Is éard is athchlárú ann nuair a athraíonn cuideachta ó chineál amháin go cineál eile. Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, is féidir athrú ó chineál ar bith go dtí an cineál eile m.sh. Teoranta go Gan Teorainn, ó Phríobháideach go Poiblí nó ó theoranta ag scaireanna go dtí faoi theorainn ráthaíochta nó vice versa.

In athchláruithe chuig cineál cuideachta eile, ní mór Foirm D20 a chur isteach faoi alt 1285 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Tá ceanglais bhreise ag brath ar an gcineál athchláraithe atá á thionscnamh.

D’fhéadfadh go n-éileodh athruithe, amhail ó theoranta go neamhtheoranta nó ó chuideachta gan scaireanna go cuideachta le scaireanna, go n-aontódh comhaltaí leis an athrú agus go nochtfar úinéireacht.
 

Nasc le Foirmeacha
Nasc go Leathanach Táillí
Nasc chuig Leathanach na mBileog

 

Athróidh an rún speisialta (leictreonach) bunreacht na cuideachta ionas go luafar ann gur cuideachta den chineál ar mian leis an gcuideachta í a athchlárú mar chuideachta; cibé athruithe eile a dhéanamh ar bhunreacht na cuideachta is gá chun é a thabhairt i substaint agus i bhfoirm i gcomhréir le ceanglais an Achta seo maidir le comhdhéanamh an chineáil chuideachta dá bharr; agus cibé athruithe eile a dhéanamh ar bhunreacht na cuideachta is gá sna himthosca.

Ní dhéanfaidh athchlárú cuideachta mar chuideachta de chineál eile de bhun na Coda seo difear d’aon chearta nó oibleagáidí de chuid na cuideachta ná ní fhágfaidh sé sin go lochtach aon imeachtaí dlí ag an gcuideachta nó ina coinne, ná aon imeachtaí dlí a d’fhéadfaí a leanúint nó a thionscnamh ina gcoinne. féadfar leanúint ar aghaidh leis san iar-stádas nó tús a chur leis ina stádas nua.

Ordú Cúirte CPT in ionad Rún Speisialta
Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin, faoi alt 1288 d’Acht na gCuideachtaí 2014, má dhéanann an chúirt ordú ag deimhniú laghdú ar chaipiteal cuideachta CPT, agus go bhfuil d’éifeacht leis an laghdú sin luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta a thabhairt. faoi ​​bhun an íosmhéid údaraithe, féadfaidh an chúirt an CPT a údarú chun an CPT a athchlárú mar chuideachta de chineál eile gan rún speisialta a rith chun na críche sin.

Tabhair faoi deara, le do thoil, má tá cuideachta ag athchlárú ó chuideachta TEO (Cuideachta Príobháideach faoi Theorainn Scaireanna atá cláraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014), caithfidh ar a laghad beirt stiúrthóirí a bheith aici ( beirt stiúrthóir ar a laghad ag gach cineál cuideachta eile ). Is í cuideachta TEO an t-aon chineál cuideachta nach féidir ach stiúrthóir amháin a bheith aici. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh go mbeadh gá le Foirm B10 a chomhdú in éineacht leis an iarratas ar athchlárú chun an líon íosta stiúrthóirí a thabhairt suas go dtí beirt.

Níl cuspóirí ag cuideachta TEO ach má athchláraíonn sí mar chuideachta de chineál ar bith eile, beidh uirthi na cuspóirí a bhfuil an chuideachta corpraithe ina leith a shonrú.

 

Nasc le Foirmeacha
Nasc go Leathanach Táillí

Eisítear Deimhnithe um Athrú ar Ainm Cuideachta agus Athchlárú Cineál Cuideachta mar dhoiciméid “deimhnithe go digiteach” . Seoltar na deimhnithe digiteacha mar dhoiciméad pdf le ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist atá curtha isteach sa chuid “Seoladh ríomhphoist na Cuideachta” den fhoirm G1Q agus foirm D20 tar éis clárúcháin. Is féidir le láithreoirí na deimhnithe digiteacha seo a sholáthar go díreach do thríú páirtithe ar nós bainc agus institiúidí airgeadais eile trí ríomhphost de réir mar is gá.

Le hAthchlárú mar Chuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna (LTD), is cuma cén cineál cuideachta a athraíonn go struchtúr cuideachta TEO, ba cheart na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Áirítear ar Fhoirm D20 an ráiteas um chomhlíonadh gur ritheadh ​​an rún agus gur comhlíonadh ceanglais Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
 • Rún Speisialta (Foirm G1) agus
 • Bunreacht nua na cuideachta
 • Toisc gur cuideachta TEO (cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna) an cineál cuideachta dá bharr sin, éilíonn an t-athrú go gcuirfear bunreacht in ionad mheabhrán agus airteagail na cuideachta athchlárúcháin le bunreacht i gcomhréir le halt 19 agus Sceideal 1 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Ní údaraíonn sé sin, áfach, cearta agus oibleagáidí chomhaltaí na cuideachta athchlárúcháin, nó daoine eile, a athrú mar atá leagtha amach ina meabhrán agus ina hairteagail agus, dá réir sin, más gá, áireofar sa bhunreacht athsholáthair sin roimhe seo an forlíonadh sin. rialacháin a dhaingneoidh na cearta agus na hoibleagáidí sin. Tá ceanglais shonracha ann ina bhfuil cineálacha éagsúla cuideachtaí ag déanamh iarratais ar athchlárú mar chuideachta TEO. Tá roinnt de na riachtanais seo liostaithe anseo. Féach sonraí iomlána Alt 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le do thoil.

