Thug Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 athrú ar Acht na gCuideachtaí 2014 isteach. Cuireadh tús leis an Acht ar an 9 Meitheamh 2017. Thug an tAcht isteach catagóir nua “micrea” cuideachta. Baineann an díolúine le blianta airgeadais dar tús 1 Eanáir 2015. (alt 277a d’Acht na gCuideachtaí 2014 arna chur isteach le halt 14 Cuideachtaí (Cuntasaíocht) Acht 2017.

Díolúine Méid: Ní bhaineann an díolúine méide le cuideachtaí Poiblí Teoranta nó Poiblí Gan Teorainn. Ní fhéadfaidh an chuideachta teacht faoi aon cheann de na 18 n-aicme cuideachtaí atá liostaithe sa Chúigiú Sceideal CA 2014 . Ní bheidh feidhm aige maidir le cuideachta más rud é— (a) gnóthas infheistíochta, (b) gnóthas sealbhaíochta airgeadais, (c) cuideachta shealbhaíochta a ullmhaíonn ráitis airgeadais ghrúpa, nó (d) fochuideachta atá ar áireamh i ráitis airgeadais chomhdhlúite gnóthas sealbhaíochta níos airde.

Féadfar cuideachtaí micreamhéide a dhíolmhú ó mhéid iomlán na gceanglas a bhaineann le Ráitis Airgeadais bhliantúla maidir le haon bhliain airgeadais más rud é, i leith na bliana sin agus na bliana airgeadais díreach roimh an mbliain sin, go gcomhlíonann an chuideachta dhá cheann de na trí choinníoll seo a leanas:

 

Iomlán an chláir chomhardaithe gan dul thar €350,000
Láimhdeachas nach mó ná €700,000
Fostaithe nach mó ná 10

 

(Alt 280D d’Acht na gCuideachtaí 2014 arna chur isteach ag alt 15 Cuideachtaí (Cuntasaíocht) Acht 2017). Ní mór don fhíric go bhfuil cuideachta i dteideal díolúine ar bhonn a méid a bheith deimhnithe ag a hiniúchóirí.

Ráitis “díolúine méide/giorraithe” ón micreachuideachta:

Ní mór do chuideachta a éilíonn an “díolúine méide/giorraithe” Tuarascáil an Iniúchóra a chomhdú chuig na stiúrthóirí agus ní mór di na nithe seo a leanas a lua ar a Clár Comhardaithe:

Luaimse/Déanaimid, mar stiúrthóir(í) ar (ainm cuideachta), go bhfuil –
Tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in alt 352 d’Acht na gCuideachtaí 2014;
rinne an chuideachta amhlaidh ar an bhforas go bhfuil sí i dteideal leas na díolúine sin mar mhicrichuideachta agus deimhníonn sí gur ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais ghiorraithe i gceart de réir alt 353 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta Dáta

Más Micrichuideachta an chuideachta, féadfaidh sé a bheith i dteideal an díolúine ó iniúchadh a éileamh, agus sa chás sin beidh deimhniú breise ag teastáil. Mura gcomhlíonann an chuideachta, cé go bhfuil micrea-mhéid, na coinníollacha go léir chun cáiliú don díolúine ó iniúchadh, ní mór a ráitis airgeadais a iniúchadh agus tagairt d’alt 333 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Chun go gcáileoidh cuideachta don díolúine ó iniúchadh micreachuideachta ní mór don chuideachta na critéir seo a leanas a chomhlíonadh maidir leis an mbliain airgeadais lena mbaineann agus leis an mbliain roimhe – a.280d ​​CA 2014. • Caithfidh an chuideachta cáiliú mar “mhicrichuideachta”.

Ní mór tuairisceán bliantúil na cuideachta, a bhfuil Ráitis Airgeadais i gceangal leis, a chomhdú in am don bhliain atá i gceist agus don bhliain roimhe sin. (s.363 CA 2014)
Ceanglaítear ar mhicrichuideachtaí a éilíonn na díolúintí iniúchta agus giorraithe araon:

 • ● Clár Comhardaithe na cuideachta (le (a) go (e) den “ráiteas díolúine ó iniúchadh” atá san áireamh ag bun an Chláir Chomhardaithe)
 • ● Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

 

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil micrea-chuideachtaí díolmhaithe ó fhormhór na bhforálacha a bhaineann leis na Nótaí leis na Ráitis Airgeadais. Tá micreachuideachtaí díolmhaithe ó cheanglais alt 314/317/318/319/322/323(1).

