Tabhartais Chorparáideacha Agus Clár na nDeontóirí Corparáideacha

Tá treoirlínte foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) do Chlár na nDeontóirí Corparáideacha faoi alt 4(6)(a) den Acht Toghcháin 1997, arna leasú agus faoin Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012.

Clúdaíonn na treoirlínte príomhcheanglais na reachtaíochta a bhaineann le: Clár na nDeontóirí Corparáideacha, na dTabhartas agus na gCionta agus na bpionós.

Tá na Treoirlínte ina gceangal dlí.

Tá clár na ndeontóirí corparáideacha bunaithe ag an gCoimisiún. Deontóir corparáideach a bheartaíonn síntiús polaitíochta a thabhairt, ar mó a luach ná €200.00, do chomhalta den Oireachtas, d’FPE, d’iarrthóir i dtoghchán Dála, Seanaid nó Eorpach, nó d’iarrthóir, do ghníomhaire toghcháin uachtaránachta nó do ní mór do thríú páirtí i dtoghchán uachtaránachta, páirtí polaitíochta nó tríú páirtí, iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún le bheith taifeadta sa Chlár.

Sainmhínítear deontóir corparáideach mar a n-áirítear:

  • ● Comhlacht corpraithe,
  • ● Comhlacht neamhchorpraithe daoine, nó
  • ● Iontaobhas a thugann síntiús. Meastar gur duine amháin comhlacht corpraithe agus aon fhochuideachta de.

 

Caithfidh an síntiús a bheith chun críocha polaitíochta. Ciallaíonn cuspóir polaitíochta aon cheann díobh seo a leanas:

  • ● 1 . leasanna páirtí polaitíochta, grúpa polaitíochta, comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó ionadaí i bParlaimint na hEorpa a chur chun cinn nó cur i gcoinne, go díreach nó go hindíreach, nó
  • ● 2 . beartais nó beartas áirithe páirtí polaitíochta, grúpa polaitíochta, comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas, ionadaí i bParlaimint na hEorpa nó tríú páirtí a chur i láthair, go díreach nó go hindíreach, nó
  • ● 3 . tuairimí páirtí polaitíochta, grúpa polaitíochta, chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas, ionadaí i bParlaimint na hEorpa nó tríú páirtí maidir le beartas nó beartais páirtí polaitíochta eile, a chur i láthair, go díreach nó go hindíreach, grúpa, comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas, ionadaí i bParlaimint na hEorpa, tríú páirtí nó iarrthóir ag toghchán nó reifreann nó eile, nó
  • ● 4 . leasanna tríú páirtí a chur chun cinn nó cur i gcoinne, go díreach nó go hindíreach, i ndáil le stiúradh nó bainistiú aon fheachtais a sheoltar d’fhonn toradh áirithe a chur chun cinn nó a fháil i ndáil le polasaí nó beartais nó feidhmeanna an Rialtais nó aon údarás poiblí; nó
  • ● 5 . toghadh iarrthóra i dtoghchán Dála, Seanaid, Uachtaránachta nó Eorpach a chur chun cinn nó cur i gcoinne, go díreach nó go hindíreach, nó vótaí a lorg ar son nó i gcoinne iarrthóra nó chun beartais nó beartas áirithe iarrthóra a thíolacadh nó tuairimí a iarrthóir ar aon ábhar a bhaineann leis an toghchán nó tuairimí iarrthóra maidir le beartas nó beartais páirtí polaitíochta nó grúpa polaitíochta nó iarrthóra eile sa toghchán nó eile; nó
  • ● 6 . ar shlí eile féachaint le tionchar a imirt ar thoradh an toghcháin nó reifrinn nó feachtais.

 

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil toirmeasc ar fhaighteoir spriocdhírithe síntiús corparáideach (.i. comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas, ionadaí i bParlaimint na hEorpa nó tríú páirtí) síntiúis a fháil nach gcomhlíonann an tAcht.

Tá na treoirlínte ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin .

 

Cionta
Beidh cuideachta, ceardchumann, cumann foirgníochta nó cumann eile a dteipeann orthu na ceanglais thuas a chomhlíonadh ciontach i gcion faoin Acht. Is é an pionós as cion den sórt sin, ar chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €1,270.

I gcás go gcruthófar cion a rinne comhlacht corpraithe a bheith déanta le toiliú, nó le bheith inchurtha i leith, aon fhaillí ar thaobh aon duine ar stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile dá shamhail de chuid an chomhlachta é. corpraithe, nó duine a airbheartaíonn gníomhú in aon cháil den sórt sin, measfar an duine sin agus an comhlacht corpraithe a bheith ciontach sa chion sin.

Cuireann an reachtaíocht cosc ​​ar dheontóirí glacadh le síntiúis nach gcomhlíonann an tAcht.

Má tá aon cheist agat maidir le síntiúis Chorparáideacha nó Clár na nDeontóirí Corparáideacha a eisiúint déan teagmháil le info@sipo.ie nó cuir glaoch ar 01 6395666.