  Cuideachtaí nach bhfuil scairchaipiteal acu
  I dteannta cheanglais alt 1285, i gcás cuideachta, ar cuideachta í nach bhfuil scairchaipiteal aici, a bheartaíonn athchlárú mar chuideachta a bhfuil scairchaipiteal aici, déanfar, mar chuid den iarratas. faoin alt sin, ráiteas ar na scaireanna tosaigh agus ráiteas scairchaipitil a sheachadadh ar an gCláraitheoir. Is féidir an dá ráiteas seo a chomhlánú ar Fhoirm D20.

  PLC ag athchlárú mar chuideachta TEO
  I gcás inar mian le Cuideachta Phoiblí Theoranta (PLC) athchlárú mar chuideachta TEO (Cuideachta Príobháideach faoi Theorainn Scaireanna) nó DAC (Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe), féadfaidh an Ard-Chúirt an rún a chur ar ceal, iarratas chun na cúirte ar chealú na féadfar an rún a dhéanamh trí:

 • sealbhóirí nach lú san iomlán ná 5 faoin gcéad i luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe an CPT nó aon aicme de scairchaipiteal eisithe an CPT (gan aird a thabhairt ar aon scaireanna atá i seilbh an CPT mar scaireanna cisteáin); nó
 • nach lú ná 50 de chomhaltaí an PLC.
 • Ní fhéadfaidh aon duine a thoiligh leis an rún nó a vótáil ina fhabhar iarratas den sórt sin a dhéanamh [agus in aon chás inar thoiligh comhaltaí uile CPT leis an rún nó inar vótáil siad ina fhabhar, ní bheidh aon iarratas ag an alt seo ar an rún. an comhlacht]. Ní mór an t-iarratas a dhéanamh laistigh de 28 lá tar éis an rúin.

  Má dhéantar an t-iarratas, ní mór don PLC fógra ina leith sin a thabhairt don Chláraitheoir láithreach (Foirm D13); agus ansin laistigh de 15 lá tar éis an dáta a dhéanfaidh an chúirt a hordú ar an iarratas, nó cibé tréimhse is faide a ordóidh an chúirt tráth ar bith, seachadfaidh an CPT nó an chuideachta iarmhartach ar an gCláraitheoir, cóip dheimhnithe den ordú.

  Ní féidir leanúint le hathchlárú CPT mar chuideachta TEO mura bhfuil an ceanglas seo a leanas comhlíonta. Más rud é gurb é an tréimhse a mbeidh iarratas faoi alt 1287 chun an rún speisialta a chealú lena linn:

 • d’éag gan aon iarratas den sórt sin a bheith déanta; (28 lá ó dháta rite)
 • nó i gcás ina ndearnadh iarratas den sórt sin, gur tarraingíodh siar an t-iarratas; nó
 • go ndearnadh ordú, ag daingniú an rúin nó má rinneadh ordú faoin alt sin ag daingniú an rúin ach á fhoráil nach mbeidh éifeacht le hathchlárú mura gcomhlíontar téarmaí agus coinníollacha sonraithe, go gcomhlíontar na téarmaí agus na coinníollacha sin,
 • agus, i gceachtar cás, cóip dheimhnithe den ordú sin a bheith seachadta don Chláraitheoir.
 • Cuideachta Neamhtheoranta go Cuideachta TEO
  I gcás gur cuideachta neamhtheoranta an chuideachta atá ag athchlárú mar chuideachta TEO, tá ceanglas 3 ann gur cheart go n-áireodh an rún speisialta (a cheanglaítear le halt 1285(1)(a) chun athchlárú) ráiteas freisin gur cheart dliteanas an tá comhaltaí na cuideachta iarmhartach le bheith teoranta ag scaireanna agus:

 • má tá scairchaipiteal údaraithe le bheith ag an gcuideachta iarmhartach, ag sonrú cad a bheidh sa scairchaipiteal údaraithe sin agus méid seasta na scaireanna a mbeidh an scairchaipiteal sin le roinnt iontu; nó
 • mura bhfuil scairchaipiteal údaraithe le bheith ag an gcuideachta iarmhartach, ag sonrú méid seasta na scaireanna a mbeidh scairchaipiteal na cuideachta le roinnt orthu.
 • Cumhacht cuideachta neamhtheoranta socrú a dhéanamh maidir le scairchaipiteal cúltaca ar athchlárú
  Faoi alt 1295, féadfaidh cuideachta neamhtheoranta a bhfuil scairchaipiteal aici, trína rún speisialta chun athchlárú mar chuideachta theoranta, ceachtar de na nithe seo a leanas nó an dá rud a dhéanamh:

  méid ainmniúil a scairchaipitil a mhéadú trí mhéid ainmniúil gach cuid dá scaireanna a mhéadú, ach faoi réir an choinníll nach bhféadfar aon chuid den chaipiteal méadaithe a ghlaoch, ach amháin i gcás agus chun críocha na cuideachta. á fhoirceannadh ; a fhoráil nach bhféadfar cuid shonraithe dá scairchaipiteal neamhghlaoite a ghlaoch ach amháin i gcás agus chun críocha an chuideachta a fhoirceannadh.