 • ● Micrichuideachtaí, faoi théarmaí alt 325 d’Acht na gCuideachtaí 2014 arna leasú ag Alt 41 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017, nach gceanglaítear orthu tuarascáil stiúrthóirí a ullmhú ar choinníoll go gcuirtear an fhaisnéis a éilítear faoi alt 328 CA 2014 san áireamh mar nóta nó mar fhonóta leis an gclár comhardaithe. (Alt 328 – tagraíonn sé d’fháil nó do dhiúscairt scaireanna dílse).
 • ● Tá micrichuideachtaí díolmhaithe ó cheanglais alt 326(3) CA2014 (ionstraimí airgeadais) agus alt 327(1) CA 2014 (athbhreithniú gnó).
 • ● Glactar leis go dtugann ráitis airgeadais na micrichuideachtaí léargas fíor agus cothrom.
 • ● Ní mór do Ráitis Airgeadais anois ainm agus foirm dhlíthiúil na cuideachta, an uimhir, an oifig chláraithe, an áit chláraithe agus an bhfuil sí á foirceannadh a lua.

 

Déanfar ráitis gur ullmhaíodh FS do mhicrichuideachtaí/chuideachtaí beaga FS díreach os cionn na sínithe ar an FS. (s.324)
Ráiteas Samplach le cur san áireamh ar an gClár Comhardaithe nuair a bhíonn an díolúine iniúchta agus an díolúine (giorrú) micrea-chuideachta á éileamh:

Luaímid/mar stiúrthóir(í) ar (ainm cuideachta):

(a) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine dá bhforáiltear i gCaibidil 15 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014,
(b) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine ar an bhforas go bhfuil na coinníollacha a shonraítear in a.358 á gcomhlíonadh,
(c) nach bhfuil fógra seirbheáilte ag scairshealbhóirí na cuideachta ar an gcuideachta faoi a.334(1) de réir a.334(2),
(d) admhaímid oibleagáidí na cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014, taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil agus Ráitis Airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh a bliana airgeadais agus ar a bhrabús nó a caillteanas do bhliain den sórt sin agus chun forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le Ráitis Airgeadais a chomhlíonadh ar shlí eile a mhéid is infheidhme maidir leis an gcuideachta,
*(e) tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in a.352 Acht na gCuideachtaí 2014 (mar mhicrichuideachta); go ndearna an chuideachta amhlaidh ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal leas na díolúine sin mar chuideachta bheag agus go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe ullmhaithe i gceart de réir a.353 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta: Dáta:

(*Sa ráiteas thuas, bain úsáid as cuid (a) – (d) má tá díolúine ó iniúchadh á éileamh aige agus cuir alt leis (e) má tá an díolúine ón micrea-chuideachta/giorrúchán á éileamh. Is féidir le micrichuideachta ceachtar díolúint nó an dá dhíolúine a éileamh ina Ráitis Airgeadais má cháilíonn siad.)

Sínithe Foirmeacha Clósocraithe
Deir Alt 347 d’Acht na gCuideachtaí 2014 “is tagairt í cóip de dhoiciméad do chóip a shásaíonn na coinníollacha seo a leanas:
(a) más fíorchóip é den bhunchóip ach amháin i gcás na difríochta go mbeidh an síniú nó na sínithe atá ar an mbunchóip, agus aon dáta nó dátaí air, le feiceáil i bhfoirm chló-chur ar an gcóip; agus
(b) go mbeidh deimhniú stiúrthóra agus rúnaí na cuideachta ag gabháil leis, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an rúnaí i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den bhunchóip í (agus cóip den sórt sin). is leor deimhniú a bhaineann leis na doiciméid go léir a luaitear i bhfo-alt (1) agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar gheall ar an difríocht a cheadaítear le mír (a) maidir le foirm sínithe nó dáta).
Áiríonn Foirm B1 an deimhniú do na ráitis airgeadais a ghabhann leis an doiciméad chomh maith leis an bhfoirm féin.

