Tar éis do bhrainse a bheith cláraithe, ceanglaítear air fógra a thabhairt don CRO faoi athruithe ar a sonraí cláraithe agus doiciméid chuntasaíochta a chomhdú.

Ceanglaítear ar gach cuideachta, lena n-áirítear cuideachtaí príobháideacha, a oibríonn brainse sa Stát doiciméid chuntasaíochta a chomhdú.

Is cóip iad na doiciméid sin de na doiciméid chuntasaíochta, don bhliain airgeadais lena mbaineann, a gceanglaítear ar an gcuideachta LEE a chur faoi deara iad a ullmhú, agus a phoibliú, i gcomhréir le dlíthe an stáit LEE ina bhfuil sé corpraithe. Déanfar na doiciméid chuntasaíochta sin a sheachadadh amhlaidh don Chláraitheoir tráth nach déanaí ná 30 lá (úsáid Foirm F7 saor in aisce,(e) tar éis an dáta deiridh ar ar ceanglaíodh ar an gcuideachta LEE a chur faoi deara na doiciméid chuntasaíochta sin a phoibliú de réir dhlíthe an stáit LEE ina bhfuil sé corpraithe.

Is tagairt í cóip de dhoiciméad cuntasaíochta do chóip a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas—
(a) más fíorchóip é den bhunchóip ach amháin i gcás na difríochta go mbeidh an síniú nó na sínithe atá ar an mbunchóip, agus aon dáta nó dátaí air, le feiceáil i bhfoirm chló-chur ar an gcóip, agus
(b) go mbeidh deimhniú stiúrthóra agus rúnaí na cuideachta ag gabháil leis, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an rúnaí i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den bhunchóip í (agus cóip den sórt sin). is leor deimhniú a bhaineann leis na doiciméid chuntasaíochta go léir a luaitear i bhfo-alt (2) agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar gheall ar an difríocht a cheadaítear le mír (a) maidir le foirm sínithe nó dáta).

Ní bhaineann ceanglais chuntais le hinstitiúidí creidmheasa

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha

Tá an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) comhdhéanta de 27 ballstát an AE, (an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Phortaingéil, an Spáinn, an tSualainn, an Chipir , Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, an tSlóvaic, an tSlóivéin agus an Rómáin), chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua.

Tá brainse cuideachta seachtrach ón RA agam atá cláraithe leis an CRO. An gcaithfidh mé athchlárú?

Níl. Sa chás go bhfágann an RA an tAontas Eorpach gan aon chomhaontú, beidh an chuideachta sheachtrach faoi réir tuairisceáin bhliantúla a chomhdú leis an CRO faoi reachtaíocht na dtíortha neamh-LEE. Tá feidhm ag alt 1304 d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le haon athruithe ar fhaisnéis na cuideachta a chur isteach. Tá feidhm ag alt 1305/1306 d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir leis na tuairisceáin bhliantúla.

Luaigh cá bhfuil gá le tuairisceáin a thíolacadh
Ba cheart na doiciméid chuntasaíochta sin a sheachadadh ar an gCláraitheoir sa chaoi is go gceanglaítear, más amhlaidh an cás, iad a phoibliú, i gcomhréir le dlíthe an stáit ina bhfuil sé corpraithe.
Más rud é gur as Stát do chuideachta neamh-LEE ina bhfuil tuairisceán ag teastáil, roghnaíonn sí amhlaidh féadfaidh sí cóip de na cuntais, agus tuarascáil bhliantúil stiúrthóirí orthu (arna ullmhú de réir—
(i) Treoir Chuntasaíochta (de réir bhrí Chuid 6 Acht na gCuideachtaí 2014); nó
(ii) caighdeáin tuairiscithe airgeadais idirnáisiúnta, cuntais agus tuarascáil bhliantúil na stiúrthóirí orthu; agus mura rud é go bhfuil na himthosca den sórt sin nach gceanglaítear leis an ngníomh Comhphobail iomchuí iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais sin, a chur faoi deara na cuntais sin agus an tuarascáil bhliantúil sin a iniúchadh de réir na Treorach Iniúchóireachta (de réir bhrí Rialacháin Iniúchóireachta 2016 IR 312 de 2016). . Ba cheart dó cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí ar na cuntais sin agus an tuarascáil bhliantúil sin a chomhdú freisin mura bhfuil díolúine aige.

