Déileálann Caibidil 6, Cuid 4 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le Cruinnithe Ginearálta agus Rúin. Ceanglaítear ar chuideachta Cruinniú Ginearálta Bliantúil a thionól gach bliain faoi alt 175, nach mó ná 15 mhí idir CGBanna. Ceanglaítear fós ar chuideachta CGB a thionól laistigh de 18 mí tar éis a corpraithe.

Níor tionóladh an cruinniú
Ní gá do Chuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna atá cláraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (cuideachta TEO), CGB a thionól i gcás ina ndéanfaidh na comhaltaí go léir atá i dteideal freastal agus vótáil ag cruinniú ginearálta den sórt sin a shíniú, roimh an dáta is déanaí don tionól. den chruinniú sin, rún scríofa.

Caithfidh an rún scríofa

 • admháil a fháil ar na ráitis airgeadais a bheadh ​​leagtha faoi bhráid an chruinnithe,
 • gach ábhar dá leithéid a réiteach ag an CGB agus freisin
 • a dheimhniú nach bhfuil aon athrú beartaithe ar cheapadh an duine (más ann) atá, ar dháta an rúin, arna cheapadh mar iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta.

 

Ní mór do gach cineál cuideachta eile, cibé acu Cuideachtaí Poiblí Teoranta, Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe, Cuideachtaí Neamhtheoranta nó Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta, CGB a thionól i gcás ina bhfuil 2 chomhalta nó níos mó acu.

Is féidir Cruinniú Ginearálta Bliantúil a thionól lasmuigh den Stát nuair a bhíonn comhaontú d’aon ghuth ann, nó mura mbíonn sé de dhualgas air socruithe riachtanacha a dhéanamh chun a chinntiú gur féidir le comhaltaí a bheith rannpháirteach i gcruinniú den sórt sin ar bhealaí teicneolaíochta gan an Stát a fhágáil. Tá an gnó nach mór a áireamh ag CGB leagtha amach in Alt 186.

Áireofar le gnó an chruinnithe ghinearálta bhliantúil:

 • ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta agus thuarascáil na stiúrthóirí a bhreithniú agus, mura bhfuil an chuideachta i dteideal agus má bhain sí leas as an díolúine ó iniúchadh faoi alt 360 nó 365, tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar na ráitis sin agus an tuarascáil sin;
 • athbhreithniú ag comhaltaí ar ghnóthaí na cuideachta;
 • ach amháin nuair a fhoráiltear a mhalairt i mbunreacht na cuideachta
  ○ díbhinn a dhearbhú (más ann) de mhéid nach mó ná an méid atá molta ag na stiúrthóirí; agus
  ○ údarú na stiúrthóirí chun luach saothair na n-iniúchóirí reachtúla (más ann dóibh);
 • i gcás ina bhforáiltear amhlaidh i mbunreacht na cuideachta, toghadh agus atoghadh stiúrthóirí;
 • ach amháin i gcás ina bhfuil an chuideachta i dteideal agus gur bhain sí leas as an díolúine ó iniúchadh, iniúchóirí reachtúla a cheapadh nó a athcheapadh; agus
 • i gcás ina bhforáiltear amhlaidh i mbunreacht na cuideachta, luach saothair na stiúrthóirí.

Meastar gur Cruinnithe Ginearálta Urghnách iad gach cruinniú ginearálta, seachas CGB. Ní mór fógra faoi gach cruinniú ginearálta a thabhairt do gach comhalta, stiúrthóir, agus rúnaí na cuideachta chomh maith le hionadaí pearsanta comhalta nach maireann. Má cheaptar iniúchóir, gheobhaidh siad fógra freisin.

Ní mór fógra 7 lá a bheith ag gach cruinniú ginearálta sula nglaofar air. Mar sin féin, ní mór fógra 21 lá a bheith ag CGB nó ag cruinniú ag a bhfuil rún speisialta le rith. Forálann alt 181(2) do ghearrfhógra cruinnithe ina n-aontaíonn gach comhalta atá i dteideal freastal, agus vótáil agus nuair a chomhaontaíonn na hiniúchóirí freisin (má cheaptar iad).

Féadfaidh 2 dhuine a bheith i gcóram faoi alt 182 mura sonraíonn a bhunreacht a mhalairt nó nuair is cuideachta comhalta aonair an chuideachta. Déileálann alt 183 den Acht le seachvótálaithe agus leagann alt 184 amach foirm seachvótálaithe. Tagann na hailt seo in ionad roinnt de na réimsí i dTábla A den Sceideal a ghabhann le hAchtanna na gCuideachtaí 1963-2013 roimhe seo.

Éilíonn rún speisialta tromlach 75% de na vótaí a chaithfidh na comhaltaí atá i dteideal vóta a chaitheamh. Úsáidtear Foirm G1 chun rún speisialta a chur isteach. Sainmhínítear gnáthrún san Acht seo (alt 191) agus ciallaíonn sé rún arna rith trí thromlach simplí de na vótaí a chaitear ag na comhaltaí, atá i dteideal vótáil, le vótáil go pearsanta nó trí sheachvótálaí ag cruinniú ginearálta den chuideachta. Úsáidtear Foirm G2 chun gnáthrún a chur isteach.

