Éisteadh roinnt caingne cúirte san Ard-Chúirt Tráchtála, arbh iad na torthaí a bhí orthu ná Orduithe Ard-Chúirte ag muirearú scaireanna i seilbh tríú páirtithe i gcuideachtaí áirithe (“Orduithe Muirir”) i bhfabhar an Ghearánaí sna himeachtaí (i ngach cás). go dtí seo, foras baincéireachta).

Áiríodh leis na hOrduithe Muirir seo ordú go bhfónfadh aturnaetha an Ghearánaí ar Chláraitheoir na gCuideachtaí cóip den Ordú Ard-Chúirte, chomh maith le hordachán go gcuirfeadh an Cláraitheoir cóip den Ordú Muirir ar chomhad poiblí na cuideachta/na gcuideachtaí a is ábhar don Ordú Muirir scaireanna atá i seilbh tríú páirtí nó páirtithe.

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir agus nach nglacfaidh an CRO le hordú nach n-iarrann go sainráite ar an gCláraitheoir an t-ordú a chur ar an gcomhad poiblí.

Is é cuspóir threoir an Bhreithimh gach páirtí leasmhar a chur ar an eolas maidir le déileálacha a bhaineann le scaireanna na cuideachta/na gcuideachtaí atá i gceist, ar scaireanna iad atá i seilbh scairshealbhóra nó scairshealbhóirí atá faoi réir an Ordaithe Muirir.

Ní bhaineann muirear ar shócmhainní na cuideachta féin leis na hOrduithe Muirir ach baineann siad le scaireanna scairshealbhóra nó scairshealbhóirí sa chuideachta sin. Dá réir sin, ainmnítear na hOrduithe Muirir mar “Ordú HC chun scaireanna scairshealbhóra a mhuirearú”. Aon uair a sheachadtar aon ordú den sórt sin don CRO, tugtar an stádas “Faighte” dó, agus ansin déantar é a scanadh agus a chur ar fáil lena iniúchadh ag an bpobal amhail is dá mba aighneacht arna comhdú faoi Acht na gCuideachtaí 2014 í.

Ba cheart d’aturnaetha a thugann orduithe den sórt sin do Chláraitheoir na gCuideachtaí a chinntiú go seolfar cóip oifige den ordú ar aghaidh gan mhoill chuig an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1

Tabhair faoi deara: ní bhaineann aon táille chomhdaithe le hOrduithe Muirir dá leithéid mar a chuirtear isteach iad de bhun Ordú Cúirte seachas i gcomhlíonadh oibleagáide comhdaithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014.