Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, déanann stiúrthóir cuideachta:

 • ● ní féidir leo a bheith faoi bhun ocht mbliana déag d’aois. (Alt 131). Tá aon cheapachán mionaoiseach mar stiúrthóir ar neamhní agus scoirfidh an mionaoiseach de chumhacht a bheith aige gníomhú mar stiúrthóir. (Mar an gcéanna nuair is duine aonair rúnaí, caithfidh an rúnaí a bheith os cionn ocht mbliana déag freisin).
 • ● ní féidir leis a bheith ina chomhlacht corpraithe. (alt 130)
 • ● ní féidir leis a bheith ina fhéimheach neamhurscaoilte. (alt 132).
 • ● ní féidir leis a bheith ina stiúrthóir ar níos mó ná 25 cuideachta mura bhfuil na cuideachtaí eile sin díolmhaithe*. (alt 142).
 • ● ní féidir é a dhícháiliú (alt 160 d’Acht na gCuideachtaí 1990/Caibidil 4 Cuid 14 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

 

*Tá díolúintí ón teorainn 25 cuideachta. Áirítear le cuideachtaí díolmhaithe, chun críche na rialach 25 cuideachta:

 • ● PLCanna (cuideachtaí poiblí teoranta),
 • ● Cuideachtaí a bhfuil Foirm B67 cláraithe acu (ráiteas go bhfuil nasc fíor agus leanúnach ag cuideachta le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá ar siúl sa Stát).
 • ● Nuair a chomhdaítear Foirm B68 , tá an chuideachta sin díolmhaithe freisin. Is ráiteas í Foirm B68 go bhfuil an chuideachta díolmhaithe toisc go bhfuil ceadúnas aici faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971 nó toisc gur cuideachta í a thagann faoi fhorálacha Sceideal 5 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
 • ● Áiritear cuideachta shealbhaíochta agus a fochuideachtaí mar aon chuideachta amháin chun críocha alt 142.

Ní mór d’aon duine atá á cheapadh mar stiúrthóir ar chuideachta atá cláraithe in Éirinn (Foirm A1) Foirm B74 a chomhlánú, i gcás ina bhfuil an duine sin dícháilithe faoi láthair i ndlínse eachtrach ó ghníomhú mar stiúrthóir nó rúnaí ar chomhlacht corpraithe nó ar ghnóthas. Leagtar amach sa B74 an dlínse ina bhfuil an duine dícháilithe amhlaidh, an dáta ar dícháilíodh é/í amhlaidh agus an tréimhse a bhfuil sé/sí dícháilithe amhlaidh ina leith.

Má tá duine a bhfuil a cheapachán mar stiúrthóir curtha in iúl don CRO ar fhoirm B10 dícháilithe thar lear faoi láthair, ní mór don duine sin a chinntiú go bhfuil B74 comhlánaithe i gceart sínithe aige/aici ag gabháil leis an B10 nuair a sheachadtar í chuig an CRO é.

 

Ní mór Foirm B74a a chomhlánú má dhéantar duine atá ceaptha cheana féin mar stiúrthóir ar chuideachta atá cláraithe in Éirinn a dhícháiliú i ndlínse eachtrach tar éis an fhógra ceapacháin. Ba cheart an fógra seo a chomhdú laistigh de 15 lá ón dícháiliú.

Leagann Cuid 5 d’Acht na gCuideachtaí 2014 amach dualgais stiúrthóirí agus oifigeach eile agus baineann sé le gach cuideachta ar an gclár. Stiúrthóirí Tá dualgais códaithe agus curtha san Acht chun trédhearcacht a sholáthar maidir le ról oifigeach cuideachta. Ní féidir leis an Acht ach dualgais lárnacha poist a sholáthar go réalaíoch agus féadfaidh cásdlí ceanglais eile/riachtanais reatha a chinneadh

 

An líon íosta Stiúrthóirí

Ceanglaítear beirt stiúrthóirí a bheith ag gach cuideachta. Tá eisceacht amháin ina leith seo agus is é seo an cineál cuideachta TEO atá cláraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Is féidir stiúrthóir amháin a bheith ag an gcuideachta Phríobháidigh seo faoi theorainn scaireanna – TEO más mian leis.

Caithfidh beirt stiúrthóirí a bheith ag gach cineál cuideachta eile – cuideachtaí poiblí, DACanna (Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe), cuideachtaí neamhtheoranta agus cuideachtaí ráthaíochta. Ba cheart go mbeadh stiúrthóir cónaitheach LEE (Limistéar Eacnamaíoch Eorpach) ag gach cuideachta. (Alt 137). Ní leor stiúrthóir malartach chun ceanglais na rannóige a chomhlíonadh. Tá eisceachtaí ann.

 • ● Ní bhaineann an ceanglas le cuideachta a bhfuil banna (€25,000) i bhfeidhm aici.
 • ● Ní bhaineann an ceanglas cónaitheachta le cuideachta a bhfuil deimhniú aici faoi alt 140 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Baineann an deimhniú seo, a dhéantar tar éis iarratas a dhéanamh ar fhoirm B67, le cuideachta a bhfuil nasc fíor agus leanúnach aici le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá ar siúl sa Stát.

