Gnóthais shealbhaíochta
I dteannta a gcuid ráitis airgeadais féin a ullmhú, ceanglaítear ar ghnóthais sealbhaíochta ráitis airgeadais chomhdhlúite an ghrúpa a ullmhú agus iad a leagan faoi bhráid an CGB ag an am céanna lena ráitis airgeadais bhliantúla féin. Tá an ceanglas maidir le grúpráitis airgeadais a ullmhú cuimsithe in alt 293 d’Acht na gCuideachtaí 2014, agus sonraítear: “I gcás ina bhfuil cuideachta ina cuideachta shealbhaíochta ag deireadh na bliana airgeadais, stiúrthóirí na cuideachta, chomh maith le ráitis airgeadais eintitis a ullmhú le haghaidh sa bhliain airgeadais, ullmhóidh sí grúpráitis airgeadais don chuideachta shealbhaíochta agus dá foghnóthais uile don bhliain airgeadais sin.”

Féadfaidh Grúpa Beag a bheith incháilithe freisin do dhíolúine ó iniúchadh faoi alt 359 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

 

Díolúine ón gceanglas ráitis airgeadais an ghrúpa a ullmhú
Díolúine ó chomhdhlúthú: alt 293 d’Acht na gCuideachtaí 2014 arna leasú le halt 19 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 – do bhlianta airgeadais dar tosach an 1 Eanáir 2017 nó dá éis. Beidh cuideachta sealbhaíochta a cháilíonn don réimeas cuideachtaí beaga faoi alt 280B nó don chóras micrichuideachtaí faoi alt 280E díolmhaithe ón gceanglas ráitis airgeadais ghrúpa a ullmhú.

Alt 280B: Comhlíonann grúpa na coinníollacha cáilitheacha do ghrúpa beag más rud é, i ndáil le bliain airgeadais, go gcomhlíonann sé 2 cheann nó níos mó de na ceanglais seo a leanas:

  • ● (a) nach sáraíonn méid comhiomlán láimhdeachais an ghrúpa €12 milliún glan (nó €14.4 milliún comhlán);
  • ● (b) nach sáraíonn clár comhardaithe comhiomlán an ghrúpa €6 milliún glan (nó €7.2 milliún comhlán);
  • ● (c) nach sáraíonn meánlíon comhiomlán fostaithe an ghrúpa 50.

 

Deir alt 280B(11): Chun críocha an ailt seo, maidir leis na figiúirí comhiomlána le haghaidh láimhdeachais agus iomlán an chláir chomhardaithe—
ciallaíonn ‘glan’ tar éis fritháirimh agus coigeartuithe eile arna ndéanamh chun grúp-idirbhearta a dhíchur—
(i) i gcás ráitis airgeadais Acht na gCuideachtaí, de réir Sceideal 4, agus
(ii) i gcás ráitis airgeadais IFRS, i gcomhréir le caighdeáin tuairiscithe airgeadais idirnáisiúnta;
ciallaíonn ‘comhlán’ gan na fritháirimh sin agus na coigeartuithe eile sin

Baineann an díolúine comhdaithe grúpa bunaithe ar mhéid (alt 293 CA 2014 arna leasú) le cuideachtaí TEO, Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe (DACanna), Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta (CLG) agus Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta gan scairchaipiteal (PULC) ach ní bhaineann sé le. Cuideachtaí Poiblí Teoranta (PLC) nó Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta ag a bhfuil scairchaipiteal (PUC).

Tá díolúine eile ann faoi alt 300 d’Acht na gCuideachtaí 2014, arb é atá ann díolúine ón gceanglas ráitis airgeadais ghrúpa a ullmhú le haghaidh gnóthas sealbhaíochta ar fochuideachta de chuid gnóthas LEE é nó í faoi úinéireacht iomlán nó faoi úinéireacht 50 faoin gcéad.

Níl an díolúine seo teoranta do chuideachtaí príobháideacha agus mar sin is féidir le cpt a chomhlíonann coinníollacha alt 299 leas a bhaint aisti, ach forálann alt 1377 d’Acht na gCuideachtaí 2014 nach bhfuil feidhm ag an díolúine maidir le gnóthas sealbhaíochta ar cuireadh aon chuid dá scaireanna, dá bhintiúir nó d’urrúis fiachais eile ar fáil. ligean isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte i mBallstát LEE. Mar sin ní féidir le cpt liostaithe leas a bhaint as an díolúine.