  Le hAthchlárú mar Chuideachta Phoiblí Theoranta (PLC), ba cheart na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Áirítear ar Fhoirm D20 an ráiteas um chomhlíonadh gur ritheadh ​​an rún agus gur comhlíonadh ceanglais Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
 • Rún Speisialta (Foirm G1)
 • Bunreacht nua na cuideachta.
 • Ráitis airgeadais
 • Ceanglais ar leith maidir le hathchlárú cuideachta mar CPT.
  Faoi alt 1291, féadfar cuideachta a athchlárú mar CPT más rud é, i dteannta na gceanglas thuas, go seachadann an chuideachta na doiciméid seo a leanas don Chláraitheoir:

 • cóip de chlár comhardaithe na cuideachta arna ullmhú amhail ar dháta nach mó ná 7 mí roimh an dáta a fhaigheann an Cláraitheoir an t-iarratas ar athchlárú;
 • tuarascáil neamhcháilithe ó iniúchóirí reachtúla na cuideachta ar an gclár comhardaithe sin;
 • cóip de ráiteas scríofa ó iniúchóirí reachtúla na cuideachta a dúirt, ina dtuairim, nach raibh, ar dháta an chláir chomhardaithe, méid glansócmhainní na cuideachta níos lú ná comhiomlán a scairchaipiteal glaoite agus a cúlchistí neamh-indáilte ; agus
 • cóip d’aon tuarascáil arna hullmhú faoi alt 1292; Ar Fhoirm D20, ní mór ráiteas breise a bheith sa ráiteas comhlíonta a dheimhníonn, idir dáta an chláir chomhardaithe agus an dáta a ndearna an chuideachta iarratas ar athchlárú, nach bhfuil aon athrú ar staid airgeadais na cuideachta mar thoradh air gur tháinig méid glansócmhainní na cuideachta níos lú ná comhiomlán a scairchaipitil ghlaoite agus a cúlchistí neamhdháilte. Ní chláróidh an Cláraitheoir an t-iarratas ar athchlárú in imthosca áirithe.
 • Ní eiseoidh an Cláraitheoir, de bhun an iarratais chun cuideachta a athchlárú mar CPT, deimhniú corpraithe, má fheictear don Chláraitheoir:

 • trí, trí cheachtar de na modhanna a shonraítear in alt 84(2)(b), go ndearnadh laghdú ar chaipiteal cuideachta na cuideachta tar éis an dáta a ritheadh ​​an rún speisialta gur cheart an chuideachta a athchlárú mar CPT; agus
 • is é an éifeacht atá leis an laghdú ná luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta a thabhairt faoin íosmhéid údaraithe.
 • Tuarascáil Neamhcháilithe
  Déileálfar le cáilíocht chun críocha an mhínithe ar “tuarascáil neamhcháilithe” mar cháilíocht nach bhfuil ábhartha maidir le haon chlár comhardaithe más rud é, ach amháin má shonraíonn an duine atá ag déanamh na tuarascála i scríbhinn gurb é an rud is cúis leis an gcáilíocht. neamhábhartha chun críocha a chinneadh, trí thagairt don chlár comhardaithe sin, cibé acu, ar dháta an chláir chomhardaithe, nach raibh méid glansócmhainní na cuideachta níos lú ná comhiomlán a scairchaipitil ghlaoite agus a cúlchistí neamh-indáilte.

  Chun críocha tuarascáil a thagann faoin míniú ar “tuarascáil neamhcháilithe” i bhfo-alt (6), alt 290 agus na forálacha iomchuí eile de Chuid 6 (a mhéid is infheidhme) a dhéanamh, i ndáil leis an gclár comhardaithe sin roimhe seo. cláir chomhardaithe seachas na heilimintí eile de na ráitis airgeadais) measfar éifeacht a bheith acu i ndáil leis an gclár comhardaithe sin fara na modhnuithe seo a leanas.

  Is modhnuithe iad na modhnuithe sin is gá toisc (más amhlaidh an cás) go n-ullmhaítear an clár comhardaithe sin ar shlí seachas i leith bliana airgeadais.

  Tá an bhrí chéanna le cúlchistí neamh-indáilte atá leis in alt 1082.
  Ciallaíonn tuarascáil neamhcháilithe, maidir le clár comhardaithe cuideachta, tuarascáil a shonraíonn gan cháilíocht ábhartha:

 • go gcomhlíonann an clár comhardaithe, i dtuairim an duine atá ag déanamh na tuarascála, alt 291 agus na forálacha ábhartha eile de Chuid 6 (a mhéid is infheidhme maidir le cláir chomhardaithe seachas na heilimintí eile de na ráitis airgeadais); agus
 • gurb é tuairim an duine sin go dtugann an clár comhardaithe léargas fíor agus cothrom ar staid chúrsaí na cuideachta amhail ar dháta an chláir chomhardaithe. Gan teorainn le CPT I gcás gur cuideachta neamhtheoranta an chuideachta, folaíonn an rún speisialta a cheanglaítear le halt 1285(1)(a) ráiteas go bhfuil dliteanas chomhaltaí na cuideachta iarmhartach le bheith teoranta ag scaireanna agus ag sonrú cad a bheidh ann. scairchaipiteal údaraithe na cuideachta iarmhartach agus méid seasta na scaireanna a mbeidh an scairchaipiteal sin le roinnt orthu.
 • Scairchaipiteal
  Tá ceanglais speisialta ann maidir le scairchaipiteal do chuideachtaí atá ag athchlárú mar PLC. Ní dhéanfar cuideachta a athchlárú mura rud é, an tráth a rithfear an rún speisialta gur cheart an chuideachta a athchlárú mar CPT:

