Thosaigh Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 ar an 9 Meitheamh 2017. Ní mór do chineálacha áirithe cuideachta Tuarascáil Íocaíochtaí a chomhdú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí faoi Chuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (arna leasú). Ní mór an Tuarascáil a chur isteach ag baint úsáide as Foirm PR1. Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm PR1.

Cuideachtaí a gceanglaítear orthu comhdú
Ceanglaíonn Cuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ar chuideachtaí móra, ar ghrúpaí móra agus ar “eintitis leasa phoiblí” atá gníomhach sna tionscail mhianadóireachta agus eastóscacha nó logáil foraoisí príomhúla tuarascálacha bliantúla ar íocaíochtaí arna ndéanamh le rialtais a ullmhú agus a chomhdú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí. (Sceideal 18 CA 2014).
Tá na Cuideachtaí atá Liostaithe i Sceideal 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014 liostaithe thíos.

Forálann Cuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 mar a cuireadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 do chur síos ar na híocaíochtaí atá le cur san áireamh, an fhormáid le haghaidh tuairiscithe agus na cuideachtaí a ndéantar difear dóibh. Níl oibleagáid ar chuideachtaí príobháideacha neamh-ainmnithe (ULCanna) Tuarascáil Íocaíochta a chomhdú faoi alt 1274a.

Foirm le comhdú
Ní mór na doiciméid a chomhdú ag baint úsáide as Foirm PR1 (táille comhdaithe €15). Ní mór an fhoirm a chomhdú laistigh de 11 mhí ó dheireadh na bliana airgeadais. Is cion catagóir 3 é gan comhdú.

Tá oibleagáid ar chuideachta shealbhaíochta, a ullmhaíonn ráitis airgeadais ghrúpa faoi alt 293, tuarascáil íocaíochta chomhdhlúite a ullmhú i gcás inar gnóthas mianadóireachta nó cairéalachta nó gnóthas logála í nó a fochuideachta(í).

Tuarascáil Íocaíochta Aonáin
Déanfaidh cuideachta, maidir lena tuarascáil íocaíochta eintitis, do gach bliain airgeadais, na nithe seo a leanas a áireamh i ndáil lena gníomhaíochtaí ábhartha:

(a) an rialtas a bhfuil gach íocaíocht déanta leis, lena n-áirítear tír an rialtais sin;
(b) méid iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh le gach rialtas;
(c) an méid iomlán in aghaidh an chineáil íocaíochta a dhéantar le gach rialtas;
(d) i gcás ina mbeidh na híocaíochtaí sin sannta do thionscadal sonrach, an méid iomlán in aghaidh an chineáil íocaíochta a rinneadh le haghaidh gach tionscadail den sórt sin agus méid iomlán na n-íocaíochtaí do gach tionscadal den sórt sin.

(I gcás ina ndéanann cuideachta íocaíocht nach bhfuil inchurtha i leith tionscadal sonrach, ní bheidh sé riachtanach sa tuarascáil íocaíochta eintitis í a leithdháileadh ar thionscadal sonrach).

Ní cheanglófar ar chuideachta íocaíocht a áireamh sa tuarascáil íocaíochta eintitis más rud é— (a) gur íocaíocht aonair í de mhéid is lú ná €100,000, nó (b) tá sé ina chuid de shraith íocaíochtaí gaolmhara laistigh de bhliain airgeadais i gcás inar lú ná €100,000 méid iomlán na sraithe íocaíochtaí sin. Mar sin féin, ní dhéanfar íocaíochtaí, gníomhaíochtaí agus tionscadail a roinnt go saorga ná a chomhiomlánú chun an t-iarratas a sheachaint.

Tá gá le nochtadh íocaíochtaí chun substaint, seachas foirm, gach íocaíochta, gníomhaíochta nó tionscadail ábhartha a léiriú. I gcás ina ndéanfar íocaíochtaí comhchineáil le rialtas, luafar sa tuarascáil íocaíochta eintitis luach na n-íocaíochtaí comhchineáil sin agus, i gcás inarb infheidhme, méid na n-íocaíochtaí comhchineáil sin, agus soláthróidh na stiúrthóirí nótaí tacaíochta chun a mhíniú conas a bheidh luach na n-íocaíochtaí comhchineáil sin. cinntítear íocaíochtaí comhchineáil.