Tá díolúine eile in alt 300. Féadfaidh gnóthas sealbhaíochta atá ann féin ar foghnóthas de chuid gnóthas eile atá bunaithe faoi dhlí Ballstáit nach bhfuil sa LEE é a scairshealbhóirí nó a chomhaltaí a bhfuil comhiomlán 50 faoin gcéad de na scaireanna sa ghnóthas sealbhaíochta aige leas a bhaint as agus fógra á iarraidh sin. níor seirbheáladh ullmhú ráitis airgeadais an ghrúpa ar an gcuideachta, ar a laghad 6 mhí roimh dheireadh bhliain airgeadais an ghnóthais sin.

Níl cpt liostaithe i dteideal leas a bhaint as aon cheann de na trí dhíolúine, agus mar sin ní mór dó ráitis airgeadais an ghrúpa a ullmhú agus a chomhdú i gcónaí lena thuairisceán bliantúil.

Ceanglais chomhdaithe
Leagtar amach in Alt 294/295 an ceanglas comhdaithe maidir le ráitis airgeadais ghrúpa. Éilíonn sé cóip dheimhnithe de ráitis airgeadais an ghrúpa arna ndréachtú ag an ngnóthas sealbhaíochta a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil an ghnóthais sealbhaíochta.

Mar sin, mura bhfuil gnóthas sealúchais i dteideal leas a bhaint as na díolúintí faoi Chaibidil 5, Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá sé de cheangal air ráitis airgeadais an ghrúpa a chur i gceangal lena thuairisceán bliantúil agus é á chomhdú leis an CRO. Is féidir grúpa a dhíolmhú faoin Díolúine ó Iniúchadh (alt 358(2)) nuair a chomhlíontar ceanglais.

Níl Cuideachtaí Poiblí Teoranta ná Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta i dteideal díolúine ó iniúchadh.

Tá cuideachta phríobháideach atá ina fochuideachta de ghnóthas eile atá bunaithe i mBallstát LEE eile díolmhaithe ón gceanglas ráitis airgeadais a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil agus tuairiscí a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil má chomhlíontar coinníollacha áirithe.

Sa chás seo, ní mór na doiciméid seo a leanas a chomhdú le tuairisceán bliantúil na fochuideachta, de bhun alt 294 d’Acht na gCuideachtaí 2014:

1. Fógra á rá gur bhain an chuideachta leas as an díolúine faoi ailt 293-304 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
2. Cóip de ráthaíocht neamh-inchúlghairthe ón ngnóthas sealbhaíochta ar dhliteanais thuairisceáin bhliantúil na fochuideachta, de bhun alt 357(1)(b).
3. Fógra ón gcuideachta do na scairshealbhóirí faoin ráthaíocht de bhun alt 357(1)(c).
4. Dearbhú ón bhfochuideachta gur dhearbhaigh na scairshealbhóirí go léir a dtoiliú leis an díolúine, go bhfuil an dearbhú seo le síniú ag an rúnaí nó ag stiúrthóir (alt 357(1)(f)(ii) tá toiliú na scairshealbhóirí go léir ag teastáil). .
5. Ní mór ráitis airgeadais chomhdhlúite an ghnóthais sealbhaíochta (ba cheart díolúine na fochuideachta a nochtadh i nóta leis na ráitis airgeadais) arna dtarraingt suas de réir cheanglais alt 294 agus arna n-iniúchadh go cuí a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil na bhfoghnóthas (alt 357(1)(h)).

Sampla den téacs ráthaíochta atá inghlactha:
Leis an ráthaíocht seo, tugann X Teoranta de (oifig chláraithe, etc.) mar ghnóthas sealbhaíochta Y Limited agus chun críocha na ndíolúintí dá dtagraítear in alt 357 d’Acht na gCuideachtaí 2014, agus nach bhfuil ar aon tslí eile, ráthaíochtaí go neamh-inchúlghairthe i leith an. don bhliain airgeadais iomlán de Y Limited dar críoch an ** lá de *** 20**, na ceangaltais go léir a rinne Y Limited lena n-áirítear méideanna a thaispeántar mar dhliteanais sna ráitis airgeadais reachtúla; ar choinníoll nach sroichfidh an ráthaíocht seo le haon dliteanas nó gealltanas de chuid Y Limited nach mbeidh ann ar shlí seachas i leith na bliana airgeadais sin nó nach dliteanas nó caillteanas é.