 • A – nach lú luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta ná an t-íosmhéid údaraithe;
 • B – íoctar gach ceann dá scaireanna leithroinnte ar a laghad an ceathrú cuid de luach ainmniúil na scaire sin agus iomlán aon phréimhe atá uirthi;
 • C— i gcás ina mbeidh aon scair sa chuideachta nó aon phréimh is iníoctha uirthi íoctha go hiomlán nó go páirteach ag gealltanas a thug aon duine gur cheart don duine sin nó do dhuine eile oibriú nó seirbhísí a dhéanamh don chuideachta nó do dhuine eile, tá an gealltanas comhlíonta. nó a urscaoileadh ar shlí eile; agus
 • D— i gcás scaireanna a bheith leithroinnte mar scaireanna arna n-íoc go hiomlán nó go páirteach suas go dtí a luach ainmniúil nó aon phréimh is iníoctha orthu ar shlí seachas in airgead agus gurb éard atá sa chomaoin don leithroinnt nó go bhfolaíonn sé gnóthas (seachas ceann lena mbaineann mír (c). ) don chuideachta ach an oiread:
 • (i) go bhfuil an gealltanas sin comhlíonta nó urscaoilte ar shlí eile; nó
  (ii) go bhfuil conradh idir an chuideachta agus aon duine ar dá bhun nach foláir an gealltanas sin a chomhlíonadh laistigh de 5 bliana tar éis an ama sin.

  Cumhacht cuideachta neamhtheoranta socrú a dhéanamh maidir le scairchaipiteal cúltaca ar athchlárú
  Faoi alt 1295, féadfaidh cuideachta neamhtheoranta a bhfuil scairchaipiteal aici, trína rún speisialta chun athchlárú mar chuideachta theoranta, ceachtar de na nithe seo a leanas nó an dá rud a dhéanamh:

 • méid ainmniúil a scairchaipitil a mhéadú trí mhéid ainmniúil gach cuid dá scaireanna a mhéadú, ach faoi réir an choinníll nach bhféadfar aon chuid den chaipiteal méadaithe a ghlaoch, ach amháin i gcás agus chun críocha na cuideachta. á fhoirceannadh ;
 • a fhoráil nach bhféadfar cuid shonraithe dá scairchaipiteal neamhghlaoite a ghlaoch ach amháin i gcás agus chun críocha an chuideachta a fhoirceannadh.
 • Cuideachtaí nach bhfuil scairchaipiteal acu
  I dteannta cheanglais alt 1285, i gcás cuideachta, ar cuideachta í nach bhfuil scairchaipiteal aici, a bheartaíonn athchlárú mar chuideachta a bhfuil scairchaipiteal aici, beidh, mar chuid den iarratas faoin alt sin, a sheachadadh ar an gCláraitheoir, ráiteas ar na scaireanna tosaigh agus ráiteas ar scairchaipiteal. Is féidir an dá ráiteas seo a chomhlánú ar Fhoirm D20.

 • Maidir le hAthchlárú mar chuideachta neamhtheoranta, ba cheart na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Áiríonn Foirm D20 an ráiteas comhlíonta go bhfuil an rún rite agus gur comhlíonadh ceanglais Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014
 • Rún Speisialta (Foirm G1)
 • Bunreacht nua na cuideachta
 • Foirm D6 – Aontaíonn na baill le hathchlárú.
 • Ráitis airgeadais
 • Ceanglais ar leith maidir le cuideachta theoranta a athchlárú mar chuideachta neamhtheoranta. Faoi alt 1285, féadfar cuideachta theoranta a athchlárú mar chuideachta neamhtheoranta más rud é, go bhfuil gach comhalta di tar éis aontú lena hathchlárú amhlaidh.

  Doiciméid bhreise le comhdú:

  Foirm D6 – folaíonn sé na comhaltaí a d’aontaigh leis an athchlárú agus an ráiteas comhlíonta nach mór a chomhlánú maidir le haontú na gcomhaltaí. Chun críocha Foirm D6 a chomhlánú:

 • measfar suibscríobh le foirm aontaithe ó ionadaí pearsanta comhalta éagtha de chuid cuideachta a bheith ina shuibscríobh ag an gcomhalta;
 • sannaí i bhféimheacht de chuid duine is comhalta de chuideachta, d’eisiamh an duine sin, measfar gur comhalta den chuideachta é.
 • Ní mór Ráitis Airgeadais a sholáthar a chlúdaíonn tréimhse nach faide ná 3 mhí roimh dháta an iarratais ar athchlárú agus a mhaireann 12 mhí ar a laghad. Níl gá le ráitis airgeadais má tá tuairisceán bliantúil le ráitis airgeadais seachadta ag an gcuideachta don Chláraitheoir cheana féin laistigh de 3 mhí ó dháta an iarratais nó i gcás inar corpraíodh an chuideachta laistigh de 3 mhí ó dháta an iarratais. I gcás nach féidir 12 mhí a bheith i gceist le ré na ráiteas airgeadais, is tréimhse í an tréimhse a chumhdaítear ón dáta corpraithe go dtí dáta nach mó ná 3 mhí roimh dháta an iarratais.