Rúin scríofa
Féadfaidh rún scríofa faoi Acht 2014 a bheith ina rún speisialta nó ina ghnáthrún. Féach ailt 193 agus 194, le do thoil. Rún scríofa d’aon toil is ea rún i scríbhinn, arna shíniú ag comhaltaí uile na cuideachta atá de thuras na huaire i dteideal bheith i láthair agus vótáil. Roimhe seo, faoi na Sean-Achtanna na gCuideachtaí, ní fhéadfaí an rún scríofa seo a úsáid ach amháin nuair a rinne airteagail na cuideachta foráil dó.
Mar sin féin, in Acht 2014, baineann sé seo le gach cuideachta TEO (cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna faoi Chuid 2 den Acht nua).

Rún scríofa tromlaigh

 • folaíonn sé gnáthrún nó rún speisialta agus athraíonn na ceanglais de réir an tromlaigh is gá.
 • Tagann rún scríofa tromlaigh i bhfeidhm níos déanaí ná rún scríofa a ritheadh ​​d’aon toil.
 • Tagann gnáthrún scríofa tromlaigh i bhfeidhm seacht lá tar éis an tsínithe deiridh, tagann rún speisialta scríofa tromlaigh i bhfeidhm 21 lá tar éis an tsínithe deiridh mura dtarscaoileann comhaltaí an ceart sin faoi alt 194(10) nó má shonraíonn rún dáta áirithe.
 • Ní féidir le Cuideachtaí Poiblí Teoranta (PLC), Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta (CLG) nó Cuideachtaí Neamhtheoranta (ULC/PUC/PULC) rún scríofa tromlaigh a úsáid.
 • Ní féidir rún chun iniúchóir nó stiúrthóir a chur as oifig a rith trí rún scríofa d’aon toil/tromlach.
 • I ngnáthrún scríofa tromlaigh, ciallaíonn tromlach riachtanach na gcomhaltaí comhalta nó comhaltaí atá ina n-aonar nó le chéile, tráth sínithe an rúin lena mbaineann, in ionannas le breis agus 50 faoin gcéad de chearta iomlána voltais na gcomhaltaí go léir, ag an tráth sin, go mbeadh an ceart aige freastal ar chruinniú ginearálta den chuideachta agus vótáil air.
 • I rún tromlach scríofa, ciallaíonn tromlach riachtanach na gcomhaltaí comhalta nó comhaltaí atá ina n-aonar nó le chéile, tráth sínithe an rúin lena mbaineann, in ionannas le níos mó ná 75 faoin gcéad de chearta iomlána voltais na gcomhaltaí go léir, ag an tráth sin, go mbeadh an ceart aige freastal ar chruinniú ginearálta den chuideachta agus vótáil air.
 • Féadfaidh roinnt doiciméad a bheith sa rún i bhfoirm chomhchosúil agus iad sínithe ag comhalta amháin nó níos mó.

Is éard atá i gcuideachta aonchomhalta ach cuideachta a bhfuil comhalta aonair aici. Tá gach cumhacht is infheidhmithe ag cuideachta ag cruinniú ginearálta infheidhmithe ag an gcomhalta aonair gan gá le cruinniú ginearálta a thionól. Ní bhaineann sé seo, áfach, leis an gcumhacht iniúchóir a chur as oifig. Chuirfí an rún faoi bhráid an CRO ansin laistigh de 15 lá.

Ceanglaítear cóip de rún speisialta faoi alt 198 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chur faoi bhráid an CRO laistigh de 15 lá tar éis é a rith. Úsáidtear Foirm G1 chun na críche seo.

I measc na rúin is gá a chur isteach tá:

 • Rúin a éilíonn Acht na gCuideachtaí 2014 nó bunreacht cuideachta a bheith ina rúin speisialta;
 • Rún a mbeadh comhaltaí uile na cuideachta comhaontaithe leis, ach nach mbeadh, mura gcomhaontófaí amhlaidh, éifeachtach chun a gcríoch murar ritheadh ​​mar rúin speisialta iad;
 • Rúin nó comhaontuithe ar chomhaontaigh gach comhalta d’aicme éigin scairshealbhóra leo ach mura gcomhaontófaí amhlaidh, ní bheadh ​​éifeacht leo dá gcríoch murar ritheadh ​​iad trí thromlach áirithe nó ar shlí eile ar mhodh áirithe, agus go léir. rúin nó comhaontuithe a bheidh ina gceangal éifeachtach ar chomhaltaí uile aon aicme scairshealbhóra cé nár chomhaontaigh na comhaltaí sin go léir leo;
 • rúin ag méadú nó ag laghdú scairchaipiteal údaraithe (más ann) cuideachta
 • rúin lena dtugtar údarás chun scaireanna a leithroinnt
 • rúin go ndéanfaí cuideachta a fhoirceannadh go deonach
 • rúin a ghabhann cearta nó srianta le haon scair
 • rúin ag athrú aon cheart den sórt sin nó srianadh ar scair
 • rúin lena n-aicmítear aon scair neamhrangaithe
 • rúin trína ndéantar scaireanna d’aicme amháin a thiontú ina scaireanna d’aicme eile
 • rúin lena n-athraítear scairchaipiteal go stoc agus rúin chun stoc a thiontú ina scairchaipiteal

Ní mór don chuideachta taifid a choinneáil. Déileálann ailt 213 go 218 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le foirm na gclár agus an gá lena gcoimeád. Ní mór fógra a sheoladh chuig an CRO i gcás nach gcoimeádann cuideachta cláir ag a hoifig chláraithe agus sa chás go n-athraíonn sí an áit ina gcoimeádtar na cláir. Úsáidtear Foirm B3 chun na críche seo.