D’athraigh na Rialacha um Chlárú Talún 2012, IR 483, uimhreacha na bhfoirmeacha d’Fhoirm 114 agus d’Fhoirm 115 araon. Is í Foirm 114 ná Foirm 51 anois agus is Foirm 52 anois Foirm 115. Tháinig na hathruithe seo i bhfeidhm an 1 Feabhra 2013.

 

3 Iúil 2012 – Soiléiriú – Fuarthas Comhairle Dlí

Ag tagairt do theagmhálacha a rinneadh leis an CRO maidir leis an athrú ar na Rialacha um Chlárú Talún a tháinig i bhfeidhm ar 1 Márta 2012 nuair a chuimsíonn an t-urrús a thug cuideachta talamh cláraithe nó gur talamh cláraithe é, tá comhairle sheachtrach dlí faighte anois ag an CRO sa scéal.

 

Foirm 114 (faoi Rialacha nua – anois Foirm 51): Deimhníodh don CRO gurb ionann an Fhoirm agus na téarmaí agus coinníollacha ionchorpraithe le chéile agus idirbheart muirir amháin, agus nach gá ach sonraí an idirbhirt sin a sheachadadh chuig CRO agus gan ach iontráil amháin ar chlár muirear alt 103.

 

Foirm 115 (faoi Rialacha nua – anois Foirm 52): (Muirear sonrach le haghaidh airleacain reatha agus amach anseo a eascraíonn as cruthú morgáiste/bintiúir tráchtála): Deimhníodh don CRO gur idirbheart slándála aonair iad Foirm 115 agus an Morgáiste/Bintiúir de réir an dlí atá scaipthe thar dhá ghníomhas (nó níos mó). doiciméid eile agus mar sin nach dteastaíonn ach comhdú amháin ar Fhoirm C1/8E nuair a chomhlánaíonn cuideachta Foirm 115 de chuid Chlárlann na Talún (faoi Rialacha nua – Foirm 52 anois) chomh maith leis an Morgáiste/Bintiúir ar an dáta céanna. Má chomhdaítear C1/8E maidir leis an Morgáiste/Bintiúr agus má chomhdaítear C1/8E breise maidir le Foirm Chlárlann na Talún, ar a bhfuil an dáta céanna leis an Morgáiste/Bintiúr, cuireadh in iúl don Chláraitheoir nach bhfuil sí faoi oibleagáid. an dara comhdú a thaifeadadh ar chlár muirear alt 103. Dá réir sin seolfaidh an CRO ar ais chuig an láithreoir an C1/8E breise maidir le Foirm Chlárlann na Talún ar an bhforas gur comhdú dúblach é, ag cur san áireamh go bhfuil an eilimint talún cláraithe den mhuirear san áireamh sa C1/8E atá curtha san áireamh. comhdaithe maidir le Morgáiste/Bintiúir. Ní chláróidh CRO comhdú dúblach den sórt sin.

I gcás Clárlann na Talún Foirm 115 (faoi Rialacha nua – anois Foirm 52) a fhorghníomhaítear ar dháta seachas dáta an Mhorgáiste/Bintiúir, tá dhá mhuirear ar leith ann, agus mar sin ba chóir go mbeadh dhá chomhdú ar Fhoirm C1/8E agus cláróidh CRO dhá mhuirear i gcoinne na cuideachta lena mbaineann.

Sa chás gur talamh cláraithe an t-aon mhaoin atá muirearaithe ag cuideachta, tá sé inghlactha Foirm C1/8E a chomhdú agus cóip dheimhnithe den Fhoirm Chlárlann na Talún a sholáthar don CRO mar fhíorú, in ionad cóip dheimhnithe de a chomhdú. an Morgáiste/Bintiúr a bhfuil an dáta céanna air agus atá ar Fhoirm Chlárlann na Talún. Arís, ní gá ach C1/8E amháin a sheachadadh chuig CRO sa chás seo.

In aon chás ina bhfuil maoin eile chomh maith le talamh cláraithe sa mhaoin atá muirearaithe ag an gcuideachta, ba chóir cóip dheimhnithe den Mhorgáiste/Bintiúr a thabhairt don CRO in éineacht le Foirm C1/8E mar fhíorú, agus ní cóip dheimhnithe de Chlárlann na Talún. Foirm.