  Cuideachtaí nach bhfuil scairchaipiteal acu
  I dteannta cheanglais alt 1285, i gcás cuideachta, ar cuideachta í nach bhfuil scairchaipiteal aici, a bheartaíonn athchlárú mar chuideachta a bhfuil scairchaipiteal aici, déanfar, mar chuid den iarratas. faoin alt sin, ráiteas ar na scaireanna tosaigh agus ráiteas scairchaipitil a sheachadadh ar an gCláraitheoir. Is féidir an dá ráiteas seo a chomhlánú ar Fhoirm D20.

  Le hAthchlárú mar Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta (CLG), ba cheart na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Áirítear ar Fhoirm D20 an ráiteas um chomhlíonadh gur ritheadh ​​an rún agus gur comhlíonadh ceanglais Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
 • Rún Speisialta (Foirm G1)
 • Bunreacht nua na cuideachta
 • Foirm D6C riachtanach má tá scairchaipiteal ag cuideachta.
 • Ceanglais ar leith maidir le cuideachta a athchlárú mar CLG
  Is féidir cuideachta a athchlárú mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta má chomhlíontar na ceanglais seo a leanas i dteannta leis an méid thuas.

  Sa chás gur cuideachta le scairchaipiteal í an chuideachta, d’aontaigh gach ball di go ndéanfaí í a athchlárú mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta ag baint úsáide as Foirm D6C.

  Doiciméad Breise le Comhdú – Foirm D6C – foirm an chomhaontaithe go n-athchláraítear an chuideachta mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta arna suibscríobh ag, nó thar ceann, chomhaltaí uile na cuideachta; agus folaíonn sé ráiteas ráthaíochta agus ráiteas um chomhlíonadh lena n-áirítear daingniú cé na daoine a bhfuil an fhoirm aontaithe, nó a suibscríofa thar a gceann, ina gcomhaltas iomlán den chuideachta; agus más rud é nach bhfuil aon duine de na comhaltaí tar éis an fhoirm sin a shuibscríobh, go bhfuil gach beart réasúnach déanta ag na stiúrthóirí chun iad féin a shásamh go raibh cumhacht dleathach ag gach duine a shuibscríobh thar ceann comhalta é a dhéanamh;

  I gcás gur cuideachta neamhtheoranta an chuideachta, ní mór ráiteas a áireamh sa rún speisialta a cheanglaítear le halt 1285(1)(a) á rá go bhfuil dliteanas chomhaltaí na cuideachta iarmhartach le bheith teoranta mar a fhoráiltear sa ráiteas ráthaíochta.

  Scairchaipiteal
  Leagtar amach sainriachtanais bhreise in Alt 1297 d’Acht 2014 maidir le hathchlárú cuideachta le scairchaipiteal chuig cuideachta faoi theorainn ráthaíochta.

  Ní mór do na comhaltaí go léir aontú le hathchlárú na cuideachta le CLG agus an Fhoirm D6C a shíniú, nach mór í a chur isteach chuig an CRO. Ba chóir go mbeadh:

 • Cóip de bhunreacht nua na cuideachta,
 • Foirm D20 – Iarratas chun Athchlárú,
 • Foirm G1 – Cóip den rún speisialta á rá go ndéanfaí an chuideachta a athchlárú
 • Ordú Cúirte faoin alt ábhartha maidir le scairchaipiteal (má bhaineann)

 • Ní féidir aon mhéid de scairchaipiteal na cuideachta a íoc ag an am a dhéanann an chuideachta iarratas ar athchlárú. Tá sé seo de réir Alt 1297(3) (a) d’Acht na gCuideachtaí 2014. Alt 1297(3) (b) d’Acht na gCuideachtaí 2014 foráiltear nach féidir le luach ainmniúil an scairchaipitil a bheith níos mó ná méid na ráthaíochta a mbeadh na comhaltaí faoi dhliteanas ina leith. Mura gcomhlíontar an coinníoll seo caithfidh an Chuideachta Ordú a fháil ón gCúirt sular féidir athchlárú mar CLG dul ar aghaidh.

  Forálann alt 1297(2)(c) “mura bhfuil an staid maidir le scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta, ar dháta an iarratais ar athchlárú, mar a thagraítear dó i bhfo-alt (3), féadfaidh an chúirt, ar iarratas chun na cuideachta. déanann an chuideachta chuige sin, smachtbhannaí ar a hathchlárú mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta agus tugann treoracha maidir leis an gcaoi a ndéileálfar lena caipiteal cuideachta faoi chuimsiú na cuideachta iarmhartach”.

  Is é an staid maidir le scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta ná go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  (a) nach bhfuil aon mhéid íoctha air; agus
  (b) nach sáraíonn a luach ainmniúil an t-uasmhéid comhiomlán a bheadh ​​scairshealbhóirí na cuideachta, a thiocfaidh chun bheith ina gcomhaltaí den chuideachta iarmhartach ar eisiúint an deimhnithe corpraithe faoi alt 1285(6), faoi dhliteanas a íoc de bhua an bhí meabhrán na cuideachta deiridh le foirceannadh láithreach ag an am sin.