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis an gceanglas go mbeadh ar a laghad duine amháin de stiúrthóirí cuideachta cónaitheach sa LEE, féach Bileog Faisnéise Uimh. 17, “ Ceanglas Stiúrthóir a Chónaíonn sa LEE a bheith ann ”.

Tá príomhchúraimí muiníneacha stiúrthóra leagtha amach i gCuid 5 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Tá ceanglas ar stiúrthóir gníomhú de mheon macánta, gníomhú go macánta agus go freagrach agus gníomhú de réir bhunreacht na cuideachta. Tá ceanglas ar na stiúrthóirí aird a thabhairt ar leasanna fhostaithe na cuideachta chomh maith le leas na gcomhaltaí. Faoi alt 231 den Acht, tá dualgas ar stiúrthóirí aon leas atá acu i gconarthaí arna ndéanamh ag an gcuideachta a nochtadh. Níl na dualgais atá leagtha amach san Acht uileghabhálach agus éileoidh siad fós ar stiúrthóirí smaoineamh ar chomhairle dlí a fháil maidir le comhlíonadh a gcuid dualgas.

Deir alt 228: 1) Déanfaidh stiúrthóir cuideachta—

 • ● (a) gníomhú de mheon macánta i nithe a mheasann an stiúrthóir a bheith ar leas na cuideachta;
 • ● (b) gníomhú go macánta agus go freagrach i ndáil le seoladh ghnóthaí na cuideachta;
 • ● (c) gníomhú de réir bhunreacht na cuideachta agus a chumhachtaí nó a cumhachtaí a fheidhmiú chun na gcríoch a cheadaítear le dlí amháin;
 • ● (d) gan maoin, faisnéis nó deiseanna na cuideachta a úsáid chun sochair dó nó di féin nó d’aon duine eile mura rud é—
  • ◦ (i) go gceadaítear é seo go sainráite i mbunreacht na cuideachta; nó
  • ◦ (ii) gur ceadaíodh an úsáid le rún ón gcuideachta i gcruinniú ginearálta;
 • ● (e) ní aontaíonn sé srian a chur le cumhacht an stiúrthóra chun breithiúnas neamhspleách a fheidhmiú mura rud é—
  • ◦ (i) go gceadaítear é seo go sainráite i mbunreacht na cuideachta; nó
  • ◦ (ii) go dtagann an cás lena mbaineann faoi fho-alt (2);
 • ● (f) aon choinbhleacht a sheachaint idir dualgais an stiúrthóra i leith na cuideachta agus leasanna eile (lena n-áirítear leasanna pearsanta) an stiúrthóra mura scaoiltear an stiúrthóir óna dhualgas nó lena dualgas i leith na cuideachta i ndáil leis an ní lena mbaineann, cibé acu de réir fhorálacha an Rialacháin. bunreacht na cuideachta chuige sin nó le rún uaithi ag cruinniú ginearálta;
 • ● (g) an cúram, an scil agus an dúthracht a fheidhmiú a d’fheidhmeodh duine réasúnach sna himthosca céanna—
  • ◦ (i) an t-eolas agus an taithí is féidir a bheith ag súil le réasún ó dhuine atá sa phost céanna leis an stiúrthóir; agus
  • ◦ (ii) an t-eolas agus an taithí atá ag an stiúrthóir; agus
 • ● (h) i dteannta an dualgais ghinearálta faoi alt 224 (dualgas aird a thabhairt ar leasanna a fhostaithe i gcoitinne), aird a thabhairt ar leasanna a chomhaltaí.

(2) Má mheasann stiúrthóir cuideachta de mheon macánta gur chun leasa na cuideachta idirbheart nó gealltanas a dhéanamh agus a chur in éifeacht, féadfaidh stiúrthóir srian a chur le cumhacht an stiúrthóra chun breithiúnas neamhspleách a fheidhmiú sa amach anseo trí aontú gníomhú ar bhealach ar leith chun é seo a bhaint amach.

(3) Gan dochar do dhualgas an stiúrthóra faoi fho-alt (1)(a) gníomhú de mheon macánta de réir mar a mheasann an stiúrthóir is leasanna na cuideachta, féadfaidh stiúrthóir cuideachta aird a thabhairt ar leasanna comhalta áirithe. na cuideachta sna himthosca seo a leanas.

(4) Is iad na himthosca sin nuair a bheidh an stiúrthóir ceaptha nó ainmnithe lena cheapadh ag an gcomhalta sin, ar comhalta é nó í a bhfuil teideal aige nó aici é a cheapadh nó a ainmniú amhlaidh faoi bhunreacht na cuideachta nó faoi chomhaontú scairshealbhóirí.

Ní mór do stiúrthóirí cuideachtaí ábhartha áirithe ráiteas comhlíonta a sholáthar mar chuid de thuarascáil na stiúrthóirí (alt 325) a ghabhann leis na ráitis airgeadais a chuirtear faoi bhráid CRO. Is éard is cuideachta ábhartha ina leithéid de chás ná cuideachta le hIomlán an Chláir Chomhardaithe os cionn €12.5m agus le Láimhdeachas de bhreis ar €25m. Ní mór do stiúrthóirí cuideachtaí den sórt sin freagracht a admháil as a chinntiú go gcomhlíontar a n-oibleagáidí agus a dheimhniú an bhfuil rudaí áirithe déanta (alt 225(3)).