Dáta: 3 Iúil 2012

Nasc chuig Leathanach Morgáistí agus Táillí . Nasc chuig leathanach Whats New 2012

Ag féachaint do theagmhálacha a rinneadh leis an CRO maidir leis an athrú le déanaí ar na Rialacha um Chlárú Talún a tháinig i bhfeidhm an 1 Márta 2012 nuair a chuimsíonn an t-urrús a thugann cuideachta talamh cláraithe nó gur talamh cláraithe é, is léir go bhfuil éiginnteacht fós ann ar feadh tréimhse áirithe ama. líon cleachtóirí. Tá sé curtha in iúl ag na cleachtóirí seo don CRO go bhfuil sé ar intinn acu, ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil iomlán i dtéarmaí chomhlíonadh Alt 99 d’Acht na gCuideachtaí 1963, an dara C1 a chomhdú i ngach cás leis an CRO ag eascairt as Foirmeacha nua Chlárlann na Talún 115 agus 114 (faoi na Rialacha um Chlárú Talún 2011), in ainneoin an Nóta Faisnéise arna eisiúint ag an CRO.

Mar sin tá comhairle sheachtrach dlí á lorg ag an CRO ar an tsaincheist, agus táthar ag fanacht leis an gcéanna faoi láthair.

 

Ba cheart a thabhairt faoi deara, mar sin, má fhaigheann CRO C1 maidir le Foirm 114 nó 115 de chuid Chlárlann na Talún, coinneoidh sí an aighneacht mar “Faighte” ach ní chláróidh sí é sin go dtí go bhfaighidh an CRO comhairle dlí breise maidir le hinchláraitheacht Foirm C1 a chomhdaítear de bhun Fhoirm 114 nó 115 de chuid Chlárlann na Talún.

Ba chóir an Nóta Faisnéise seo a leanas dar dáta 6 Márta 2012 a fhorléiriú i bhfianaise an mhéid sin thuas.

Arna dhátú 14 Márta 2012

Tháinig athrú nós imeachta le déanaí ar chleachtas Chlárlann na Talún chun a bpróiseas clárúcháin a éascú maidir le muirear ar thalamh cláraithe.

Maidir le bintiúir nó morgáistí tráchtála a forghníomhaíodh an 1 Márta 2012 nó ina dhiaidh sin, sa chás go bhfuil muirear sonrach ar thalamh cláraithe ceaptha a bheith mar chuid den urrús, ní mór Foirm 115 de chuid Chlárlann na Talún a sheoladh chuig Clárlann na Talún. Ní gá an gníomhas muirir iarbhír a chomhdú le Clárlann na Talún a thuilleadh. Is foirm nua í Foirm 114 a úsáidtear chun muirear ar thalamh cláraithe a fháil i gClárlann na Talún le haghaidh airleacain reatha agus amach anseo. Is leagan simplí giorraithe den mhuirear iad foirmeacha nua Chlárlann na Talún.

Féach le do thoil ar shuíomh Gréasáin an Údaráis Chlárúcháin Maoine www.prai.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

Ní chuireann na hathruithe riaracháin seo i gClárlann na Talún isteach ar nósanna imeachta an CRO. Go háirithe, ní bhíonn ceanglas ar Fhoirm C1 eile a chomhdú leis an CRO mar thoradh ar an nós imeachta nua a thug an PRA isteach. Ní mór Foirm C1 a chomhdú maidir le cruthú urrús ag cuideachta. Ní chruthaíonn cuideachta den sórt sin muirear breise nó muirear breise nuair a chomhlánaíonn sí an Fhoirm Chlárlann na Talún chun clárú an mhuirir i gClárlann na Talún a chinntiú. Ní hionann Foirm 114/115 de chuid Chlárlann na Talún agus cás urrúis ar leith ach díorthaíonn sí ón ngníomhas muirir, agus is sliocht as an ngníomhas muirir sin go bunúsach iad. Níor cheart ach C1 amháin a chomhdú leis an CRO i gcás ina bhfuil gníomhas muirir agus Foirm 114/115 comhdaithe le Clárlann na Talún. I gcás nach bhfuil ach an C1 sínithe ag páirtí amháin san idirbheart, ní mór cóip dheimhnithe den ghníomhas lena gcruthaítear an muirear a chur faoi iamh (ní Foirm 114/115, ach an príomhghníomhas muirir) leis an C1.

Sa chás go seolfar Foirm C1 arna síniú ag páirtí amháin chuig CRO in éineacht le Foirm 114/115, ní chláróidh an CRO í. Ní bheidh an láithreoir in ann clárú a chinntiú ach amháin má thugtar cóip dheimhnithe den ghníomhas muirir don CRO leis an C1.

CRO, 6ú Márta 2012

 

Nasc chuig Leathanach Morgáistí agus Táillí .