 • Le haghaidh Athchlárú mar Chuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe (DAC), ba cheart na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Áirítear ar Fhoirm D20 an ráiteas um chomhlíonadh gur ritheadh ​​an rún agus gur comhlíonadh ceanglais Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
 • Rún Speisialta (Foirm G1)
 • Bunreacht nua na cuideachta
 • Cuideachtaí nach bhfuil scairchaipiteal acu
  I dteannta cheanglais alt 1285, i gcás cuideachta, ar cuideachta í nach bhfuil scairchaipiteal aici, a bheartaíonn athchlárú mar chuideachta a bhfuil scairchaipiteal aici, déanfar, mar chuid den iarratas. faoin alt sin, ráiteas ar na scaireanna tosaigh agus ráiteas scairchaipitil a sheachadadh ar an gCláraitheoir. Is féidir an dá ráiteas seo a chomhlánú ar Fhoirm D20.

  PLC go DAC
  Más mian le Cuideachta Phoiblí Theoranta (PLC) athchlárú mar DAC (Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe), féadfaidh an Ard-Chúirt an rún a chealú, is féidir iarratas chun na cúirte chun an rún a chealú a dhéanamh trí:

 • sealbhóirí nach lú san iomlán ná 5 faoin gcéad i luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe an CPT nó aon aicme de scairchaipiteal eisithe an CPT (gan aird a thabhairt ar aon scaireanna atá i seilbh an CPT mar scaireanna cisteáin);
 • nó nach lú ná 50 de chomhaltaí an CPT.
 • Ní féidir le haon duine a thoiligh nó a vótáil i bhfabhar an rúin iarratas den sórt sin a dhéanamh. Ní mór an t-iarratas a dhéanamh laistigh de 28 lá tar éis an rúin. Má dhéantar an t-iarratas, ní mór don CPT fógra ina leith sin a thabhairt don Chláraitheoir láithreach (Foirm D13); agus ansin laistigh de 15 lá tar éis an dáta a dhéanfaidh an chúirt a hordú ar an iarratas, nó cibé tréimhse is faide a ordóidh an chúirt tráth ar bith, seachadfaidh an CPT nó an chuideachta iarmhartach ar an gCláraitheoir, cóip dheimhnithe den ordú.

  Ní féidir dul ar aghaidh le CPT a athchlárú mar DAC mura bhfuil an ceanglas seo a leanas comhlíonta. I gcás ina mbeidh an tréimhse ar lena linn a dhéanfar iarratas faoi alt 1284 chun an rún speisialta a chealú:

 • d’éag gan aon iarratas den sórt sin a bheith déanta; (28 lá ó dháta rite)
 • nó i gcás ina ndearnadh iarratas den sórt sin, gur tarraingíodh siar an t-iarratas; nó
 • go ndearnadh ordú, ag daingniú an rúin nó má rinneadh ordú faoin alt sin ag daingniú an rúin ach á fhoráil nach mbeidh éifeacht le hathchlárú mura gcomhlíontar téarmaí agus coinníollacha sonraithe, go gcomhlíontar na téarmaí agus na coinníollacha sin, agus, i gceachtar cás, tá cóip dheimhnithe den ordú sin seachadta don Chláraitheoir.
 • Cuideachta Neamhtheoranta chuig DAC
  I gcás gur cuideachta neamhtheoranta an chuideachta atá ag athchlárú mar DAC, tá ceanglas ann go n-áireofaí freisin sa rún speisialta (a cheanglaítear le halt 1285(1)(a) chun athchlárú) ráiteas a léiríonn dliteanas chomhaltaí an Choiste um Athchlárú. tá an chuideachta iarmhartach le bheith faoi theorainn scaireanna agus:

 • má tá scairchaipiteal údaraithe le bheith ag an gcuideachta iarmhartach, ag sonrú cad a bheidh sa scairchaipiteal údaraithe sin agus méid seasta na scaireanna a mbeidh an scairchaipiteal sin le roinnt iontu; nó
 • mura bhfuil scairchaipiteal údaraithe le bheith ag an gcuideachta iarmhartach, ag sonrú méid seasta na scaireanna a mbeidh scairchaipiteal na cuideachta le roinnt orthu.
 • Cumhacht cuideachta neamhtheoranta socrú a dhéanamh maidir le scairchaipiteal cúltaca ar athchlárú
  Faoi alt 1295, féadfaidh cuideachta neamhtheoranta a bhfuil scairchaipiteal aici, trína rún speisialta chun athchlárú mar chuideachta theoranta, ceachtar de na nithe seo a leanas nó an dá rud a dhéanamh:

 • méid ainmniúil a scairchaipitil a mhéadú trí mhéid ainmniúil gach cuid dá scaireanna a mhéadú, ach faoi réir an choinníll nach bhféadfar aon chuid den chaipiteal méadaithe a ghlaoch, ach amháin i gcás agus chun críocha na cuideachta. á fhoirceannadh ;
 • a fhoráil nach bhféadfar cuid shonraithe dá scairchaipiteal neamhghlaoite a ghlaoch ach amháin i gcás agus chun críocha an chuideachta a fhoirceannadh.
  Chun amhras a sheachaint, ceadaítear do DAC faoi theorainn ráthaíochta, chomh maith le haon chineál eile cuideachta, athchlárú mar DAC faoi theorainn scaireanna.
 • Le haghaidh Athchlárú mar DAC faoi theorainn ráthaíochta, ba cheart na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Áirítear ar Fhoirm D20 an ráiteas um chomhlíonadh gur ritheadh ​​an rún agus gur comhlíonadh ceanglais Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
 • Rún Speisialta (Foirm G1)
 • Bunreacht nua na cuideachta
 • Foirm D6D agus Ordú Cúirte .
 • Ceanglais ar leith maidir le cuideachta a athchlárú mar DAC faoi theorainn ráthaíochta.
  Féadfar cuideachta a athchlárú mar DAC faoi theorainn ráthaíochta má chomhlíontar na ceanglais seo a leanas freisin –

