comhaltaí a aistriú ar a foirceannadh go dtí cuideachta eile a gcomhlíonann a cuspóirí mír (a) agus a chomhlíonann ceanglais na míre seo, agus

  (c) stiúrthóir nó rúnaí de chuid na cuideachta (nó, i gcás comhlachais atá ar tí a fhoirmiú mar chuideachta theoranta, duine de na daoine a bheidh ina chéad stiúrthóirí nó an duine a bheidh ina chéad rúnaí ar an gcuideachta). go bhfuil ráiteas san fhoirm fhorordaithe seachadta ag an gcuideachta do Chláraitheoir na gCuideachtaí go gcomhlíonann an chuideachta nó, i gcás inarb infheidhme, go gcomhlíonfaidh sí ceanglais na míreanna (a) agus (b) thuas.

Diúltóidh an Cláraitheoir aon chomhlachas atá ar tí a bhunú mar chuideachta theoranta a chlárú mar DAC faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta faoi ainm nach n-áirítear an focal “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” mura rud é go bhfuil ráiteas ann dá bhun. go (c) thuas a bheith seachadta.

Diúltóidh an Cláraitheoir do chlárú mar CLG, Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta, aon chomhlachas atá le bunú mar chuideachta theoranta faoi ainm nach n-áirítear an focal “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” nó “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” mura ráiteas é. de bhun (c) thuas a bheith seachadta.

Forálann alt 971(4)/1180(4) go dtoirmisctear ar chuideachta a bhí díolmhaithe, de bhun alt 24(1) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (arna leasú), ón gcineál cuideachta a áireamh ina hainm a bunreacht a athrú ionas go mbeidh sí toirmiscthe. scoirfidh sé de chomhlíonadh cheanglais alt 971(1)/1180(1).

Forálann alt 971(5)/1180(5) má thagann sé ar aird an Chláraitheora go ndearna cuideachta a d’éiligh an díolúine ó úsáid an chineáil cuideachta aon ghnó seachas aon cheann dá cuspóirí a chur chun cinn, nó go bhfuil iarratas déanta aici. aon bhrabúis nó ioncam eile dá cuid ar shlí seachas le linn na cuspóirí sin a chur chun cinn, nó má tá díbhinn íoctha aige le haon duine dá chomhaltaí, féadfaidh an Cláraitheoir i scríbhinn a ordú don chuideachta a hainm a athrú laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san ordachán críochnaíonn an t-ainm leis an gcineál cuideachta ábhartha agus is í an chuideachta a dhéanfaidh an t-athrú ainm de réir alt 30 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Duine a sholáthraíonn faisnéis atá mícheart, bréagach nó míthreorach sa ráiteas a thugtar de bhun alt 971(1)(c)/1180(1)(c), nó a athraíonn a bhunreacht de shárú ar alt 971(4)/1180(4) , nó go mainneoidh sé nó sí ordachán ón gCláraitheoir faoi alt 971(5)/1180(5) a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion chatagóir 3, a bheidh inchúisithe sa Chúirt Dúiche ag an gCláraitheoir.

Féadfaidh ráta laghdaithe cánach a bheith i bhfeidhm i gcás cuideachta a choisceann a bunreacht ar aon chuid dá brabús a dháileadh ar a comhaltaí. Is ceist í seo le cinneadh ag na Coimisinéirí Ioncaim. Tabhair faoi deara, le do thoil, má tá sé ar intinn ag cuideachta ar mian léi leas a bhaint as an díolúine alt 971/1180 stádas carthanúil a lorg ó na Coimisinéirí Ioncaim, caithfidh príomhchuspóir na cuideachta a bheith carthanúil agus ní mór clásal sonrach a chur isteach ina meabhrán comhlachais freisin.

Cuideachta Nua
Ba cheart d’iarratasóirí na doiciméid seo a leanas, nach mór iad ar fad a chomhdú le chéile, a chur ar fáil don CRO maidir le cuideachta atá ag déanamh iarratais ar ionchorprú:

 • Foirm G5 (dearbhú comhlíonta)
 • Foirm A1 (iarratas ar chorprú)
 • Banna (mura bhfuil aon stiúrthóir a chónaíonn sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ann)
 • Cló soiléir den bhunreacht ina bhfuil sínithe bunaidh chomhaltaí na cuideachta molta.

Cuideachta Láithreach
Ba cheart d’iarratasóirí maidir le cuideachta atá bunaithe cheana féin, .i. a bhfuil bunreacht cláraithe aici cheana féin leis an CRO agus a fuair deimhniú corpraithe, na doiciméid seo a leanas a thabhairt don CRO, agus ní mór gach ceann díobh a chomhdú le chéile:

 • Lámhleabhar G1Q maidir le hathrú ainm
 • Foirm G5 (dearbhú comhlíonta)
 • Cóip shoiléir den bhunreacht leasaithe
 • Toisc go bhfuil an chuideachta ag athrú a hainm chun an cineál cuideachta a scriosadh, ba cheart don chuideachta Foirm G1 maidir le leasú ar bhunreacht na cuideachta a chomhdú ar líne le cóip den bhunreacht leasaithe.

Níl sé mar fheidhm ag Cláraitheoir na gCuideachtaí a chinntiú go bhfuil comhdhéanamh cuideachta leagtha amach chun intinn na gcomhaltaí/na gcomhaltaí beartaithe a chur in iúl.

Nuair a ionchorpraítear í, is féidir le cuideachta a hainm a athrú. Féach ar an leathanach Athrú Ainm