Ní mór an CRO a chur ar an eolas más é an seoladh ina bhfuil na cláir seo a leanas á gcoimeád (a) nach ionann é sin agus oifig na hoifige cláraithe, nó (b) á athrú go hoifig chláraithe ó oifig eile, nó (c) á athrú ó sheoladh amháin go seoladh eile nach seoladh na hoifige cláraithe é.

  • ● Clár na gcomhaltaí,
  • ● clár na stiúrthóirí agus na rúnaithe,
  • ● cóipeanna d’ionstraimí lena gcruthaítear táillí,
  • ● cóipeanna de chonarthaí seirbhíse na stiúrthóirí agus de mheabhráin,
  • ● clár leasanna in-nochtaithe agus
  • ● miontuairiscí na gcruinnithe.

Ní mór aon athrú ar shuíomh na gclár seo a chur in iúl don CRO ar Fhoirm B3 laistigh de 14 lá ó tharla an teagmhas. Táille Comhdaithe €15 nó saor in aisce má chomhdaítear é ar líne ag úsáid CORE. Ní mór cláir a choinneáil laistigh den Stát. Is féidir na doiciméid a choinneáil ag an oifig chláraithe nó ag an bpríomháit ghnó sa Stát. Mura gcoinnítear iad ag ceachtar de na háiteanna seo, ba cheart na cláir go léir nach bhfuil á gcoimeád ann a choinneáil ag seoladh amháin.

 

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha Nasc chuig https://core.cro.ie Nasc go Leathanach Táillí

 

Féadfaidh comhaltaí na cuideachta, oifigigh na cuideachta agus an pobal i gcoitinne na taifid seo a leanas a iniúchadh:

  • ● Clár na gcomhaltaí,
  • ● clár na stiúrthóirí agus na rúnaithe,
  • ● clár leasanna in-nochtaithe

 

Féadfaidh creidiúnaí de chuid na cuideachta na cóipeanna de na hionstraimí lena gcruthaítear muirir a iniúchadh.