  PLC go DAC LG
  Más mian le Cuideachta Phoiblí Theoranta (PLC) athchlárú mar DAC (Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe), féadfaidh an Ard-Chúirt an rún a chealú, is féidir iarratas chun na cúirte chun an rún a chealú a dhéanamh trí:

 • sealbhóirí nach lú san iomlán ná 5 faoin gcéad i luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe an CPT nó aon aicme de scairchaipiteal eisithe an CPT (gan aird a thabhairt ar aon scaireanna atá i seilbh an CPT mar scaireanna cisteáin); nó
 • nach lú ná 50 de chomhaltaí an PLC.
 • Ní féidir le haon duine a thoiligh nó a vótáil i bhfabhar an rúin iarratas den sórt sin a dhéanamh. Ní mór an t-iarratas a dhéanamh laistigh de 28 lá tar éis an rúin. Má dhéantar an t-iarratas, ní mór don PLC fógra ina leith sin a thabhairt don Chláraitheoir láithreach (Foirm D13); agus ansin laistigh de 15 lá tar éis an dáta a dhéanfaidh an chúirt a hordú ar an iarratas, nó cibé tréimhse is faide a ordóidh an chúirt tráth ar bith, seachadfaidh an CPT nó an chuideachta iarmhartach ar an gCláraitheoir, cóip dheimhnithe den ordú.

  Ní féidir dul ar aghaidh le CPT a athchlárú mar DAC mura bhfuil an ceanglas seo a leanas comhlíonta. Más rud é gurb é an tréimhse a mbeidh iarratas faoi alt 1287 chun an rún speisialta a chealú lena linn:

 • d’éag gan aon iarratas den sórt sin a bheith déanta; (28 lá ó dháta rite)
 • nó i gcás ina ndearnadh iarratas den sórt sin, gur tarraingíodh siar an t-iarratas; nó
 • go ndearnadh ordú, ag daingniú an rúin nó má rinneadh ordú faoin alt sin ag daingniú an rúin ach á fhoráil nach mbeidh éifeacht le hathchlárú mura gcomhlíontar téarmaí agus coinníollacha sonraithe, go gcomhlíontar na téarmaí agus na coinníollacha sin, agus, i gceachtar cás, tá cóip dheimhnithe den ordú sin seachadta don Chláraitheoir.
 • Gan teorainn le DAC LG
  I gcás gur cuideachta neamhtheoranta an chuideachta, folaíonn an rún speisialta a cheanglaítear le halt 1285(1)(a) ráiteas go bhfuil dliteanas chomhaltaí na cuideachta iarmhartach le bheith teoranta mar a fhoráiltear sa ráiteas ráthaíochta; agus

  Sa chás gur cuideachta le scairchaipiteal í an chuideachta, d’aontaigh gach ball di go ndéanfaí í a athchlárú mar DAC faoi theorainn ráthaíochta agus í comhlánaithe ar Fhoirm D6D.

  Foirm D6D saor in aisce,– foirm an chomhaontaithe chun an chuideachta a athchlárú mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta arna suibscríobh ag, nó thar ceann, chomhaltaí uile na cuideachta; agus folaíonn sé ráiteas ráthaíochta agus ráiteas um chomhlíonadh lena n-áirítear daingniú cé na daoine a bhfuil an fhoirm aontaithe, nó a suibscríofa thar a gceann, ina gcomhaltas iomlán den chuideachta; agus más rud é nach bhfuil aon duine de na comhaltaí tar éis an fhoirm sin a shuibscríobh, go bhfuil gach beart réasúnach déanta ag na stiúrthóirí chun iad féin a shásamh go raibh cumhacht dleathach ag gach duine a shuibscríobh thar ceann comhalta é a dhéanamh;

  Chun críocha na Foirme D6D:

 • Measfar gur suibscríobh ag an gcomhalta síntiús le foirm aontaithe ó ionadaí pearsanta comhalta éagtha de chuid cuideachta.
 • Measfar, d’eisiamh an duine sin, gur comhalta den chuideachta é sannaí féimheachta duine is comhalta de chuideachta.
 • Scairchaipiteal
  Tá sainriachtanais bhreise leagtha amach in Alt 1299 maidir le hathchlárú cuideachta le scairchaipiteal chuig DAC faoi theorainn ráthaíochta. Ní mór do na comhaltaí go léir aontú le hathchlárú na cuideachta le DAC faoi theorainn ráthaíochta an Fhoirm D6D, nach mór a chur faoi bhráid CRO. Ba chóir go mbeadh:

 • Cóip de bhunreacht nua na cuideachta,
 • Foirm D20 – Iarratas chun Athchlárú,
 • Foirm G1 – Cóip den rún speisialta á rá go ndéanfaí an chuideachta a athchlárú
 • Ordú Cúirte faoin alt ábhartha maidir le scairchaipiteal (má bhaineann)
 • Ní féidir aon mhéid de scairchaipiteal na cuideachta a íoc ag an am a dhéanann an chuideachta iarratas ar athchlárú. Tá sé seo de réir Alt 1299(3)(a) d’Acht na gCuideachtaí 2014. Forálann alt 1299(3)(b) d’Acht na gCuideachtaí 2014 nach féidir le luach ainmniúil an scairchaipitil a bheith níos mó ná méid na ráthaíochta ar a son. bheadh ​​na comhaltaí faoi dhliteanas. Mura gcomhlíontar an coinníoll seo ní mór don Chuideachta Ordú a fháil ón gCúirt sular féidir dul ar aghaidh le hathchlárú mar DAC Teoranta le Ráthaíocht.