Formáid deimhnithe atá inghlactha
(i) Tuarascáil na n-iniúchóirí faoi alt 356(1) d’Acht na gCuideachtaí 2014
Chuig stiúrthóirí Example Limited
Seo a leanas cóipeanna dár dtuarascáil dar dáta 31 Márta 20** faoi alt 356(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014 chuig stiúrthóirí Sampla Teoranta agus dár dtuarascáil dar dáta 26 Feabhra 20** faoi alt 391 d’Acht na gCuideachtaí 2014 chuig comhaltaí na cuideachta sin le haghaidh a bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 20**.

(ii) Tuarascáil na n-iniúchóirí faoi alt 356(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014
Tuarascáil an Iniúchóra do stiúrthóirí Example Limited de bhun alt 356(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Tá scrúdú déanta againn ar:
na ráitis airgeadais ghiorraithe don bhliain dar críoch 31 Nollaig 20** ar leathanaigh …… go …… a bhfuil sé beartaithe ag stiúrthóirí Example Limited a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta; agus
na ráitis airgeadais a leagan faoi bhráid an Chruinnithe Ghinearálta Bliantúil atá mar bhonn do na ráitis airgeadais ghiorraithe sin.
Bhí raon feidhme ár gcuid oibre chun críche na tuarascála seo teoranta do dheimhniú go bhfuil na stiúrthóirí i dteideal ráitis airgeadais ghiorraithe a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil agus go bhfuil na ráitis airgeadais ghiorraithe sin ullmhaithe i gceart, de bhun alt 353 d’Acht na gCuideachtaí 2014, ón gComhairle. ráitis airgeadais a leagan faoi bhráid an Chruinnithe Ghinearálta Bhliantúil.
Is é ár dtuairim go bhfuil na stiúrthóirí i dteideal faoi alt 352 d’Acht na gCuideachtaí 2014 iarscríbhinn a dhéanamh le tuairisceán bliantúil ráitis airgeadais ghiorraithe na cuideachta agus tá na ráitis airgeadais ghiorraithe sin ullmhaithe i gceart de bhun fhorálacha alt 353 den Acht (díolúintí atá ar fáil do mhicrea-. cuideachtaí meánmhéide).

Iniúchóirí: ABC & Company
Dáta: 31 Márta 20**

(iii) Tuarascáil na n-iniúchóirí faoi alt 336 d’Acht na gCuideachtaí 2014
Ceanglaítear a lua i dtuarascáil an iniúchóra do na comhaltaí:

 • ● an bhfuil an fhaisnéis agus na mínithe ar fad faighte acu, ar feadh a gcuid eolais agus a gcreidimh, atá riachtanach chun críche a n-iniúchta,
 • ● an raibh, ina dtuairim féin, taifid chuntasaíochta na cuideachta leordhóthanach chun gur féidir na ráitis airgeadais a iniúchadh go héasca agus go cuí,
 • ● an bhfuil, ina dtuairim, faisnéis agus tuairisceáin leordhóthanacha dá n-iniúchadh faighte ó bhrainsí na cuideachta nár thug siad cuairt, i gcás ráitis airgeadais eintitis, cibé acu ar chlár comhardaithe na cuideachta agus ach amháin i gcás ina mbaintear leas as an díolúine faoi alt 304 de, go bhfuil an cuntas brabúis agus caillteanais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta agus na tuairisceáin,
 • ● an dtugann, ina dtuairim féin, léargas fíor agus cothrom – i gcás clár comhardaithe aonáin, ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh na bliana airgeadais – i gcás brabús aonáin agus cuntas caillteanais, ar bhrabús nó ar chaillteanas na cuideachta don bhliain airgeadais – i gcás ráitis airgeadais an ghrúpa, na sócmhainní, na ndliteanas, agus an staid airgeadais amhail ag deireadh na bliana airgeadais agus an bhrabúis nó an chaillteanais do bliain airgeadais na ngnóthas a áirítear sa chomhdhlúthú ina iomláine, a mhéid a bhaineann sé le comhaltaí na cuideachta,
 • ● cibé ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais reachtúla i gceart de réir an chreata tuairiscithe airgeadais ábhartha agus, go háirithe, le ceanglais Acht na gCuideachtaí 2014 (agus más infheidhme, Airteagal 4 de Rialachán IAS)
 • ● Luafar freisin i dtuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla an bhfuil, ina dtuairim féin, an fhaisnéis a tugadh i dtuarascáil an stiúrthóra don bhliain airgeadais ag teacht leis na ráitis airgeadais reachtúla.