Is iad na rudaí áirithe sin – Ráiteas Beartais um Chomhlíonadh a dhréachtú ina leagtar amach beartais na cuideachta maidir le hoibleagáidí agus ansin ag leagan amach socruithe atá deartha chun comhlíonadh a chinntiú. Ar an tríú dul síos, athbhreithniú le déanamh ar na socruithe sin le linn na bliana airgeadais. Mura ndéantar na rudaí seo ní mór é sin a lua i dtuarascáil na stiúrthóirí.

Ciallaíonn oibleagáidí ábhartha aon rud a mbeidh cion chatagóir 1/2 nó cion tromchúiseach um Mí-Úsáid Mhargaidh/Réamheolaire mar thoradh air mura gcomhlíontar é.

Cionta i gCatagóir 1:

 • ● Taifid chuntasaíochta Alt 286 – cionta arna ndéanamh faoi ailt 281-285.
 • ● Alt 722 trádála calaoiseach cuideachta.

 

I measc na gcionta i gCatagóir 2 tá:

 • ● Alt 68 – Teorainn ar thairiscintí urrús don phobal
 • ● Alt 82 – Cúnamh airgeadais chun scaireanna a fháil
 • ● Alt 87 – Dliteanas comhaltaí i leith glaonna laghdaithe.
 • ● Alt 101 – Pearsanú scairshealbhóra
 • ● Alt 102 – Cuideachta ag fáil a scaireanna féin
 • ● Alt 132 – Toirmeasc ar fhéimheach neamhurscaoilte a bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí nó baint eile le cuideachta.
 • ● Alt 248 – Cion mar gheall ar shárú ar a.240 – toirmeasc ar iasachtaí etc do stiúrthóirí agus do dhaoine bainteacha.
 • ● Alt 286 – Taifid chuntasaíochta – cionta arna ndéanamh faoi ailt 282-286.
 • ● Alt 291 – Ráitis airgeadais aonáin chuideachta
 • ● Alt 292 – ráitis airgeadais aonáin IFRS
 • ● Alt 294 – Ráitis airgeadais an Ghrúpa Cuideachta
 • ● Alt 295 – ráitis airgeadais an ghrúpa IFRS
 • ● Alt 324 – Faomhadh agus síniú ráiteas airgeadais reachtúil ag an mbord stiúrthóirí
 • ● Alt 330 – Tuarascáil na Stiúrthóirí: ráiteas ar fhaisnéis iniúchta ábhartha
 • ● Alt 355 – Faomhadh agus síniú ráitis airgeadais ghiorraithe
 • ● Alt 356 – Tuarascáil speisialta na n-iniúchóirí reachtúla ar ráitis airgeadais ghiorraithe
 • ● Alt 387 – ceart chun faisnéise agus mínithe a bhaineann le cuideachta
 • ● Alt 388 – ceart chun faisnéise agus mínithe a bhaineann le foghnóthais
 • ● Alt 389 – cion ráitis bhréagacha a dhéanamh d’iniúchóirí reachtúla
 • ● Alt 406 – ráiteas bréagach i dtuairisceáin, ráitis airgeadais etc.
 • ● Alt 416 – iontrálacha sásaimh agus scaoileadh maoine ó mhuirear
 • ● Alt 468 – cumasc tuarascálacha saineolaithe
 • ● Alt 484 – dliteanas coiriúil as ráitis bhréige i ndoiciméid chumaisc
 • ● Alt 492 – rannán tuarascálacha saineolaithe
 • ● Alt 507 – dliteanas coiriúil as ráitis bhréige i ndoiciméid rannáin
 • ● Alt 602 – diúscairtí maoine a chur ar neamhní tar éis tosú an fhoirceanta.

Is dualgais iad dualgais rúnaí arna dtarmligean chuig an bpost ag na stiúrthóirí. Níl aon téarma cinntitheach ann a chlúdaíonn cad a bheidh i gceist leis seo. Ní mór do stiúrthóirí a chinntiú go bhfuil an duine in ann an post a dhéanamh. I gcás PLCanna, áfach, déantar tagairt do chatagóirí cáilíochtaí mar rúnaí:

 • ● Bhí sé ina rúnaí ar feadh 3 bliana as 5 bliana anuas
 • ● Ball de chomhlacht aitheanta nó
 • ● Is cosúil go bhfuil siad in ann na dualgais a chomhlíonadh

 

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní mór rúnaí ar leith a bheith ag cuideachtaí aon-stiúrthóra (múnla cuideachta TEO amháin). Ní féidir leis an stiúrthóir gníomhú mar rúnaí freisin. Féach freisin Bileog 16 – Rúnaí Cuideachta . Ní mór do rúnaí, nuair is duine aonair é, a bheith os cionn ocht mbliana déag d’aois.