  Forálann alt 1299(2)(c) “mura bhfuil an staid maidir le scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta, ar dháta an iarratais ar athchlárú, mar a thagraítear dó i bhfo-alt (3), féadfaidh an chúirt, ar iarratas chun na cuideachta. déanann sí ag an gcuideachta chuige sin, smachtbhannaí ar a hathchlárú mar DAC faoi theorainn ráthaíochta agus tugann sé treoracha maidir le conas a chaithfear a caipiteal cuideachta faoi chuimsiú na cuideachta dá bharr”.

  Is é an staid maidir le scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta ná go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  (a) nach bhfuil aon mhéid íoctha air; agus
  (b) nach sáraíonn a luach ainmniúil an t-uasmhéid comhiomlán a bheadh ​​scairshealbhóirí na cuideachta, a thiocfaidh chun bheith ina gcomhaltaí den chuideachta iarmhartach ar eisiúint an deimhnithe corpraithe faoi alt 1285(6), faoi dhliteanas a íoc de bhua an bhí meabhrán na cuideachta deiridh le foirceannadh láithreach ag an am sin.

  Chun críocha athchláraithe, ba chóir a thabhairt faoi deara go mbeidh ar chuideachtaí, ar athchlárú, an cineál cuideachta a áireamh mar chuid dá n-ainm. Ní mór do chuideachtaí ar cineálacha áirithe cuideachta iad na focail seo a leanas a bheith ina n-ainm:

 • Teoranta – Teoranta (cineál cuideachta TEO).
 • Cuideachta Phoiblí Theoranta – Cuideachta Phoiblí Theoranta
 • Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe – Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe
 • Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta – Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta
 • Cuideachta Neamhtheoranta – Cuideachta Neamhtheoranta
 • Is Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta (CLG) atá cláraithe faoi Chuid 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014 iad cuideachtaí atá faoi theorainn ráthaíochta agus nach bhfuil scairchaipiteal acu. Tá ceanglas ar Chuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta an cineál cuideachta a chur le deireadh ainm na cuideachta. Is féidir díolúine a fháil ó úsáid an chineáil cuideachta in ainm na cuideachta trí Fhoirm G5 a chur isteach leis an iarratas ar athchlárú.

  Tá Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe, cuideachta phríobháideach theoranta faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta, cláraithe faoi Chuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus ceanglaítear orthu an cineál cuideachta a chur le deireadh ainm na cuideachta. Is féidir díolúine a fháil ó úsáid an chineáil cuideachta in ainm cuideachta an DAC trí Fhoirm G5 a chur isteach leis an iarratas ar athchlárú.

  Faoi Acht 2014, féadfar an frása “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” a fhágáil ó ainm na cuideachta nuair is Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe nó Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta an chuideachta agus sonraítear i mbunreacht na cuideachta go bhfuil na cuspóirí. cur chun cinn na tráchtála, na healaíne, na heolaíochta, an oideachais, an chreidimh nó na carthanachta.
  Ina theannta sin, ní mór a lua i mbunreacht na cuideachta:

  (a) is gá brabúis na cuideachta (más ann) nó ioncam eile a úsáid chun na cuspóirí a chur chun cinn;
  (b) go bhfuil cosc ​​ar dhíbhinní/dáiltítí a íoc lena chomhaltaí;
  (c) ceanglaítear na sócmhainní go léir a bheadh ​​ar fáil dá comhaltaí thairis sin a aistriú ar í a fhoirceannadh go dtí cuideachta eile arb iad a cuspóirí an tráchtáil, an ealaín, an eolaíocht, an reiligiún nó an charthanacht a chur chun cinn.

  Comhdaíonn cuideachtaí den sórt sin foirm G5 mar aon leis an iarratas ar athchlárú. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil cuideachta atá díolmhaithe ón oibleagáid na focail a úsáid mar chuid dá hainm fós faoi cheangal a thaispeáint ar a litreacha agus ar a foirmeacha ordaithe gur cuideachta den sórt sin í.

  Cuideachta Phoiblí Theoranta: Scaireanna a laghdú
  Faoi alt 1040 d’Acht na gCuideachtaí 2014, déanfaidh Cuideachta Phoiblí Theoranta (PLC), nuair is é an éifeacht a bheidh le scaireanna a chealú go dtabharfar luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte an CPT faoi bhun an íosmhéid údaraithe, iarratas ar athchlárú mar chineál eile de. cuideachta, ag sonrú éifeacht an chealaithe. Chuirfeadh an chuideachta foirm D10 isteach mar aon le doiciméid athchláraithe eile. (Alt 1040(7) Acht na gCuideachtaí 2014).