Ábhar na tuarascála íocaíochta comhdhlúite
Déanfaidh cuideachta sealbhaíochta, i leith a tuarascála comhdhlúite ar íocaíocht, do gach bliain airgeadais, an fhaisnéis chéanna a leagtar amach thuas do thuarascáil íocaíochta eintitis a áireamh agus luafaidh sí freisin:
(a) aon íocaíochtaí a eascraíonn as gníomhaíochtaí ábhartha gnóthas mianadóireachta nó cairéalachta agus (b) aon íocaíochtaí a eascraíonn as gníomhaíochtaí ábhartha gnóthas logála.

I gcás ina ndéanann gnóthas íocaíocht nach bhfuil inchurtha i leith tionscadal sonrach, ní bheidh sé riachtanach sa tuarascáil chomhdhlúite íocaíochta í a leithdháileadh ar thionscadal sonrach.

Tá díolúintí ar fáil faoi Chaibidil 4, Cuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014:

  • Tá díolúine ó thuarascáil íocaíochta a ullmhú ar fáil d’fhochuideachta/cuideachta sealbhaíochta má tá an tuarascáil íocaíochta eintitis san áireamh i dtuarascáil íocaíochta comhdhlúite arna ullmhú ag an gcuideachta shealbhaíochta (alt 1454)
  • Tá díolúine ar fáil ón eintiteas/tuarascáil chomhdhlúite a tháirgeadh má tá gnóthas sealúchais níos airde ag an gcuideachta atá bunaithe i Stát eile den AE ina bhfuil tuarascáil chomhdhlúite curtha le chéile ag an gcuideachta is airde a chuimsíonn faisnéis na gCuideachtaí Éireannacha.
  • Beidh na stiúrthóirí díolmhaithe freisin sa chás go bhfuil an chuideachta faoi réir ceanglais tuairiscithe coibhéiseacha agus go bhfuil na híocaíochtaí nochta sa tuarascáil eile seo (alt 1455).
  • Tá díolúine ar fáil ón eintiteas/tuarascáil chomhdhlúite a tháirgeadh má tá gnóthas sealúchais níos airde ag an gcuideachta atá bunaithe i Stát eile de chuid an AE ina bhfuil tuarascáil chomhdhlúite ceanglais tuairiscithe coibhéiseacha a chuimsíonn faisnéis Cuideachtaí Éireannacha (alt 1456) curtha ar fáil ag an gcuideachta is airde.
  • Tá eisceacht faoi alt 1460 CA 2014 arna leasú i gcás ina bhfuil na stiúrthóirí díolmhaithe i gcás ina gcuireann an chuideachta isteach ina ionad sin cóip den tuarascáil comhdhlúite eintiteas) arna ullmhú de réir na gceanglas tuairiscithe coibhéiseach laistigh de 28 lá tar éis an íocaíocht sin a bheith curtha ar fáil don phobal faoin Acht. ceanglais tuairiscithe choibhéiseacha.

Roinn A – Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Iascaireacht
Rannán Grúpa Aicme Cur síos Athbhreithniú ar Aicmiú Caighdeánach Tionsclaíoch Idirnáisiúnta 4
02 02.2 02.20 Logáil 0220
 

Roinn B – Mianadóireacht agus Cairéalacht

Rannán Grúpa Aicme Cur síos Athbhreithniú ar Aicmiú Caighdeánach Tionsclaíoch Idirnáisiúnta 4
05 Mianadóireacht guail agus lignít
05.1 Mianadóireacht guail chrua 0510
05.2 05.20 Mianadóireacht lignít 0520
06 Eastóscadh amhpheitriliam agus gáis nádúrtha
06.1 06.10 Eastóscadh amhpheitriliam 0610
06.2 06.20 Eastóscadh gáis nádúrtha 0620
07 Mianadóireacht mianta miotail
07.1 07.10 Mianadóireacht na mianta iarainn 0710
07.2 Mianadóireacht mianta miotail neamhfheiriúla
07.21 Mianadóireacht úráiniam agus tóiriam mianta 0721
07.29 Mianadóireacht mianta miotail neamhfheiriúla eile 0729
08 Mianadóireacht agus cairéalacht eile
08.1 Cairéalú cloiche, gaineamh agus cré
08.11 Cairéalú ornáideach agus cloch thógála, aolchloch, gipseam, cailc agus sclátaí 0810 (cuid de)
08.12 Oibriú claiseanna gairbhéil agus gainimh; mianadóireacht créanna agus caoilín 0810 (cuid de)
08.9 Mianadóireacht agus cairéalacht nach bhfuil aicmithe in aon áit eile
08.91 Mianadóireacht mianraí ceimiceacha agus leasacháin 0891
08.92 Baint móna 0892
08.93 Eastóscadh salainn 0893
08.99 Mianadóireacht agus cairéalacht eile nach bhfuil aicmithe in aon áit eile 0899