 

Beidh sa tuarascáil freisin maidir le gach ní dá dtagraítear sna pointí thuas ráiteas nó tuairim, de réir mar a bheidh, a bheidh – neamhcháilithe nó cáilithe agus áireofar léi tagairt d’aon nithe ar mian leis na hiniúchóirí reachtúla a tharraingt chucu. aird gan an tuarascáil a cháiliú. Féadfar ráiteas tuairime a cháiliú, lena n-áirítear a mhéid atá tuairim chodarsnach nó séanadh tuairime, i gcás ina bhfuil easaontas nó teorannú ar raon feidhme na hoibre.

Faoi alt 336(3a), i gcás mionchuideachta, glactar leis go dtugann comhlíonadh íoscheanglais Acht na gCuideachtaí 2014 léargas fíor agus cothrom.

Chomh maith leis sin faoi alt 336(8) d’Acht na gCuideachtaí 2014, más rud é, i gcás aon ráitis airgeadais reachtúla, nár comhlíonadh ceanglais alt 305-312, ní mór do na hiniúchóirí reachtúla a áireamh ina dtuarascáil, chomh fada agus atá siad. réasúnta in ann é sin a dhéanamh, ráiteas ag tabhairt na sonraí riachtanacha. (Déileálann Alt 305-312 le luach saothair stiúrthóirí/nochtadh leasanna/sochair agus le nochtadh bainc cheadúnaithe). Ní bhaineann sé seo le micrichuideachtaí atá díolmhaithe ó ranna áirithe.

Faoi alt 336(2), ba cheart go mbeadh réamhrá sa tuarascáil a shainaithníonn ráitis airgeadais an eintitis, agus nuair is cuí, ráitis airgeadais an ghrúpa, is ábhar don iniúchadh agus don chreat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm ina n-ullmhú agus freisin. tuairisc ar raon feidhme an iniúchta lena sainaithnítear na caighdeáin iniúchóireachta a ndearnadh an t-iniúchadh i gcomhréir leo.

Ciallaíonn “iomlán an chláir chomhardaithe”, i ndáil le haon bhliain airgeadais de chuid cuideachta— comhiomlán na méideanna a thaispeántar mar shócmhainní i gclár comhardaithe na cuideachta.
Is féidir an reachtaíocht ábhartha ar fad a íoslódáil ó http://www.irishstatutebook.ie/ .

Mholfaimis duit comhairle ghairmiúil a lorg, nó dul i dteagmháil le do chumann gairmiúil / comhlacht cuntasaíochta, má tá aon cheist agat maidir le formáid na ráiteas airgeadais.

Ba cheart go mbeadh an chuma seo a leanas ar an ‘Bloc Sínithe’ ag bun na cóipe de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla a seachadadh chuig an gCláraitheoir:

Sa chás gur duine aonair an t-iniúchóir:
Clóscríobhadh ainm an duine aonair mar atá sé ar Chlár Poiblí na nIniúchóirí
Seoladh (roghnach)
Dáta sínithe

I gcás inar gnólacht iniúchóireachta an t-iniúchóir:
CINEÁLAITHE ainm(neacha) an duine aonair nó, i gcás go bhfuil níos mó ná duine amháin, gach iniúchóir reachtúil ar son agus thar ceann
Ainm clóscríofa an Ghnólachta Iniúchta Reachtúil mar atá sé ar Chlár Poiblí na nIniúchóirí
Seoladh (roghnach)
Dáta sínithe