 

Luaigh cá háit nach gá tuairisceáin a thíolacadh
Mura bhfuil aon cheanglas, faoi dhlíthe an stáit ina bhfuil sé corpraithe, go gcuirfidh sí faoi deara doiciméid chuntasaíochta a ullmhú, cuirfidh an chuideachta neamh-LEE faoi deara, in aghaidh gach bliana a ullmhú de réir—
(i) Treoir Chuntasaíochta (de réir bhrí Chuid 6 Acht na gCuideachtaí 2014); nó
(ii) caighdeáin tuairiscithe airgeadais idirnáisiúnta, cuntais agus tuarascáil bhliantúil na stiúrthóirí orthu; agus mura rud é go bhfuil na himthosca den sórt sin nach gceanglaítear leis an ngníomh Comhphobail iomchuí iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais sin, a chur faoi deara na cuntais sin agus an tuarascáil bhliantúil sin a iniúchadh de réir na Treorach Iniúchóireachta (de réir bhrí Rialacháin Iniúchóireachta 2016 IR 312 de 2016). . agus ba cheart iad a sheachadadh chuig an gCláraitheoir tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an dáta a gcríochnaítear a n-ullmhú.

Treoir Chuntasaíochta i gCuid 6 Ciallaíonn Acht na gCuideachtaí 2014 Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ráitis airgeadais bhliantúla, ráitis airgeadais chomhdhlúite agus tuarascálacha gaolmhara cineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43. /CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 78/660/CEE agus 83/349/CEE ón gComhairle.

Ceanglaítear ar chuideachtaí atá cláraithe mar chuideachtaí eachtracha sonraí muirear ar, agus glacadóirí, a gcuid maoine sa Stát a chlárú. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar nósanna imeachta atá le leanúint agus na foirmeacha a úsáidfear, féach Morgáistí agus Táillí .

Athruithe ar mheabhrán agus/nó airteagail chomhlachais, athrú ar ainm, caipiteal, etc.: Ní mór meabhrán agus/nó airteagail chomhlachais a dheimhniú agus nuair is gá iad a fhíordheimhniú mar atá leagtha amach i mbileog eolais uimh. 5. Féach freisin Deimhniú aistriúcháin ar an mbileog seo. Íoslódáil an fhoirm F2 laistigh de 30 lá.

 

Athruithe ar na daoine atá údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh ar an gcuideachta/na daoine atá freagrach as comhlíonadh an Achta a chinntiú: Comhdaigh Foirm F3 laistigh de 30 lá.

 

Athrú ar sheoladh brainse sa Stát: Comhdaigh an Fhoirm F4 laistigh de 30 lá. Is féidir Foirm F4 a chomhdú ar líne ag baint úsáide as CORE saor in aisce.

 

Leathanach Foirmeacha

 

Foirceannadh Brainse
Fógra faoi leachtú/dócmhainneacht/dúnadh
Ceanglaítear ar bhrainsí sonraí a fhógairt faoi fhoirceannadh na cuideachta, faoi leachtaitheoir a cheapadh, faoi fhoirceannadh leachtaithe, faoi imeachtaí dócmhainneachta, faoi chomhshocraíochtaí, faoi imshocraíochtaí nó faoi aon imeachtaí cosúil leis a bhfuil an chuideachta faoina réir agus faoi dhúnadh an bhrainse. Ní mór Foirm F14 a sheachadadh chuig an CRO laistigh de 30 lá tar éis di.

Ní mór do gach foirm a bheith sínithe ag an duine a chónaíonn sa stát seo atá údaraithe le freagracht as comhlíonadh an Achta a chinntiú.