Is féidir iarratais chun cuideachtaí a ionchorprú a chur isteach faoi cheann amháin de dhá scéim, a bhfuil caighdeán seirbhíse custaiméara difriúil ag an dá cheann acu.

Scéimeanna

  • Fé Phráinn A1 Ar Líne: cúig lá oibre
  • Gnáth Ar Líne A1: deich lá oibre

Déantar doiciméid a phróiseáil in ord croineolaíoch agus tá siad faoi réir seiceálacha. Próiseáiltear na doiciméid a chuirtear ar ais lena gceartú de réir an dáta a gcuirtear faoi bhráid an CRO arís iad.

Reserve Ainm na Cuideachta
Níl an tseirbhís seo ar fáil ach ar líne ar CORE . Tá clárú le CORE saor in aisce. Is féidir an t-ainm a chur in áirithe ar feadh 28 lá agus is é costas an iarratais seo ná €25.00, ar féidir é a íoc roimh ré le cárta creidmheasa nó a ghearradh ar do chuntas sa CRO. Má chuirtear é seo i láthair laistigh den 28 lá sonraithe laghdófar an táille corpraithe faoi €25.00. Féach Cuir Ainm Cuideachta in áirithe le haghaidh tuilleadh eolais. Is féidir leat oiriúnacht ainm cuideachta a sheiceáil saor in aisce leis an áis seo.

Scéim Ar Líne Fhé Phráinn A1
Feidhmíonn an CRO scéim corpraithe cuideachta (dá ngairtear an scéim Fé Phrainn A1 ar líne) a dhéanann cuíchóiriú ar ionchorprú cuideachtaí a theastaíonn le haghaidh úsáid tráchtála láithreach ag tionscnóirí cuideachtaí. Faoin scéim seo déanann an CRO a dícheall Deimhniú Corpraithe a sholáthar do rannpháirtithe laistigh de chúig lá oibre, tar éis na doiciméid aighneachta ábhartha a bheith comhlánaithe i gceart agus curtha isteach ag an CRO. Baineann an scéim le cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna (LTD agus DACS), cuideachtaí neamhtheoranta agus Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta.

Cuireann tionscnóirí cuideachtaí dréacht-bhunreacht (meabhrán agus airteagail chomhlachais) faoi bhráid an CRO lena cheadú. Nuair a fhaomhtar é, déanann an t-iarratasóir an dréacht a phriontáil, de réir sonraíochtaí CRO, agus is é an téacs caighdeánach é a scrúdófar gach iarratas amach anseo. Coinníonn an CRO cóip de leagan clóite an mheabhráin agus na n-alt chun comparáid a dhéanamh le hiarratais a fhaightear ó rannpháirtithe. Déantar é seo lena chinntiú nach n-athrófar an t-ábhar ó fheidhmchlár amháin go dtí an chéad iarratas eile.
Ní éilíonn cuideachtaí a thaisctear faoin scéim an gnáthleibhéal airde aire ag an gcéim ionchorpraithe mar go ndearnadh seiceáil orthu roimhe seo, rud a fhágann gur féidir deimhnithe a eisiúint laistigh den teorainn cúig lá oibre. Toisc gurb é cuspóir na scéime éascú a dhéanamh ar thionscnóirí cuideachtaí a dteastaíonn ionchorprú tapa uathu, ní féidir aon leasú a dhéanamh ar an téacs ceadaithe gan cead sainráite a fháil roimh ré ón CRO.

Tá na coinníollacha infheidhmithe leagtha amach ar fhoirm iarratais Fhé Phráinn .

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach gcruthaíonn Ballraíocht scéim Fhé Phráinn comhpháirtíocht, caidreamh nó gníomhaireacht nó comhfhiontar de chineál ar bith idir an CRO agus an Comhalta. Ní thabharfaidh Comhalta de scéim Fhé Phráinn le fios go bhfuil sé nó sí mar ionadaí nó baint nó baint eile leis an CRO. Gan teorainn leis an méid thuas, ní úsáidfidh Comhalta de scéim Fhé Phráinn ná ní dhéanfaidh sé tagairt don CRO agus/nó dá lógó ar a shuíomh Gréasáin nó in aon litríocht fógraíochta, margaíochta nó poiblíochta nó preaseisiúint nó ráiteas gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón CRO.

Le haghaidh sonraí breise faoin scéim déan teagmháil leis an CRO le do thoil:

 

Gnáthscéim A1 Ar Líne
Is scéim ionchorpraithe cuideachta leictreonach í. Faoin scéim seo déanann an CRO iarracht Deimhniú Corpraithe a sholáthar do rannpháirtithe laistigh de dheich lá oibre tar éis na doiciméid aighneachta ábhartha a chomhlánú i gceart agus a thaisceadh ag an CRO.